Somogyi Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-03 / 181. szám

6 SOMOGYI HÍRLAP GAZDASAG 1996. augusztus 3., szombat Suchman az Ikarus jövőjéről Such man Tamás privatizációs miniszter szerint van esélye annak, hogy az Ikarus Rt megmeneküljön a felszámolástól. A válság kezelésére alkalmas lehet a Széles Gábor nevével fémjelzett koncepció. A Videoton elnök-vezérigazgatóját, a válságkezelésben jártas Széles Gábort a miniszter szívesen látná az Ikarus élén - mondta el tegnap az Ikarus csütörtöki elmaradt közgyűlése kapcsán. Suchman Tamás emlékeztetett rá: a kormány legutóbbi ülé­sén úgy határozott, hogy au­gusztus 15-én tér ismét vissza az Ikarus felszámolásával kapcsolatos előterjesztésre. Amennyiben ez idő alatt a vál­lalat sorsával kapcsolatban el­fogadható koncepció születik, úgy természetesen a felszámo­lás elmarad. A kormány ezt kívánatosnak tartaná. Such­man Tamás a pénzügyminisz­terrel egyeztetést folytat a kö­vetkező időszakban, és ennek alapján foglal majd állást a Széles Gábor nevével fémjel­zett koncpecióról, illetve az Ikarus további sorsáról. A kia­lakulóban lévő koncepciót egyébként alkalmasnak tartja a válság rendezésére. Tekintettel arra, hogy az ügyben a költségvetés, az APEH és a társadalombiztosí­tás is érintett, ezért a PM-mel történő egyeztetést legalább két hetet vesz igénybe. A köz­gyűlés elhalasztására tehát nem a sajtóban felvetett okok ­például koalíciós vita - miatt került sor, hanem hogy a szük­séges egyeztetéseket lefoly­tathassák - hangoztatta Such­man Tamás. A miniszter elmondta: az APEH érdekérvényesítési tö­rekvéseit természetesnek tartja, az üzleti alapon való együttműködésre a jövőben is lehetőséget lát. Hozzátette: az orosz piac megnyerésére a vál­lalatnak feltétlenül szüksége van, ismét megerősítette azonban, hogy a magyar ál­lam, illetve az Ikarus érdekeit miniszterként kötelessége messzemenően figyelembe venni. Suchman kijelentette: Széles Gábor kinevezését kí­vánatosnak tartja. A kormány augusztusi ülésén fog erről dönteni. Cél a honi termékek piaci pozíciójának javítása Az agrármarketing szerepe A közelmúltban megalakult a Magyar Közösségi Agrármar­keting Centrum. All szakemberből álló nonprofit társaság az idei csonka évben 100 millió forintból gazdálkodhat. A közösségi agrármarketing-tevékenység nem ismeretlen az Európai Unió tagállamaiban sem. A közösséghez való csatlako­zás komoly kihívást jelent az agrárgazdaság számára. A mind kevesebb állami támoga­tást csak az eddigieknél ügye­sebb értékesítéssel lehet majd ellensúlyozni. Ezzel a céllal hívta életre a kormány a Ma­gyar Közösségi Agrármarke­ting Centrum Közhasznú Tár­saságot (MKAC Kht.). A non­profit szervezet feladata mene­dzselni az agrárgazdaságot itt­hon és külföldön. Dr. Gaál Béla kandidátus, az MKAC ügyvezető igazga­tója lapunknak adott nyilatko­zatában elmondta: a közösségi marketing nem egyes termé­kek, hanem termékcsoportok il­letve egy-egy ágazat piaci meg­jelenését irányítja. Bár az ag­rárgazdaság számos területre bontható, termékei egy valami­ben mégis azonosak: Magyar- országon termelték, termesztet­ték őket. Itthon, és a külföldi piacokon a magyar áru rangját kell megteremteni. Az agrárexport elsődleges célpiacai az éledő délszláv és a lábadozó FÁK országok. Az MKAC azonban távol-keleti bemutatkozással is kacérkodik. A marketing eszköztárából leg­inkább a kiállítások, vásárok szervezését, katalógusok kibo­csátását választják majd a szakemberek. A magyar ter­mékek hírverésénél pedig ha­zánk már meglévő kulturális, gazdasági, sőt rokonsági kap­csolataira is támaszkodnak. Gaál Béla szerint az igen éles versenyben nem szabad a marketing költségein spórolni. Jó minőségű, megfizethető termékkel teli a világpiac. Eb­ben a helyzetben a nyereség­hez valami más is kell, s ez a kifinomult marketingtechnika. Szálloda lesz a Károlyi kastély A parádsasvári Károlyi kas­tély árverésén a budaörsi székehelyű Baumag Hol­ding Vagyonkezelő Rt vásá­rolta meg 66,2 millió forin­tért az épületet — derült ki azon a tegnapi, Parádsasvá- ron megtartott tanácskozá­son, amelyen a kilétét mind­ezidáig titokban tartó tulaj­donos mutatkozott be a kör­nyező mátrai települések polgármestereinek. A kas­télyból három csillagos szál­lót alakítanak ki. Jogsértésért százezer bírság A Gazdasági Versenyhiva­tal Versenytanácsa 100 ezer forintos bírságot rótt ki pén­teken a COM SER Kft-re. Az eljárást az Argent Kft kezdeményezte. Sérelmezte, hogy az 1996-ban kiadott CD adathordozókon a COM SER Kft feltüntette az Ar­gent Kft-t is és a Jurix nevet, holott a társaságok koráb­ban felbontották szerződé­süket, s úgy rendelkeztek, utolsó közös kiadványukat 1995. november 30-i lezá­rással küldik ki. A GVH Versenytanácsa megállapí­totta: a COM SER Kft jog­sértést követett el. Megalakult a Thur Rt választmánya A felszámolás sorsára jutott Thur Húsipari Rt 183 hite­lezője összesen csaknem 615 millió forintra jelentette be az igényét, miközben a cég jelenlegi vagyona mindössze 33 millió forint. Ez azon a gyöngyösi fóru­mon derült ki, amelynek ke­retében a felszámolás során követeléssel fellépő szerve­zetek, érdekeik összehango­lására Hitelezői Választ­mányt hoztak létre. A fel­számoló képviselője szerint van remény a követelések érvényesítésére, hiszen a felszámoló jogi úton meg­támadta azt az opciós szer­ződést, amelynek alapján a Postabank Rt lefoglalta, majd értékesítette a Thur Rt vagyonát. Az MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 236,68 Görög drachma (100) 64,81 Német márka 103,35 Olasz líra (1000) 100,59 Osztrák schilling 14,69 Spanyol peseta (100) 121,36 USA-dolIár 153,04 Kedvező változás az adóságszolgálati mutatókban Javult az MNB minősítése A Japan Credit Rating Agency javította a Magyar Nemzeti Bank kötvényeinek minősítését. Az eddigi BBB minősítés he­lyett egy fokozattal jobbat, BBB pluszt adott az MNB értékpa­pírjainak, főként a külső és belső pénzügyi egyensúly nagymér­tékű javulása miatt. A döntés kapcsán Hárshegyi Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke elmondta: az elmúlt egy évben kedvezően változtak az ország adósság- szolgálati mutatói. Az idén az exportbevétel várhatóan eléri a 14-15 milliárd dollárt. Idegen­forgalomból és egyéb forrásból további 3-4 milliárd dollár jö­vedelemre számíthatunk. így a reálgazdasági . tranzakciókból származó összes bevétel 1996- ban 18 milliárd dollárra tehető. A nettó adósságállomány lé­nyegesen csökkent. Május vé­gén 14,3 milliárd dollár volt az ország nettó tartozása, míg az MNB és az állam nettó külföldi adóssága már csak 10 milliárd dollár körül alakul. így az egyéves devizabevé­telnek az adósságállomány csupán 80 százalékát teszi ki. Egy évvel korábban még 100 százalék körül alakult ez a mu­tató. Ezek alapján javította a hi­telminősítést a JCR, amely ko­rábban is ajánló minősítést adott az MNB-nek. / A Budapesti Értéktőzsde hírei Hossz és bessz váltakozva Bessz és hossz egyaránt jellemezte a Budapesti Értéktőzsde rész­vényszekcióját ezen a héten. A BUX hétfőn 3000 pont alá süly- lyedt, majd pénteken ismét visszatért a háromezres határ fölé. A gyógyszergyári papírok kö­zül a Richter volt a legered­ményesebb. A hét elején alig ért többet, mint 6000 forintot, viszont pénteken már 7000 forint felett zárt. A gyógy­szergyári papírból 7050 forin­ton kelt el egy huszonháro­mezres részvénycsomag is. Ez az emelkedés a most nyil­vánosságra hozott kitűnő fél­évi eredmények miatt érthető is. A többi gyógyszergyári részvény is jó eredménnyel zárta a pénteki napot: a Hu­man ezernyolcszáz, az Egis 7900 forinton fejezte be a pénteki kereskedést, amely rendkívül jelentős árfolyam­nyereség az egy nappal ko­rábbi 7520 forintos záróárfo­lyamhoz viszonyítva. Jól szerepelt a Mol is, a hét elejei ezerötszáz forintos stagnálást követően pénteken ezerhatszázhúsz forinton zárt. Értékvesztést könyvelhet­tek el ugyanakkor a Borsod- Chem tulajdonosai. A hét ele­jén 2650 forintról 2400 fo­rintra zuhant a papír, amit a hét végére sem tudott be­hozni, 2550-en zárt. A bankpapírok esetében az OTP 2050 forinton zárta a ke­reskedést. Az Inter-Európa Bank rész­vényei járták be a legérdeke­sebb utat. Hétfőn 33 000 fo­rinton kezdett a papír, szerdán csupán 29 000-re taksálták, pénteken már 34 000 forinton zárt. Igaz, ezt az árfolyamot egyetlen egy, a tőzsdezárás előtt pár másodperccel történt bejelentés határozta meg. A kárpótlási jegy piacán egész héten 340 forint körül kötötték az üzleteket. A tőzsdén kívüli piacon nem volt olyan változás érzé­kelhető, amely a tőzsdei ár­esésre és -emelkedésre lenne visszavezethető, az egész héten stabilan tartották magu­kat az árfolyamok. Az egy hónapos lejáratú diszkont kincstárjegy piacán kétszeres túljegyzés mellett 23,67 százalék a hozam. Králik István Cashline Bróker TB-ALAPISMERETEK (4.) Egészségbiztosítás Sorozatunkban az egészségbiztosítási alapfo­galmakkal ismertetjük meg olvasóinkat. Ki mennyi járulékot fizet? A járulék az az összeg, amelyet a biztosított­nak, a munkáltatónak az ellátásokat (például a munkanélküli-ellátást) folyósító szerveknek, va­lamint egyes társadalombiztosítási ellátásra jogo­sult személyeknek (illetve utánuk a központi költségvetésnek) kell bevallaniuk és befizetniük a társadalombiztosítási ellátások folyósításának és kifizetésének ellentételezéseként a tb számlá­jára. A járulékok alapját képezik - a különböző jogviszonyoktól függően - a személyi jellegű ki­fizetések, a folyósított bérpótló ellátások (mun­kanélküli-segély, képzési és átképzési támogatás, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj), a tagi jövedelem, a személyijövedelemadó-alap és a kü­lönféle tevékenységek végzése elismeréseként kifizetett díjazások összegei. A társadalombiztosítási járulék összetevői: a 24 százalékos nyugdíj-biztosítási, a 18 százalé­kos egészségbiztosítási járulék. A társadalombiz­tosítási járulék mértéke így 42,5 százalék. (Az előbbi a nyugdíj-, az utóbbi pedig az egészség- biztosítási ágazat javára kerül elszámolásra, a két ágazat folyósításának fedezetére.) Egyéni járulékok: ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a biztosított egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. A nyug­díjjárulék mértéke 6, az egészségbiztosítási járu­lék 4 százalék. Egyes bérpótló támogatásban ré­szesülők (munkanélküli-segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj) csak nyugdíjjárulék fize­tésére kötelezettek. Baleseti járulékot a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak és a társas vállal­kozásban a kiegészítő tevékenységet folytató tag után kell fizetni. Alapja a személyijövedele­madó-alap. Mértéke 10 százalék. A kiegészítő tevékenységet folytató személyek - meghatáro­zott biztosítási események bekövetkeztekor - baleseti ellátásra jogosultak. PIACI KÖRKÉP Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali Burgonya 30 40-50 20-45 35-50 Káposzta 50-60 80 80 100 Paprika Para­40-100 100-160 120-140 100-180 dicsőm 40-100 100-140 80 80-150 Uborka 30-70 80 30-50 90 Zöldség 400 50 150 50 Tojás Sampi­11-12 12 12-13 8-10 nyon 100 280 200-280 250 Hagyma 35-40 50 30-50 35 Banán 170 180 120 170 Alma 40-80 120 40-60 80 Karfiol 100 100 120 120 Saláta Kelká­— 30-40 —-­40 p oszta Őszi­60 100 100 100 barack 30-100 70-110 50-100 50-120 Kajszi 50-120 100 40-70 50-140 S. dinnye 50 35 35 50-80 Dinnye 25 O co « 25 •3 0 FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK __________ Á rak: Ft/kg Sertés marha növ. selejt juh nagyüzemi háztáji bika, üsző 190-200 168-180 + kompenzációs felár 190 165 130-135 205 130-135 178 165 180-195 165-175 120-140 215 150-180 200 kg fölötti sertés 125-135 150-155 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS Kaposvár, Éden kereskedés Vitái 96 Bt paprika 40- 70/kg 20-110 Ft/kg paradicsom 30- 50 20- 45 káposzta 30- 40 55 uborka 50 25- 65 burgonya 17- 22 15- 25 v. hagyma 18- 24 15 ringló 60 45 tojás 11 10,50- 12,50 dinnye 16- 18 15- 18 őszibarack 60- 80 70 sárgabarack 50- 60 55 A Tartály és Vegyipari Gépgyár Rt., Tab, a cég kereskedelmi tevékenységének operatív irányítására KERESKEDELMI OSZTÁLYVEZETŐ pozícióba keres munkatársat Fő feladata a meglévő partnereinkkel való napi kapcsolat ápolása, új partnerek felkutatása, a cég kereskedelmi munkájának összehangolása, irányítása és ellenőrzése lesz. Ideális pályázónk felsőfokú műszaki végzettségű, kereskedelmi tapasztalattal rendelkező, határozott fellépésű, angolul/németül vagy angolul/oroszul tárgyalóképes fiatal úr. Letelepedését - szükség esetén - támogatjuk. Kérjük pályázatát - amelyet bizalmasan kezelünk - önéletrajzzal, fényképpel és bizonyítvány másolatokkal ellátva a TVG Rt. 8660 Tab, Pf. 6. címre küldje a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül! " (25923) Kaposvár Pini Hungary Kapos Ternero Bt Tab, Kaveczky Kft Barcs, Húsért Kft Siófok Siómente Szöv. Csökkent a BUBOR Egy hónapra 23,89, három hó­napra pedig 24,03 százalékban állapították meg az egy hóna­pos budapesti bankközi forint­hitel-kamatláb, a BUBOR pén­teki értékét. Csütörtökön még 23,91 százalék volt az egy hó­napos és 24,13 százalék a há­rom hónapos kamatláb. A BUBOR jegyzése augusztus 1-jén kezdődött meg. Két ha­táridőre, egy és három hónapra vonatkozóan teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank. Mér­tékét a százmillió forintos ösz- szegre vonatkozó kötelező vé­teli es eladási ajánlatok átlago­lása alapján alakítják ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom