Somogyi Hírlap, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-20 / 272. szám

1995. november 20., hétfő SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Mindannyian tehetünk valamit a gyűlölet ellen Kaposváron is megállt a tolerancia vonata Néptelen szavazófülkék Levegőt vennék! Ne gyűlöl­ködj, kár minden percért! — ezek a feliratok fogadták szombaton a Tégy a gyűlölet ellen kezdeményezés különvo- natára felszálló kaposvária­kat. Az egyik üzenetet Korniss Mihály író, a másikat egy sop­roni kisfiú vetette papírra. Hegedűs Zsuzsa, az akció egyik kezdeményezője elmondta: az utóbbi hónapokban nőtt az or­szágban az elszegényedés, a le­szakadástól való félelem, ami könnyen intoleranciához, foko­zódó agresszivitáshoz vezethet. A gyűlölködésnek csak a közvé­lemény, a civil szervezetek mozgósítása vethet gátat. Az eddigi tapasztalatok azt mutat­ják, hogy az emberek jól fogad­ták a kezdeményezést, sokan ke­resték fel a pályaudvarokon né­hány órára megálló szerelvényt. A kaposvári gyerekek is rövid idő alatt birtokba vették a vona­tot. Élvezték, hogy szabadon mászkálhatnak a kiállítóte­remmé átrendezett vagonokban. Végignézték — néha meg is kri­tizálták — a gyermekpályázatra érkezett képeket, felírták üzene­teiket és elhozták otthon készí­tett rajzaikat. A gyerekek és a felnőttek egyaránt rácsodálkoztak a fotó- kiállítás képeire, amelyeken a hajléktalanok, a cigányok, a va­kok, a rokkantak mindennapjai­val szembesültek néhány pilla­natra. A tehervagon nyitott ajtajá­ban kialakított színpadon fellépő Halász Judit és a kísérő Albat­rosz együttes percek alatt feled­tetni tudta a pályaudvaron di­dergőkkel a novemberi hideget. Hoztam nektek valamit — éne­kelte a kicsiknek a színésznő ugyanannyi kedvességgel és báj­jal, mintha többszáz fős közön­ség előtt lépett volna fel. Halász Judit egyik alapító tagja volt a Tégy a gyűlölet ellen alapítványnak: — Az alapítványt nem sokkal a rendszerváltás után hoztuk létre, művészekkel, pedagógu­sokkal, orvosokkal, szociológu­sokkal együtt. Úgy éreztük, olyan agresszív hangok kezde­nek elterjedni a társadalomban, amelyekkel a többség nem ért egyet. Azóta több százan csatla­koztak az alapítványhoz és tá­mogatták rendezvényeinket. A szegényeket, a munkanélkülie­ket, a lecsúszottakat könnyen ki­rekeszti a társadalom. Ennek a veszélyére szeretnénk felhívni a figyelmet. Halász Judit a toleranciavonat rendezvényei közül egyedül Kaposváron vállalt szereplést. Este már Pesten játszott: ven­dégként a Játékszínben lépett fel, a Hotel Plaza című darab­ban. A vonatori Kálmán Zsuzsa, a kezdeményezés aktivistája jel­vényeket, matricákat osztogatva beszélgetett a gyerekekkel. Mint mondta: nemcsak a faji vagy vallási diszkrimináció el­len emelik fel a szavukat, hanem a mindennapi gazdasági, pénz­ügyi kirekesztés ellen is. Azt szeretnék, hogy azokon a telepü­léseken, ahova a toleranciavonat elmegy, az emberek elgondol­kodjanak, mit tudnának tenni a gyűlölet, a türelmetlenség ellen. S. Pap Gitta A Cigánykisebbségi Önkor­mányzatok Somogy megyei Társulásának ügyeletese sze­rint rendben zajlottak a teg­napi választások. A társulás állította ügyeleti szolgálatos­nak kevés dolga akadt, csak­úgy mint az érintett települé­seken tevékenykedő válasz­tási bizottsági tagoknak. Ju­tott idő beszélgetésre, olvas­gatásra, mert csak elvétve ke­reste fel a szavazóköröket egy-két választópolgár. Csokonyavisontán az első két óra alatt egyetlen szava­zópolgár ment voksolni. Nagyatádon tizenegy óráig több mint tízezer választásra jogosultból negyvennégyen Nem volt nehéz dolguk a sza­badi polgároknak a tegnapi polgármesterválasztással, mivel összesen egy jelölt volt erre a posztra: dr. FUlöp László, Csorna és Szabadi há­ziorvosa. Ahhoz képest, hogy mindössze egyetlen jelölt akadt, és így iga­zán nagy tétje nem volt a válasz­tásnak, a szavazásra jogosultak­nak mégis jelentős része leadta a voksát: a délelőtt folyamán a 284 választópolgár 55 százaléka kereste fel a szavazóhelységet. Mint megtudtuk, a kisebbségi önkormányzati választásokkal ellentétben itt nem volt érvé­nyességi küszöb, tehát már egyetlen szavazóval érvényes­nek számított volna a szavazás. szavaztak. A nagykorpádi szavazókörben is az érdekte­lenségre panaszkodtak, ám azzal, hogy a faluból a dél­előtt folyamán harmincketten adták le voksukat, Nagykor­pád a statisztikák élére került. A választási bizottságok tagjai szerint tegnap a kevés megjelent között is csak el­vétve akadt cigány. Pedig a kisebbségi önkormányzati vá­lasztásokra plakátokon és szórólapokon is buzdítottak a romák, csakhogy a tapasztala­tok szerint a választópolgárok többsége így sem értette pon­tosan, hogy miért és mire le­het szavazni. Többen pártokat kerestek a listán, a jelöltek A jelölt személye azért külö­nösen érdekes, mert közvetve miatta mondott le a korábbi pol­gármester. Dr. Francz József ugyanis összeütközésbe került az orvossal, aki szerinte túlsá­gosan sokat követelt az önkor­mányzattól. A falusiak a vitá­ban Fülöp doktor mellé álltak, mondván: polgármesterünk száz is lehet, de orvosunk csak ez az egy van. Mint megtudtuk, a lemondott polgármester nem ment el sza­vazni. — Működőképes ön- kormányzatot adtunk át, azt kí­vánom az utódomnak, hogy legalább annyira lelkiismeretes vezetője legyen a falunak, mint amennyire én igyekeztem az lenni — mondta Francz József. — Voksolni azonban nem kí­neve sokaknak máig ismeret­len maradt. A képviselőjelöl­tek többségének egyetlen iz- gulnivalója volt: az, hogy összejön-e településén a vá­lasztás eredményességéhez szükséges legkevesebb 50 ér­vényes szavazat. Az alapos előkészületek el­lenére választási iratok, nyomtatványok közt unatkozó bizottsági tagok, ürességtől kongó urnák, néptelen szava­zófülkék, elvétve egy-egy ta­nácstalan választópolgár és mindent elsöprő érdektelen­ség kísérte a tegnapi kisebb­ségi önkormányzati választá­sokat szerte a megyében. B. Zs. vántam sem mellette, sem el­lene a történtek miatt. A le­mondott polgármester el­mondta: többeket is alkalmas­nak tartott volna a polgármes­teri feladatra. Hogy mégsem akadt több jelölt, annak szerinte az lehet az oka, hogy nem kí­vánták vállalni azt a függőségi viszonyt, amely a történtek után orvos és polgármester között elkerülhetetlen lett volna. — Magas mércét állított az elődöm, polgármesterként igyekezni fogok ennek megfe­lelni — mondta Fülöp László. Elmondta azt is, hogy természe­tesen a továbbiakban vállalko­zóként folytatja a gyógyítást, hiszen nem lehet egyszerre al­kalmazottja is és vezetője is az önkormányzatnak. (Nagy L.) Pusztakovácsiban jó a KITE-kukorica Az őszi mélyszántást a kukori­cabetakarítás követi Pusztako­vácsiban. Ehhez a gazdák több­sége igényt tart az önkormány­zati erőgépekre. A termésát­lagra nem panaszkodnak: má­jusi morzsoltban hektáronként 80 mázsa, a kísérleti táblán pe­dig, ahol nemesített KITE-ma- got vetettek, a 100 mázsás ter­mésátlagot is elérték. Erősödő somogyi honvédszakszervezet Taszáron is és Kaposváron is van már alapszervezete a Hon­védszakszervezetnek. A Kato­nák Érdekvédelmi Szövetségé­nek szakszervezetté válása nö­velte a bizalmat a katonák kö­rében. A beiratkozások száma folyamatosan nő. Taszáron — amely az egyik legjobban szer­vezett alapszervezet — jelenleg már 150 tagja van a Honvéd­szakszervezetnek. Orvosi ügyelet a falvaknak Nemesvid és a környező, Mar­calitól nyugatra fekvő települé­sek polgármesterei arról hatá­roztak, hogy nem kívánnak ön­álló orvosi ügyeletet létesíteni, továbbra is Marcalihoz szeret­nének tartozni mind központi ügyeleti-, mind fogorvosi te­kintetben. Vállalják az ehhez szükséges anyagi hozzájárulást is, mivel Marcaliban jobbak az egészségügyi ellátás feltételei. Nincs esély az elhelyezkedésre Somogysimonyiban mindössze 10-12 fő az aktív keresőkorú, közülük négyen kapnak mun­kanélküli segélyt. Utóbbiak jö­vőre kikerülnek a támogatottak köréből, de foglalkoztatásuk megoldására az önkormányzat már most lépéseket fontolgat. A közhasznú munkavégzésre vo­natkozó pályázat benyújtása enyhítene a gondokon, hiszen a többségnek nincs esélye az el­helyezkedésre. Kineziológiáról Marcaliban Kineziológiai előadást tartottak Marcaliban. Dr Kenyeres Sán­dor és Kádár Lajósné gyakor­lati tanácsokat, útmutatást is ad­tak az egészséges mozgás elsa­játításához, megtanulásához, il­letve a gyógyító torna hatásá­nak fokozásáról. Kaposfüred víz nélkül Víz nélkül maradt vasárnap Kaposfüred, mert eltörött egy gerincvezeték. A hiba kijavítá­sáig tartálykocsi látta el a vá­rosrészt ivóvízzel. SOMOGYI HÍRLAP ________S. Pap Gitta jegyzete L ehetőség volt Másodszor vonul(hat)tak urnák elé a kisebbségek, hogy létrehoz­zanak egy számukra eddig ismeretlen autonómiát. A második nekirugaszkodásra azért volt szükség, mert tavaly ilyenkor — elsőre — nem minden településen ismerték fel a ki­sebbségi önkormányzatok választásának jelentőségét. Vagy egy­szerűen el sem mentek szavazni. Esetleg nem állítottak elegendő számú jelöltet. Néhány faluban pedig a sorozatos torzsalkodások miatt bomlott fel a testület. Nem volt ilyen gond ott, ahol a már meglévő cigány szövetségek nem konkurenciát láttak az új szervezetben, hanem további törvé­nyadta lehetőséget a szólásra, a cselekvésre. A romákért, a cigányokért, a beásokért. Somogybán minden negyedik ember cigány. A legnagyobb számú kisebbség. Sorsuk — kilátástalan nyomorba süllyesztésük, vagy megkapaszkodásuk — mindannyiunkat érint. A települési önkormányzatoknak sem lehet közömbös, hogy a cigányok segé­lyért kilincselnek vagy munkával jutnak pénzhez, gazdálkodnak és iskolába járatják gyerekeiket. A törvény teret ad a kisebbségek előrelépésének. Valamennyi­ünk érdeke (lett volna), hogy éljenek is a lehetőséggel. Polgármestert választott Szabadi A kaposvári Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet (Cseri u. 6.) 1995. december 2-án (szombaton) 9.00 h. NYÍLT NAPOT TART, amelyen részletesen tájékoztatjuk az érdeklődőket az érettségit adó építő- és faipari képzésről, szakmunkás képzésről (kőműves, ács-állványozó, szobafestés bádogos, asztalos, víz-gáz- központifűtésszerelóS padlóburkoló), valamint a szakmára orientáló kilencedik osztályról. Az érdeklődőket - diákokat és szülőket szeretettel várja az iskola igazgatósága. (563) AKCIÓ ASüfilámmAban SHARP mikrosütő 24 I ELIN mikrosütő 24 I ELIN mikrosütő+grill 24 I DAEWOO mikrosütő+grill 24 I DAEWOO mikrosütő 19 I Komfort grillsütő ELIN minigrill ELIN 4400 szendvicssütő TEFAL 39701 szendvicssütő TEFAL fritőz 3610 TEFAL fritőz 3632 ELIN fritőz CFR 2252 39 990 Ft helyett 36 000 Ft 36 800 Ft helyett 33 100 Ft 52 000 Ft helyett 46 700 Ft 45 100 Ft helyett 40 600 Ft 26 700 Ft helyett 24 000 Ft 2700 Ft helyett 2420 Ft 8450 Ft helyett 7600 Ft 10 300 Ft helyett 9270 Ft 6600 Ft helyett 5940 Ft 17 400 Ft helyett 15 600 Ft 19 800 Ft helyett 17 800 Ft 14 400 Ft helyett 12 900 Ft Valamint még számos híradástechnikai és háztartási cikk 10-20%-os engedménnyel kapható amíg a készlet tart! Várjuk kedves VásárfálnkaCf Címünk; TITÁN 22. Áruház Kaposvár, Bereu u. 18. fG , CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ KAPOSVÁR 1995. december havi műsor 6., szerda, 19.00 8., péntek, 19.00 19.30 9., szombat, 19.00 11., hétfő, 19.00 12., kedd, 14.30 19.00 13., szerda, 14.30 19.00 14., csütörtök 19.00 15., péntek 19.00 19.30 16., szpmbat 19.00 19.30 18., hétfő 14.30 19., kedd. 14.30 25., hétfő 19.00 CD CM k edd, 15.00 A kávéház Istenítélet Végjáték Édes Anna Édes Anna A sárkány feje, Édes Anna A sárkány feje Édes Anna Édes Anna Édes Anna Tom Paine Édes Anna Tom Paine A sárkány feje A sárkány feje Elvira Madigan Az öreg hölgy látogatása Bérletszünét, tv-felvétel Bérletszünet, tv-felvétel Stúdióelőadás Odry-bérlet lllyés-bérlet Cs-bérlet Vörösmarty-bérlet F-bérlet Madách-bérlet Petőfi-bérlet Kis Manyi bérlet Stúdióelöadás BEMUTATÓ Blaháné-bérlet Stúdióelőadás G-bérlet l-bérlet Bérletszünet. Bérletszünet Jegyek válthatók a Jegyirodában Kaposvár, Fő 11 - 8. Telefon: 82/311-113 (112+) Havonta 7-8 ezer aszinkronmotort gyártanak a böhönyei Halm Elektronikai Bt üze­mében. Ezt a bérmunkát egy német cég megrendelésére végzik fotó: török anett

Next

/
Oldalképek
Tartalom