Somogyi Hírlap, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. június 1., szerda ENSZ-felszólítás Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa felszólította Észak-Ko- reát, hogy a jongbjongi 5 megawattos atomerőművében folyó fűtőanyagcserénél tartsa magát a Nemzetközi Atom­energia Ügynökség előírásai­hoz. A testület ülésén elfoga­dott határozat nem helyez kilá­tásba szankciókat arra az esetre, ha Phenjan mégsem állítaná le a jongbjoni erőmű ellenőrzés nélküli üzem­anyagcseréjét. A határozat el­fogadását még Phenjan fő támogatója — Kína — sem vé­tózta meg. Kínai aggodalmak A kínai külügyminisztérium aggodalmának adott hangot Lien Csan tajvani kormányfő washingtoni látogatása miatt. A minisztérium szóvivője han­goztatta: a kínai kormány re­méli, hogy az Egyesült Álla­mok nem kíván hivatalos vi­szonyt ápolni Tajvannal. Lien a washingtoni kormány egyet­értésével tervezi, hogy La- tin-Amerikába menet megáll az Egyesült Államokban. Csecsen hadgyakorlat A csecsen vezetés kész megfelelő válaszlépést tenni, ha orosz csapatokat vezé­nyelnek Ingusföld Csecsen- földdel határos részére, a malgobeki és a szunzseni já­rásba. Ennek jeléül a csecsen haderő mától hadgyakorlatot kezd a kaukázusi köztársaság határai mentén. Az ügy előz­ményeihez tartozik, hogy Bo­risz Jelcin orosz elnök két hó­nappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot a kauká­zusi Észak-Osszétiában és Ingusföldön. Honecker utolsó útja Santiago de Chilében el­hamvasztották Erich Honec­ker holttestét. Az egykori NDK állami és pártvezetőjének földi maradványait a chilei főváros központi temetőjének egyik kápolnájában ravatalozták fel, nem messze a puccsal meg­döntött szocialista elnök, Sal­vador Allende sírjától. Kopor­sóját az NDK zászlója fedte be. Segítséget vár Jemen Jemen sürgős orvosi és élelmiszersegélyt kért az ENSZ-től és adományozó or­szágoktól arra a háborúra hi­vatkozva, mely négy hete ál­lítja szembe egymással a nemrég egyesített ország északi és déli részét. Szanaá- ban az ENSZ képviselője, Uni al-Hani közölte, hogy a sza- naai kormány „egész Jemen” számára kérte a segélyt. A felhívás szerint sátrakra is szükség lenne a mintegy 100 ezer menekült számára, aki kénytelen volt elhagyni a harci övezeteket. RMDSZ-vezetők Iliescunál Ion Iliescu román államfő fo­gadta a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség küldöttsé­gét, amely az oktatási törvény- tervezet e héten kezdődő par­lamenti vitája előtt az elnök köz­benjárását kérte a romániai ma­gyarság és az RMDSZ által el­fogadhatatlannak tekintett előí­rások megváltoztatása érdeké­ben. Az RMDSZ minden felelős tényezővel sürgős dialógust kezdeményezett, az államfővel folytatott megbeszélés után a Romániai Demokratikus Kon­vencióban fejti ki álláspontját. Francia-német csúcs A kelet-európai országokkal kapcsolatos magatartás volt az egyik fő kérdés a mulho- use-i francia-német csúcstalálkozón. Mitterrand francia elnök és Kohl német kancellár ja­vaslata az volt, hogy az Európai Unió évente egyszer hívja össze tanácskozásra a belépni akaró kelet- és közép-európai országok állam- és kormányfőit. A mostani csúcs az Európai Bizottság korfui ülését és a hetek júliusi nápolyi találkozóját is hivatott volt előkészíteni. Képünkön: Mitterrand és Kohl Kelet-Európáról egyeztetett Kérdőjelek Ferenczy Europress kommentárja 72 százalék... Arról a pontosan 72,28 százalékról van szó, amilyen arányú parlamenti többséghez juttatták a szavazók a Ma­gyar Szocialista Pártot és a Szabad Demokraták Szövet­ségét. Szabad-e így, „egy kalap alá venni” őket, hiszen a két párt mandátumainak száma jelentősen különbözik egymástól? Az MSZP a parlamenti helyek 54,15, míg az SZDSZ 18,13 százalékát szerezte meg. Az arányok jelentős különbsége ellenére nyilvánvaló, hogy a két párt választóinak táborát néhány döntő kér­désben azonos szándékok vezérelték. Elsősorban is az, hogy le akarták váltani a kormányt, ki akarták billenteni ha­talmi pozíciójából a Magyar Demokrata Fórumot és a koa­líció többi pártját. Ebből természetesen következik, hogy alapvetően más politikát igényelnek elvekben és gyakorlatban egyaránt. Ezt a szavazótábort nem fűtik konzervatív nézetek és rossz emlékű nosztalgiák, s a liberális gazdaságpolitikától várja az ország sorsának jobbra fordítását. Ezek a válasz­tók hatékonyabb parlamentet, eredményesebb kormány­zást, olcsóbb államot akarnak. Elvárják, hogy a kormány nagyobb érzékenységet tanúsítson a szociális gondok iránt és az adott lehetőségek között intézkedjék azok eny­hítésére. Ez a többség az ország érdekeit jobban szol­gáló, megalapozottabb szakszerűbb magyar diplomáciát szeretne. Mire kötelezi a választók érdekeinek és szándékainak találkozása a két pártot? Mindenekelőtt ezen találkozó- pontok felismerésére és szem előtt tartására akkor, ami­kor mérlegelik a választóik által rájuk ruházott politikai fel­elősséget. Mert ez a nemzet jövőjéért viselt felelősség már a vállaikon nyugszik, s most már csak azt fontolgat­hatják, hogy koalícióban tesznek-e eleget az ebből adódó követelményeknek, vagy sem? Ha igen, akkor a 72 száza­lékot alkotó parlamenti többség logikája szerint cseleked­nek, ha nem, akkor oda kell állniuk saját szavazótáboruk elé és nyíltan válaszolni a kérdésre: a nemzet vagy a párt érdekei vezérelték-e őket döntésükben? Boszniai osztozkodás Havel: Pinochet látogatása nem hivatalos jellegű A „véreskezű” Prágában (Folytatás az 1. oldalról) — Á föderációnak Bosz­nia-Hercegovina 58 százalé­kára kell kiterjednie, vagyis azokra a területekre, ahol né­peink többségben vannak — fejtegette Kresimir Zubak, a boszniai horvát közösség ve­zetője, akit a parlamenti ülé­sen várhatóan a föderáció első elnökévé választanak egy hat hónapig tartó átmeneti időszakra. A nemzetközi kö­zösség Bosznia-Hercegovina 51 százalékát ajánlotta fel a horvát-muzulmán államalaku­latnak s 49 százalékot a szerb félnek, ami — Zubek szerint — „az erőszak és az etnikai tisztogatás megjutalmazása”. Haris Siladzic boszniai kor­mányfő — a föderáció minisz­terelnöki posztjának váromá­nyosa — elmondta, hogy az 58 százalékban benne van a 3 százalékot kitevő Nagy-Szara- jevó (a város a külkerületekkel együtt, a szerb kézen lévő Pale kivételével). Silajdzic szerint e területen 2,84 millió lakos él, akiknek 52,7 száza­léka muzulmán, 24,1 száza­léka horvát és 11,9 százaléka szerb. így tehát a Bosz­nia-Hercegovinában élő mu­zulmánok 77,8 százalékát, a horvátok 90,1 százalékát és a szerbek 35,2 százalékát fog­lalná magában. Eközben Bosznia különböző részein hajnalban harcok folytak a boszniai szerb egységek és a muzulmán kormánycsapatok között. A leghevesebb küzde­lem Bugojno és Travnik város környékén alakult ki. A szer- bek azokat a területeket pró­bálták meg visszaszerezni, amelyekről a muzulmán csa­patok kiszorították őket. Ugyancsak tegnap kiújultak a harcok a nyugat-boszniai Bi- hacot körülölelő muzulmán térségében. Többnyire nincs abban semmi különös, ha egy — ma már a demokratikus államok közé sorolt — dél-amerikai or­szág szárazföldi erőinek főpa­rancsnoka üzleti útra Prágába érkezik, hogy cseh fegyverek, illetve egyéb haditechnikai eszközök (hírek szerint főképp páncélozott szállító járművek) vásárlásáról tárgyaljon az Omnipol részvénytársaság vezetőivel. De az már felet­tébb kínos, ha ez a látogató nem más, mint Augusto Pino­chet egykori chilei szélsőjob­boldali diktátor, akinek neve előtt szinte állandó jelzőként szerepel a „véreskezű” minő­sítés — nyilatkozzanak róla akár polgári, akár kommunista politikusok. A Pinochet-látogatás ellen egy sor tiltakozó nyilatkozat fogalmazódott meg, köztük a Prágában akkreditált külföldi tudósítók egy csoportjának a nyílt levele. Ezt elküldték Vác­lav Havel köztársasági elnök­nek is, aki elhatárolódott a volt diktátor meghívásától. Havel — szóvivője útján — leszö­gezte: Chilét szilárdan demok­ratikus országnak tekinti, de kívánatosnak tartaná, ha a cseh-chilei kapcsolatok fej­lesztésén olyan személyisé­gek munkálkodnának, akiket fenntartás nélkül elfogad a demokratikus világ. Az elnök lelkiismerete a je­lek szerint tiszta. Megtette, amit megtehetett: már előző héten, pozsonyi sajtóértekez­letén is bírálóan szólt Pinochet tervezett látogatásáról, és hangsúlyozta, hogy annak nincs semmilyen hivatalos jel­lege. A volt diktátor már érke­zésekor ravaszul átejtette a sajtót: mindenki az Amszter­damból érkező gépet várta a prágai reptéren, de oda csak a kíséret érkezett, köztük egy Pinochetre kísértetiesen ha­sonlító úr. Maga az ex-diktátor autóval jött, és egyedül a Rudé Právo fotóriporterének sikerült őt lefényképeznie, amint megérkezett a Forum szállóba. Tegnap annyi vált ismertté, hogy megkezdte a tárgyalásokat az Omnipol ve­zetőivel, „valahol Prágán kí­vül”. Délután úgy hírlett, Mor­vaországba utazott. Ma kez­dődik Brnóban az IDET 94 el­nevezésű haditechnikai áru­bemutató. Az eddigi program­szervezés fényében meglepő lenne, ha Pinochet nyitás után keresné fel a pavilonokat... Több százezer ember lett a hutuk és tuszik közötti öldöklés áldozata Ruanda: Elmenni vagy meghalni Hárman egy biciklin, egy lá­bossal, egy matraccal, vagy csupán rőzseköteggel a fején sok tízezer ruandai tart job­bára gyalogszerrel észak vagy dél felé, tanácstalanul keresve a menekülés útjait. Nagy ré­szük a többségi hutu törzsbeli, akik a Ruandai Hazafias Front előrenyomuló tuszi erői elől menekülnek. A kormányerők kezében lévő vidékeken még életben maradt tuszik vagy már menekülttáborokba hú­zódtak vagy más bizonytalan menedéket találtak a tömegy- gyilkosságok elől. Azt azonban senki nem tudja megjósolni, hogy hon­nan és mikor érkeznek majd meg a lázadók. Az biztos, hogy keleten már ők az urak, és igyekeznek ellenőrzésüket nyugat felé is kiterjeszteni, be­leértve a fővárost, Kigalit is. Kigali lakosainak egy része dél felé indult Butaréba, és a városi stadion közelében gyűl­tek össze, hogy a helyi ható­ságok döntsenek a sorsukról és utóbb valószínűleg a közeli Burundiba menjenek. Mások a Kigaliból elmenekült ideigle­nes kormánynak fedelet adó Gitarama közelében lévő Mu­ráméiba menekültek. Olyanok is vannak, akik megkísérelték a visszatérést a lázadók szó- használata szerint már „paci- fikált” térségekbe Ruanda ke­leti és északi részén. Az em­beráradat két irányban is mozgásban van a fővárost a szomszédos Burundival ösz- szekötő főútvonal mentén. Ki­gali és Gitarama között fél­úton, Camonyiben 70 ezer ember zsúfolódott össze egy útmenti táborban. Sokan északról érkeztek, byumbai il­letőségűek. Közülük nem ke­vesen már 1990-ben a pol­gárháború korábbi fellángolá­sakor elhagyták szűkebb ha­zájukat. Az öldöklés kiújulása azonban Kigaliból is továb­bűzte őket. „ Butaréba vagy még messzebb akarok eljutni, hogy békére leljek — magya­rázza nagy szomorúsággal Gaspard, aki családapaként kedden jött el Kigaliból. A Nemzetközi Vöröskereszt kabgayi összekötője, Fery Aa- lam szerint több százezren, de nem kizárt hogy akár egymil- lióan vannak menekülőben. Értesülései szerint a múlt hét eleje óta csak Kigaliból 100- 150 ezren menekültek el, mi­után a Ruandai Hazafias Front erőinek sikerült bevenni a re­pülőteret és a szomszédos laktanyát. Városi emberek menekülnek gyakorlatilag üres kézzel — mondja felszó­lítva a világ humanitárius szervezeteit, hogy jöjjenek vissza Ruandába és nyújtsa­nak segítséget annak a kevés számú önkéntesnek, aki a polgárháború kiújúlását köve­tően még hajlandó volt ma­radni. Nemrég a Vöröskereszt drámai felhívásban kérte, hogy sürgősen erősítsék meg a még ottlévő ENSZ-erőket, hogy védelemben részesít­hessék a harcok közepette ottrekedt polgári személyeket. Különböző becslések sze­rint másfél hónap alatt 200- 500 ezer embert öltek meg a főként hutuk és tuszik közötti kegyetlen öldöklésben. Már kétszer menekültem — mondja Leopold, aki egyetemi tanár és Ruanda északnyugati részéből menekült Kigaliba majd Butaréba, ahol rátalált néhány kollégájára. Szüleit va­lószínűleg megölték, hason­lóan sok ruandai sorstársá­hoz, akik családjuk egy vagy több tagját is keresik, nincs ró­luk hír. Leopold egyik barátja, aki szintén hutu, Butaréban akar maradni, hogy kiképzés után a Ruandai Hazafias Front ellen harcolók közé álljon. Számára világos: ember em­ber elleni harcról van szó, s mivel a hutuk többen vannak ők fognak győzni. Az első menekültek még a harcok miatt érkeztek ide Ki­galiból, a később érkezők azonban már a mészárlások miatt hagyták oda mindenü­ket. A szerencsésebbeknek sátra van, vagy egy kis kuny­hót tákoltak össze, a többiek a szabad ég alatt alszanak. Si­etve keresnek menedéket, ha a fegyverek megszólalnak. Reggel megszámlálják halottai­kat, megmosakszanak pár csepp vízzel majd sorba állnak az ételért, amivel — ha igen szűkösen is — a humanitárius szervezetek látják el őket. Há­romnaponként kapnak egy kis adag kukoricát, akinek pénze van vehet még paradicsomot, avogádót vagy hagymát a szö­gesdrót másik felén posztoló árusoktól. A tuszik és a hutu el­lenzék tagjai voltak a Juvénal Habyarimana elnök halálát kö­vető mészárlások első áldoza­tai. A hutuk meggyilkolásáért a tuszi kisebbség lázadóit, a Ru­andai Hazafias Front harcosait teszik felelőssé. A kabgayi püs­pökség a kormánnyal együtt­működve tevékenykedik és már kérte a kormányzatot, hogy küld­jenek katonákat a menekültek védelmére. Megerősítette, hogy mintegy tizenöt egyházi embert fegyveresek vittek el, azóta nincs hír róluk. Egyesek tudni vélik, hogy a lázadókkal működtek együtt, ami felér egy halálos ítélettel ezen a kormányerők ellenőrizte területen. A kormányzat a Ru­andai Hazafias Front előrenyo­mulása elől Gitaramából is to­vább menekült az ország nyu­gati részén lévő Kibuye vá­rosba, illetve külföldre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom