Somogyi Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

1997. február 1., szombat SOMOGYI HÍRLAP SOMOGYI TÁJAK 5 Összefogtak a szóládi fiatalok az alkohol ellen Szóládon ifjúsági szervezetet hozott létre 33 fiatal. Céljuk az, hogy ifjúsági rendezvényeket szervezzenek, és megteremtsék a közös­ségi életet a településen. Szeretnék az italozást visszaszorítani, és részt véve a közösségi életben. Az ifjúsági szervezet működéséhez a feltételeket, összejöveteleikhez a helyiséget az önkormányzat biztosítja. A szervezetbe a 12. életévüket betöltők léphetnek be. Megerősített rendőri ügyelet Zamárdiban Már két körzeti megbízott teljesít szolgálatot Zamárdi területén: Ko­vács György rendőr zászlós Horváth Józseffel együtt védi a település közbiztonságát. A rendőrök az önkormányzattól kéthelyiséges, tele­fonos irodát kaptak a főutcán; az önkormányzat kérése az volt, hogy a hét minden napján teljesítsenek szolgálatot. A túlórákat és a benzin­költségüket a hivatal fedezi. Kovács György zászlós letette a nyomo­zói szakvizsgát, így a bűnügy felderítését azonnal elkezdhetik. A szakembernek kétszobás szolgálati lakást is adott az önkormányzat. Hiányzik hárommillió forint Nagycsepelyen Nagycsepelynek 15 millió forint áll rendelkezésre az idén; az elő­zetes számítások szerint viszont legkevesebb 18 millió forintra volna szükségük. Ezért a képviselő-testület legutóbbi ülésén nem tudott dönteni: melyek azok a területek, amelyek nélkülözhetnék a hiányzó hárommillió forintot. Hitel felvételére nem gondolnak, mert annak a visszafizetésére nincs megfelelő garancia. A mostani tb-járulékfizetés miatt sokan visszaadták vállalkozói engedélyüket Nagycsepelyen, így a település adóbevétele jelentősen csökken. Ságvár, Som, Nyim közös általános iskolája Negyvenhárommillió forintot fordít Ságvár, Som és Nyim a képvi­selő-testület döntése alapján ez évben a közös működtetésű iskola és óvoda kiadásaira. Ebből 31 millió forint az állami támogatás, 12 mil­lión viszont a kis települések a gyereklétszám arányában osztoznak a terheken. A köijegyzőség működésére 12 millió forintot különítettek el. Ságvár a saját bevétele terhére 15 millió forinttal járul hozzá a is­kola számítógépparkjának bővítéséhez és új tornaterem építéséhez. Lovas hölgyek találkozóját szervezik A balatonboglári Szaniszló Sándor régi álma megvalósításának szen­teli minden idejét: nagyszabású karnevált szervez a lovas hölgyek első világtalálkozójával egybekötve július 24-27. között Siófokon. 36 országából váija a résztvevőket, köztük a holland világbajnokot. Egy éve szervezi ezt a programot a hazai lovasszövetség szakmai támoga­tásával. Az ötnapos, tánccal és fesztiválokkal tűzdelt karneválon meg­rendezik a női fogathajtók I. nemzetközi versenyét és a lovas hölgyek szépségversenyét. A fődíj egy fölnyergeit paripa, illetve egy kettes fogat. A bogiári lórajongó 20 millió forintos költségvetéssel számol. Zenésznek készülő diákok Balatonföldváron A balatonföldvári zeneiskola a térség fiataljainak szellemi mű­helyévé vált az utóbbi években. A leendő Fischer Annik, Pagani­nik még este és hétvégeken is be­járnak az intézménybe gyako­rolni. Nemhiába választják közü­lük mind többen a zenei pályát. A héten öt tehetséges diák vizs­gázott a zsűri előtt, s valamennyi zenei pályára készül. Malkó György és Kresz Richard trombi­tán, Rácz Dóra, Scheich Viktória és Erdélyi Nikolett zongorán mu­tatta be tudását. Képünkön: Erdé­lyi Nikolett gyakorol; klarinéton Kasziba Ágnes, furulyán Mada­rász Titanilla játszik, fotó: czene Kőröshegy és a körjegyzőség Egy hete Pár milliós tévedés Kerekiben címmel azt írtuk: „értesülé­seink szerint a kőröshegyi adminisztráció vezetője nem is vállalná a körjegyzői munkát” ha például Kereki az ő településükkel való együttműködést választaná, Balatonföldvár helyett. Kőröshegy jegy­zője az érintettség okán az információnkat helytelennek minősítette, kifejtve, hogy a köijegyzőség nem személyhez, hanem feladathoz kötődik. Nem egy újonnan kialakuló köijegyzőségről lehet csak szó, hanem az 1977. március 31-i állapot visszaállításáról. Kicserélik a Tünde csapágyait A Mahart Balatoni Hajózási Részvénytársaság 57 úszóegységének ötödé kerül tavaszig partra. Most a Tünde motoros szemléjét végzik a szak­emberek; átvizsgálják fenéklemezeit, s mivel elkopott, felújítják a kormánylapát csapágyazá­sát. Ugyanakkor héjlemezeket cserélnek egy úszó munkagépen is. A befagyás ellen a vízen lévő hajókat úgy védik, hogy vízforgatót alkalmaznak a kikötőben fotó: czene attila A siófoki gokart-ügy az ombudsman előtt A tétlenség is jogsértő A gokartpálya, amely a siófoki Kék Balaton kemping terü­letén üzemel, Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok or­szággyűlési biztosa szerint is jogokat sért, ugyanígy a sió­foki polgármesteri hivatal is a tétlenségével. A siófoki Kék Balaton kemping területén 1995 óta üzemel az Aranypart lakói és üdülői által kifogásolt gokartpálya. A léte­sítmény a környékbeli lakosság folyamatos tiltakozása ellenére készült el. A zajártalom és a környezetszennyezés miatt az érintettek szószólója birtokvé­delemért fordult a helyi pol­gármesteri hivatalhoz és a go­kartpálya működésének beszün­tetését kérte. A kérelemnek részben helyt adva a gokartok működését 20 óra után betiltot­ták, napközben pedig úgy korlá­tozták, hogy a hangerő az ön- kormányzati rendeletben előírt értéket ne haladja meg. A köte­lezésnek az üzemeltető a több­szöri bírságolás ellenére sem tett eleget. Emiatt a panaszosok többször kértek segítséget a jegyzőtől és a főépítésztől, hogy a környék nyugalma és békes­sége helyreálljon, de választ nem kaptak. Végül sérelmükkel a Somogy Megyei Közigazga­tási Hivatalhoz fordultak; az igazgatási és hatósági főosztály megállapította, hogy a gokart­pálya megépítése, amennyiben azt a rendezési terv nem tartal­mazza, szabálytalan. Ha a pálya tevékenysége zavarja a lakos­ság nyugalmát, akkor a 6/1990. (IV. 5.) KÉM rendelet alapján mód van a tevékenység megtil­tására és szabálysértési eljárás lefolytatására. Érdemi intézke­dés a siófoki polgármesteri hi­vatalban ezután sem történt. Ilyen előzmények után indí­tott vizsgálatot az ügyben Gönczöl Katalin, az állampol­gári jogok országgyűlési biz­tosa. A helyszíni vizsgálat ta­pasztalatai és az ügyben kelet­kezett iratok tartalma alapján kizárható, hogy a polgármesteri hivatal tétlensége a jogi szabá­lyozás hiányára vezethető visz- sza. Eljárása során a polgármes­teri hivatal több ízben figyel­men kívül hagyta a vonatkozó építésügyi és kereskedelmi sza­bályokat, valamint saját rende­letét is, annak ellenére, hogy erre a közigazgatási hivatal is figyelmeztette. Mulasztást kö­vetett el a polgármesteri hivatal a gokartpályával kapcsolatos jogerős kötelezések végrehajtá­sának ellenőrzésében is. Az in­tézkedések sorozatos elmulasz­tása sérti az aranyparti lakók és üdülők pihenéséhez való jogát. Sérelmet szenved a tulajdonjog védelmének elve is, hiszen a környezetszennyezés miatt az ingatlanok értéke csökken és a használati jog gyakorlása is kor­látozódott. Sérül a jogbiztonság is azáltal, hogy az önkormány­zat nem tud érvényt szerezni sa­ját határozatainak. Az alkotmá­nyos visszásság megszüntetésé­re Gönczöl Katalin ajánlást tett Siófok jegyzőjének és a köz­igazgatási hivatal vezetőjének. Boglár támogatja a tatarozást Balatonboglár költségvetésében 600 ezer forintot különített el a képviselő-testület a védett épü­letek homlokzatának tatarozá­sára. Azokat a tulajdonosokat szeretnék ebből az összegből pályázat útján támogatni, akik nem tudják önerőből renoválni a városképi értékű épületüket. A város új rendezési terve ugyanis számba veszi azokat a házakat, amelyeket védeni ja­vasol, tehát a pályázat kiírásá­nak ez a szakmai alapja. Sós Zoltán polgármester szeretné, ha majd a tavasszal felállítandó zsűriben is elsősorban a szak­emberek kapnának döntő szót. Bogláron volt már ilyen kez­deményezés; most megvannak a feltételek is az értékek védel­mére. Már tárgyaltak a postával és a telefontársasággal a város szívében álló épületegyüttes külső csinosításáról. Várhatóan gyorsítja a megoldást az ön- kormányzat áldozatvállalása is. Több pénze lesz Ordacsehinek Ágoston Lászlót választották al­polgármesternek az ordacsehi képviselők. A napokban kidol­gozták az idei költségvetés kon­cepcióját is, amelyet februárban vitatnak meg a község polgárai­val a helyi rendelet megalkotása előtt. Berkes Józsefné jegyző elmondta: az már látható, hogy a település idén 6-7 millió forint­tal többel gazdálkodhat, mint ta­valy. Az intézmények működte­tésére várhatóan 33,5 millió fo­rintot költhetnek, ami nagyon fontos, hogy tízmillió forintból az épülő iskola konyháját és ét­termét szeptemberre befejezzék. A szociális és gyermekjóléti alapban négymillió forinttal gazdálkodhatnak. így folytathat­ják jó hagyományaikat: ebben a tanévben minden ordacsehi gye­reknek az önkormányzat állta a tankönyvek költségét és a Fo­nyódra ingázók iskolabusz-bér­letét is. Az időseket szociális ét­keztetéssel tudják segíteni, de sok átmeneti segélyt is adnak, il­letve az év végén kaptak többen is jelentős támogatást, például a tüzelővásárláshoz. A fiatalok la­kásépítését kamatmentes köl­csönnel segíti az önkormányzat. Erre az idén félmillió forint áll rendelkezésére. Ugyancsak fél­millió forintot költenek az or­vosi rendelő felújítására és mű­szerek vásárlására. G. M. Javítják a hálót a halászoknak Rendbe teszik munkaeszközei­ket - már a tavaszra is készü­lődve - a balatoni halászok. Ja­vításra fogták az öreghálót és az eresztőhálókat is. A Balatoni Halászati Részvénytársaság mű­helyében most teszik rendbe a szemesi és fonyódi munkabri­gádok eszközeit; itt fogták javí­tásra a mórichelyi, a nagyatádi, az irmapusztai, balatonföldvári, buzsáki és a siófok-töreki tógaz­dasági egység hálóit is. Amint elmegy a jég a bárkákat is felké­szítik a kifutásra. Közben foly­tatják a jég vágását: gyűjtik a jégvermekben a hal tárolásához. Könnyen törik, nehezen forr össze a csontjuk A néma járvány áldozatai A gyógyításban egyre fontosabb a diagnosztika fotó: czene A néma járvány áldozata volt minden ötödik megvizsgált személy — ez a tapasztalata dr. Fülöp Zoltán siófoki ra­diológus szakorvosnak. Néma járványnak a csontritkulást nevezik - azért, mert pa­naszmentesen alakul ki. Csak akkor veszi észre a beteg, amikor már hátfájások gyötrik, illetve csigolya-, csípő- vagy al­kartörést szenvedett. Segíteni rajtuk alig lehet; csontjaikból kiürült a fehérje, a mész, az ás­ványi anyag. Mivel a baj a hor­montermeléssel függ össze, leg­inkább a változás korába lépett nőket és a 60 évesnél idősebbe­ket fenyegeti. — Áz alkart vizsgálom meg, s annak állapotából következtetek az egész csontszerkezetre — mondta dr. Fülöp Zoltán, mi­közben elindította a számítógé­pes programot. Közben arról be­szélt: a gyógyításban egyre fon­tosabb a pontos diagnosztika és a megelőzés. Az ember 20 éves korára éri el a legnagyobb csont­tömeget, utána ez csökkenni kezd. Rendszeres testedzéssel, helyes táplálkozásmóddal, na­pozással elérhető, hogy a lehető legmagasabb érték alakuljon ki, így később ér végére a leépülés. Közben a beteg behelyezte kaiját a vizsgáló műszerbe. A radioaktív sugarak tíz perc alatt pásztázták át. A sugárveszély elhanyagolható; két nagyság­renddel kisebb a dózis, mint egy mellkasi röntgen esetében. — A hölgy csontjai egészsé­gesek — állapította meg a szak­orvos. — Ha probléma merül fel, a háziorvosához irányítom a beteget. A csontritkulás miatt egyébként azóta szenvednek az emberek, amióta világ a világ. De a problémát csak nemrégi­ben tette széles körben ismertté a tudomány. Sajnos, a nemrég megnyílt rendelőben megfordult már négy-öt olyan fiatalember is, akinek rövidesen nagy gon­dot okoz a csontritkulás. Ezen a télen — a csúszós uta­kon — jóval többen szenvedtek törést, mint a korábbi években. A csontritkulásos betegek vég­tagjai nagyon könnyen törnek, és roppant nehezen forrnak ösz- sze a csontok. Czene Attila Munkatársat keresünk a SOMOGYI HÍRLAP kézbesítésére BALATONBOGLÁR területére A kézbesítő feladata, hogy az újságot reggel eljuttassa előfizetőinkhez, beszedje az előfizetési díjakat és új előfizetőket szerezzen a SOMOGYI HÍRLAP-nak. Ezt a munkát teljesítményarányos díjazással ismerjük el. Feltételeink: megbízhatóság és pontosság. A felvételnél örömmel vennénk azok jelentkezését is, akiknek e téren már vannak tapasztalataik. A jelentkezéseket a következő címre kérjük sürgősen eljuttatni: Molnár és Tsa Bt. Balatonlelle, Rákóczi u. 204. Tel.: 85/354-528 (40681)

Next

/
Oldalképek
Tartalom