Somogyi Hírlap, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

Megyei körkép: Flamandok fúrják Somogyot # Összefogást sürgető feladatok __(3-4. oldal) S omogyi tájak: Örtilos új lapot nyitott # Bárányok bérlegelön, Visontán_________(6. oldal) B elpolitika: Olcsóbb autópályák épülnek # Elcsúsztak az olajon a robbantok (7. oldal) SOMOGYI HIRIAP VIII. évfolyam, 101. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP & (, Qp_____________1997. május 2., péntek KÖZÉLETI NAPILAP 1997. május 2., péntek Múltját tisztelő község, értékteremtő munka Falucímert avatott Őrei lakossága Majális volt megyeszerte május 1-jén. Képünk a kaposvári cseri parkban készült, ahol is az MSZP sátrában Pásztohy András országgyűlési képviselőnek elhúzták a nótáját. A cseri majálisban egyébként az MSZP marhalábszár-pörköltje aratta a legnagyobb sikert. Má­jus 1-jei beszámolónk a 3. oldalon fotó: lang Róbert Helikopterrel ment a miskolci majálisra a miniszterelnök Kifütyülték Horn Gyulát Az M3-as építése miatt helikopterrel utazott a miskolci munkásmajálisra Horn Gyula. A szocialisták politikai fóru­mán rendteremtést szorgalmazott az egészségügyben és fel­lépést ígért a feketegazdaság ellen. Falucímert avattak tegnap Orciban. Az ünnepségen dr. Kolber István, a megyei köz­gyűlés elnöke — a község szü­löttje — mondott beszédet. A címer avatásán ott volt több híres, a faluból elszármazott közéleti személyiség és a köz­ség névadójának, az Őrei csa­ládnak a tagjai is. Dr. Kolber István beszédében szülőfaluja történetét idézte fel, mert mint mondta: csak annak a településnek lehet jövője, ame­lyik őrzi és tiszteli múltját. A tegnap hivatalosan is fel­avatott őrei címer tartalma ket­tős. A település ősi múltját jel­képezi a szablyát tartó oroszlán, A Bosznia és Hercegovina te­rületére áttelepülő, az SFÖR- misszióban részt vevő ameri­kai szárazföldi csapatok nagy része elhagyta az átmeneti el­látóbázist. Területén csak az áttelepülő egységek kis há­nyada tartózkodik, valamint azok az egységek, amelyek Németországba térnek vissza. A légi kontingens áttelepítése miatt növekszik a kaposújlaki repülőtér forgalma. A hadsereg légi műveletek osztályának szóvivője, Mark Herd törz­szászlós tájékoztatása szerint az áttelepülő csapatok légi mozgá­sai miatt mostantól május 30-ig a kaposújlaki repülőtér for­galma lényegesen növekszik. Búcsút mondtak a taszári re­pülőbázisnak a bambergi 71-es hadtesttámogató csoport és alá­rendelt egysége, és visszatértek Németországba. Az elmúlt ki­az Orczy család címeréből való. Az Orczy család birtokait a múlt század közepén a piaris­táknak adta el, erre utal a címer közepén a kis pajzs, a tanító­rend címeréből. Az egymásba fonódó nagy M és A betű pedig a Máriára. Ez állít emléket azoknak az egyszerű emberek­nek, akik verejtékes munkájuk­kal hozzájárultak a rend érték­teremtő, tanító munkájához és kifejezi a piaristák iránti tiszte­letet is. Az avató ünnepen a Mikrokozmoz Művészeti Alap­iskola Somogyi Aprók gyer­mektáncegyüttese is fellépett. Délután pedig a községi sport­pályán sport- és ügyességi ver­senyeket tartottak. B. Zs. lene hónapban az iff. Charles B. Newton alezredes parancsnok­sága alatt tevékenykedő zászló­alj számos fontos dolgot vitt véghez Taszáron az amerikai csapatok hadműveletre történő felkészítése és a csapatkivonás során. Ezek között szerepelt 30 ezer katona légi szállításának megszervezése, 11,1 millió liter ivóvíz amerikai színvonalon történő előállítása, nyolcmillió liter üzemanyag gépjármű­vekbe tankolása, — ez tette le­hetővé, hogy a konvojok idő­ben odaérjenek rendeltetési he­lyükre, s végül de nem utolsó sorban 559 vasúti kocsi rako­dása. Ez a kiváló logisztikai támogatás nem létezett volna a magyarok együttműködése és támogatása nélkül — mondta Logan őrnagy, az amerikai had­sereg sajtótisztje. Nagyra érté­keljük mindenki erőfeszítését és segítő hozzáállását. Kisebb füttykoncert fogadta a pártelnök-miniszterelnök kije­lentését, amikor a gazdaság helyzetének javulásáról be­szélt. Horn_ Gyula szerint a kormány számos eredményt ért el a gazdaság és a pénz­ügyek megszilárdítása terüle­tén. Borsod a válságkezelésre A kétoldalú kereskedelmi kap­csolatok alakulása is nagy sze­repet kap Horn Gyula miniszter- elnök ma kezdődő dániai útja során. A magyar-dán kereske­a legtöbbet kapta a megyék közül. A kormányfő közölte: jövőre a reálbérek emelkedése folytatódik, s a nyugdíjak reál­értéke is 3 százalékkal maga­sabb lesz. Horn Gyula meg­győződésének adott kifejezést, hogy az egészségügy területén súlyos visszaélések történtek, s delmi áruforgalom 176,9 millió dollárt tett ki tavaly, vagyis egy százalékkal többet, mint 1995- ben. A magyar export 59,2 mil­lió, az import pedig 117,7 millió ezeket a legradikálisabb módon meg kell szüntetni, rendet kell teremteni. Megígérte, hogy a leghatározottabban fellépnek azok ellen, akik lopással és visszaéléssel milliárdokat ke­restek. Ennek érdekében került sor a rendőri vezetés cseréjére és jelentős rendőri átszerve­zésre is. Olyan közhangulatot kell teremteni, hogy ne legyén érdemes tolvajnak lenni - jelen­tette ki a miniszterelnök. (Tudósításunk a 7. oldalon) dollár volt. A dollárban számí­tott kétoldalú kereskedelmi mér­leg egyenlege kissé javult, bár az év végén még így is 58,5 millió dollár passzívumot mutatott. Veszélybe kerülhet az agrártörvény Az agrártörvény tervezete jó esetben egy-másfél hónapon belül a parlament elé kerül, ha viszont erre csak az idén ősszel kerül sor, akkor a törvény könnyen a pártok választási kampányának áldozata lehet — mondta Kis Zoltán, minisztéri­umi államtitkár. Büntetőeljárási reformtervezet Az Igazságügyi Minisztérium­ban elkészült az új büntetőeljá­rásról szóló törvény tervezete. Az igazságszolgáltatási reform egyik legfontosabb részét ké­pező kódex ötszázötvenöt pa­ragrafusból áll. Hamarosan megkezdődik a törvénytervezet közigazgatási egyeztetése, va­lamint szakmai vitája. Az integrációról tárgyaltak Az ellenzéki együttműködés­ről, a NATO-bővítésről és az európai integrációról tárgyalt budapesti találkozóján Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Ru­dolf Seiters, a német CDU/CSU frakcióvezető-helyettese. Összefogás kell a drogok ellen A drogfogyasztás elleni küzde­lem hatékonyabbá tétele érde­kében az érintett szervezetek munkájának mielőbbi össze­hangolását sürgette a kábító- ‘szer-fogyasztásról rendezett parlamenti nyűt napon Gál Zol­tán házelnök. Az összefogás szükségességét a vitában fel­szólalók is megerősítették. Megnőtt Barcson a határforgalom Jelentősen nőtt a forgalom a hídlezárás előtti utolsó héten a barcsi határátkelőn. A csúcs hétezer átlépő volt, de szinte valamennyi nap hatezernél töb­ben jöttek. Korábban csak négy-ötezren érkeztek bevásá­rolni. Naponta több mint két­ezerjárművel lépték át a határt. / Átmenetileg növekszik a forgalom Kaposújlakon Amerikai csapatokat vontak ki Taszárról Párbeszéd a kétoldalú kapcsolatokról Újabb támogatás 142 diáknak Újabb 142 somogyi diák kapott egyszeri támogatást a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolások Közalapítványtól. A támogatá­sokat, amelyeknek összértéke mintegy 1 millió 200 ezer forint a Szakszervezeti Székházban tartott rövid rendezvényen ve­hették át a diákok Varga József­től, a Somogyért Egyesület társelnökétől. Dr. Gyenesei Ist­ván, alapítvány kuratóriumának elnöke azt emelte ki: eddig mintegy 800 somogyi egyete­mista és főiskolás nyújtott be támogatási kérelmet és 50 kivé­tellel valamennyi megkapta a kért összeget. Az alapítvány így mintegy 6 millió forinttal tá­mogatta a diákok tanulmányait. A diákok a pénzt döntő részben tankönyvekre és az utazás költ­ségeinek enyhítésére költik. Gyarapodó utánpótlás, változás és apadó tantestületek Kétszázezer gyerek tűnt el Mérvadó becslések szerint az idén megáll vagy nagymérték­ben lelassul az általános iskolások számának évek óta tartó csökkenése. A napokban országszerte befejeződött a leendő elsősök beíratása. A derűlátó prognózist látszik igazolni, hogy szeptemberben várhatóan 124 ezren ülnek be először az iskolapadokba, csak ötszázzal kevesebben, mint egy éve. Az elsősök száma az évtized eleje óta évente 125-126 ezer között mozgott, a mélypont 1995, illetve 1996 szeptembe­rében következett be. A ked­vezőtlen tendencia megválto­zására az óvodások számából következtetnek a statisztiku­sok. Míg 1990-ben 370 ezer 3-5 éves kisgyermekkel - az iskolák jövőbeni utánpótlásá­val - foglalkoztak az óvónők, tavaly már 376 ezerrel. Jelen­leg 375 ezer „nagycsoportos” zsivajától hangosak az óvo­dák. Az általános iskolások száma jó ideje egyenletesen csökken. A Központi Statisz­tikai Hivatal legújabb adatai szerint 1990-ben 1 millió 131 ezer tanuló járt iskolába. Elő­ször 1994-ben került egymil­lió alá - 985 ezerre - ez a szám, a mostani tanévben 966 ezer 6-14 éves diák tanul. Ez a tendencia tükröződik a 8. osztályt eredményesen el­végzők számának alakulásá­ban is. Az 1990-91-es tanév végén 165 ezren fejezték be általános iskolai tanulmányai­kat, három év múlva 20 ezer­rel kevesebben. Az idén csak 121 ezren intenek búcsút az iskolának. Ha kevesebb a ta­nuló, kevesebb az osztály is, a statisztika igazolja ezt a felte­vést. Az osztályok száma hat év alatt 49 ezerről 46 ezerre csökkent. Érdekes, hogy isko­labezárást, összevonást az 1990- 1996-os statisztika még nem érzékel, tükrözi viszont a csökkenést a pedagógusok számában. Az 1990. évi 90 ezerrel szemben ma 83 ezren tanítanak az általánosban. 1995-ben egy év alatt 3 ezer fővel apadtak a tantestületek. A SOMOGYI HÍRLAP kérdésstafétája Adjunk esélyt a diáknak Laczó János: Űj ismereteket kíván a korszerű képzés Gyors a változás, nagyobbak a követelmények a szakképzés­ben. Adjunk időt is erre.a tanu­lóknak. Egy évvel emelném a képzési időt: ez is növelné a fia­talok esélyeit — mondta Laczó János, a csurgói Nagyváthy kö­zépiskola igazgatója. Két éve irányítja a gimnáziumot, szak- középiskolát és szakmunkás- képző tagozatokat magába fog­laló intézményt. Kevés a mun­kahely, sok a tennivaló. Na­gyobb esélyt adna a plusz év. Hely van az oktatási intézmé­nyekben, mert egyre kevesebb a gyerek. így jobban felkészít­hetnénk: elsajátíthatnák a szük­séges korszerű ismereteket. Cikkünk a 4. oldalon. Laczó János fotó: kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalom