Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

1 Megyei körkép: Erősödő szakszervezet # Sikeresen vizsgáztak a barcsi boltosok (3. oldal) Somogyi tájak: Elapad a jákói forrás # Újra ültetik az epret a csökölyi gazdák (6-7. oldal) Belpolitika: A szövetségek a földön köttetnek + Az iratok pótlólag is beadhatók (8. oldal) Somogyi vállalkozók sikeres programja Üzletkötés Rosztovban (Munkatársunk telefonjelentése) Rosztovi hír szerint elindult Siófokról az a kamion, amely magyar árut szállít a hétfőn nyílt Kaposvár Ár- háznak. Itt a Don mellett ezt úgy értékelik, hogy meg­kezdődött a két terület kö­zött a gazdasági kapcsola­tok valóra váltása. A megyei közgyűlés küldött­sége tegnap este befejezte rosztovi látogatását, és ma haza érkezik. A látogatást összegezve dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: megállapodás szü­letett Somogy és Rosztov megye vezetői között arról, hogy belátható időn belül ki­állítást és vásárt szerveznek Rosztovban és az itteni Gaga­rin téren egy év múlva meg­nyíló szupermarketbe rend­szeresen szállítanak magyar árut. A Magyarország nagy­ságú és 4,5 millió lélekszámú megyében jelentős az érdek­lődés magyar áruk - többek között Ikarus autóbuszok - iránt. (Folytatás a 4. oldalon) Az érdekvédelmi szövetség gyors döntést akar Tömött somogyi tárolók Ha az intervenciós felvásár­láskor tonnánként 15 ezer fo­rintot kapnak a búzáért a ter­melők, akkor sem lehetnek igazán elégedettek. Egy tonna önköltségi ára ugyanis 16 ezer 977 forint. Megyénkben még 80 ezer tonna takar­mánygabonát raktároznak — mondta tegnap Hemer Endre, a megyei mezőgazdasági ter­melők érdekvédelmi szövet­ségének titkára. A betakarí­táskor jelezték: a takarmány- gabonát nehéz eladni, a nyo­mott ár és az érdeklődés hiá­nya sok termelőnek okoz gon­dot. (Folytatás a 4. oldalon) Fellebbezni a belügyminiszterhez lehet Gálosfa kényszerházassága íz i • ív cincin jciio, a illegj ci közigazgatási hivatal veze­tője úgy döntött, hogy Gá­losfa 1998. január 1-jétől a szentbalázsi körjegyzőség­hez tartozik. A döntés ellen a képviselő-testületek a bel­ügyminiszterhez fordulhat­nak. Azután viszont jogor­voslatnak nincs helye. A körjegyzőség 5 önkor­mányzat döntéseit készíti elő és látja el az igazgatási felada­tokat. Az önkormányzatok megalakulásakor Szentbalázs, Hajmás, Cserénfa és Kapós- gyarmat önként döntött a kö­zös hivatal fenntartásáról. A gálosfai képviselők úgy ítél­ték meg, hogy egyedül is ké­pesek működtetni a hiva­talt. (Folytatás a 4. oldalon) Szeptemberben nyolcvanezren jelentkeztek átlépésre Barcsnál Felére apadt határforgalom Mintegy 80 ezer utas és 25 ezer jármű lépte át szeptember utolsó napjáig a határt Barcsnál — mondta Gulyás Zoltán őr­nagy. — Ez 53 százalékkal ke­vesebb, mint a tavalyi év ha­sonló időszakában. Akkor több mint 160 ezren lépték át a ha­tárt. A múlt hónaphoz képest jól látható a csökkenés. A ha­tárátlépők java horvát volt, de az ő számuk is jelentősen csök­kent. Mindennek az az oka — mondták a határőrségen, hogy a még mindig tart a szigorúság a horvát határátkelőn. Zágrábi vámosokat vezényeltek a Tere- zino Polje-i átkelőre, akik szi­gorúan betartják a szabályokat. Transzparensek hirdetik a hatá­ron átlépő horvátoknak, hogy melyek azok a termékek — húsáru, táp —, amelyeket nem, illetve csak kis mennyiségben engednek bevinni Horvátor­szágba. De már látszanak a jelei a horvát vámszigor csökkené­sének. A barcsi átkelőn ugyan még kevésbé, de Berzencénél már enyhülőben van a tápstop. Egyébként szeptemberben ösz- szesen 37 ország állampolgára fordult meg a barcsi átkelőn, köztük például szingapúri, új- zélandi. (Jegyzetünk a 3. oldalon) Szigorúan ellenőrzött ka­mionok FOTÓ: LANG RÓBERT A nyugdíjbiztosító felújítása mára már elkerülhetetlenné vált Újra költözik az igazgatóság Pénz hiányában az idén egyelőre csak az elektromos vezeték- rendszereket újítják fel a Somogy Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kaposvári székházában. A munkákkal várhatóan de­cember közepére végeznek a kivitelezők, csakhogy ez még messze nem jelenti azt, hogy az épülettel minden rendben lesz. Az igazgatóság dolgozói így jobb híján arra készülnek, hogy az év végi visszaköltözést egy jövő évi ismételt kiköltözés kö­veti majd, amikor a fűtésrend­szert, a nyílászárókat és a he­lyenként veszélyessé vált járó­lapokat is kicserélik. Eközben dolgozóknak minden egyes hurcolkodáskor 3 millió nyil­vántartólapot és több kilomé­ternyi írott adathalmazt kell egyik emeletről a másikra ci­pelniük. Áldatlan állapotok uralkodnak a nyugdíjbiztosító Kossuth utcai székházának környékén. Az épületről pél­dául nincs műszaki leírás, így a szakemberek is csak találgatni tudják, hogy hol húzódnak az elektromos kábelek, merre ka­nyarog a szennyvíz- és a vízve­zeték. (Folytatás a 3. oldalon) Rendelőbe a levéltárral A Somogyi Hírlap értesü­lése szerint raktár lesz a volt SZTK-ból. A Petőfi téri, év­tizedekig csak az egészség­ügyben szolgált kaposvári épületbe dokumentumokat helyeznek el. A megyei le­véltár csaknem 3000 iratfo­lyóméternyi anyaga jelenleg a Rippl-Rónai Múzeumban pihen. Információnkat dr. Szili Ferenc levéltár-igaz­gató megerősítette: valóban a rendelőintézetet, ott is a 2. és 3. emeletet szemelte ki pótlevéltámak a megyei ön- kormányzat. Már most lát­ható azonban: az épület­részben aligha fér el az em­lített iratmennyiség. Arról nem is beszélve, hogy az 1943 óta álló ambulancia mára túlságosan legyengült, nehezen viseli a terhelést. Hogy ez a tény kizárja-e a fenntartó elképzelésének megvalósítását? - statikai szakvélemény válaszol rá. (Folytatás a 3. oldalon) Vízkészletről a vízparton Az is baj, ha sok a víz, de az is, ha kevés — mondta teg­nap Sződi Imre országgyű­lési képviselő, a parlament környezetvédelmi bizottsá­gának tagja Siófokon, a víz­gazdálkodási társulások or­szágos szövetségének tiszt­újító közgyűlésén. Az új el­nök elmondta: a vizek kor­mányzói gyűltek össze, hogy megbeszéljék feladata­ikat. Hazánkba hatvan csa­tornán folyik be a víz, de csak három helyen hagyja el az országot. Nagy feladat a vízkészlet kezelése, hiszen van, ahol szinte állandó a fé­lelem egy-egy árvíztől, s akad, ahová messziről kell odavinni a vizet. (Fónai) Sürgetik az MTV 2 fejlesztését Az MTV Kuratóriuma szerint az MTV2 úgy ke­rült fel műholdra, hogy nem képes országos mű­sorszolgáltatásra, holott az MTV2 minél széle­sebb nézői körhöz való eljuttatása törvényben foglalt, a közszolgálatiságot alapjaiban érintő kö­telezettség. A nézők részéről jogos elvárás, hogy az üzembentartási díj fejében az MTV mindkét programjához hozzáférjenek. A kuratórium szor­galmazza a kábelhálózatok fejlesztési támogatá­sát is, a vételi lehetőségek szélesítéséért együtt­működést akar a helyi műsorszolgáltatókkal. Pogányszentpéteren az erőműről Pogányszentpéteren tartottak tegnap este lakos­sági fórumot az Iharosberény külterületére terve­zett gázturbinás erőmű építéséről. Ezt megelő­zően Zakócs László polgármester fogadta dr. Fo­dor Csabát, az osztrák-magyar IN-ER Erőmű Kft magyar ügyvezetőjét és munkatársait. A község művelődési házában megjelent mintegy harminc érdeklődők előtt a közösségtájékoztatással meg­bízott ETM-Erőterv Tanácsadó Mérnökszolgálati Kft, valamint a Marketing Centrum OPK Kft szakemberei mondták el a tudnivalókat a terve­zett beruházásról. Információk hangzottak el a térségben várható környezeti és gazdasági hatá­sokról, valamint a gázbányászat és a erőműépítés tevékenységéről egyaránt. A pogányszentpéte- riek főként környezetvédelmi kérdéseket tettek föl: a levegőszennyezés várható mértékéről és a szennyvízelvezetés módjáról érdeklődtek. / Leváltották Maczó Agnes alelnököt A Független Kisgazdapárt elnöksége kedden felmentette pártalelnöki tisztségéből G. Nagyné Maczó Ágnest. A politikus elmondta: országgyű­lési alelnöki székében addig maradhat, amíg „megfelelően viselkedik”. Újságírói kérdésre megerősítette, hogy leváltása közvetlen indokául múlt pénteki, debreceni beszéde szolgált. Összefognak a húsfeldolgozók A Húsiparosok Szövetsége és a Hús Céh közös állásfoglalásában azt sürgeti, hogy a kormány se­gítse a feldolgozókat. A júniusban meghirdetett irányárak jövedelmezővé teszik a sertéstartást, de az ezt is meghaladó árnövekedést azonban sem itthon, sem külföldön nem sikerült érvényesíte­niük áraikban a feldolgozóknak. Jól fizet a dohány Háromszor verte el a jég a dohányt, mégsem lesz rossz évük a szu- loki és a Nagyatád környéki termelőknek. Hajó az ár, megnő a kedv is és egyre többen látnak hozzá az ültetvénytelepítéshez. Cikkünk a 3. oldalon fotó: lang Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalom