Somogyi Hírlap, 1994. november (5. évfolyam, 257-282. szám)

1994-11-01 / 257. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. november 1., kedd Folytatódik a tb-törvényjavaslat bírálata Napirenden az ügyészség (Folytatás az 1. oldalról) Balsai István (MDF) tolmá­csolva pártja véleményét, le­szögezte: az ügyészség tekin­tetében átfogó rendezésre van szükség. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvényjavaslat 28 pontjával nem értenek egyet. Jelezte: olyan módosításokat fognak benyújtani, melyek nem érintik az alkotmányos tényezők jogi helyzetét. Hack Péter (SZDSZ) hozzá­szólásában leszögezte, hogy az igazságszolgáltatás szak­mai köreiben már nagyon vár­ják ezt a szabályozást. Hang­súlyozta: az ellenzék reakciói­ból arra következtet, hogy nem értenek egyet a jelenleg hatá­lyos alkotmánnyal, ugyanis a javaslat egy ponton sem tér el attól. Elfogadhatatlannak vélte Hack Péter, hogy az ügyészek szolgálati jogviszonyát ne ren­dezzék az új alkotmány ha­tálybalépéséig. Szerinte ez olyan álláspont, mint a „dögöl­jön meg a szomszéd tehene is,, elv. A kereszténydemokraták rész­letes vitára alkalmatlannak tar­tották a javaslatot. A törvény- javaslat általános vitáját végül későbbre napolták. A társadalombiztosítási alapok kintlevőségeinek egyszeri rendezéséről szóló törvényja­vaslat folytatódó általános vitá­jában az ellenzéki felszólalók mindegyike elfogadhatatlan­nak minősítette a tervezett jogszabály intézkedéseit. Lányi Zsolt (FKGP) erkölcs­telennek minősítette az indít­ványt, amely feltételezi egye­sekről, hogy van pénzük csak nem akarnak fizetni. Szilá­gyiné Császár Terézia (KDNP) azt hangsúlyozta, hogy egyet­értenek a 180 milliárd forintra duzzadt tb-adósságok csök­kentésének szükségességé­vel, de a javasolt módszerrel nem. Az egyetlen szocialista felszólaló Sirály Péter jelezte: egyetért az aggodalmakkal, mégis szükség van a javas­latra. A tb-nek égető szüksége van a remélhetőleg befolyó 10 milliárd forintra. Az elmúlt négy évben halmozódtak fel ezek az adósságok és nemcsak a fe­gyelmezetlenség, de sok vál­lalkozás ellehetetlenülése is oka volt. A javaslat általános vitáját további felszólaló hiá­nyában napolta el az elnöklő G. Nagyné Maczó Ágnes. Nato-légicsapások a harckocsik ellen Muzulmán előretörés Kérdőjelek A Ferenczy Europress kommentárja Egy fecske...? Az ex-miniszter személyében közös főpolgármestert állít az MDF, a KDNP és a Fidesz. A poszt fontos, Latorcai János higgadt politikus — jelölése azonban nem e tények miatt ér­demel külön figyelmet. Hanem azért, mert jelzi: a választási vereségből lassan ocsúdó ellenzéki pártok kezdik felismerni, hogy külön-külön csak marginális szerephez — vagy még ahhoz sem —juthatnak a politika alakításában. Csak az első 100 nap nehéz? A hagyományos türelmi idő elteltével az ellenzék alaposan kivesézte a Horn-kabinet tel­jesítményét, s ez teljesen rendjénvaló. Kérdés, hogy a négy kisebbségi párt a 100 nap tükrében megvizsgálta-e önmaga tevékenységét? Új szakasz az ellenzéki politizálásban? A hatalom ostoro­zása, a kormányzati kezdeményezések kritikája és tagadása nem elég a politikai üdvösséghez. Meg kell fogalmazni az al­ternatívát programban, stratégiában és — személyiségekben is. Latorcai sorompóba áll(ít)ása már mintha ezt a felismerést tükrözné. S ha az ellenzék túllép az MSZP és az SZDSZ cse- pülésén, a választási kudarcban nem kis szerepet játszó múltba forduló, személyeskedő politizálási stíluson akkor megfelelő súlyú szereplőjévé válhat a közéletnek. A főpol­gármesteri címre való közös, hárompárti jelölés az ellenzéki összefogás szándékának első komoly, hiteles jele. Persze a messzemenő következtetésekkel óvatosan kell bánni, mert tudnivaló: egy fecske a belpolitikában sem nem csinál nyarat. Drágább a benzin Megmarad a felségterület Görögország november 16-án, a Nemzetközi Tenger­jogi Konvenció életbe lépése­kor még nem fogja kiterjesz­teni 6-ról 12 mérföldre az Égei-tengerhez tartozó fel­ségvizeit — jelentette ki Evangelosz Venizelosz görög kormányszóvivő. Az egyez­mény — amelyet Görögor­szág aláírt, Törökország vi­szont nem — a jövő hónap közepén lép életbe, és elvben valamennyi aláírójának meg­adja a jogot a felségterület em­lített mértékű kiterjesztésére. Nincs semleges stratégia A kelet-európai kommunista rendszerek összeomlása után az európai biztonságpolitiká­ban nincs már helye a semle­gesség stratégiájának — je­lentette ki a bécsi diplomáciai akadémia szimpóziumának szünetében adott interjújában Gebhart von Moltke, a NATO főtitkárhelyettese. Hozzátette, hogy sokkal inkább együttmű­ködésre, összefogott válság- kezelésre lenne szükség, mert a kelet-nyugati ellentétek eltűnése nyomán a bizton­ságpolitikai alapelvek is meg­változtak. Pokolgép Kambodzsában Időzített pokolgép robbant egy zsúfolt személyvonaton a kambodzsai Battambang tar­tományban múlt pénteken. A kambodzsai vasútak igazga­tója a vörös khmereket vá­dolta a terrorakció elköveté­sével. A robbantásban heten életüket vesztették, tízen sú­lyosan megsebesültek. Az idézett vasúti illetékes a vörös khmereket tette felelőssé a véres támadásért. A lázadó csoport korábban figyelmez­tette az ország lakosságát,* hogy ne utazzon vonaton, mert a vörös khmerek nem vállalnak felelősséget az eset­leges veszélyekért. Tomboló Tájfun Indiában 15 ember halálát okozta a tájfun India déli részén, Mad- rasban. A tomboló szélvihar a korábbi esőzés által megron­gált épületeket rombolt össze, villanyoszlopokat döntött ki. 8 ember akkor vesztette életét, amikor fejükre dőlt az a ház, ahol az eső elől kerestek me­nedéket. Öt másik embert ugyancsak a leomló falak ütöt­tek agyon, míg kettőt áram sújtott halálra. A tájfun tete­mes károkat okozott a térség közlekedésében is. A Boszniában állomásozó ENSZ-erők megfigyelői sze­rint a kormányhadsereg egy­ségei Szarajevó körzetében is megindították offenzívájukat, s folytatják a boszniai főváros környékén lévő szerb állások elleni tüzérségi támadást. A kéksisakosok egyik, neve mel­lőzését kérő tisztje közölte: a muzulmánoknak valószínűleg sikerült elfoglalniuk a Bjelas- nica-hegységtől délre lévő Ja- vorakot, a szerbek egyik fon­tos erődítményét. Az ENSZ-erők szóvivői megerő­sítették, hogy vasárnap este újabb tüzérségi támadás érte Szarajevó egyik muzulmán negyedét, Hrasnicát. A kéksi- sasok szerint a támadást a szerbek hajtották végre, s a több órán keresztül tartó akci­óban egy ember életét vesz­tette, többen pedig megsebe­sültek. A negyedet két nappal előbb is tűz alá vették, azon­ban az ENSZ lövedékröppá- lya-követő radarjai nem voltak bekapcsolva, így nem lehet pontosan tudni, melyik fél haj­totta végre az akciót. A támadások a Szarajevó környéki nehézfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló ENSZ-határozatok megsérté­sét jelentik, azonban a világ- szervezet egyelőre csak fe­nyegetőzik a NATO-légicsa- pásokkal. Az ENSZ szemmel láthatóan igyekszik minél ke­vesebbszer kérni a NATO harci gépeinek támogatását, mivel a helyi parancsnokok at­tól tartanak, hogy az észak-at­lanti szövetség beavatkozása csak tovább rontaná a helyze­tet. Az ENSZ-erők eddig négyszer kértek NATO-légi- csapást, s a gépek szerb harckocsikat támadtak. A fogyasztási adó és a környezetvédelmi termékdíj Parlament által elfogadott növekedése miatt november 1-jétől, — kedden 0 órától — literenként 6 forint 20 fillérrel drágul a 91-es és 95-ös ól­mozatlan, 4 forint 20 fillérrel pedig a 92-es és 98-as ólmo­zott benzin, míg a gázolaj li­terenként 5 forint 30 fillérrel kerül többe — tájékoztatta tegnap az MTI-t Sebestyén Béla, a MÓL Rt vezérigaz­gató-helyettese. A kiadott közlemény sze­rint az új árak: 91- es ólmozatlan 87 forint/li- ter 95-ös ólmozatlan 89 forint/li- ter 92- es ólmozott 91,2 forint/li- ter 98-as ólmozott 93 forint/liter A gázolaj új ára 74,3 forint/li­ter. A közlemény szerint a MÓL az adóemelés okozta növek­ményből — a jegyzésárakkal, a forint árfolyamának változá­sával összhangban — 1,7 fo­rintot magára vállal. Az új ára­kat ennek megfelelően alakí­tották ki. • • KOGAZ Középdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság Értesítjük Tisztelt Gázfogyasztóinkat, hogy 1994. november 2-án (szerdán), 12.00-16.00 óráig gázszünetet tartunk Barcson, Somogytarnócán, Csokonyavisontán, Rinyaújlakon. A gázszünet miatt kérjük Fogyasztóink szíves megértését! (61576) m axon (#: 99 B °+v v*s 99 KÖTVÉNY ’ A Takarék Bróker Kft. szervezésében Kamat s FIX Futamidő : 1,5 év Jegy zési idő : november 02-11. Jegyzési helyek : Takarékbank Rt. fiókjai: 1054 Budapest, Szabadság tér 14. 131-8760 * 1077 Budapest, Király u. 95. 122-3485 * 1028 Budapest, Hidegkúti u. 207. 275-7832 * 8400 Ajka, Szabadság tér 11. (88)312-648 • 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. (66)447-247 * 3300 Eger, Széchenyi u. 13. , g025 Bá]|nt M|há|y u 4 (96)315-930 * 9025 Győr, Széchenyi tér 14. • 7400 Kaposvár, Teleki u. 22. (82)316-511 * 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3/a. ' 3527 Miskolc, B^}csy-Zs. u. 17. (46)412-819 * 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. • 7622 Pécs, BsOcsy-Zs. u. 4. (72)313-580 * 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. ' 6720 Szeged, Horváth Mihály u. l/b. (62) 326-802 * 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 11. (74)319-355 * 8000 Székesfehérvár, Táncsics u. 2. (22)314-461 * 5000 Szolnok, Baross Qábor u. 15. (56)424-154 * 9700 Szombathely, Kiskar u. I. (94)328-128 * 2890 Tata, Ady Endre u. 17. (34)384-415 * 8200 Veszprém, Kossuth L^jos u. 11. (88)426-711 * 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lgjos u. 54. (92)321-340 Takarékszövetkezetek: Hegykő és Vidéke Takarékszövetkezet 9400 Sopron. Színház u. 24. (99)338-833 * Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Qydmrő, Szent István u. 28. (29)330-185 * 2200 Monor, Mátyás király u. 15/a. Monor 245. * 2234 Maglód, Eő u. 13. (29)325-170 * 2225 Üllő, Pesti út 63. (29)320-031 * 2241 Sülysáp, Malom u. L. Sülysáp 57. * 2211 Vasad, Monorl út Vasad 21. • 2220 Vecsés, Telepi út 50/a (29)350-354 * Nagyvázsony és Vidéke Takarékszövetkezet budapesti kirendeltsége 1075 Budapest, Károly kit. 7. 268-1005 * Polgár és Vidéke Talmrékszövetkezet debreceni kirendeltsége 4027 Debrecen, Kálvin tér 8. (52)342-122 * Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár, Szabadság u. 2. (73)312-024 * 7633 Pécs, Páfrány u. 2/a. • (72)313-861 * 7621 Pécs, IrgaJmasok u. 5. (72)447-268 * 6000 Kecskemét, Dobó krt. 3. (76)484-977 • Sző reg és Vidéke Takarékszövetkezet 6771 Szőreg, Hősök tér 4/b. (62)405-136 * 6723 Szeged, Temesvári krt. 32. (62)430674 * 6723 Szeged. Oskola u. 1. (62)322-699 * 6723 Szeged, József Attila sgt 8. (62)325-414 • 6723 Szeged. Petőfi Sándor sgt 9. (62)328039 Inter-Európa Bank Rt. fiókjai: Debreceni Területi fiók 4024 Debrecen. Piac u. 32. (52)347-839 * Nyíregyházi Területi fiók 4401 Nyíregyháza. Mártírok tere 9. (42)310-134 I „AXON LÍZING „B” Kötvénnyel a csúcson !” Lakásvásárlás Marcali központjában Az Orgona u. 1-3. szám alatt (laktanya volt legénységi épület) 32-79 m2-es lakások még korlátozott számban eladók. Szociálpolitikai kedvezmény, támogatott kölcsön igénybevehető. Érdeklődés, szerződéskötés a polgármesteri hivatal kistanácstermében. Naponta: 9-16 óráig. (61939)- (

Next

/
Oldalképek
Tartalom