Somogyi Hírlap, 1994. november (5. évfolyam, 257-282. szám)

1994-11-01 / 257. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP — GAZDASÁG 1994. november 1., kedd A semmiből lett országos központ Kaposváron Szárnyakat kapott a SZÜV Somogybán A SZÜV gépei országos összeköttetésben állnak (Fotó: Lang) Mit ígér a mezőgazdaság vámcsatája? Vámemelés a hazai áruk védelmében Kamat-emelés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt november 1-jétől emeli forintbetéteinek kama­tait. A pénzintézetnél elhelye­zett forintbetétek kamatlábai átlagosan 1,5-2,5 százalékkal emelkednek. A vállalkozói ügyfelek betéteinek kamata egy hónapos lekötés esetén 20,5 százalékra emelkedik. A lakossági betétek közül a látra szóló betét kamatlába 12 szá­zalékra nő. A látra szóló forint kártyafedezeti-számla kamata 14 százalékra növekszik. Importőri szerződés Egészségügyi, rugalmas pólyák magyarországi terjesz­tésére kizárólagos magyaror­szági forgalmazási jogot ka­pott a Rico Kötszerművek Rt. a német Karl Otto Braun cég­től. A Rico ezentúl saját már­kanévvel hozza forgalomba a Magyarországon csomagolt tizenöt fajta, azon belül több­féle méretű K.O.B. terméke­ket. A vállalat egyik célja ke­reskedelmi tevékenységének erősítése és a termékkínálat bővítése. így a saját gyártású vatta és kötözőszerek, vala­mint a higiénés termékek mel­lett különböző importárúkat is forgalmaznak. Számítógépesítés Győrben Optikai CD-lemezre helyez­ték át a Győri Keksz Kft. szám­laarchívumát. Ezzel a hagyo­mányos papírszámlák helyett CD-lemezeken őrzik a cég ér­tékesítési bizonylatait. A szá­mítógépesítésre azért volt szükség, mert a vállalat for­galma az elmúlt években gyorsan növekedett, s ez maga után vonta a bizonylatok számának jelentős emelkedé­sét is. Az idén egymilliárd fo­rintos forgalomnövekedéssel számolnak, az értékesítés az év végéig várhatóan eléri az 5,2 milliárd forintot. Rekordnevezés a Foodapesten A Hungexpo Rt Agro Stúdi­ója november 23 és 26 között rendezi meg a budapesti vá­sárközpontban a Nemzetközi Élelmiszeripari és Élelmiszer­gépipari Szakkiállítást, a Foo- dapest ’94-et. A versenyre százötvenhat terméket nevez­tek be, közülük tizenhárom a külföldi. A díjra pályázó ké­szítmények többsége a ba­romfi, illetve hústermék, és sok mélyfagyasztott élelmi­szert is neveztek. A Fooda­pesten nagydíjat nyert termé­keket külföldön is jegyzik. (Folytatás az 1. oldalról) — A Login Update szakem­berei elsőként az országos há­lózattal rendelkező cég köz­pontját formálták át. Ezt köve­tően hozták létre a területi igazgatóságokat, amelyek megyényi területet fognak át — mondta Fónai Tibor a so­mogyi SZÜV vezetője. Az igazgató szerint az el­múlt pár hónapban az oktatási és a kereskedelmi iroda fejlő­dött a legdinamikusabban. Je­lenleg már több mint kétszáz hallgatója van a tanfolyamok­nak, a hallgatókat pedig a cég alkalmazásában álló tanárok oktatják. — Legfontosabb üzletágnak a Forrás ügyviteli program- csomag koordinálását és me­nedzselését tartjuk. Ezekkel a szoftverekkel elsősorban a nagyvállalkozásokat szeret­nénk ellátni az országban. A tulajdonosok döntése értel­mében ugyanis Kaposváron lesz a Forrás program köz­pontja — tette hozzá Fónai Ti­bor. A szakemberek dolgoznak azon is, hogy kiderítsék: mi­lyen kapcsolata lehet a jövő­ben a cégnek az önkormány­zatokkal. Ez a somogyi SZÜV-ösök számára azért is fontos kérdés, mert az állami­gazgatási szoftverek mene­dzselését szintén a somogyi területi igazgatóságra bízták. Az új önkormányzatok megalakulásáig sem tétlen­Az Alpok-Adria keretében szeptember végén tudomá­nyos tanácskozást tartottak Rovinjban, melyen a kaposvári Agrártudományi Egyetemen kívül két horvát és egy szlovén egyetem vett részt. A kapos­vári delegációt — melynek ki­utazását a megyei közgyűlés támogatta — dr. Stefler József egyetemi tanár vezette, akit a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük. — Tavaly kötöttünk egy egyezményt a horvát partnere­inkkel, hogy a jövőben az évi tudományos rendezvényeinket együtt tartjuk — mondta dr. Stefler József. — Az első ilyen találkozónk 1993-ban Kapos­váron volt, idén Horvátország volt a házigazda. A 40 elő­kednek azonban a somogyi székházban: Fónai Tibor sze­rint a legfontosabb feladatok egyike most egy könyvelői­roda nyitása lesz. Ha a tervek valóra válnak, akkor novem­ber végén már bérkönyvelést és adótanácsadást is vállal­nak a kaposvári Rákóczi-té- ren. Az Economix-szel és az Ál­lami Vagyonügynökséggel közösen a megyében a SZÜV vállalta a privatizációs gép­börze számítógépes nyilván­tartását is. Egy új rendelkezés értelmében ugyanis az állami cégek csak az adatbázisban meghirdetett gépeiket értéke­síthetik, miután nyilvános li­citre került sor. Jelenleg a rendszer több mint ötezer gép adatait tartalmazza. A SZÜV adásból 14-et kaposvári taná­rok tartottak és az európai in­tegráció problémája volt a ve­zérgondolat. Az utóbbi években ismét igény mutatkozott arra, hogy a nyugat-európai kapcsolatokon kívül a volt szocialista orszá­gokkal is ismét összekötte­tésbe kerüljünk a kutatómunka területén. Ez azért is fontos, mert Magyarország, Szlovénia és Horvátország gazdasági helyzete nagyon hasonló. Legnagyobb gondot ebben a térségben a versenyképesség megőrzése jelenti, ami elen­gedhetetlen az Európai Unió­hoz való csatlakozáshoz. Ezek az államok az átalakulások következményeként krízis- helyzetbe kerültek, a mező­lesz a forgalmazója annak az önkormányzati rendszernek is, amely az önkormányzatok­nak nyújt információs adatbá­zist és amelyet a televízió egyes csatornájának hullám­hosszán a gépekhez csatolt speciális adapter segítségével lehet majd használni. — Kereskedelmi tevékeny­ségünkben azon dolgozunk, hogy a megyében is megho­nosítsuk az Outsourcing szol­gáltatási rendszert. E szerint mi finanszírozzuk és szervizel­jük azokat a gépeket, amelye­kért ügyfeleinknek csak üze­meltetési díjat kell fizeniük. Ha a megkezdett lendülettel tu­dunk előre törni a piacon, ak­kor a SZÜV Somogybán is is­mét jelentős vállalkozássá válhat. B. Zs. gazdaságuk teljesen leépült. Ezek a tanácskozások azért hasznosak , mert mindenki a jó példáit, különleges termé­keit, új technológiáit ismerteti abban a reményben, hogy a partnerek ezeket munkájuk so­rán felhasználják. Hazánk ki­emelkedő helyet foglal el a ré­gióban a szarvastenyésztés és lóhústermelés vonatkozásá­ban, sőt azt lehet mondani, hogy konkurensünk sincs a térségben. Az viszont sajnála­tos, hogy a hazai állatállomány létszáma ilyen mélyponton több évtizede nem volt, mint napjainkban. Horvátországban a háborúban nem pusztult el annyi állat, mint nálunk a rendszerváltozás óta... Boldizsár Beáta (Folytatás az 1. oldalról) A mostani vámemelés a GATT-ban le nem kötött ter­mékkört érinti. Az EFTA or­szágokból származó importot illetően a kormányzat az érin­tettekkel folytatott tárgyalások során kívánja tisztázni, hogy az EFTA és Magyarország közötti kétoldalú megállapo­dások keretében a jövőben mi­lyen kedvezményeket alkal­maznak. A fejlődő országok­ból származó termékek — például déligyümölcs, kakaó, — vámtételeit a mostani in­tézkedés nem érinti. Ezekből az országokból továbbra is kedvezményes vámokkal jö­het be az import, de minden esetben okmányokkal kell bi­zonyítani az áru eredetét, származási helyét, mert csak így vehető igénybe a fejlődő országokra érvényes prefe­rencia. Mint azt Lakos László föl­dművelésügyi miniszter el­mondta: a kormány elsősor­ban azoknál a termékeknél emelte az importvámot, ame­lyeket itthon is előállítunk, ez­által védettséget, jobb pozíciót szeretnének biztosítani a ha­A Bizományi Kereskedő­ház és Záloghitel Rt — köz­ismert nevén a BÁV — ka­posvári boltja nyereséggel zárta az első félévet: ami nem is csoda, hiszen alapo­san kibővült az üzlet kíná­lata. A hozzájuk betérő ma­napság több százféle áru­cikk közül válogathat: aranyat, hifi-tornyot, cipőt éppúgy vásárolhat, mint egy modern szekrénysort. Hazánkban száz, me­gyénkben egyetlen bolttal rendelkezik a BÁV. A kapos­vári üzletet több évtizeddel ezelőtt alapították. Fő profilja új illetve használt áruk értéke­sítése. Vevőköre manapság igencsak szórt: a boltot kis­pénzű nyugdíjasok és fiatalok éppúgy felkeresik, mint a kife­jezetten jómódúak. A bizomá­nyi értékesítés is virágzik: so­kan így szabadulnak meg régi holmijaiktól, hogy helyette va­lami mást vegyenek. A kínála­tot korábban főként a ruházati termékek túlsúlya jellemezte, mára jócskán kiszélesedett az áruskála. — Minél szélesebb és na­gyobb választékot kívánunk megteremteni — mondta zai termelőknek. Novembertől ezért lesz magasabb például a toll, a szalámi- és kolbászfé­lék, a sajtok, a gabona, a friss zöldség- és gyümölcsfélék, valamint az üdítőitalok vámja. A hús — egyes hírekkel ellen­tétben — kimaradt a vámeme­lési körből, mert az ára a kül­piacokon is emelkedik, ezzel a hazai előállítású sertés és marhahús versenyképessé válik a külföldön támogatott importtal szemben. A földművelésügyi miniszter szerint a vámok olyan nem­zetközileg elfogadott szabály­zók, amelyekkel minden or­szág jogosan élhet belső pi­aca védelmében. Ám a piaci versenybe nemcsak vámokkal és adminisztratív korlátokkal lehet beavatkozni, hanem tá­mogatásokkal is. — Nyugat-Európa országai a mi lehetőségeinkhez képest többszörös támogatásban ré­szesítik termelőiket. Mi ebben belátható időn belül nem le­szünk „versenyképesek”. Nem marad számunkra más esz­köz, mint a vámtételek alakí­tásával megvívott apró csaták sorozata. (Újvári) Szabó István boltvezető. — Ezért folyamatosan növeljük az áruféleségek és a szolgál­tatások körét. Az üzletben műszaki áruk, ruhaneműk, cipők bútorok il­letve arany- és ezüst tárgyak eladásával, illetve felvásárlás- val foglalkoznak. Az utóbbi időben sokan vettek háztar­tási- és szórakoztató elektro­nikai gépet. Fellendíti forgal­mukat az is, hogy manapság már új berendezéseket is áru­sítanak. — Gondot az okoz, hogy egy-egy terméken belül nem tudunk teljes áruskálát biztosí­tani. De azon vagyunk, hogy minél többféle árut rakjunk ki a polcokra, s, hogy készletünket a lehető leghamarabb frissít­sük fel — tette hozzá a boltve­zető. A vásárlókedvet élénkíti talán az is, hogy vásárlók 5 ezer forint feletti vásárlás ese­tén hat havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt is kaphatnak. Új öltönyöket vesznek át a ruhagyártól vagy a legdivato­sabb, négyelemes használt szekrénysorokat forgalmaz­zák: ezeket olykor órákon be­lül elkapkodják. (Harsányi) Kutatói együttműködés Alpok-Adria keretben Bővített a „bizi” Valutaárfolyamok (Az MNB árfolyama okt. 31-én) Pénznem Vételi Eladási árfolyam 1 egységre forintban Angol font 172,90 175,90 Ausztrál dollár 79,16 80,50 Belga frank (100) 342,85 348,35 Dán korona 18,04 18,34 Finn márka 23,10 23,44 Francia frank 20,62 20,96 Görög dra. (100) 45,77 46,57 Holland forint 62,95 63,99 ír font 171,29 174,09 Japán yen (100) 109,44 111,30 Kanadai dollár 78,61 80,12 Kuvaiti dinár 358,87 365,53 Német márka 70,57 71,77 Norvég korona 16,23 16,51 Olasz líra (1000) 68,95 70,17 ATS (100) 1002,71 1019,41 Port. esc. (100) 69,00 70,14 Spanyol pes. (100; 84,79 86,25 Svájci frank 84,57 85,89 Svéd korona 14,76 15,00 USA-dollár 106,43 108,43 ECU 134,51 136,75 /VIÁTÓL teljesen új árukészlettel várja kedves vásárlóit a CSiBi Kisáruház! Őszi és téli gyermekáruk széles választékban! Kínálatunkból: * bébi- és gyermek overallok # fehérnemű, pizsama * thermo pulóverek, pufi nadrágok * cipők, csizmák * szabadidőruhák, szabadidő alsók és felsők * lányka- és bébiruhák Munkatársaink figyelmes, udvarias kiszolgálással várják Önt is! A nyitás napján meglepetés a gyermekeknek! Kaposvár, Fő u. 7. ^Somogy Rör^ V Efr. (61864) E heti ajánlatunk! Tarján kályha 19 000 Ft helyett 17 100 Ft Filex kályha 19 100 Ft helyett 17 200 Ft Fikotrem kályha 10 900 Ft helyett 9 800 Ft OHRA 815 kályha 36 300 Ft helyett 32 600 Ft OHRA 812 kályha 33 100 Ft helyett 29 800 Ft Piámén 90 kályha 15 290 Ft helyett 13 700 Ft Salgo tűzhely 20 800 Ft helyett 18 700 Ft Tea tűzhely 17 400 Ft helyett 15 600 Ft 1507 olajradiátor 8 900 Ft helyett 7 800 Ft 1509 olajradiátor 11 000 Ft helyett 9100 Ft Orex 04-10 olajradiátor 13 800 Ft helyett 12 400 Ft Várjuk kedves vásárlóinkat! €ÉmSmëG TITÁN 22« «. áruház Kaposvár, Baross H. 18. <61748>

Next

/
Oldalképek
Tartalom