Somogyi Hírlap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 178-204. szám)

1994-08-01 / 178. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. augusztus 1., hétfő Magyar-román honvédelmi miniszteri találkozó Gyulán Megkérdeztük az államfőt, a minisztereket Politikusprogram nyári szabadságra Balladur Gomában Afrikai kőrútjának befejező állomásaként vasárnap a Zai­réi Gomába érkezett Edouard Balladur francia miniszterel­nök. Balladur a helyszínen akar tapasztalatokat szerezni a ruandai menekültek helyze­téről, illetve e látogatással is jelezni kívánja nagyrabecsü­lését a „Türkiz-akcióban” résztvevő francia alakulatok iránt. A miniszterelnök — akit többek között elkísért Fran­cois Léotard védelmi miniszter is — először a francia csapa­tok gomai főhadiszállását lá­togatta meg, s később innen megy majd helikopteren Dél­nyugat—Ruandába, a franciák által ellenőrzött biztonsági övezetbe. Kinai-tajvani párbeszéd A kínai polgárháború vége, 1949 óta most első ízben kerül sor hivatalos tárgyalásokra a kínai és a tajvani kormányzat képviselői között. A tajvani be­jelentés szerint a felek már félhivatalos úton megállapod­tak arról, hogy magas beosz­tású állami tisztviselők fognak találkozni augusztus közepén, Tajpejben, Tajvan fővárosá­ban. Bár az ellenségeskedés­nek 1988-ban véget vetettek, Tajvan csak a múlt évben ment bele a félhivatalos érint­kezésbe, amely most végül eredményt hozott. A kapcsola­tokat Peking azért szorgal­mazza, hogy tárgyalások kez­dődhessenek Tajvan egyesí­téséről Kínával. Gyilkosság Algírban Gyyilkosság áldozata lett az algíri fundamentalista Iszlám Fegyveres Csoport egyik ve­zére, Abdelkader Hattab, alias Mulud. Kilenc alvezérével és feleségével együtt tette el őt láb alól a Szaid Mahlufi ve­zette rivális iszlám csoport — adta hírül vasárnap az AFP, amely az algériai biztonsági szolgálattól értesült e mészár­lásról. A tizenegy holttestre az algériai főváros közelében lévő Dzsebel Buzegza melletti barlangban bukkantak, miután egy július 25-én letartóztatott iszlám harcos, Dzsamel Ben- szalem vallomásában utalt a véres eseményekre. Orvlövészek áldozatai Négy nő, köztük egy ötéves kislány sebesült meg tegnap, amikor - feltehetőleg a bosz­niai szerbek állásaiból - orvlö­vészek puskagránáttal lőtték Szarajevó Dobónja nevű, mu­zulmánok lakta külvárosát - jelentették be helyi kórházi for­rások. Az UNPROFOR - az ENSZ oltalmi hadereje - még nem tudta megállapítani, hogy milyen fegyverből lőtték ki a lövedékeket. Japán kudarc a tárgyalásokon Kudarcot vallottak az Egye­sült Államok és Japán közötti legutóbbi kereskedelmi tár­gyalások, és nem kizárt, hogy Washington szankciókat lép­tet életbe a szigetország ellen. A Reuter jelentése alapján a tárgyalásoknak amerikai vá­rakozások szerint azzal kellett volna végződniük, hogy Japán megnyitja állami piacát az amerikai távközlési és gyó­gyászati eszközök előtt, ám két napi alkudozás után a megbeszélések szombaton megszakadtak. A nevezett eszközök gyártásában az amerikai cégek egyébként nagyon versenyképesek. Keleti György honvédelmi miniszter és román kollé­gája, Gheorghe Tinea szombaton délelőtt találko­zott a gyulai polgármesteri hivatalban. A magyar honvédelmi mi­niszter kezdeményezésére létrejövő másfél órás találko­zón a személyes kapcsolatfel­vételen túl, napirendre került a kétoldalú katonai kapcsolatok áttekintése, a katonai együtt­működés kiszélesítésének le­hetősége és más kölcsönös érdeklődésre számottartó kérdés. A román miniszter a béke­partnerség keretébe illesz­kedő tíz javaslattal érkezett Gyulára. Ezek között szere­pelt a közös hadgyakorlatok lehetősége, katonatisztek cse­retanulmányai a két ország katonai akadémiáin, a felsze­Tizenkét méter mély ak­nába zuhant a Veszprém megyei Dés közelében lévő barlangban egy barlangász­csoport egyik tagja szomba­ton délután. A szerencsétle­nül járt barlangásznő nem szenvedett súlyos sérülése­ket, és eszméleténél volt a zuhanás után. Kiszabadítá­sán a Budapestről helikopte­ren érkezett barlangi mentők dolgoztak. Amikor a felszínre hozták a 28 éves hölgyet megállapítot­ták csupán nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szen­vedett, de megfigyelésre kór­Bettino Craxi volt olasz kormányfő — akit egy bíróság pénteken 8 és fél évi szabad­ságvesztésre ítélt kenőpénz elfogadása miatt — koncep­ciós per áldozatának tüntette fel magát tunéziai rejtekhelyé­Egyelőre nem érkezett kép­viselői módosító indítvány az Országgyűlés új házszabály­tervezetéhez, amelyet a kö­zelmúltban postáztak a nyári szabadságukat töltő hona­tyáknak. A Parlament tiszti­kara azt szeretné, ha a képvi­selők augusztus 22-ig eljut­tatnák a házszabállyal kapcso­latos észrevételeiket, módo­sító javaslataikat az alkotmá­nyügyi bizottsághoz, így a ter­vek szerint a jövő hónap vé­gén összeülő törvényhozás az elsők között határozhatna a Ház működését szabályozó jogszabály-csomagról, és szeptembertől már alkalmaz­hatnák is az új házszabályt. A köz érdekében Bár a honatyáknak csaknem egy hónap áll még rendelke­zésükre módosító indítványaik megfogalmazására, várhatóan kevés ilyen jellegű javaslat ér­kezik majd, miután a házsza­bály-csomag tervezetének ügyében — csaknem négyé­ves előkészítő munka gyümöl­cseként — hatpárti konszen­zus alakult ki. Az új házsza­bály-tervezet legfontosabb cél­relések terén való együttmű­ködés és a katonaorvosok ta­pasztalatcseréje. A román fél konkrétan felajánlotta, hogy a román és a magyar légvéde­lem közös lövészeti gyakorla­tot tartson román területen, ám ehhez mindkét ország par­lamentjének hozzájárulása szükséges. A megbeszélést követő saj­tótájékoztatón a miniszterek kölcsönösen kifejtették véle­ményüket. Tinea hangsú­lyozta, hogy az európai integ­ráció kérdésében is hasonló gondokkal küszködik a két or­szág; mindezek megoldása érdekében elsősorban a biza­lom megerősödésére van szükség. Reméli — mondotta —, hogy a két minisztérium között jó személyi kapcsolatok jönnek létre. Keleti szerint a katonai kapcsolatok a politika más területére is hatással le­házba szállították. A baleset­ről — amely a Zirc és Várpa­lota között elhelyezkedő Tés község Csőszpuszta nevű részén történt — szombaton este hét óra után érkezett be­jelentés a rendőrségre. Bar­langászok felfelé tartottak egy barlang 15 méter mély aknájából, amikor a csoport egyik tagja ötméteres ma­gasságból visszazuhant. Hogy a mélységből felszínre segítsék, Budapestről érkez­tek helikopterrel barlangi mentők. A barlangásznőt többórás munkával sikerült kiszabadítaniuk. ről az olasz sajtóhoz szomba­ton este eljuttatott tele­fax-üzenetében. Az Olasz Szocialista Párt egykori veze­tője súlyos törvénysértéssel vádolja a pert lefolytató igaz­ságügyi szerveket. Craxi ab­jának kormánypárti és ellen­zéki politikai erők egyaránt azt tartják, hogy segítségével gyorsabbá, hatékonyabbá vá­lik a törvénykezés. A jogsza­bály-csomag emellett fontos garanciákat is tartalmaz a Par­lament demokratikus működé­sének szavatolására. A tervezet mindenekelőtt rögzíti a képviselők működé­sének szabadságát, amikor kimondja: a képviselők tevé­kenységüket a köz érdekében végzik, és ebbéli működésük­ben nem utasíthatóak. Ugyan­akkor a szervezett, hatékony működés érdekében a terve­zet komoly biztosítékokat tar­talmaz a frakciók „körül bás- tyázására”. így például meg­emeli a frakcióalapítás limitjét. Míg jelenleg legalább 10 kép­viselő alakíthat állandó képvi­selőcsoportot, addig az új sza­bályozás szerint 15, ugyan­azon párthoz tartozó honatya állhat össze frakcióvá. Mivel a Parlament előző ciklusában számos probléma adódott a felbomló, újonnan alakuló frakciók miatt, a tervezet most szabályozza a képviselőcso­portból kiváló honatyák lehe­tőségeit. A javasolt rendelke­hetnek, ezért fontos, hogy az együttműködést továbbfej­lesszék. Hangsúlyozta, hogy a román fél által a békepartner­ség keretében ajánlott prog­ramok segítenék a Magyar Honvédség kiképzését. Vége­zetül megerősítette román kol­légájának az ősszel esedékes budapesti meghívását, melyre a román védelmi miniszter az­zal válaszolt, hogy Keleti bu­karesti látogatása is aktuális lenne. A magyar-román alap- szerződésről Keleti katonásan úgy fogalmazott, hogy megvi­tatták a szerződést érintő eset­leges kérdéseket és elöljáró­iknak továbbítani fogják a megbeszéléseken kialakult véleményeket, de a tárgyalás témája elsősorban a két had­sereg kapcsolata volt. Tinea szerint a román kormány semminemű akadályát nem látja a szerződés aláírásának. Horn Gyula ma Sólyom Lászlóval találkozik Horn Gyula miniszterelnök ma felkeresi hivatalában Só­lyom Lászlót, az Alkotmánybí­róság elnökét. Mint a kormányprogramból ismert, a kormány méltányolja az Alkotmánybíróság szerepét a jogállamiság megteremté­sében, valamint fenntartásá­ban, és a testületet a jövőben is az alkotmányosság kiemel­ten fontos intézményének te­kinti. A találkozón minden bi­zonnyal szóba kerül az Alkot­mánybíróságról szóló törvény módosítása és az új alkot­mánybírák megválasztásának kérdése is. szurdnak nevezte mind a vád­pontokat, mind a pert és az ítéleteket is, és azt állítja, hogy „előre megrendezett” per ál­dozata, melynek célja egy po­litikai ítélet bármi áron való meghozatala volt. zések nem érintik a frakciót el­hagyó képviselő mandátumát; tehát nem veszi figyelembe azokat a felvetéseket, amelyek különösen a listán megválasz­tott képviselőktől megkövetel­ték volna, hogy mondjanak le mandátumukról, ha távoznak a frakcióból. Hat hónap „parkolópályán” Ugyanakkor a tervezett rendelkezések nem teszik le­hetővé, hogy a „pályaelha­gyó" honatya azonnal valame­lyik más frakcióhoz csatlakoz­hasson. Erre csak a kilépést, vagy kizárást követő hat hó­nap elteltével nyílik lehető­sége. A hatékonyság és a demok­ratizmus érvényesítésének kettőssége jellemzi a tárgya­lási rendre vonatkozó szabá­lyokat is. így például a munka gördülékenységét segíti a képviselői indítványok szű­rése, a módosító indítványok körének szűkítése, a formai követelmények szigorítása. Új rendelkezésként a tervezet bevezeti például, hogy a köz­ponti költségvetést érintő mó­(Folytatás az 1. oldalról) Békési László, pénzügy- miniszter: — Tavaly feleségemmel az Adriánál nyaraltunk, kitűnő pi­henés volt. Azt terveztük, hogy valamelyik melegvizű tengerparton az idén is eltöltünk legalább két hetet. Ez azonban az új kor­mány megalakulásával, mi­niszteri kinevezésemmel füstbe ment. Pedig feleségétől, Csehák Judittól valamilyen kikapcso­lódást jelentő utazásról hallot­tunk. — Nélkülem...?! Kuncze Gábor, belügymi­niszter: — Vakáció, nyári szabad­ság? Csupa olyan dolog, ami magánügy. Márpedig én őszig és azután is belügyekkel le­szek elfoglalva. Más szóval: az idén nem megyek szabad­ságra. Kósáné, Kovács Magda, munkaügyi miniszter: — A minisztériumban töltöm a nyarat. Hogy miért? Nos, az okok közül csak egy: teljes gőzzel munkához lát az Ér­dekegyeztető Tanács. De azért azzal megpróbálkozom, hogy a hétvégéket egy-egy fél nappal meghosszabbítsam. Kovács Pál, egészségügyi miniszter: — Azt a kifejezést, hogy „évi rendes nyári szabadság” utol­jára két évvel ezelőtt hallot­tam... Az idén persze más­képp lesz: kiveszem a sza­badságomat. Valószínűleg augusztus második vasárnap­ján, délután 4 és 6 óra között. Ha sikerül. Keleti György, honvé­delmi miniszter: — Rengeteg munka vár a Borisz Jelcin orosz és Leo- nyid Kucsma ukrán elnök kö­zös táviratban üdvözölték a Fekete-tengeri Flottában szol­gáló tengerészeket, a haditen­gerészet napja alkalmából. A két államfő hangsúlyozta: a dosító indítványokban meg kell jelölni az egyensúly meg­őrzése érdekében javasolt megoldást is. A hatékony mű­ködést segíti a bizottságokban az úgynevezett helyettes tag intézményének bevezetése. Eszerint a bizottsági tag távol­léte esetén a testület valamely másik tagjának eseti képvise­leti megbízást adhat. A helyet­tes a határozathozatalkor két­szer szavazhat. Az új házsza­bály némi szankcióval pró­bálja majd jelenlétre ösztö­kélni a honatyákat a plenáris ülések alkalmával. így az a képviselő, aki az adott hónap­ban a szavazásoknak több mint harmadáról igazolatlanul hiányzik, kénytelen lesz elbú­csúzni alapdíjának egy részé­től. Hogy pontosan mekkora hányadtól, azt majd a Házbi­zottság határozza meg. A nyilvánosság garancia A parlamenti munka demok­ratizmusát olyan intézmények hivatottak szavatolni mint pél­dául az ülések nyilvánossága. Zárt ülést csak az államtitok, a szolgálati titok, illetőleg a minisztériumban... nincs nya­ralás. A feleségem viszont el­utazik valahová. Ennek azért sem örülök, mert így 10 napig az otthoni dolgok is az én nyakamba szakadnak. Katona Béla, tárcanélküli miniszter: — Amikor az országgyűlési képviselők számára megkez­dődött a nyári szünet, még reménykedtem, hogy hét-nyolc napra sikerül el­menni valamilyen békés, csöndes helyre pihenni. Ma már nem reménykedem. Dr. Lakos László, földmű­velésügyi miniszter: — Az agrárágazat ügyei nem tűrnek halasztást — a családom meg nem megy nél­külem... Jó, ha egy hétre sike­rül majd eljutnunk a Balaton mellé, ha a lányom túl lesz az államvizsgán. Lotz Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi minisz­ter: — Apósoméknak van egy kis házuk a Balaton mellett; ha időm engedi, leutazunk hozzá. De míg más ilyenkor napozókrémet, sportszereket pakol össze, én iratkötegek- kel tömöm tele a táskámat — próbálom áttekinteni azt az információ-halmazt, amit fo­lyamatosan kapok. Ez a nyár már csak ilyen lesz. Vastagh Pál, igazságügyi miniszter: — Augusztus közepéig el kell készülnie az ez évi jogal­kotási tervezetnek, elő kell készíteni a média-törvényt... A minisztériumi napi munkák mellett még szeretnék elláto­gatni néhány vidéki bíróságra is. Ebbe a programba most nem fér bele a szabadság. Újvári-Koós flotta a hagyományokhoz hí­ven a mostani bonyolult hely­zetben is megőrizte magas szintű hadrafoghatóságát, s becsülettel teljesíti kötelessé­gét Oroszország és Ukrajna határainak védelmében. személyes adatok védelme érdekében lehet elrendelni. Fontos garanciális elem, hogy a bizottsági vitában kisebb­ségben maradt álláspontot ismertethetik a Parlament ple­náris tanácskozásán. Az új házszabály rendelkezik arról is, hogy a képviselők legalább egyötödének javaslatára vizs­gálóbizottságot kell létrehozni. Amennyiben a testület a kor­mány vagy bármely kormány­zati szerv, illetve minisztérium tevékenységét vizsgálja, ak­kor a bizottság elnökévé min­dig ellenzéki képviselőt kell vá­lasztani. Hasonlóképpen a honatyák egyötödének írás­beli indítványára a Parlament a javaslatban megjelölt politi­kai kérdéskörben vitát tart. A politikai vitát az indítvány be­nyújtásától számított 14 na­pon túl, de 28 napon belül meg kell tartani. A szabályo­zás újdonsága, hogy a napi­renden nem szereplő - ám a képviselő által fontosnak tar­tott — ügyben a napirend tár­gyalása után szót kaphat bármely honatya. Napirend előtt azonban csak a frakció- vezetők szólalhatnak fel a képviselőcsoport nevében. Barlangász-baleset Dés közelében Craxi állítja: koncepció áldozata Tervezetet vitt a postás a képviselőknek Új házszabály készül az Országgyűlésben Flottaünnep a Fekete-tengeren * ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom