Somogyi Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-07 / 288. szám

1994. december 7., szerda SOMOGYI HÍRLAP — EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA 7 Másfél millió forint - önerőből Ismét teljes életet élhetnek a betegek Mentálhigiénés Nagyatádon emelték az ügyeleti díjakat A nagyatádi kórházban no­vember elsejével különvált az ideg- és elmeosztály. Az előbbi harminckét ágyasat dr. Kovács Lajos megbízott osz­tályvezető, az utóbbi 214 ágyas osztályt, dr. Tunyoghi Cs. Miklós főorvos vezeti. — A 246 ágyas, gazdaság­talanul működő osztály ágyai­nak számát a kórház szerke­zeti átalakítása során még csökkentjük — mondta dr. Frank Ferenc, a kórház orvos igazgatója. — A 34 ágyas akut elmeszociális osztály kikerül a pavilonba: ennyivel kevesebb lesz a krónikus hely. A racionalizálási program keretében — július elsejéig visszamenőleg — példasze­rűen rendezték a kórházi dol­gozók ügyeleti díját. A besoro­lás alapját a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény adta. A kezdő orvosoknak a régi 15- 17 ezer forint helyett 24 ezer forint lett az ügyeleti díjalapja, s így az a háromszorosára emelkedett. A többletjuttatás hetvenegy orvost és a szak­dolgozókat érinti: ügyeletes műtősöket, anesztezioló­gus-asszisztenseket, a labora­tóriumban, a röntgennél és a véradóban dolgozókat, vala­mint a műszakiakat. Az orvos igazgató elmondta, hogy ha­vonta saját erőből 1 millió 750 ezer forintot fordítanak erre a célra. Az első hat ügyeletben hatszázalékos ügyeleti, ötszá­zalékos csendes ügyeleti és hétszázalékos kiemelt ügyeleti díjat fizetnek. A hattól tíz alka­lomig terjedő ügyeletben 50 százalékkal, efölött 100 száza­lékkal nő a térítés. Szombaton 50, vasárnap 100 százalékkal emelt ügyelet díjat kap a dol­gozó, és szabadnapot is bizto­sítanak a munkaszüneti nap után. Arra azonban Nagyatá­don is ügyelnek, hogy a havi kétszáz túlórát egyetlen dol­gozó se lépje át. (Várnai) Svájc után Amerika Ajándék műszerek Somogyfaj sznak Egy esztendeje Balaton- boglárról Somogyfajszra tette át székhelyét a kerté­szeti szolgáltatásokat végző Cydónia Bt. A cég kiterjedt kapcsolatrendszerének kö­szönhető az a mostani, de­cember eleji ünnepélyes ajándékozási aktus, amely a polgármesteri hivatalban, a községi elöljárók részvéte­lével zajlott. Majoros Szabolcs, a Cydó­nia ügyvezetője, valamint Szaniszló Sándor, a Los An- geles-i székhelyű Ivori Dental cég tulajdonosa egy hordoz­ható EKG-készülékkel lepték meg a fajsziakat. A település egészségügyi feltételeinek javítására szol­gáló, mobil orvosi műszert kü­lönösen azoknál a szívbete­geknél tudják eredményesen alkalmazni, akik a járóbe­teg-ellátásból önhibájukon kí­vül kiesnek. Zürich Kanton Jegyzői Szövetségének megyei aján­déközönéből Somogyfajsz is szépen kivette a részét. A minap vehették át azokat az iroda-és iskolabútorokat, amelyekhez a marcali vállal­kozói iroda közvetítésével ju­tottak. A svájci szállítmányból egy letelepíthető EKG-berende- zés is Fajszra került, így — ahogy azt Laposnyik János jegyzőtől megtudtuk —, a fa­lusi gyógyászat nagyot lépett előre. A megpályázott tár­gyaknak, használati eszkö­zöknek ugyan most csak egy részét sikerült elnyerni, ám — tekintettel arra, hogy a svájci kapcsolat ígéretes jövőnek néz elébe - a kérvények telje­sítésének ezzel koránt sincs vége. Somogyfajsznak különö­sen jól jött az a négyezer svájci frankra rúgó pénzado­mány, amelyet a község ügyes-bajos gondjainak eny­hítésére fordíthat — a soron következő önkormányzat. (Csíky) Kaposvári és glasgow-i bőrgyógyász-eredmény Egy ritka, öröklődő bőrbe­tegség, a Darier-kór kutatása és kezelése kapcsán alakult ki szoros munkakapcsolat dr. Colin Munro glasgow-i bőr­gyógyász és dr. Nagy Gyula, a Kaposi Mór Megyei Kórház bőrgyógyászatának főorvosa között. A skót bőrgyógyász 1991-ben az Orvosi Hetilapból értesült kaposvári kollégája kutatási eredményeiről. Azóta Skóciában, a Dél-afrikai Köz­társaságban és az Egyesült Államokban is megkezdődtek e betegséggel kapcsolatos ku­tatások. A párhuzamosan fo­lyó munka során elkészítették a géntérképeket. Kiderült: a Darier-kór kialakulásáért fel­elős géneknek a világon min­Hadüzenet a náthának A hazánkban újdonságnak számító Vibrocil-R-t, Európa minden országában regisztrál­ták már. A készítmény két olyan hatóanyagot tartalmaz, amelynek kombinációja egy­aránt hatékonyan kezeli a nátha, a krónikus és akut al­lergia okozta felső légúti tüne­teket, valamint az orrdugulást, orrfolyást és tüsszentést. A gél és spray formában kap­ható, vényköteles készítmény a hat éven felüli gyerekek és felnőttek számára különösen az éjszakákat teszi elviselhe­tőbbé. denütt ugyanaz az elhelyez­kedése. A gén mindig a 12-es kromoszóma meghatározott szakaszán foglal helyet. Dr. Nagy Gyula osztályve­zető főorvos elmondta: a kuta­tások szerint hazánkban jóval gyakoribb ez a betegség, mint Angliában. A Darier-kórban szenvedőkön a szőrtüszőkön kezdetben elszigetelten kiala­kuló szarugöbcsék később nagyobb, összefolyó, olykor az egész testre szétterjedő bűzös, nedves gócokká ol­vadnak össze. Korábban nem tudták hatékonyan kezelni a betegséget, ami az érintettek társadalmi kirekesztettségét vonta maga után. Ma már — kutatásaik eredményeképpen — A-vitaminsav-származé- kokkal még a súlyosabb ese­tek is kezelhetők, tünetmen­tessé tehetők. Az A-vitamin- sav szedését azonban soha­sem szabad abbahagyni, mert a kellemetlen göbök kiújulnak. Dr. Colin Munro és dr. Nagy Gyula nemrég ismertette kuta­tási eredményeit, dr. Nyíró Ilona kaposvári bőrgyógyász pedig a Darier-kóros somogyi betegek kezelésének tapasz­talatait. A glasgow-i és kapos­vári szakemberek folytatják a megkezdett munkát. Azt sze­retnék kideríteni, hogy a káro­sodott gén a szervezet anyag­cseréjében milyen biokémiai reakciókban vesz részt. (Várnai) SZAKSZERŰ BETEGÁPOLÁS. Fétszáz szülő és diák kereste föl a POTE Egészségügyi Főiskolájának kaposvári karát az iskolai nyílt napon. Tájékoztatást kaptak a felvételi rendszerről, az itt működő szakokról. Képünkön Koritár Ká- rolyné a szakszerű betegápolást mutatja be. Fotó: Kovács Lopakodik a drog — Somogybán nem jelent még nagy problémát a drog, de várhatóan rövid időn belül egyre több fiatal életébe belép majd — mondta Kovács Géza őrnagy, a megyei rendőrfőka­pitányság ifjúságvédelmi főe­lőadója tegnap délután a ka­posvári Együd Árpád Művelő­dési Központban rendezett előadáson. A rendőrség a megelőzést tartja a legfontosabbnak, s nemcsak a középiskolákban, hanem az általános iskolák­ban is tartanak előadást. A múlt tanévben több mint 1000 tanórán esett szó a drogve­szélyről; a kábítószer keresett és káros hatásairól. Kovács Géza őrnagy el­mondta: a határokon mázsa­számra foglalnak le kábítósze­reket; egy kaposvári buszról is levettek 2 kg 65 dkg heroint. Egyelőre a fiatalok nem tudják még megvásárolni a drogokat, hiszen 1 gramm heroin tizen- három-tizennégyezer forint, s egy „belövéshez” másfél gramm szükséges. A központi idegrendszert megzavaró sze­rek köréből a marihuánát tar­talmazó indiai kenderszárma­zékot emelte ki, amely dohány formájában kerül forgalomba, s ez már hozzáférhetőbb, hi­szen jóval alacsonyabb az ára a heroinénál. Kovács Géza őrnagy szerint a diákokat mielőbb fel kell vi­lágosítani arról, milyen káros hatásai vannak a kábítószer­nek. S ebben a munkában csak közösen lehet eredményt produkálni. Pedagógusnak szülőnek, rendőrnek egyaránt. (Lőrincz) A támogatás nem pótolhatja a segélyt Mozgáskorlátozottak falun Beszűkült mozgástérben a betegek Új igazolványok Egységes jelrendszer Egységes azonosító jelrend­szert alkalmaz a jövőben a Társadalombiztosítási Igazga­tóság és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat. Az úgyneve­zett társadalombiztosítási szám kerül majd a betegbizto­sítási igazolványokra is - erről megegyeztek a két szervezet vezetői a hét végén Budapes­ten tartott tanácskozásukon. A régi igazolványokat azonban várhatóan majd csak a jövő év folyamán cserélik ki. Miután azonban az Alkotmánybíróság a jövő évtől alkotmányellenes­nek nyilvánította a személyi szám használatát, mindazok kérhetik a tb-kártyájuk cseréjét, akiket zavar, hogy szerepel rajta személyi számuk. Ezt Fe­jes László, az egészségbizto­sító főigazgatója jelentette be egy sajtótájékoztatón. Az egészségbiztosító meg­egyezett a Népjóléti Minisztéri­ummal a gyógyszer-alaplistáról is. Ezt majd - a tervek szerint - a jövő februárban vezetik be. A vidéki háziorvosok munkájának mintegy a felét teszi ki a mozgásszervi be­tegségben szenvedó'k keze­lése. A nehéz falusi munka következménye, hogy több a rokkant, a mozgáskorláto­zott. A nekik járó közleke­dési támogatás elbírálásá­ban is központi szerepe van a háziorvosnak. Ez a feladat azonban sok gonddal jár. — Elsősorban lelki terhet je­lent, tudniillik az emberek azt hiszik, hogy a háziorvosnál könnyebben hozzájutnak a tá­mogatáshoz, mintha egy bi­zottság döntene — mondta dr. Szikra Sándor, Mesztegnyő és társtelepüléseinek háziorvosa. — Többnyire nincsenek tisz­tában azzal, hogy milyen be­tegségcsoportoknál lehet meg­adni a támogatást. Sokan úgy vélik, hogy nagyon betegek, és mégsem kapják meg azt, ami megjár nekik, s ezért az orvost okolják. —A házion/os alkalmas arra, hogy döntsön ebben a kér­désben? — Alkalmas. Van egy jegy­zékünk, amely rögzíti, hogy mi­lyen betegség esetén adható a támogatást. Ha az adott eset nincs benne, akkor nem tudjuk megadni. Bennünket is ellen­őriz és felülbírál a tisztiorvosi szolgálat, valamint a mozgás­korlátozottak képviselőiből álló bizottság. — Mesztegnyőn hányán sze­retnék megkapni a támogatást, és mennyi a jogos igény? — Körülbelül 150-en kérték, de mindössze 30-50-en jogo­sultak rá. Aki nem kaphatja meg, de úgy véli, hogy erre szociális helyzete alapján jogo­sult lenne, az elégedetlen. A négy faluban — Mesztegnyőn, Gadányban, Kelevízen és Hosszúvízen — azonban mindösze ketten kérték a felül­vizsgálatot. — Milyen a mozgásszervi rehabilitáció? — Működik a házi szociális gondozói szolgálat; a gondozók házhoz járnak, s aki elfogadja, annak segítenek. Előfordul, fő­ként az alkoholistáknál, hogy nem engedik be őket. — Van-e lehetőségük a kró­nikus mozgásszervi betegek utókezelésére? — A reumatológus vagy or­topéd szakorvos javaslatára gyógyfürdőutalvánnyal látjuk el őket. Nehezíti a helyzetet, hogy helyben nincs gyógyfürdő. Több mint 30 kilométert kell utazniuk a betegeknek Nagy­atádra, ugyanakkor a reumato­lógia és a fizióterápia Marcali­ban van. így sok esetben a fek­vés többet segít, mint az utaz­tatással nehezített kezelés. Várnai Ágnes miniszteri biztos Veér Andrást, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai In­tézet főigazgatóját december 1-jei hatállyal - a kormányfő egyetértésével - mentálhigié­nés miniszteri biztossá ne­vezte ki Kovács Pál, a népjó­léti tárca vezetője. Veér And­rás elmondta: jelenleg a leg­fontosabb feladat olyan óvo­dai, iskolai programok indí­tása, amelynek segítenek ab­ban, hogy a fiatalok a problé­más helyzetekben ne nyúlja­nak drogokhoz vagy alkohol­hoz, illetve ne döntsenek a dohányzás mellett. Diplomás ápolók Kaposvárról A POTE Egészségügyi Fő­iskolájának kaposvári tagoza­tán az 1995/96-os tanévben védőnői és diplomás ápolói szakon képeznek hallgatókat. A védőnői szakra jövőre 30 je­lentkezőt vesznek föl; ők nyolc félévi tanulás után képesítő vizsgát tesznek és főiskolai diplomát kapnak. A diplomás ápolói szakon ugyancsak ké­pesítő vizsgával zárul a nyolc félévi tanulás. Ide 40 hallgatót vesznek föl. A felvételimen­tességet a jelentkezési lapon március elsejéig lehet kérni. Az EDDSZ a bérekről Az Egészségügyben Dol­gozók Demokratikus Szak- szervezetének országos veze­tősége szerint elfogadhatat­lan, hogy jövőre drasztikusan csökken az ágazat dolgozói­nak reálbérszintje. Az infláció, az áremelések és az adótör­vények hatására „kezelhetet­len folyamatok indulhatnak el” az ágazatban. A törvényterve­zetek ugyanis nem tesznek eleget a kormányprogram azon kitételének, amely sze­rint 1995-1996-ban nem csökkenhet az egészség- ügyiek reálbére. A közalkal­mazotti A1 kategória 8500 fo­rintra történő emelése ugyanis az egészségügyi és szociális területen dolgozók többségé­nek nem jelent béremelést. Egészségkönyv szülőknek A Kiepenheuer und Witsch kiadó legújabb darabját a Gyermekegészségkönyvet a Kossuth kiadó jelentette meg. A kötet a tavalyi frankfurti könyvvásár egyik szenzációja, a családtervezéstől a gyermek felnőtté válásáig tartó idő­szakra ad hasznos tanácsokat a szülőknek. Öt fejezetében az otthoni munkamegosztás­tól a gyermekbarát környezet kialakításán át a beteg gyer­mekkel való teendőkig minden jelentősebb kérdést érint. Nem kerül meg olyan témákat sem, mint a fiatalok alkohol- és kábítószer-fogyasztása vagy a homoszexualitás. Bizonytalanság patikaügyben A patikaprivatizációt illetően nincs kibékíthetetlen ellentét a gyógyszerészek és a telepü­lési önkormányzatok között, mégis sok még a bizonytalan­ság a gyógyszertárak magán­kézbe adása körül. A Magyar Gyógyszerészkamara és a Te­lepülési Önkormányzatok Or­szágos Szövetsége napokon belül megállapodást köt a pri­vatizációról, kérdés azonban, hogy a választásokat köve­tően megalakuló új képvi­selő-testületek mennyiben ve­szik ezt figyelembe, hiszen a törvény szerint nincs privati­zációs kötelezettségük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom