Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1997. október 1., szerda Washington pártol bennünket Hazánk segíti a szomszédos országok törekvéseit Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója nem lát leküzdhetetlen akadályt Csehország, Lengyelország és Ma­gyarország előtt a NATO-hoz való csatlakozás folyamatá­ban. Úgy véli, hogy a három ország felelősen tervezi jövőjét és a kollektív biztonsághoz való hozzájárulását. Vük Draskovicsék harca a hatalomért Leváltott főpolgármester Hazánk is csatlakozott az Európai Unió határozatához, amelynek értelmében korlátoz­zák a vízumok kiadását olyan boszniai szerb személyeknek, akik nem veszik figyelembe a vonatkozó békeszerződéseket. Leváltották Popély Gyulát, az ismert történészt, a pozsonyi magyar gimnázium igazgatóját, mert az előző iskolai év végén kétnyelvű bizonyítványokat adott a diákoknak, s ezeket fel­szólítások, szankciók ellenére sem volt hajlandó visszavonni. Markó Bélának, az RMDSZ elnökének menesztéséről ter­jedtek el hírek a pénteken Ma­rosvásárhelyen kezdődő rend­kívüli kongresszus előtt. Kele­men Attila Maros megyei kép­viselő cáfolta, hogy ilyesmit kezdeményezett volna. A prostitúció elleni nemzet­közi harcba Hillary Clinton is bekapcsolódik. Novemberi ke­let-európai útja során Ukrajná­ban a lánykereskedelem prob­lémakörét is megemlíti. Felújainak az izraeli-palesz­tin bizottsági egyeztetések a békemegállapodásról - jelen­tette be Madeleine Albright amerikai külügyminiszter New Yorkban. A Palesztin Hatóság ugyanakkor bírálta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt, amiért elutasította, hogy kor­mányzata befagyassza a zsidó telepek létesítését. Megállapodás született ar­ról, hogy a Boeing-gyár támo­gatni fogja a Skoda exporttö­rekvéseit és meg fog osztani vele egyes technológiákat, fel­téve, ha ezt az amerikai kor­mány is jóváhagyja. A Skoda- üzem cserébe alvállalkozó lehet a Boeing F/A-18 Hőmet va­dászgép gyártásában. Összeütközött két tajvani ka­tonai repülőgép kedden Hua- lien városa közelében. A bal­esetben a tajvani rádió közlése szerint mindkét gép személy­zete életét vesztette. Sáli Berisha volt albán elnök Demokrata Pártja (PD) hétfőn, immár tizenkettedik egymást követő napon tüntetett Tiraná­ban a Fatos Nano vezette szo­cialista kormány ellen. A tünte­tésen megjelent Azem Hajdari is, akit egy szocialista képvi­selő pisztollyal sebesített meg az albán parlamentben. Műholdról készült fényké­pek alapján kiderült, hogy az indonéziai erdőtüzekért, ame­lyek ebben az évben szinte megfékezhetetlenné váltak, a nagy fakitermelő társaságok a felelősek. Égetéssel akarták munkájukat megkönnyíteni. A füst már Thaiföldön és a Fülöp- szigeteken is érezhető. Samuel Berger közölte, hogy az előkészületi tárgyalásokat várhatóan novemberre befeje­zik, és a menetrendnek megfe­lelően decemberben aláírják a csatlakozási jegyzőkönyveket. A politikus azután nyilatko­zott újságíróknak, hogy a Fe­hér Házban hétfő délután megbeszélést folytatott a há­rom meghívott ország diplo­máciai vezetőivel, köztük Ko­vács László külügyminiszter­rel. Kiemelte, hogy a tagjelöl­tek főleg a regionális stabilitás növelésével segíthetik elő az euroatlanti biztonságot. Kovács László a találkozó után hangsúlyozta, hogy Ma­gyarország a kétoldalú kap­csolatok fejlesztésével, a szomszédos országok euro­atlanti törekvésének támoga­tásával kívánja növelni a bi­zalmat a térségben. Leszögezte, hogy a magyar csatlakozási folyamat átlát­ható lesz a környező országok számára, és Magyarország szomszédpolitikája sem hang­erőben, sem hangszínben nem fog változni, ellenkezőleg, az esetleges új választóvonalak kialakulásának elkerülése ér­dekében még tevékenyebben fog fellépni a két- és több­oldalú, regionális együttmű­ködés szélesítéséért. A három meghívott ország egyébként januártól különle­ges státust kap a NATO-ban: a csatlakozási jegyzőkönyv alá­írása után jelen lehet a minisz­teri, a nagyköveti és a szakér­tői tanácskozásokon, de a dön­téshozatalból egyelőre nem veheti ki a részét. Ennek előzményeként a NATO vé­delmi minisztereinek ma kez­dődő maastrichti találkozóján Keleti György is jelen lesz. A belgrádi városi kormány­zat - a Szerb Megújhodási Mozgalom (SPO) kezdemé­nyezésére - leváltotta Zoran Djindjicset, a jugoszláv fővá­ros főpolgármesterét. A 110 tagú városi képviselő- testület tagjai közül 68-an vol­tak jelen az ülésen, s közülük 67-en szavaztak igennel Djind- jics eltávolítására. Djindjics, aki egyben az ellenzéki De­mokrata Párt (DS) elnöke is, nem vett részt a szavazáson. Belgrádi vélemények szerint a Vük Draskovics vezette SPO büntetésből kezdeményezte a volt szövetséges leváltását: Djindjics a szeptember 21-ei A Nemzetközi Vöröskereszt új jelkép keresésére kénysze­rül. A szervezet novemberi konferenciáján megtárgyal­ják az indítványokat. Európai találmánynak számít a vörös kereszt. Az arab világ azonban keresztény jelképnek minősítette, és ezért saját hu­manitárius szervezetének jelö­lésére a vörös félholdat válasz­totta. Iránban a Vörös Orosz­lán, illetve a Vörös Nap a meg­felelője. Izraelben a vörös Dá- vid-csillagot használják. No­vemberben 172 nemzeti vörös­szerbiai elnök- és parlamenti választások bojkottjára szólí­totta fel Szerbia polgárait, mi­vel úgy vélekedett, hogy nin­csenek meg a szabad és tisztes­séges választásokhoz szükséges feltételek. Az új polgármester kinevezéséig Milan Bozics, Djindjics eddigi helyettese, az SPO magas rangú tisztségvise­lője tölti be a főpolgármesteri tisztet. Djindjics leváltásának komoly következményei lehet­nek azokban a városokban, ahol még szövetségben van a DS és az SPO: elképzelhető, hogy a DS-hez tartozó képviselők megvonják támogatásukat az SPO által kinevezett polgár- mesterektől. kereszt-szervezet küldöttjei Se­villában dönt: javasolják-e a svájci Henri Dunant orvos által 1863-ban, a háborúk áldozatai­nak védelmére alapított szerve­zet jelképének megváltoztatá­sát. Végső soron azonban a genfi székhelyű Nemzetközi Vöröskeresztet elismerő kor­mányok meghatalmazottjai hi­vatottak a két év múlva megtar­tandó közgyűlésen a jelkép megváltoztatására. Mike Whit- lam, a szervezet brit főtitkára leszögezte: a 135 év óta ismert szimbólum fölcserélése bi­zonytalanságot keltene. London ismét Európa élére áll Ezt jelentette be a Brit Munkáspárt brightoni kong­resszusán Tony Blair miniszterelnök, akinek kormánya még mindig nem döntötte el, csatla- kozik-e Nagy-Britannia a valutaunióhoz, vagy sem fotó: feb/reuter A fekete telefon még működik Sztálin egykori bunkere idegenforgalmi látványosság A második világháború elején a Volga menti Kujbisevben épült az a föld alatti bunker, amely Sztálinnal az élen helyet adott volna a szovjet vezetésnek, ha a generalisszimusznak a német támadás miatt el kellett volna hagynia Moszkvát. Sztálin 1941 októberében adta ki a parancsot arra, hogy Moszkvát ki kell üríteni. Kuj- bisevet (ma: Szamara), a zajos kereskedővárost jelölte ki, amelyet valaha a „Kelet Chi- cagójának” neveztek. Az ukáz részletesen meghatározta a fő­városból eltávolítandó testüle­tek és személyek névsorát, be­leértve húsz fontosabb diplo­máciai képviseletet is. Hatszáz szakember ment különvonaton Kujbisevbe. Összesen 26 ezer köbméter földet mozgattak meg, tízezer tonna betont építettek be. El­készült egy 50 kilowattos erőmű, egy 36 ezer köbméter levegő szűrésére alkalmas gé­pezet, egy 18 ezer köbméter ivóvizet tároló tartály. A létesítmény 1990 óta lá­togatható, a belépőjegy 12 ezer rubelbe kerül. Az ülés­teremben ma is megszemlél­hető az 1941. december végi fronthelyzetet ábrázoló vezér­kari térkép. A bunker 42 méter mélyen volt, kétméteres be­ton- és húsz méter vastag föld­réteg vette körül. Közelében helyezték el a vezér parányi dolgozószobáját. Az íróasz­talra helyezett fekete telefon ma is működik. Sztálin állítólag soha nem is látta a bunkert. Bár 1942-ben minden készen állott, hogy a Kreml áttelepüljön Kujbi­sevbe, családjával együtt ő maga is az indulásra kész vo­naton ült, amikor a frontról ér­kező kedvező hírek nyomán visszatért a Kremlbe, és a há­ború végéig ott is maradt. Harmat Endre Október 1. és 5. között minden Volkswagen személygépkocsihoz* 50 000 Ft értékű Arai Chipkártya, vagy a Hungária Biztosító 4 havi ingyenes Casco biztosítása választható ajándékként. A kedvező pénzügyi konstrukciók igénybevételénél pedig még a teljes kezelési költségre is a mi vendégünk. Jfk. jj HUNGÁRIA PORSCHE fí CASCO -------t:änk K ARG AUTO Kft. Kaposvár, Semmelweis u. 5-7. Tel.: 82/310-303 Vöröskereszt kereszt nélkül A szervezetnek más jelképet keresnek Megjelent a Kiskegyed Konyhája októberi száma! Benne: • Öt ötlet hétköznapra • A főszerkesztő szereti: marhahús almamártással • Terülj, asztalkám • Egy tál rizs ötféleképpen • Kilenc krumpli Kiskegyed Konyhája - igazi társ a főzésben! A hónap lapja változatlanul a Lakáskultúra! Benne: ▲ A hónap lakása: Családi ház helyett ▲ A hónap tudósításai: Leleplezett hamisítványok Takarékosság a villamos energiával ▲ A hónap érdekessége: Hétköznapi csoda: a tetőkert ▲ A hónap receptje: Zöldséges kalácska ▲ A hónap házigazdája: Kubik Anna és Csiszár Imre Minderről és még sok egyébről olvashat a - 124 oldalas - októberi Lakáskultúrában! >t e G f S UMU H A V ON t A X X X í 5. (ViOUAK.: I •) í >■ ; i 0 . OKTÓBER ? i t t t Lakáskultúra

Next

/
Oldalképek
Tartalom