Somogyi Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Megyei körkép: Felosztják a piacot a tejesek # A szakma kiválóinak seregszemléje (3-4. oldal) Somogyi tájak: Vízár sújtja a Balaton-parti településeket # Jogosítvány vegyszerhez (5. oldal) Színes hétvége: Rózsa Pál rendhagyó miséje # Negyedszázados a szomszédvár _____(9-16. oldal) V I. évfolyam, 77. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. április L, szombat A HÓNAP SZTÁRJA MAZDA ZÁRT KISTEHERAUTÓ 100000 Ft kedvezménnyel kapható ITiaZDa TÓTH, Kaposvár Homoktengeren át vezetett Göncz Árpád útja A sivatagi tájon kincs lehet a fonyódi víz Munkatársunk telefonjelentése Al-Ainból Vásár, pénzügyminiszterrel Bokros Lajos: Március 12-e az utolsó pillanat volt a cselekvésre Magyarország elérkezett a külső adósságnövelés végső határára, a március 12-i kormányintézkedés az utolsó lehetőség volt, hogy megállítsuk a folyamatot — mondta tegnap Bokros La­jos pénzügyminiszter Ka­posváron, azon a gazdasági fórumon, melyet a Tavaszi Vásár keretében szervezett a megyei kereskedelmi és iparkamara és a vállalkozói központ. A pénzügyminiszter mellen jelen volt még Gulácsi Gábor, az IKM helyettes államtitkára, Bauer Tamás országgyűlési képviselő, az SZDSZ gazda­sági szakértője is, de előadást tartott a külföldi üzleti lehető­ségekről Sarkadi Károly a ke­reskedelmi . és iparkamara grazi irodájának vezetője, Neményi László a frankfurti kereskedelmi képviselet veze­tője és Ivan Kloro. a b elqyári kamara elnöki’ is. A tarfiícsko­zóterem zsúfolásig megtelt. Tegnap egyébként a kiállító cégek képviselői is igen el vol­tak foglalva a fórum mellett is, mert az első napi nézelődőket felváltották a vásárlók, és az üzleti kapcsolatok iránt érdek­lődő vendégek. Legnagyobb forgalmat persze azok a céget könyvelhették el, akik termér Bokros Lajos és dr. Kolber István Ki)TO: I.ANlí ROBERT kei kapcsolódtak valamiféle­képp a húsvéti ünnepekhez. Fogyott a sonka, a kindertojás más édességek és termésbe-, ttysJn a játék, többen úgy gondolták, hogy a család is kap ajándékot, valamilyen háztartási gépet. Bár a Teles- hop standján a demonstrátor lányok azt mondták, ők a hét végén számítanak komolyabb rohamra. Az utazási irodák képviselői rengeteg prospek­tust kiosztottak, ha ezek közül csak egytizede tér vissza utas­ként — mondták — akkor már megérte eljönni a kiállításra. A nap legnagyobb eseménye , azonban kétségtelenül az üz­leti fórum volt, hiszen a so­mogyi vállalkozói és üzleti élet olyan, döntési helyzetben lévő politikusokkal találkoz­hatott, akik hazánk gazdasági életét irányítják. Többen úgy érezték, jó lenne ha első kéz­ből hallanák a történtek hátte­rét és ha lehet kérdezni is sze­retnének egyet s mást. Erről szól tudósításunk a 4. oldalon. A válasz: kétharmados némaság NAT-csend van Somogybán Al-Ain oázis a sivatagban. Abu Dhabitól és Dubaitól egyaránt mintegy 120 kilomé­terre, az ománi határ közelé­ben fekszik. A város kapujá­ban az arab nyelvű tábla alatt egy angol is olvasható. Ez van ráírva: Kertváros. Fehér arab házak, karcsú mecsetek húzódnak meg a pálmafák árnyékában. A csobogó szö­kőkutak között teljes a virág­pompa. A kora délelőtti órákban ide, Al-Ainba érkezett Göncz Ár­pád. A péntek az arab világban a heti pihenőnap. így aztán pi­hentető volt a Magyar Köztár­saság elnökének programja is. Az út Abu Dhabiból a siva­tagon át vezetett. A jól kiépí­tett autóutat végig fasor szegé­lyezi. A fák tövében ott az ön­Tegnap a megyei kórház osz­tályvezető főorvosi kara úgy döntött, hogy ne a jelenlegi orvos-igazgatót, dr. Gyócsi Jánost nevezze ki a megyei közgyűlés a kórház egyszemé­lyi igazgatójává, hanem pá­lyázat útján válasszanak ve­zetőt az intézmény élére. A szavazáson 28 osztályve­zető főorvos vett részt, egy kül­földön tartózkodott. Tizenhatan szavaztak a jelenlegi or­vos-igazgató ellen, tizenegyen voksoltak mellette, egy osz­tályvezető főorvos tartózkodott a szavazástól. A megyei köz­gyűlés legutóbbi döntése alap­ján ezért pályázatot kell kiírni a tözőcső; ez a fekete műanyag kígyózik mindenfelé, ahol zöld a fű és nyílik a virág. Azon túl pedig a sárga homok van, amellyel a tevekaravánok bir­kóznak. Az utas csak sejti, hogy hová tűnnek el a sivatag­ból az utak... A sárga homoktenger kincset rejt: az olajat. Itt, az ománi ha­táron A1 Áin, a híres Buraimi oázisban van, ahol hatalmas vízkészleteket és legalább any- nyi olajat fedeztek föl a föld mélyében. Azóta folyik a vita a víz és az olajtó — tehát a Bura­imi oázis — hovatartozásáról Omán és az Emirátus között. Most a felezésnél tartanak: az oázis egyik fele az Emírségé, a másik fele Ománé. A határok itt, a sivatagban ugyanis nin­csenek kitűzve. (Folytatás a 2. oldalon) tisztség betöltésére. A pályáza­tokról májusban döntenek. A keddi közgyűlésen dr. Kolber István már kezdemé­nyezte a pályázat kiírását, amit azzal indokolt, hogy a megyei kórház válságos helyzetben van, ezért célszerűbb, ha egy­személyi vezető veszi át az in­tézmény irányítását a jelenlegi hármas — az igazgató főorvos, a gazdasági és az ápolási igaz­gató — helyett. Dr. Kolber Ist­ván, a közgyűlés elnöke akkor azt is hozzátette: az igazgató főorvosnak nemcsak válság­menedzsernek kell lennie, él­veznie kell a dolgozók, köztük az osztályvezető főorvosok bi­zalmát is. írásunk a 3. oldalon. A hallgatás nehezen osztályoz­ható, tipizálható, elemezhető, de mégis beszédes. A mostan­ság oly sokat emlegetett, vita­tott Nemzeti alaptanterv terve­zetét kétharmados némaság fo­gadta Somogybán. Igaz, a kér­dőívekkel felszerelt dokumen­tumcsomag kitöltetése (ano­nim-kódszámosan) nem volt kötelező, ám az iskolákba ki­küldött csaknem kétszázötven „pakkból” mindösszesen nyolcvannégy érkezett vissza, ebből hatvanhét olyan, amely­ben az igazgató válaszolt is ama megszólító kérdésekre, hogy azonnal kell-e a NAT, avagy nem kell, illetve: kell, de átdolgozott formában. Kilenc iskola válasza igenlő az első kérdésre, két iskola szerint nem kell, ötvenhat intézmény veze­tője úgy gondolja, hogy csak je­lentős átdolgozások árán. A többi néma csend... Továbbiak a 10. oldalon. Pártok a próbavoksról A Próbavoks Egyesület és Ka­posvár vezetői aláírták azt a ke­retmegállapodást, amely szerint 1995-98 között évente próbavá- lasztást rendeznek a városban — jelentette be Szita Károly polgármester tegnap a városhá­zán tartott sajtótájékoztatón. Dr. Sándor Péter, az egyesü­let szervezője elmondta: mind a tíz párt kinyilvánította részvé­teli szándékát. A pártok kam­pányfelelősei: Véber János (MDF), Semjén Zsolt és Szilá­gyiné Császár Terézia (KDNP), Ader János (Fidesz), Szantner Iván és Sárdi Árpád (MSZP), Magyar György (Köztársaság Párt), Paraszt János (MIÉP), Veres István (Agrárszövetség), Horváth Béla (FKGP), Magyar Bálint és Gulyás Józsej (SZDSZ) és Vajnai Attila (Munkáspárt). Az egyesület januárban tette közzé a rendezvény játékszabá­lyait. Ebben az is szerepelt: a pártok vezetői március 28-áig jelenthetik be, kívánnak-e a próbavolcs idejére koalíciót kötni. A megadott időpontig egy párt sem jelentette be koa­líciós szándékát. Két párt; az MDF és a Fidesz viszont kérte a határidő meghosszabbítását, április végéig. Az egyesület úgy határozott, hogy április 14-éig lehetővé teszi a pártszö­vetségek létrehozását. A beje­lentett szövetségeket egy egy­ségként, egy pártként kezelik. A határidő módosításáról a pár­tok is csak ekkor értesültek. Szantner Iván az MSZP képvi­selője felvetette: nem elfogult-e az egyesület és nem tekjnt- hető-e ez a kérés a két párt ré­széről választási taktikának? Az SZDSZ képviselői is fur- cgállták a módosítást és aggá­lyukat fejezték ki a játékszabá­lyok megváltoztathatósága mi­att. Sándor Péter szerint a határ­idő módosítása nem jelent elfo­gultságot, az egyesület szerint az időpont megváltoztatása in­kább kompromisszumra utal. A Próbavoks programokról írá­sunk all. oldalon. S. P. G. A közgyűlés elnöke egyszemélyi vezetést javasolt Leszavazták a megyei kórház igazgatóját Fesztiválzáró Kaposváron FOTÓ: LANG RÓBERT Tegnap este, a kaposvári re­formátus templomban meg­rendezett fesztiválzáró hang­versennyel véget ért a negye­dik Kaposvári Tavaszi Feszti­vál — Somogyi Tavasz ren­dezvénysorozata. A korábbi évekre is visszatekintő zársza­vában dr. Szili Ferenc, a fesz­tiváltanács elnöke köszönetét mondott mindenkinek, aki a fesztivált elindította útján, s mindvégig támogatta azt. Ezt követően kezdődött meg a Vikár Béla Vegyeskar és szólisták előadásában, Zá- kányi Zsolt vezényletével Ró­zsa Pál: Missa Prima című művének ősbemutatója. A hangverseny tegnap dél­előtti főpróbáján készült inter­júnk a 9. oldalon. Ősbemutatóval ért véget a fesztivál Horn Gyula a feketegazdaságról A kormány meg kívánja erősí­teni a rendőrség, az ÄPEH, a Vám- és Pénzügyőrség, vala­mint a Határőrség állományát. Azt a szakembergárdát, amely a feketegazdaságban történő súlyos jogszabálysértések fel­derítésével foglalkozik. Ezt Horn Gyula jelentette ki. PM-elképzelések a tb költségvetéséről Az egészségügyi intézmények működtetésére, valamint a táppénzre szánt előirányzat összesen mintegy 10 milliárd forinttal csökkenne az eredeti tervekhez képest a társada­lombiztosítás költségvetésé­nek legújabb változata szerint. Gyógyszertámogatásra vi­szont valószínűleg a tervezett­nél többet fordíthat a biztosító — mondta Sándor László, az Egészségbiztosítási Önkor­mányzat elnöke. Nem kötötték meg az új szerződéseket Nem kötötték meg az új kol­lektív szerződést a MÁV-nál a kitűzött március 31-i határ­időre. A Vasutas Érdekegyez­tető Tanács ülésén a MÁV és a vasutasszakszervezetek to­vábbra sem tudtak megálla­podni a kollektív szerződés- tervezet vitás pontjaiban. Csapatlátogatás Fehérváron A haderőreform hatása a sze­mélyi állományra, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatára címmel kétnapos csapatlátogatást szervezett a Honvédelmi Minisztérium tár­sadalmi szervezetek számára. A meghívottak Székesfehér­várra a szárazföldi csapatok parancsnokságára látogattak. Leépítés a belügyi apparátusban A belügyminisztériumi appa­rátusban 15 százalékos lét­számleépítést kell végrehaj­tani. De ez nem érinti a rend­őrséget, a határőrséget, a tűz­és polgári védelmet. Gál Zoltán Strasbourgba utazik Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke Hansch Klausnak, az Európai Parlament elnökének meghívására április 4-én Strasbourgba utazik a közép- és kelet-európai országok par­lamenti elnökei találkozójára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom