Somogyi Hírlap, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

Gazdaság: Agrárpolitikai tanácsadó hálózat alakult • Tovább romlott a fizetési mérleg (4. oldal) Somogyi tájak: Félvérek a ráksi karámban • Bőszénfán tűzifát adnak a nyugdíjasoknak (5. oldal) Egészségügy: Koppány-völgyi falvak orvosi mércével • Az életrövidítő nikotinrudacska (7. oldal) SOMOG YI HÍRLAP • • / V. évfolyam, 127. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. június 1., szerda A megye legnagyobb beruházása Kórházgyógyítasra 950 milliós recept Minden akadály elhárult a megyei kórház belgyógyászati osztálya épületrekonstrukció­jának decemberi megkezdése elől, amely a tervek szerint 950 millió forintba kerül. A címzett támogatásból nyolc­száz millió, a megyei önkor­mányzat támogatásaként pe­dig százötven millió forintot fordítanak arra, hogy a két belgyógyászati osztály a meg­lévő ágyszámmal olyan kö­rülmények közé kerüljön, amely megfelel mind a bete­gek, mind pedig az ott dolgo­zók elvárásainak. A megyei közgyűlés tegnapi ülésén fogadta el a Kaposi Mór Megyei Kórház belgyó­gyászati osztályának rekonst­rukcióját. Már elkészült a kór­ház fejlesztési koncepciója is, ameiyet a Népjóléti Miniszté­rium az illetékes szakmai kol­légiumok bevonásával véle­ményezett, a megyei közgyű­lés megtárgyalt és jóváhagyó­lag elfogadott. (Folytatás a 3. oldalon) OECD-szakértők látogatása Kaposváron F randa katonák T ászáron A vendégek megismerkedtek a hajdan volt csúcstechnikával Fotó: Kovács Tibor Az Alpoktól az Adrián át Európába A Környezetfejlesztési és Területfejlesztési Minisztérium szervezésében az Európai Gazdasági és Fejlesztési Együttműködés (OECD) szakértői látogattak tegnap megyénkbe és tanácskoztak az Alpok-Adria Munkaközös­ség vezető tisztségviselőivel. Mint dr. Patrick Dubarle, a delegáció vezetője elmondta, a látogatás célja az volt, hogy részletes ismereteket kapja­nak a munkaközösség tevé­kenységéről. (Folytatás a 3. oldalon) Francia vendégei voltak tegnap a taszári 31. Kapos Harcászati Repülőezrednek. A párizsi székhelyű Collég In­terarmées de Defens össz- fegyvernemi akadémia hall­gatóinak egy csoportja láto­gatott el Somogyba, Perett dandártábornok vezetésével. Balogh Imre ezredes a ta­szári alakulat parancsnoka tá­jékoztatta a vendégeket az ezred működéséről, techniká­járól, amelyet a repülőtéren a vendégek meg is tekintettek. J. C. Monett ezredes az össz- fegyvernemi akadémia egyik tanára elmondta, hogy min­den évben szerveznek kirán­dulásokat a hallgatóknak. Idén Asztriába és Magyaror­szágra jöttek közel száz fős csoporttal. Négynapos itt-tartózkodá- suk alatt számos turisztikai központot keresnek fel. A francia katonák szakmai nap­jukat a budapesti katonai akadémián és a taszári har­cászati repülőezrednél töltik. A kaposvári vízművek felkészült a kánikulára Csaknem 100 kiállító mutatkozik be Budapesten Lesz elég ivóvíz a nyáron Huszonöt ország cégei az Industrián 25 ország kiállítójának részvételével tegnap megnyílt az Industria ’94, a beruházási javak szakvására a budapesti vásárvárosban. Idén már csaknem ezer cég mutatja be kínálatát a szakkiállításokra tagolt Industrián. Az Ener- gexpo energiagazdálkodási-, az Instrument műszeripari és elektronikai-, a Luxexpo világí­tástechnikai-, az Ökotech víz­gazdálkodási és környezetvé­delmi valamint a Transexpo járműipari szakkiállítások al­kotják ebben az évben a be­ruházási szakvásárt. (Folytatás a 4. oldalon) Mától kis- és nagykereskedőknek is Kötelező a zári egy A Kaposvári Vízművek Kft üzemelteti a megyeszékhely szennyvíztelepeit Fotó: Lang Róbert A föderáció 58 százalékot követel Boszniai osztozkodás Megfelelő volt eddig Kapos­vár vízellátása, bár az elmúlt hónapokban akadtak nem várt meghibásodások, melyek ron­tották a víz minőségét. A kö­zelgő nyári csúcsfogyasztásra már felkészültek, területükön sehol nem lesz vízhiány — je­lentette ki Ift Miklós, a Kapos­vári Vízművek Kft ügyvezető igazgatója cégének tegnap tartott tájékoztatóján. A vízmű kft februártól üzemelteti Ka­posvár, Juta, Kaposhomok és Zselickislak ivóvíz- és szennyvíz közműveit, a kö­zelmúltban aláírt koncessziós szerződés értelmében 15 évig. Az érintett területen het­venhatezer ember folyamatos ellátásáról gondoskodnak. — A társaság működtető vagyon nélkül vette át üzemel­tetésre az önkormányzatok közművagyonát, — mondta az ügyvezető. — Az átvétel utáni első feladataink egyike az üzemeltető szervezet felállí­tása volt. (Folytatás a 3. oldalon) A horvát-muzulmán föderá­ció vezető politikusai a föderá­ció parlamenti ülése előtt meg­erősítették, hogy köztársasá­guk ragaszkodik Bosznia-Her­cegovina területének 58 száza­lékához. E területi elosztásban Nagy-Szarajevó, a külterüle­tekkel együtt szerepel. (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetett somogyi pedagógus A Magyar Köztársaság elnöke — a miniszterelnök javaslatára — a Pedagógus Nap alkalmából kitüntetéseket adott át. Kenedi Tibornénak, a nagyatádi Állami Zeneiskola hegedű tanszakos tanárának a Magyar Köztársa­ság Ezüst Érdemkereszt kitünte­tést adományozta. Az elisme­rést Göncz Árpád nyújtotta át a Parlament Munkácsy-termében. Húszéves a Sió torkolati mű A Balaton és a gemenci erdő, valamint a Szekszárd térségi árvízvédelem egyaránt hasznát látja annak, hogy 20 évvel ezelőtt megépítették a Sió torkolati művet — így ösz- szegezték az ország egyik legnagyobb vízügyi létesítmé­nye eddigi használatának ta­pasztalatait az évforduló al­kalmából tegnap Szekszár- don, a Magyar Hidrológiai Társaság emlékülésén. Frakcióhelyek a Parlamentben Az Országgyűlés Hivatala arra számít, hogy a június 13-ával kezdődő hét lesz a költözködés hete a Parla­mentben. Az előzetes jelzések szerint a köztársasági elnök a jövő héten hívja össze a pár­tok képviselőit abból a célból, hogy megbeszélje velük az alakuló ülés tartalmi és politi­kai kérdéseit. A határpárti tár­gyalásokon a köztársasági el­nöknél a résztvevőknek abban is meg kell állapodniuk, hogy az Országgyűlésben hol le­gyen a különböző frakciók végleges helye. MÁV-Postabank megállapodás A MÁV Rt megegyezett a Postabank és Takarékpénztár Rt-vel arról, hogy a pénzintézet a névértékhez közeli árfolyamon vásárolja meg a vasúti társa­ságnak a Lupis Brókerház Rt fele fennálló követelését. A Pos­tabank — a MÁV Rt egyik szám­lavezető bankja is — másfél-két év alatt három részletben fizeti meg a vasúti társaság több mint 800 millió forintos követelésé­nek legnagyobb hányadát. T elefonközpontok Baranyában Mától Baranya több települé­sén új telefonközpontot helyez üzembe, illetve korszerűbbre cseréli ki a régi berendezést a Magyar Távközlési Rt Pécsi Igazgatósága. Ezzel összefüg­gésben az előfizetők telefon­száma is megváltozik. A kézi­kapcsolással kért távolsági be­szélgetéseket továbbra is a pé­csi telefonközpont intézi. Pécs-Meszesen 1000 állomá­sos konténerközpontot helyez­tek ki, így a pécsi központból át­helyezett telefonállomások hí­vószáma ugyancsak megválto­zik. Erről az előfizetők számvál­tozási jegyzéket kapnak. Mától a zárjegyköteles ciga­retták, kávék és szeszes italok csak zárjeggyel ellátva for­galmazhatók. A zárjegy hasz­nálata a gyártókra és az im­portőrökre már korábban is kötelező volt, azonban a kis- és nagykereskedők a törvény hatályba lépése után még ha­ladékot kaptak, hogy értéke­síthessék a tulajdonukbar lévő készleteket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom