Somogyi Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-03 / 181. szám

1996. augusztus 3., szombat SOMOGYI HÍRLAP BELPOLITIKA 1 Magyar történészek a honfoglalásról Csak szakmai érvekkel Változatok a finanszírozásra ✓ Állampolgári jogon vagy biztosítási alapon Várhatóan a hónap végén terjeszti a kormány elé a népjóléti tárca elképzeléseit az egészségügy lehetséges új finanszírozási módjairól. Miként lehetne a rendelke­zésre álló pénzt a jelenlegi­nél okosabban kamatoztatni az ellátásban? - erre keresik a választ a szakemberek. Kökény Mihály, a tárca politi­kai államtitkára elmondta, hogy a benyújtandó dokumen­tumban az egészségügy két­féle finanszírozásának modell­jét mutatják be. A lakosság körében mind gyakrabban sürgetett és sok helyütt - például Angliában - alkalmazott közfinanszírozás szerint az alapvető egészség- ügyi szolgáltatásokra minden magyar állampolgár születése pillanatától élete végéig jogo­sult lenne. A betegségmegelő­zés, a gyógyítás és a rehabili­Kökény Mihály táció körébe tartozó ellátások körét rendeletben rögzítenék. Ehhez figyelembe vennék a szakmai és civil szervezetek, és nem utolsósorban az egész­ségbiztosító tapasztalatokon nyugvó véleményét. E körön kívüli, illetve az ezen felüli igényeket a kötelező, továbbá az önkéntes biztosítási alapon elégítenék ki. A másik változat kizárólag biztosítási alapon működő szolgáltatásról szól, ezért számottevően eltérne a most alkalmazottól. Az államtitkár hangsú­lyozta: bármelyik modellt is fogadja el a kabinet, alapve­tően módosul majd a társada­lombiztosítás jelenlegi, meg­lehetősen áttekinthetetlen, egyszersmind finanszírozha- tatlan rendszere. A tárca az állampolgárok számára előre kiszámítható, követhető finanszírozási rend­szert szorgalmaz, olyat, amely a rendelkezésre álló, azonos célú, de többféle csatornákon befolyó pénzeket a mostaninál sokkalta hatékonyabban hasz­nálja fel. Cs. Benkő Judit Millecentenáriumi mozgalom a szép, tiszta Magyarországért Szemétszüret szeptemberben A honfoglalás 1100. évfordulójára emlékező rendezvények nagy része a jelen és a jövő szolgálatával bizonyítja, hogy nem éri be a múltba Tévedéssel. Ezek közé tartozik a Termé- szetBÚVAR Egyesület kezdeményezése, amely a „Köszönt­sük renddel, tisztasággal a millecentenáriumot! Szépítsük meg Magyarországot!” jelszóval tömegeket mozgatott meg. Más korszakokhoz hasonlóan honfoglalásunk történetének elemzését is szigorúan a szakmai szempontok és mód­szerek alapján kell elvégezni, a történelmi realitás tisztelet­ben tartásával. Egyebek kö­zött ezt hangoztatta Kosáry Domokos akadémikus egy tegnap kezdődött történész­kongresszuson, Budapesten. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Történészek Világ- szövetsége, az MTA Történet- tudományi Bizottsága és Törté­nettudományi Intézete három­napos konferenciájára a hon­foglalás 1100. évfordulója al­kalmából kerül sor. A megjelent - mintegy 350 tagú - magyarországi és hatá­ron túli történészekből álló hallgatóság előtt Kosáry Do­Rendkívül rossz ötlet a mező- gazdasági kistermelők adó- kedvezményének megszünte­tése - mondta Glattfelder Béla, a Fidesz-Magyar Pol­gári Párt parlamenti képvise­lője. Gazdaságpolitikáról volt szó az MDF-frakcióban is. A kabinet azt tervezi, hogy megszünteti, illetve 100 ezer forintra csökkenti 1 millió fo­rintról azt a bevételi határt, ameddig a kistermelők adó- mentességet élveznek. Glatt- felder Béla úgy vélte, ha a kor­mányzat ezt a lépést megteszi, az sok magán-agrárvállalkozás megszűnéséhez vezethet. Nem elfogadható az az érve­lés, hogy ezt a megszorítást az Hazaérkeztek a Don-kanyar környéki II. világháborús magyar katonatemetőkben tett zarándoklatról az egykori áldozatok hozzátartozói. Az oroszországi pravoszláv egyház meghívására huszon­négy doni sírkertben helyezhet­ték el a megemlékezés virágait a hősi halált halt honvédek, munkaszolgálatosok és hadi­foglyok sírján a hozzátartozók. A zarándokok július 25-én Korotojak településen az áldo­zatok emlékére részt vettek a megbékélés és a megnyugvás jegyében rendezett ökumenikus gyászszertartáson is. Erről Mártha Tibor, az utazást szer­vező, a doni katonatemetők gondozására létrehozott Fé- nyeslitkei Alapítvány kurató­riumának elnöke adott tájékoz­mokos felidézte a 19. század azon cseh, magyar és román történészeit, akik a nacionalista feszültségek eredményeként szakmai érvek helyett akkori politikai szemléletük múltba vetítésével folytattak polémiát a magyar honfoglalásról. Meg­hamisították a tényeket és azok történelemre gyakorolt hatását. Ezt a kort meg kell tisztítani a rárakódott ideológiai rétegek­től, ábrándoktól, fellengzős frá­zisoktól és meg kell mutatni az eredeti múltat - hangsúlyozta az Akadémia nemrég leköszönt elnöke. A jelenlegi elnök, Glatz Fe­renc, a magyar történettudo­mány szerepét elemezte a vál­tozó világban, majd a határo­kon túli magyar történetírás helyzetéről és feladatairól hangzott el előadás. Európai Unióhoz való csatla­kozás követeli meg - szögezte le a politikus. Az EU tagorszá­gaiban nincs ilyen szigorítás, sőt a kistermelők további ked­vezményeket kapnak. Nagyon rossz módszere a kormánynak, hogy újabban minden hátrá­nyos intézkedést az EU-csatla­kozással indokol. A kormány jövő évi költség- vetési koncepciójából hiányoz­nak a célok megvalósítását alá­támasztó számok, az erre irá­nyuló eszközök - hangsúlyozta Demeter Ervin, az MDF frak­cióvezetője. Az MDF a javas­lathoz benyújtandó módosító indítványaival elsősorban a csa­ládok helyzetének a javítására törekszik majd. tatást. Elmondta: a csoport tag­jai közül többeknek megada­tott, hogy 53 év múltán fejet hajthassanak édesapjuk sírjá­nál. Az alapítvány ma már ugyanis - az orosz hatóságok segítsége révén - rendelkezik néhány egykori temető elhanto- lási nyilvántartásával. A hozzátartozók a tíznapos út során a sírkertek mellett fel­kereshették a doni nagy áttöré­sek helyszíneit, Uriv és Scsucsje település határát, jár­hattak a valamikori tambovi és uzmányi hadifogolytábora, il­letve a 2. magyar hadsereg volt ilovszkojei repülőtere, és alek- szejevkai parancsnoksága he­lyén. Ellátogathattak az egykori doni lövészárkokhoz és bunke­rekhez is. Útban hazafelé jártak a visszavonulási területen, az Oszkol folyó völgyében is. Garancsy Mihály, az egye­sület ügyvezető elnöke el­mondta: eddig 235 önkor­mányzat, intézmény, vállalat és társadalmi szervezet csatla­kozott a felhíváshoz. Az or­szág legkülönbözőbb vidékei­ről 40 város, 78 nagy- és kis­község, köztük Abasár, Pá­csony, Súr, Viss képviselői írásban is összefoglalták, ho­gyan kívánják szebbé, ottho­nosabbá tenni házuk táját. Különösen nagy visszhan­got váltott ki a kezdeményezés az ország oktatási intézmé­nyeiben. A vakáció kezdetéig 10 óvodától, 147 általános és 10 középiskolától kapott az egyesület levelet, amely a ki­sebb nagyobb közösségek csatlakozásáról és terveiről számolt be. A Magyar Cser­készszövetség szeptemberben mintegy tízezer fiatalt mozgó­sít országos „szemétszüretre”. Az eddig benevezettek száma már jóval meghaladja az ötvenezret. Sajnos nem re­agáltak a felhívásra az ország­utak, a vasútvonalak és az er­dők gondozói, pedig az ő terü­letükön is lenne tennivaló. Veszélyt jeleznek. A KDNP szerint a szocialista párt meg­osztottsága és a kormányzásban uralkodó zűrzavar tükröződik mind abban, ami médiaügyben történik hazánkban. A kormány lépései sorozatosan veszélyez­tetik a demokrácia alapértékeit, a médiumok függetlenségét, és azzal fenyegetnek, hogy az ál­lampolgárokat megfosztják a tájékozódás szabadságától - hangzott el a párt tegnapi tájé­koztatóján. Nem kell a bizottság. Az MDNP nem ért egyet egy új, a sportügyekkel foglalkozó par­lamenti bizottság felállításával. A párt értékelése szerint ez a sportbürokrácia magasabb szintre emelését eredményezné. Visszatérést jelentene ahhoz a helytelen pártállami gyakorlat­hoz, amely a problémák meg­oldását nem a már működő tes­tületeken kérte számon, hanem új bizottságok felállításával ke­resi a megoldást. Bokros a főtanácsadó. Új szakértője lesz szeptembertől a Világbanknak. Bokros Lajos volt magyar pénzügyminiszter főtanácsadóként segíti majd a pénzügyi kérdésekért és a ma­gánszektor fejlesztési ügyeiért felelős igazgatóhelyettest, Jean-Francois Rischardt. Fő­ként a tőkepiacok mozgásaira, a bankreformmal kapcsolatos kérdésekre és az állami vállala­tok privatizációs folyamataira terjed ki tevékenysége. Lezsák két keréken. Az el­múlt két év kormányzati intéz­kedései megnövelték az embe­rek csalódottságát, 1998-ban nem az lesz a kérdés, melyik pártot választják, hanem az, hogy egyáltalán elmennek-e szavazni. Erről számolt be Le­zsák Sándor, az MDF elnöke, aki három nap alatt 1100 kilo­métert kerékpározik. Rokon népek fesztiválja. Tegnap kezdődött a 16. Szegedi Nemzetközi Néptánc-fesztivál, amelyen ezúttal — a millecen- tenáriumhoz kapcsolódóan — olyan kis finnugor népek szo­kásait, folklórját és tárgyi kul­túráját is megismerheti a kö­zönség, amelyek eddig el vol­tak zárva a nagyvilág szeme elől és szinte teljes elszigetelt­ségben éltek még nyugati nyelvrokonaiktól is. Bortolvajok Gyöngyösön. Csaknem 8 millió forint kárt okoztak 4 borosgazdának azok a tolvajok, akik 860 hektoliter bort szívtak le Gyöngyösön, a Visontai-dűlő egyik pincéjének fahordóiból. A bűnözők a pin­cében tárolt szivattyúval saját tartályaikba fejtették át a hor­dókban található muskotályt, rizlinget, zweigelt, s magukhoz vették a szivattyút is. A rendőr­ség megindította az eljárást. K. T. Rohamosan nő a fiatalkorú bűnelkövetők száma Hiányzik a nevelés, a jó példa Évről évre egyre aggasztóbb méreteket ölt a fiatalkori bűnö­zés. A 14-18 éves korosztály képviselőit leggyakrabban va­gyon elleni bűncselekményekért és nemi erőszak vádjával vonják felelősségre - tudtuk meg dr. Vavró István főosztály­vezetőtől, az Igazságügyi Minisztériumban. A fiatalkori bűnözés kedvezőt­len irányai súlyos társadalmi problémákra figyelmeztetnek. Az ismertté vált bűnelkövetők száma ugyanis az 1990-ben regisztrált 12 848-ról 1995- ben 14 321-re emelkedett, s ez nem magyarázható e népes­ségcsoport létszámának növe­kedésével. Míg a fiatalkorúak között 1990-ben 1,9 százalék volt a bűnelkövetők aránya, addig 1995-ben már 2,2 száza­lék. A közvádas eljárásban el­ítéltek közül sajnos átlagosan minden tizedik 18 év alatti. Közöttük is a fiúk viszik a pálmát, ők teszik ki az elítél­tek 93,8 százalékát. A bűnözés hátterében leg­többször rendezetlen családi élet és igen alacsony szintű is­kolázottság áll. Nem ritka a teljes írástudatlanság. Dr. Vavró István szerint további súlyos problémákhoz vezethet az elit és a „tömegiskolák” el­különülése. Mert ezáltal nem csak a hátrányos helyzetű fia­talok számára szűnnek meg a követendő példák, hanem a tanári kar is kettéválik. Ugyancsak aggasztó a csalá­dok helyzete. Ilyen körülmé­nyek között még inkább szük­ség lenne az iskolai nevelésre, a családgondozói, szociális munka fejlesztésére. A fiatalkorúak esetében ál­talános bírói gyakorlattá vált az ítélet próbaidőre való fel­függesztése. N. Zs. Az MDF a családok helyzetén kíván javítani Az Unió nem mumus Virág az apák sírhantján Mielőtt „bevásárolna”. A lopott kocsik kiszűrésére új irodát adtak át tegnap, az or­szágban elsőként, Budapesten, -a Nagykőrösi úti autópiacon. A hazai fejlesztéssel kidolgozott technika százszázalékos biztonsággal képes megállapítani, hogy a korábban vásárolt vagy megvételre kinézett jármű lopott-e vagy sem. A vizsgálat mindössze 15 percig tart, és az eredményért a BRFK és a Trans Kft. garanciát vállal. fotó: feb/diósi imre Tvr-hét ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Antonio Banderas ✓ Szirtes Ági megtalálta álmai otthonát Geena Davis kilóg a skatulyából Brigitte Bardot és a farkasok A védőügyvéd: Richard Gere Nyerhet, ha szavaz! A Tvr-hét Aranyszarvas-díja Szirtes Ági megtalálta álmai otthonát Davis kiló# a skatulyáiról Brigitte Bardot és a farkasok. A védőügyvéd: Richard Gere ft sztárja

Next

/
Oldalképek
Tartalom