Somogyi Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-05-02 / 101. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — VILÁGTÜKÖR 1995. április 1., szombat A sivatagi tájon kincs lehet a fonyódi víz KÉRDŐJELEK Értelmezünk? A Duna-medence ügyeiben szakértőnek számító osztrák politikusokkal és újságírók­kal Bécsben beszélgetve ki­tűnt: foglalkoztatja őket a magyar-szlovák alapszerző­dés ügye. S felfigyeltek arra is, hogy máris megkezdő­dött az okmány értelmezé­sének vitája. Meciar szlovák kormányfő úgy értelmezte, hogy a szerződésben idézett európai jogi forrásoktól és a megállapodás tartalmától függetlenül kizárható á kol­lektív jogok és az autonó­mia bármiféle megvalósí­tása. A magyar kormány vi­szont úgy véli, s ezt immár hivatalosan is közölte a szlovákokkal, hogy „mind­két fél a szerződés mielőbbi hatályba-léptetésében és rendelkezései maradéktalan megvalósításában, és nem annak egyoldalú értelmezé­sében érdekelt”? Taktikai húzás? A tekintélyes Die Presse például „kétértelmű­séget” emleget a dologban. Szerinte ha az alapszerződés tényleg nem biztosít a ki­sebbségeknek kollektív vagy autonóm jogokat, ak­kor annak megkötése csu­pán taktikai húzás volt mindkét kormány részéről, hogy teljesítsék az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltételét. A hármas csúcs segítene? Bécsi vélemények szerint európai érdek is, hogy az ér­telmezési viták ne hátráltas­sák a szerződések mielőbbi ratifikálását. Vajon nem ezért ajánlott Vranitzky osztrák kancellár hirtelen magyar-osztrák-szlovák csúcsot Bécsben? Ferenczy Europress Clinton Haitin Egységre, együttműködésre és összefogásra szólította fel a ha­iti népet tegnap Bili Clinton. Beszédében hangoztatta, hogy a szigetország esélyt kapott a demokratikus és igazságos tár­sadalom megteremtésére. De a feladat nehéz lesz, mert a vá­gyálmokat nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Az utóbbi időkben megszapo­rodott erőszakos cselekmé­nyekre utalva idézte Aristide elnök szavait, miszerint a haiti népnek nemet kell mondania a bosszúra. Az amerikai elnök több ízben aláhúzta a szabad választások megrendezésének jelentőségét. Jelezte, hogy az Egyesült Államok kész a jövő­ben is segítséget nyújtani Haiti gazdasági felemelkedéséhez. (Folytatás az 1. oldalról) A vízre mindenkinek szük­sége van. Szebényi Péter, a fo­nyódi ásványvizet is tulajdonló Herkules Rt elnök-vezérigazga­tója az iménti lapos-bölcsessé­get megtoldotta még eggyel, így hangzik: a víz nem ismer határokat. Állítását igazolandó elmondta: komoly partnereket talált Abu Dhabiban, akik vál­lalkoznak a fonyódi ásványvíz forgalmazására itt, az Emirátu­sokban. — Gondolja, fonyódi vízre vágynak az arab sejkek? — Itt sokféle ásványvíz van forgalomban, a fonyódi csak választékbővítő lehet. De Ku- vaitban például az ellátás alap­vető részévé válhat. Azt, hogy ez így lesz-e, ma még nem lehet megmondani. Azt azonban tényként mondta el Szebényi Péter, hogy kor­szerű palackozóval, az egyik legnagyobb kapacitású olasz II. János Pál pápa 17 év óta tartó pápaságának 11. encik- likáját hirdették ki Vatikán- városban. A római katolikus egyház püspökei 1991 óta sürgették a pápát, hogy az emberi életet érintő erkölcsi kérdésekről bo­csásson ki enciklikát, amely a modem katolikus egyház belső életének legfontosabb doku­mentuma, tanítása. Evangelium Vitae — Az élet evangéliuma című enciklika a pápa hosszú pontifikátusának egyik legfontosabb dokumen­tuma — írták szinte már kihir­detése pillanatában vatikáni megfigyelők. Az enciklika ki­hirdetésével a katolikus egyház teljes egységben és nagy hang­súllyal erősítette meg korábban is ismert, határozottan elutasító álláspontját az abortusszal (a terhességmegszakítás bármi­lyen módjával), az eutanáziával (a kegyes halállal) és a fogam­zásgátlás bármilyen módjával és módszerével szemben. Az enciklika legnagyobb vissz­hangot kiváltó részlete pápa szigorú tanítása a halálos ítélet­ről. Először mondatott ki az egyház gyakorlatilag totális szembenállása a halálos ítéle­tekkel. Ezt a büntetést csak az igazolhatja — írja a Szentatya —, ha a társadalom másféle­képpen nem tudná megvédel­mezni önmagát. De — tette hozzá — „ezeket az eseteket töltősorral készülnek új piaco­kat szerezni, s az arab piacot azért tartják fontosnak, mert nem szezonális. Érdemes-e ide szállítani? Azt mondja: Amerikából Tabra — a tartály gyár is ezé a cégé — ezer dollárért hoznak el egy konténert. Megérdeklőd­tem: ide az arab országokba 700 dollárba kerül egy konténer szállítása. Szerinte olyan tétel ez, amelyet mint költséget elbír a fonyódi víz, hiszen — lega­lábbis az elnök-vezérigazgató ezt állítja — a világon az egyik legjobb lehet. Szóval itt, Al-Ainban, a per­zselő nap alatt könnyű a vízre terelni a szót. A vizet — és most a gazdagságot — az olaj biztosítja. Becslések szerint az Egyesült Arab Emirátusok olajkészletei száz évre elegen­dőek. Politikusaik, gazdasági szakembereik azonban már túl­tekintenek a száz éven: az Emi­olyannyira ritkának kell tekin­tenünk, hogy gyakorlatilag nem is létezőek”. II. János Pál szavai a halál- büntetéssel kapcsolatban sok­kal „erősebbek”, mint az egy­ház korábban közzé tett állás- foglalásai. Ratzinger bíboros — a pápa legfőbb tanácsadója doktrinális ügyekben — az en­ciklika kibocsátása alkalmából Rómában tartott sajtótájékozta­tóján külön is hangsúlyozta: „a Pápa őszentsége nagyon fontos hitbéli elveket tett közzé ezen a helyen.” Á 194 oldalas enciklika főbb rátusok készül az olaj utáni idő­szakra. Abdallah Bin Zayed sejk, az Információs és Kulturális Mi­nisztérium államtitkára azt mondta a magyar újságíróknak, hogy a kereskedelem és az ide­genforgalom az a két kitörési pont, amely az olajjövedelme­ket kamatoztatja majd. Nem vé­letlen tehát, hogy Dubait sokan emlegetik úgy, mint a Kö­zel-Kelet leendő Hongkongját. Az Emirátusok befektetései hosszú távra szólnak. Az igényességről, az alapos­ságról pedig lépten-nyomon meggyőződik az ember, ha a sivatagot járja. Ott, ahol a fű sem él meg, fehér arab házak sorakoznak, és köréjük zöldet varázsol az ember. Al-Ain szál­lodája — ahol a magyar kül­döttség a szombatra virradó éj­szakát töltötte — itt, a sivatag mélyén a Hilton Szálloda. Kercza Imre fejezeteiben II. János Pál meg­erősíti a katolikus egyház ko­rábban már többször és többhe- lyütt közzétett véleményét: az egyház teljes erejével ellenzi az abortusz, a művi terhességmeg­szakítás bármilyen formáját. Ugyanakkor a Pápa semmilyen szankciót nem helyez kilátásba azokkal a hívőkkel szemben, akik másképpen cselekedtek. Azokról az asszonyokról, akik­nek már volt abortuszuk, János Pál azt mondja, hogy az egyház tisztában van a sokféle okkal, amely őket az abortuszra rábír­hatta. Ferenczy Europress A pápa az élet védelmében II. János Pál aláírja all. pápai enciklikát fotó: feb-reuters Együttműködésről tárgyaltak Bonnban A szoros német-francia együttműködés há'omolda- lúvá alakításáról tárgyalt teg­nap Bonnban a néme: és a brit külügyminiszter. Khus Kin­kel német külügyminiszter indítványozta, hogy Nagy- Britannia csatlakozzon a szo­ros német-francia partner­séghez, és így háromoldalúvá alakítanák az együttműkö­dést. Douglas Hurd brit kül­ügyminiszter a Kinkellel foly­tatott megbeszélésen üdvö­zölte vendéglátója javaslatát. Hóviharban rekedt katonák Öt boszniai horvát katona éle­tét vesztette Tomislavgrad közelében, miután gépkocsi­oszlopuk hóviharba került. A 13 járműből álló konvojt a hó teljesen elzárta a külvilágtól. Hóekékkel felszerelt ENSZ- mentőosztagok fedezték fel, s ásták ki a hóból a szerencsét­lenül járt konvojt. így meg­mentették a fagyhaláltól a 76 éves Jankó Bobetkót, a horvát hadsereg vezérkari főnőkét. Megszűnnek a csecsen harcok Sáli városának orosz ellőrzés alá kerülése után megszűnnek a harci cselekmények Cse- csenföldön. Ezt Oleg Szosz- kovec orosz első miniszterel­nök-helyettes közölte tegnap. Szoszkovec szerint Csecsen- földön már folyik a helyi ha­talmi szervek létrehozása, és lényegében megkezdődött a választások előkészítése. Haider indítványát elutasították Nagy többséggel elutasította az osztrák parlament tegnap azt a bizalmatlansági indít­ványt, amit az ellenzéki sza­badságpárti Jörg Haider nyúj­tott be Vranitzky kancellár el­len. A plenáris ülésen külön időt szenteltek a kormányáta­lakítás témájának: a kancellár röviden beszámolt az esemé­nyekről és tájékoztatott arról, hogy az SPÓ szombati rend­kívüli elnökségi ülésén fog­lalkozik az utódok kijelölésé­vel. Szíria fogadja a kapcsolat felvételt Szíria kész elfogadni az ala­csony szintű diplomáciai kap­csolatok felvételét Izraellel, még mielőtt a zsidó állam tel­jesen kivonul a Golán-fenn- síkról. Asszad Szíriái elnök Christopher amerikai kül­ügyminiszterrel tartott leg­utóbbi találkozóján világosan értésre adta, hogy hajlandó el­fogadni a normalizálás bizo­nyos formáját. Izrael pedig — ugyancsak az amerikai kül­ügyminiszternek — kifejtette, hogy a teljes békéért és biz­tonsági garanciákért cserébe kész az egész Golán-fennsí- kot kiüríteni. 30 millió frankot raboltak Hatalmas összeget, 30 millió frankot zsákmányoltak tegnap azok a rablók, akik Párizs mellett kifosztották egy pénz- szállító cég helyi központját. A felfegyverzett kommandó négy vagy öt férfiból állt. Megszállták a cég vezetőjé­nek lakását, egész éjszaka tú­szul tartva az illetőt, feleségét és gyerekeit. A férfit a gyere­kek kivégzésével fenyegették meg, s ezzel vették rá, hogy kinyissa a cég széfjeit. Török házakat gyújtottak fel Tegnapra virradóra Németor­szágban újabb török létesít­ményeket gyújtottak fel isme­retlen tettesek. Személyi sérü­lés nem történt, de súlyos anyagi károk keletkeztek. Minden jel szerint a betiltott Kurd Munkáspárt szervezi a hetek óta tartó támadás-soro­zatot, amelynek keretében már majdnem száz török épü­letet bontottak lángba a nagy­részt ismeretlen tettesek. Demilitarizálás a perui határnál Ecuador és Peru megkezdte a két ország közötti vitatott ha­tárterület demilitarizálását, amelyen több mint egy hó­napja harcok robbantak ki. A két ország között március el­sején tűzszünet lépett életbe, amelyet azóta többször meg­sértettek. A demilitarizálás első szakaszában mostantól április 5-ig a nemzetközi megfigyelők felügyelete mel­lett mindkét ország vissza­vonja a térségből a kijelölt ha­tár menti támaszpontokra ka­tonáit és fegyverzetét. Eritrea cáfolja a túszejtést Az eritreai kormány cáfolta azokat a híreket, melyek sze­rint eritreai banditák kilenc olasz turistát elraboltak volna. A helyi rádióban beolvasták a külügyminisztérium állásfog­lalását, amely azt állítja, hogy a vád minden alapot nélkülöz. Az olaszok március 15-én egy, az eritreai-etióp határon fekvő városban tevéket bérel­tek, és azokon Etiópia felé in­dultak. Azóta nem érkezett felőlük semmi hír. Nyereményakció a "B-BOX"-ban! Április 1-től 28-ig 3000 Ft feletti vásárlás esetén CRACKER farmernadrágot és GIN TONIC pólót nyerhet! Sorsolás: április 28-án a boltban! Hirdetmény MEGNYÍLT! A BALATONBOGLÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG a balatonboglári strandokon folytatható idényjellegű AGFA <$> szolgáltatási és kereskedelmi tevékenység céljára 1995. május 1-től 1998. szeptember 30-ig terjedő időre STÚDIÓ versenytárgyalás második fordulóban területeket ad bérbe Képkidolgozás, nagyítás 1 m2-ig, A versenytárgyalás második fordulóján való részvétel feltétele: személyigazolványkép,- a kikiáltási összeg 20%-ának megfelelő bánatpénz útlevél képkészítés, letétbe helyezése. fotócikkek forgalmazása,- a versenytárgyaláson nem vehet részt az profi és amatőr 1. akinek a Városgazdálkodási Igazgatósággal szemben korábbi fényképezőgépek, jogviszonyából eredően tartozása áll fenn. audió-videokazetták! 2. aki az első fordulóban nyerte, de nem kötött szerződést az Igazgatósággal KERESSEN A versenytárgyalás második forduló időpontja: BENNÜNKET 1995. április 12. délelőtt 9 óra KAPOSVÁRON, A Helye: 8630 Balatonboglár, Klapka u-i Tűzoltószertár SÁVIIÁZ MELLETTI Részletes felvilágosítás: Városgazdálkodási Igazgatóság Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Patkó Üzletházban! Ügyintéző: Borbándi Zoltán. Tel.: 85/351-858 Tel.: 82/314-000 (77354) (77301) .4

Next

/
Oldalképek
Tartalom