Somogyi Hírlap, 1994. november (5. évfolyam, 257-282. szám)

1994-11-01 / 257. szám

1994. november 1., kedd SOMOGYI HÍRLAP — MEGYEI KÖRKÉP 3 16 milliárd forint az OTP-ben Takarékos Somogy Megszűnik a kaposvári kerületparancsnokság Bensőséges ünnepség ke­retében emlékeztek meg teg­nap az OTP Bank Somogy Megyei Igazgatóságán a taka­rékossági világnapról. Hetven éve határozták el Európa, Ázsia és Ausztrália vezető bankszakemberei, hogy október 31-ét takarékos- sági világnappá nyilvánítják. Azóta minden évben, szerte a világon ünnepségeket ren­deznek ezen a napon a taka­rékpénztárak. Mint Illés Antal, az OTP Bank Somogy megyei igazga­tója elmondta, az országban 15 ezer, a megyében 380 munkatársuk dolgozik azon, hogy az ügyfelek takarékos- sági céljainak megvalósítását Az elmúlt két évben 90 mil­lió forintot költöttek a kapos­vári Rippl-Rónai József Köz­lekedési Szakközépiskola és az 503-as Szakmunkásképző Intézet és kollégiuma felújítá­sára. A városi önkormányzat támogatása mellett az intézet mintegy 20 millió forint értékű munkával járult hozzá a re­konstrukcióhoz. Megújult a tanműhely, a kollégium fűtés- rendszere, a villanyhálózatot korszerűsítették, felújították a tetőt, 260 négyzetméternyi üvegburkolatot cseréltek ki. Tegnap délelőtt az intézet­ben átadták a 35 millió forint értékű új hőközpontot, amelyet a francia érdekeltségű Pro­metheus cég megelőlegező segítse. Somogybán az OTP Bank betétállománya megha­ladja a tizenhat milliárd forin­tot. Döntő többsége forintbe­tét, a devizabetét értéke há- rommilliárd forint. Mindkét be­tétállomány jelentősen nőtt az utóbbi években. A folyószám­labetétek száma meghaladja a húszezret. A júliusban beve­zetett Eurocard és Mastercard kártyáknak több, mint ezer tu­lajdonosa van a megyében. A takarékossági világnap alkalmából az OTP Bank két munkatársa; Répási Sán- dorné osztályvezető és Ko­vács Béla igazgatóhelyettes vehette át az Országos Taka­rékpénztárért kitüntetést. S. P. G. támogatásával alakítottak ki a kaposvári Csőszerelő kft meg­bízásával. A tetőkazán a XXI. század technikáját képviseli már, olaj helyett gázzal fűtik az intézményt komputer vezér­léssel. Jelen volt az átadási ünnepségen Szabados Péter, Kaposvár megyei jogú város polgármestere és Denis Gi- vois, a Prometheus Rt vezér- igazgatója is. A 35 milliós be­ruházásra nem tellett volna a városnak, ám a Prometheus ötéves kedvezményt adott. Ennyi idő alatt térül meg a gáz és az olaj árkülönbözete, és addig a régi áron számlázzák az önkormányzatnak a fűtési díjat a különbözetből pedig fi­zetik a számlát. H. B. Keleti György a 2. katonai kerületparancsnokságon tartott állománygyűlésen számolt be arról a válság- kezelő programról, amely a honvédség anyagi gondjait hivatott megoldani. Hang­súlyozta: a honvédség a nehéz anyagi helyzet elle­nére sem került morális válságba. — A honvédelmi tárca költ­ségvetése ötven százalékkal leértékelődött — tette hozzá. — Az alkalmazottak és a hiva­tásos állomány jövedelme re- álélértékben húsz százalékkal csökkent. Ma már az éves költségvetés hatvan százalé­kát teszik ki a bér és bérjel­legű kiadások, de nem azért mert olyan magas a fizetés — hangsúlyozta a miniszter. Mi­nimális pénz áll rendelke­zésre az élet és munkakörül­mények javítására, ám még ennél is kevesebb a fejleszté­sekre. Mindezek ellenére a honvédség ma még eleget tud tenni rendeltetésének, képes megvédeni az orszá­got, de súlyos helyzetbe ke­rülhetünk, ha a korábbi ten­dencia folytatódik. (Folytatás az 1. oldalról) A vádirat megállapítása sze­rint 1956. október 27-én este Berzencén tüntetés és nagy­gyűlés volt. A Határőrség kerü­leti parancsnoksága mintegy nyolc sorhatárőrből álló riadó­csoportot küldött lovaékocsival a községbe, egy ott lakó határ­őrtiszt és családja védelmére. „Mire odaértem, addigra el­fogyott a 109 forintért reklá­mozott étolaj. Kisnyugdíjas vagyok, nem mindegy, hogy mennyiért szerzem be” — pa­naszkodott tegnap egy kapos­vári olvasónk. Az Áfész országos őszi na­pokat hirdetett meg. A hat­vanmillió forintnyi készlettel induló akció keretében teg­naptól jelentős kedvezmény­nyel árusítanak különféle élelmiszereket, háztartási- és Papp Ferenc, a Helvé- cia-Plan Magyar-Svájci Építő­ipari Fővállalkozási Kft ügyve­zető igazgatója —, aki lassan másfél évtizede tevékeny ré­szese a dinamikusan fejlődő település rangosabb építke­zéseinek — tegnap nagy for­galmat bonyolított le. A mar­cali Városháza első emeletén helybéli és vidéki családok vá­rakoztak, hogy első kézből in­formálódjanak a lehetőségek­ről. A fokozott érdeklődés va­lószínű annak is betudható, hogy a városban utoljára 1988-89-ben zajlott tömeges lakásépítkezés. A volt belső laktanya honvédségi legény­szállását egy székesfehérvári ingatlanforgalmazó cég vásá­rolta meg az önkormányzattól; az Orgona utca 1. szám alatti két lépcsőházas építmény tel­jes átalakításával 61 lakás kia­lakítását tervezi a beruházó. A 160-180 millió forint értékű építkezést — kísérleti jelleggel — a Budapest Bank finanszí­Ezután arról beszélt, hogy új hadseregszerkezetet kell kialakítani, amely létszám- csökkentést is maga után von. A tervek szerint február­ban kétezerrel, augusztusban pedig 5 ezerrel kevesebb sor­katona vonul be, mint koráb­ban. Az átszervezésnél figye­lembe veszik a civil bizton­ságpolitikai értékeléseket és a vezérkar szakmai álláspont­ját. Növelni akarják a tiszti és tiszthelyettesi állomány feltöl- töttségét is. Kaposváron megszűnik a katonai kerületparancsnok­ság, de az itt szolgálók szá­mára keresnek megoldást. Közülük kerülnek ki azok, akiknek a Kaposvárra terve­zett parancsnokképző és to­vábbképző kínál további munkát. És sokan lesznek, akiktől azt kérik: más helyőr­ségben szolgáljanak tovább. A miniszter megértést kért a hivatásos katonáktól: azért, mert nem kapják meg azt a 240 millió forintot, amelyre a kerületnek még az idén szük­sége lenne. De az év két hát­ralevő hónapjában megkap­ják azt az illetménykülönböze- tet, amely a szabadságuk ide­A határőrök a tanácsháza előtt a tömegbe ütköztek, amikor N. János százados a katonáknak a levegőbe irányuló riasztó lö­vésre adott tűzparancsot. A géppisztolyokkal felfegyverzett határőrök közül I. Lajos a tö­megbe lőtt, amelynek követ­keztében négyen meghaltak és többen megsebesültek. A ka­vegyiárukat. A kínálatból szenzációs árával az étolaj tűnt ki: mint utóbb kiderült, meglehetősen rövid ideig. Úgy hírlik, pillanatok alatt szétkap­kodták, késő délelőtt sokan már csak bosszankodhattak; minek a drága reklám, ha ke­vés az akciós áru? — Az akcióban meghirde­tett közel hatvanféle cikkből bőven van még, kivéve az ét­olajat — válaszolta kérdé­sünkre Somoskövy Gábor, a rozza — a vételár 70 százalé­káig. — Eddig a közel száz je­lentkezőből hússzal kötöttünk adás-vételi szerződést, ám többek a lakásáron belüli licit­tel jutottak bizonyos előnyök­höz — tájékoztatott két ügyfél között a keszthelyi székhelyű cég igazgatója. — Nekünk ez az első lakásépítési progra­munk, inkább üzletházakkal, kisebb szállodákkal foglalkoz­tunk. A tervbe vett beruházás­ról tudni kell, hogy a manap­ság szokásos 55-60 ezer fo­rint helyett mi 29 ezer forint, plusz áfáért hirdettük meg a lakások négyzetméterét. A kí­nálatban a garzontól a két­szobás lakáson át a nagymé­retű tetőtérig többféle méret szerepel. A vevők közt első lakást vásárló fiatal házas éppúgy van, mint a pénzét konzerválni akaró vállalkozó, vagy idős egyedülálló. Érde­kes módon a jelentkezők nem a szegényebb rétegből kerül­jén illette volna meg őket. Ez az elmaradás a HM-nek 2,4 milliárd forintjába kerül. Megtudtuk azt is: a hon­védség alkalmazásában levők jövőre 10 százalékos béreme­lésre számíthatnak. Ez jelen­tős eredmény, mivel a költ­ségvetés előkészítésének ko­rai szakaszában fizetéseme­lésre nem is terveztek pénzt. A miniszter Kaposváron ígé­retet tett az egzisztenciális helyzet néhány éven belüli ja­vulására, ám ez is csak a haderőreform részeként való­sulhat meg. Keleti György a jövő év második felében akarja a parlament elé terjesz­teni a honvédség rövid és hosszútávú fejlesztési terveit. Elköszönt az állománygyű­lésen a 2. katonai kerület pa­rancsnokságától Preininger Ambrus vezérőrnagy, aki öt évet töltött itt és most a szá­razföldi csapatok parancs­noka lett. Bátor Ferenc dan­dártábornok, az új kerületpa­rancsnok pedig bemutatkozó beszédében az átszervezés­hez a minisztertől időt kért, a tisztiállománytól pedig megér­tést és odadó munkát. Lengyel János tonai ügyészség a vádlott bű­nösségét a tagadásával szem­ben tanúvallomásokkal, orvosi és egyéb dokumentumokkal, valamint orvos- és fegyversza­kértői véleményekkel kívánja bizonyítani. A bűnügyet a Fővárosi Bíró­ság katonai tanácsa tárgyalja majd. kaposvári Áfész elnökhelyet­tese. — A mostani árakhoz képest rendkívül alacsony volt a Floriol olaj ára, ezért a több ezer darabos készletet 1 -2 óra alatt megvásárolták. Mivel az akciót még június­ban kezdték el szervezni, az Áfésznak újabb rendelésre — ilyen áron — nincs lehető­sége, így a vásárlók csak bosszankodhatnak az „olajra lépett” olajos flakonokon. (Harsányi) nek ki, pedig ha jövő február­ban érvénybe lép az új szoci­álpolitikai támogatás, még az is elképzelhető, hogy a két, il­letve háromgyerekes csalá­dok néhány százezer forintos befektetéssel önálló otthon­hoz juthatnak. A Pergola Kft fővállalkozá­sában zajló építkezés során a volt laktanyát szinte az alapo­kig lebontják, hiszen az olajfű- téses, hőszigetelést nélkülöző falak nem felelnek meg a kor követelményeinek. A födém­vázak megtartásával teljes felújításra kerül sor, várhatóan még a tél folyamán megkez­dődik a munka. A hagyomá­nyos technológiával készülő 61 marcali lakással a Helvécia Plan egyben a piacot is meg­szondázza; az ügyvezető igazgató a közeli jövő igényei­nek kielégítését — a telekárak felfutásának okán — a lapos­tetős házak tetőterének beépí­tésében látja megvalósítható­nak. (Csíky) Jákli Péter lett az MF A társelnöke Jákli Pétert, Somogy megye főjegyzőjét, a Somogy megyei Vállalkozói Központ Alapít­vány kuratóriumának elnökét választotta társelnökké a Ma­gyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Jákli Péter három éve már az alapítvány elnöki kollégiumának elnöki tisztét töltötte be, mostantól pedig Bácskai Tamás mellett a társ­elnöki feladatokat látja el. Jövedelempótlás Kapolyon Kapolyban tizen, Somogy- meggyesen pedig tizenhár­mán kapnak munkahelyi jöve­delempótló támogatást az ön­kormányzattól. A Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint negyvenöt a munkanélküliek száma Kapolyban és negyven Somogymeggyesen, munka- nélküli járadékot pedig hu­szonhármán illetve tizenheten kapnak a két településen. Új autóbuszok Kaposváron Három új Ikarus 415 típusú autóbusszal gyarapodik rövi­desen a Kaposvári Tömegköz­lekedési Rt. gépkocsiparkja. A nyugati főegységekkel felsze­relt, energiatakarékos, kör­nyezetbarát járműveket har­minchét millió forintért vásá­rolta a részvénytársaság. A cégnél 1989 óta nem volt lehe­tőség új eszközbeszerzésre. A régi buszokat az elmúlt években jó állapotban lévő, de használt hat-hét éves, kelet­német járművekre cserélték le. Az új autóbuszokat a tervek szerint november végén állít­ják forgalomba a megyeszék­helyen. Álláshelyek Csurgón A Somogy Megyei Munkaü­gyi Központ csurgói kirendelt­sége több álláshelyet kínál a munkanélkülieknek. A Napsu­gár Ruházati Szövetkezet tíz szakképzett varrónőt alkal­mazna berzencei és csurgói telephelyén. Az iharosberényi Palic Művek tíz lakatost, öt hegesztőt és öt esztergályost, a Metallux Ipari szövetkezet pedig három minősített he­gesztőt keres. A Varga és Társa Bt. három szakképzett bútorasztalos és egy bútor- gyártásban jártas faipari mér­nök jelentkezését várja. Vállalkozói hitel Nagyatádon A Somogy Megyei Vállalko­zói Központ nagyatádi irodája hitelekkel is támogatja a kör­nyéken élő vállalkozókat. A mikrohitel-program keretében ötszázezer forintig nyújt hitelt a kezdő vállalkozóknak. Ezt a hitelt az igénylőknek hathó­napi türelmi idő után, hu­szonöt százalékos kamattal, három év alatt kell visszafizet­niük a vállalkozói irodának. Az iroda tanfolyamokat is indít a vállalkozóknak, a magángaz­dálkodóknak és a kisterme­lőknek az általános mezőgaz­dasági ismeretekről és a far­mergazdálkodásról. • • Okomenikus istentisztelet Okomenikus temetői isten­tiszteletet tart ma délután Nagybocskai Vilmos evangé­likus lelkész és dr. Kisnemes János katolikus plébános Nagyatádon a központi teme­tőben. SOMOGYI HÍRLAP S. Pap Gitta jegyzete Féloldalas védelem Ezentúl biztonsági őr teljesít szolgálatot a kaposvári pol­gármesteri hivatal gyámügyi csoportjánál. Nem annyira az ilyenkor elszaporodó lopások megelőzése végett, komolyabb feladat vár rá: az ügyintézők védelme. „Nem akarom, hogy a munkatársaim hátukban egy késsel végezzék” — érzékelteti a helyzet komolyságát és megdöb­bentő voltát a gyámügyi csoportvezető. Hogy milyen jövedelmi viszonyok alapján adhatnak segélyt valakinek, azt nem az ügyintéző, hanem a képviselőtestület rendelete határozza meg. Kedvezőtlen elbírálás esetén vi­szont rajtuk csattan az ostor, illetve az ügyfél haragja. Egyre gyakoribb, hogy ordítozva, fenyegetőzve követelik egyesek a segélyt, mondván: az nekik jár. A városi önkormányzat az idén 246 millió forintot hagyott jóvá segélyekre. A munkanélküliség, a fokozódó elszegénye­dés miatt azonban egyre több családnak van szüksége a megélhetéshez segítségre. Ezért felülvizsgálták a segélyeket kérők anyagi helyzetét, hogy a pénz valóban oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá. Mert nem azok rázzák az öklü­ket akik valóban kis keresetből élnek, becsületesen. Ők a leg­többször kérni is szégyellnek. Nem szégyellt viszont segélyt követelni az vállalkozó család, akik úgymond évek óta ráfize­téses üzletükből többszintes házat építenek és három gépko­csival tengetik sanyarú életüket. A gyámügyesek biztonsági őrrel védekeznek az életveszé­lyesen fellépő, segélyt követelő agresszív ügyeskedőkkel szemben. De ki védi meg tőlük a valóban szegényeket? Olaj helyett gázkazán — öt év kedvezménnyel Számítógép fűt a szakközépiskolában A kazánfűtő csak a műszerek ellenőrzi Fotó: Török Anett Benyújtották a vádiratot a berzencei sortűz ügyében Vádemelés 38 év után Olajra lépett az olaj Laktanyából lakások

Next

/
Oldalképek
Tartalom