Somogyi Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-12 / 292. szám

1994. december 12., hétfő SOMOGYI HÍRLAP — VÁLASZTÁSI KÖRKÉP 3 Este hét órakor nyitották fel az urnákat, és megkezdődött a szavazatszámlálás Gördülékenyen Somogybán gördüléke­nyen, minden fennakadás nélkül folyt a választás. Ez többek között annak is kö­szönhető, hogy jól képzett szakemberek segítették a te­rületi választási bizottság munkáját — mondta dr. Ro­zsos István, a területi válasz­tási bizottság elnöke a So­mogyi Hírlapnak. Megnyugtató volt — tette hozzá —, hogy azokat az ügyeket, amelyekben a terü­leti választási bizottság ítél­kezett, a bíróság is helyben­hagyta. — Fontosnak tartom — hangsúlyozta —, a különböző pártok és egyesületek válasz­tási bizottságba delegált tag­jai jó együttműködésről tettek tanúbizonyságot, valamint hozzáértésükkel is segítették a munkát. Nagyatád: Ormai István Nagyatádért Egyesület Ilyen lesz a megyei önkormányzat — Köszönöm a választó- polgárok bizalmát, amit sze­mélyem és a Nagyatádért Egyesület irányában kinyilvá­nítottak. Most is csak azt tu­dom mondani és ígérni, hogy a programjainkban leírtak sze­rint dolgozunk, együtt a nagy­atádi emberekkel és érdekü­kért. Várom a választási bi­zottság vezetőjének megkere­sését, hogy hivatalosan is kö­zölje velem az eredményt. Holnap már a hétköznapok kemény munkája kezdődik, de én ezt a munkát vállaltam. Dolgozni szegődtem. Együtt­működöm mindenkivel, aki Nagyatádért, az itt élőkért akar tenni. Az újonnan megválasz­tott testülettel konszezusra tö­rekszem, hogy kijelöljük azt az irányt, ami a város fejlődését, érdekeit meghatározza. Nagyatádi egyéni választó- kerület önkormányzati képvi­selői: Kovács Gábor (független), Kiskó Béláné (Nagyatádért Egyesület), Boros Bálint (MSZP), Horváth István (MSZP), dr. Seffer Tibor (MSZP-SZDSZ), Tilinger Ist­ván (független), dr. Bóta László (Nagyatádért Egyesü­let), Ormai István (Nagyatá­dért Egyesület), dr. Novák Já­nos (független), dr. Fábián Gyula (Nagyatádért Egyesü­let). A megyei pártlistáról mandátumot szerzett pár­tok a 10 ezer lakos feletti te­lepüléseken: 1. MSZP 43,47 százalék, 5 mandátum, 2. Somogyért Egyesület 25,84 százalék, 2 mandátum, 3. Független Kis­gazdapárt 12,01 százalék, 1 mandátum, 4. Fidesz 8,71 százalék, 1 mandátum. Nem szerzett mandátumot a 10 ezer feletti települések listáján az SZDSZ, a KDNP, az MDF és a Munkáspárt. A 10 ezer alatti települé­sek listája 97,6 száza­lékos feldolgozottság mel­lett: 1. MSZP (9 mandátum 27,23 százalék), 2. Somo­gyért Egyesület (8 mandátum 24,37 százalék), 3. FKGP (6 mandátum 17,66 százalék), 4. SZDSZ (2 mandátum 7,27 százalék), 5. KDNP (2 man­dátum 6,93 százalék), 6. Fi­desz (2 mandátum 6,52 szá­zalék), 7. MDF (2 mandátum 5,25 százalék. Nem nyert mandátumot a Munkáspárt és a Tiszta Gyémánt Somogyért Egyesü­let. Siófok: dr. Balázs Árpád Fidesz-KDNP- MDF-SZDSZ 46,13 százalék Tripláztak a szocialisták Sárdi Árpád: Érezzük a felelősséget — Szorosabb versenyre számítottam. Úgy gondolom: könnyebb volt most győzni, mint négy év alatt megszol­gálni majd a bizalmat. A dol­gok neheze most jön. Sok múlik azon is, hogy milyen összetételű lesz a testület. Először a hóeltakarítás meg­szervezését kívánom megol­dani aztán az idegenforgalom fogadási feltételeinek javítá­sára koncentrálunk majd. Biz­tos vagyok abban: a város működőképes marad! Dr. Balázs Árpád — csak­úgy, mint a leköszönő pol­gármester, Molnár Árpád — tegnap a névnapját ünnepel­hette. A nagy vesztesnek, az MSZP színeiben induló Sza- konyi Gézának születésnapja esett tegnapra. Más-más íze volt a pohárnyi pezsgőnek... Siófok egyéni választókerü­letben mandátumot nyertek: Dr. Kynsburg Béla (Somo­gyért Egyesület), dr. Las­sú Gyula (Somogyért Egyesü­let), dr. Farkas Sándor (MSZP), dr. Tóth Ákos (SZDSZ-Fidesz), dr. Hatvani Miklós (KDNP-Fidesz-MDF), Prohászka István (MSZP), Várhegyi Antal (MSZP), So­mogyi Gyula (MSZP), Major István (Somogyért Egyesü­let), Nagy Sándor (függet­len). SOMOGYI HÍRLAP Kercza Imre jegyzete Ma már munkanap Ma hétfő van, a hét első napja. Munkáshét kezdődik. So­kaknak a feladata is megváltozik. Őket tegnap önkormányzati képviselőnek, illetve polgármesternek választották a megye településein. A voksok bizalomcédulák is. Bizalom, hogy jól képviselik azt a közösséget, amely küldte őket az önkormányzatokba. A voksok mellé minden bizonnyal rengeteg útbaigazító szót, jó­tanácsot is kapnak a képviselők. A sokféle tanács közül ne­kem az tetszik a legjobban, amelyet Szűcs László, Balaton- lelle frissen megválasztott polgármestere idézett: „A képvise­lők hagyják az előszobában a pártjelvényükef. Más szóval: ne egyes pártok vagy kis közösségek, hanem az egész tele­pülés érdekeit vegyék figyelembe, amikor döntenek. Dönteni pedig gyakran kell majd. Nyakunkon a jövő évi költségvetés: kevés pénzből kell megvalósítani sok leleménnyel azt, ami előbbre viszi a település sorsát. Ma hétfő van. A hét első napja. Az első munkanap. Ma kell hozzálátni a feladatok megoldásához, hogy a hét végére mindenki elvégezze azt, ami rá vár. Nincs tehát idő az ünnep­lésre, s nem lehet halogatni a tennivalókat. Igaz, ünnepi percek következnek még: a mandátum átvé­tele, az alakuló ülés, de ezek már a munka előkészítését szolgálják: Sokan értékelik majd, és sokféleképpen minősítik. Egy azonban tény: a választók azért mentek el szavazni, hogy a legmegfelelőbb jelöltnek adják megbízásukat. Ez a megbízás a bizalom jele. S ezzel élni kell. A szocialista párt három­szor annyi polgármesteri és képviselői helyet szerzett a somogyi önkormányzatokban mint négy évvel ezelőtt. — Érezzük a felelősséget, amit a választók ránk ruháztak — mondta tegnap este Sárdi Árpád, a párt megyei elnöke. Hozzátette: a választási eredmények egyeznek azzal, mint amire előzetesen a szo^- cialisták számítottak. — Megtripláztuk részvéte­lünket a somogyi önkormány­zatokban, és hiszek abban, hogy a városokban és a fal­vakban még a nehéz körül­mények között sem okoznak majd csalódást a jelöltjeink. Somogyért: siker Dr. Gyenesei István: A megyei érdekek előtérbe kerülnek — A ránk szavazó válasz­tópolgárok győzeleméként ér­tékelem a Somogyért Egyesü­let szereplését az önkormány­zati választáson — mondta dr. Gyenesei István, az egyesület társelöke. — Álmomban sem gondoltam ilyen eredményt. Terveink szerint a megyei közgyűlésben tíz-tizenöt szá­zalékkal kaptunk volna helyet, amivel a szerepünk a mérleg nyelve lett volna. Ezzel szem­ben úgy érzem most meghatá­rozó szerephez jutottunk. — A mandátumok alapján úgy tűnik, egyik pártnak sem lesz döntő többsége. Ez talán nem is baj. — Én is abban reményke­dem, hogy mivel egyik párt sem tud rátelepedni a közgyű­lésre, a megye érdekei elő­térbe kerülhetnek. — így viszont továbbra is nyitott a kérdés. Ki lesz a köz­gyűlés elnöke. — Most is csak azt mondha­tom: nem, születtem én el­nöknek, ha a testület mást vá­laszt, készséggel elfogadom, és ha mód lesz rá, alelnökként is szívesen segítem a munká­ját. — Kaposvár képviselő-tes­tületének viszont már biztosan tagja. Nem lesz zavaró ez a kettősség? — Nem hiszem. Inkább azt remélem hogy a két testület között kapocs lehetek. Úgy érzem, ez közös érdek. Kampány csendet sértett a TV1? A fonyódi választási bizott­ság az SZDSZ delegált képvi­selőjének észrevételével fog­lalkozott tegnap délután, amelynek tárgya a TV1 vasár­nap 12 óra 5 perctől sugárzott Kórkép a Balatonról című filmje. Ebben ugyanis több­ször szót kapott Horváth Gá­bor polgármester-jelölt, aki ez­zel előnyhöz juthatott a többi, szám szerint hét polgármes­ter-jelölttel szemben. Miután a bejelentő nem pa­naszt, vagy kifogást nyújtott be a választási bizottsághoz és nem is kért jogorvoslatot az ügyben, a testület az észrevé­telt továbbította a területi vá­lasztási bizottsághoz, azzal a megjegyzéssel, hogy nincs döntési jogköre az ügyben. Kislistás városok A következő' somogyi városok polgárai kislistán szavaz­tak, s a listák feldolgozása lapzártakor még nem fejeződött be. Ezért a képviselők névsorát nem tudjuk közölni. Boglár: Dr. Kovács Miklós Független, 57,55 százalék Dr. Kovács Miklós tegnap este 9 órakor az irodájában volt. — Megpróbálom folytatni ott, ahol abbahagytuk. Köszö­nöm a bizalmat azoknak, akik rám szavaztak, akik nem, azoktól azt kérem, hogy pró­báljunk a városért együtt dol­gozni. Lesz Balatonbogláron tor­nacsarnok, mert eldöntöttük, és ehhez minden ereje meg­van a városnak. Balatonföldvár: Berkes László Független, 88,51 százalék — A folyamatosságra sza­vaztak a polgárok, azt kíván­juk tovább folytatni, amit négy éve elkezdtünk. Többségében eredményes munkát végez­tünk. Olyan várost szeretnénk formálni, amely Európában is megállja a helyét. Az idegen- forgalom nagyon fontos a vá­ros életében, éppen ezért a szezon meghosszabbítása érdekében egy termálfürdő építését is tervezzük. — A demokráciát tovább kell építeni. Nem úgy, ahogy egyesek gondolják: a testületi ülés nem városi fórum. Szeretnék megismerkedni a képviselőkkel. Az első felada­tunk az 1995. évi gazdasági terv elkészítése és a 4 éves koncepció kidolgozása lesz. Balatonlelle: Szűcs László KDNP, 77,83 százalék Lelle újjáválasztott polgár- mesterét egy kisvendéglőben találtuk meleg baráti körben, ünnepi hangulatban. — Azzal a csapattal vagyok, akikkel emelt fővel indultunk, és együtt dolgoztunk ezért a sikerért. Véleményem szerint egy kisvárosban annak van gondja, aki nem várospolitikát folytat. Az egyik polgármestertár­sam jegyezte meg: a testületi ülésre menet hagyják a képvi­selők az előszobában a párt­jelvényüket. Én ezt a politikát folytattam az elmúlt három évben, és bárkik legyenek a társaim a képviselő-testület­ben, arra törekszem, hogy együtt tudjunk dolgozni a vá­ros érdekeiért. Csurgó: Szászfalvi László MDF, KDNP, NDSZ, Somogyért 49 százalék — Kétszázzal több szava­zatot kaptam a mostani vá­lasztáson, mint négy évvel ezelőtt. További nagy bizalmat és óriási felelősséget jelent, hogy újra megválasztottak Csurgó lakosai polgármesternek. Áz elkövetkező négy óv nehe­zebb lesz, mint az eddigi, en­nek megfelelően kell dolgoz­nunk. Programom két pilléren alapszik: a város folyamatos, zökkenőmentes fejlesztése és a fiatalok, a civil szerveződé­sek eddiginél jelentősebb tá­mogatása. Szeretnénk továbbra is megőrizni a város működőké­pességét. Fonyód: Francsics Zoltán SZDSZ, 45,19 százalék — Adótanácsadó cégem volt, és vállalkozóknak nyújtot­tam segítséget. — Meglepetés volt a győ­zelme? — Nem volt meglepetés. Erre számítottunk. Az én kampányom már 1992-ben kezdődött. Harminc vállalkozó érdekeit jól képviseltem a vá­ros vezetésével szemben. Egyébként is jól ismernek az emberek, 11 évig dolgoztam a közigazgatásban, tevékeny­kedtem a sportegyesületben, a Berzsenyi Társaságban, a városvédő egyesületben. El­határoztam: visszaállítom az emberek bizalmát a vezetés­ben, mert Fonyódon bizalmi válság van. Még nem volt en­nek a városnak olyan veze­tése, amelyik az emberekre fi­gyelt volna. Lengyeltóti: Papszt Lajos Független, 71,51 százalék — Az utolsó héten nagyon eldurvult a kampány, a So­mogyi Hírlap összeollózott cikkeit próbálták felhasználni ellenem, még péntek este is szórták. — Akkor helyénvaló a kérdés: előfizette a lapun­kat? — Nekem jár a Somogyi Hírlap. Huszonöt éve előfize­tője vagyok. Sóhajtva figyelmeztet, mennyi nehézség és gond vár azokra, akik sikeresen kívánják működtetni a tele­pülésüket. S ehhez csak ha­sonlóan felelősségteljes tár­sakra számíthat a testület­ben. Tab: Farkas István Független, 52 százalék A megválasztott polgármes­tert késő este kérdeztük: szá­mított-e ekkora sikerre? — Azt gondoltam, hogy a négy polgármester-jelölt kö­zött jobban megoszlanak a szavazatok. A 2. helyezett MSZP-jelölt fele annyi szava­zatot kapott mint én. A bizal­mat nagy örömmel fogadtam, ami annak köszönhető, hogy sikerült összehozni egy olyan csapatot, amely politikai párt­októl függetlenül a városért kí­ván dolgozni. Az ő támogatá­suknak is köszönhető a siker. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom