Somogyi Hírlap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 178-204. szám)

1994-08-01 / 178. szám

Megyei körkép: A Berzsenyi utcában nem rendben folyik az építkezés; A megye perli Kaposvárt (3. oldal) Gazdaság:A forint születésnapján: az infláció krónikása • Félig kész kamarák (4. oldal) Balatoni nyár: Szenzáció! Magyarok a Balaton-parton • Földvár várja a tulajdonosokat (6. oldal) SOMOG YI HÍRLAP • • S V. évfolyam, 178. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. augusztus 1., hétfő Rekordrészvétel a Balaton-átúszáson Soha ennyien nem indultak még a Balaton-átúszás eddigi rendezvényei során, mint a szombati tizenkettediken. Ezút­tal 3469-en vágtak neki a Révfülöp és Balatonföldvár közti 5200 méteres távnak. Képünk a révfülöpi rajtnál készült. Beszámolónk a 10. oldalon. Fotó: Kovács Tibor Augusztus 31.- szeptember 4. Alpok-Adria vásár Lengyeltóti sértődik, bár nem tárgyalt Papszt Lajos kifogásolja, miért volt gyors a földhivatali bejegyzés, de elismeri: négy évig nem ült le tárgyalni a marcaliakkal, pedig olvasta kórházat árusító hirdetéseiket Megkérdeztük az államfőt, a minisztereket Politikusprogram nyári szabadságra Hónapokon át szünet nél­kül, magas fordulatszámmal dolgozott a politika gépezete — közéletünk szereplőinek az átlagosnál jóval nagyobb ter­heléssel kellett megbirkóz­niuk. Hogyan pihenik ki a fá­radalmakat, hol töltik nyári szabadságukat? — kérdeztük vezető politikusoktól, ismert közéleti személyiségektől, íme, a válaszok: Göncz Árpád, köztársasági elnök: — Nálunk tradíció, hogy családi körben, együtt töltjük a vakációt — bármennyire is le­kötnek a hivatali teendők. Az idén a szabadság egy részé­ben itthon, más részében Szlovéniában, leszünk... S hogy mi a kedvenc időtölté­sem? Az igazi kikapcsolódás az olvasás és a zenehallgatás, Mozart... (Folytatás a 2. oldalon) Vállalkozók a küzdőtéren 180 kiállítót és csaknem 40 ezer látogatót várnak idén az Alpoktól az Adriáig vásár szer­vezői. A rendezvénynek ha­gyományosan a Kaposvári Sportcsarnok ad otthont au­gusztus 31. és szeptember 4-e között. A vásárnyitásra Pál László, ipari és kereskedelmi minisztert várják. A megnyitóra a miniszter mellett elfogadta a meghívást a szlovák, a román és á japán nagykövet is, de a kiállítás ideje alatt várhatóan a mezőgazdasági minisztérium valamelyik államtitkára is a so­mogyi megyeszékhelyre láto­gat. (Folytatás a 3. oldalon) Menthető expo-rendezvények Fontos téma volt Pál László ausztriai megbeszélésein az expo budapesti lemondása. Az ipari és kereskedelmi mi­niszter a voralbergi Dornbirn- ben vásármegnyitón vett részt és személyes találkozókat tar­tott. Elismerésre talált az a kö­rülmény, hogy az új magyar kormány beiktatása után az első intézkedések között ilyen gyorsan rendezte a világkiállí­tás dolgát, és ezzel partnerei­nek sok felesleges kiadást megtakarított. Osztrák pénz­ügyi körökben Pál olyan véle­ményt is hallott, hogy a világ- kiállítás lemondása kifejezet­ten bölcs döntés volt. A ma­gyar miniszter tájékoztatta partnereit arról, hogy az 1100 éves fennállás alkalmából Magyarország nagyszabású rendezvénysorozatot tervez, átmentve ezekbe jónéhányat a tervezett expo-rendezvé­nyek közül, s Budapest számít Ausztria részvételére. Osztrák részről érdeklődés mutatkozik a millecentenárium iránt, an­nál is inkább, mert sok idegen- forgalmi és gazdasági szem­pont így is érvényesíthető. Eredménytelen volt a népszavazás Ötvöskónyiban egy voks hiányzik Népszavazást tartottak teg­nap Nagyatád Ötvöskónyi vá­rosrészében. A szavazásra jo­gosult 663 polgár közül 331-en járultak a szavazóurnához. Ez azt jelentette, hogy egy szava­zat hiányzott a választás ered­ményességéhez. A választók­nak arra a kérdésre kellett fe­lelni: egyetértenek-e azzal, hogy Ötvöskónyi — ezen a néven(!) — ismét önálló község legyen és ne Nagyatád a része. Akik elmentek szavazni, azok nagy többsége a szétválás mellett voksolt. (Folytatás a 3. oldalon) Népfőiskolákról Balatonszárszón A családokat összefűző kö­telékek megerősítésében az egyház mellett az államnak is szerepet kell vállalnia — fo­galmazták meg a Magyar Népfőiskolái Collegium vasár­nap zárult, egyhetes balaton- szárszói konferenciájának résztvevői. A konferenciára 160-an ér­keztek az ország különböző részeiből és a határokon kívül­ről, hogy a család válságáról, az egyház és a család kapcso­latáról és a káros folyamatok megállításának lehetőségeiről beszéljenek. A résztvevők vé­leménye szerint a gyermeke­ket már az iskolában fel kell készíteni a családi életre, s a családok, a nevelés kérdéseit a sajtónak is elemeznie kell. Országosan hőségcsúcs Szombaton mérték az utóbbi száz évben július 30-a legmagasabb hőmérsékletét. Elképzelhető, hogy a vasár­napi napon újabb rekord dől meg. Szombat előtt a legmaga­sabb hőmérsékletet az évnek ezen a napján 1921-ben mér­ték, Debrecenben: a hőmérő akkor 37,6 fokot mutatott. Az idei év július 30-án Nagykátán 38,6 fokot mértek, s az ország több pontján, például Komá­romban 38 fok körül volt a csúcshőmérséklet. A szom­bati napon egyébként a ko­rábbi budapesti százéves re­Sokak szerint csak így lehe­tett kibírni kord is a második helyre csú­szott vissza. A fővárosban 1917-ben 34,7 fokos csúcsot regisztráltak, 1994. június 30- án viszont jelentősen többet: 36,5 fokot is jelzett a hőmérő. Lipták levél Horn Gyulának Levélben fordult a hét vé­gén Horn Gyula kormányfő­höz a Lipták Béla vezette amerikai Magyar Környezet- védelmi Alap a bősi erőmű, a Duna vízelosztása körüli ma­gyar-szlovák vita megoldását illetően. A levélben javaslato­kat fogalmaztak meg arról, hogy miként lehet szabályozni a vízelosztást és megmenteni a Szigetköz pusztuló állat- és növényvilágát. A béke szerb érdek A nemzetközi összekötő csoport által kidolgozott bé­keterv elfogadására szólí­totta fel a boszniai szerbeket Slobodan Milosevic. A szerb államelnök hangsúlyozta: a béke minden szerb érdekét szolgálja, ezért el kell fogadni a rendezési tervet és lehe­tővé kell tenni a békefolya­mat továbbvitelét. Milosevic érvei szerint a terv mellett szól, hogy jogérvényesen el­ismeri a (boszniai) Szerb Köztársaságot és „szavatolja a határait”, valamint lehetővé teszi a Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró) elleni szank­ciók feloldását. Koreai perpatvar Észak-Korea vasárnap dühös kirohanást intézett Kim Jung Szám dél-koreai elnök ellen, azzal vádolva, hogy ő a legrosszabb diktá­tor, akit Phenjan valaha is lá­tott. A KNCA hivatalos észak-koreai hírügynökség által nyilvánosságra hozott közleményében a phenjani újraegyesítési bizottság rá­mutat: Kim Jung Szám „pro­vokációi miatt a megbékélés felé tartó Korea-közi kapcso­latok visszaestek a kezdeti, konfrontációs szintre.” Walesa az orosz NATO-tagságról Oroszország adja át atom­fegyvereit a NATO-nak, s egyúttal lépjen be az észak­atlanti katonai szervezetbe — ezt tanácsolja Lech Wa­lesa lengyel államfő. A Zycie Warszawy című lap vasár­napi számában közölt interjú- részletben. Elhunyt Gunda Béla Elhunyt Gunda Béla aka­démikus, néprajztudós, a debreceni Kossuth Lajos Tu­dományegyetem iskolate­remtő professzora — tudatta vasárnap a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Néprajzi Bi­zottsága. A 83 éves akadé­mikus az ősfoglalkozások­nak, a népi építkezésnek, Közép-Kelet-Európa népei néprajzi összehasonlító vizs­gálatának és a néprajz elmé­leti kérdéseinek volt nagy te­kintélyű szakértője. Lengyeltótiban nehezen nyugodnak bele, hogy a mar­cali önkormányzatnak sikerült eladni a Lengyeltóti belterüle­tén lévő kórházát a tizenegy hektáros területtel együtt. Jú­lius 6-án kelt az adásvételi szerződés, és a balatonboglári földhivatal már 20-án be is je­gyezte az új tulajdonost. Friss a lengyeltóti érdekeken ütött seb. Úgy látszik, visszafordíthatat­lan a dolog, nehezen találni hi­bát a szerződések, az eljárás körül. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom