Somogyi Hírlap, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. április 1., péntek Magyar-orosz csúcs Kérdőjelek Heltai András kommentárja Miért nem vállal felelősséget Clinton? Alig egy éve sajátos politikai botrány szemtanúja lehet­tem Washingtonban. Peter Tarnoff külügyminiszter-helyet­tes (nemrég járt Budapesten) újságírók előtt kijelentette: a megváltozott világban az USA képtelen minden problémát felvállalni. Mit gondolhatott vajon Bili Clinton a bejelentésről, ame­lyet Washington persze sietett hevesen cáfolni? Mit érezhe­tett az elnök akkor, amikor egy vezető embere az ő szán­dékai ellenére kimondta azt, ami egyébként nyilvánvaló és köztudomású? Clinton semmit sem szólt, de Washington­ban mindenki tudta, hogy nagyokat nyelt. Tervezte-e egyáltalán a 14 év utáni első demokratapárti elnök, hogy a különlegesen nagy figyelmet szentel a világ- politikának? Nyilván nem, hiszen Clinton annak is köszön­hette választási győzelmét, hogy megígérte: republikánus elődeivel szemben a hazai gondokat állítja munkájának kö­zéppontjába. Demonstrálhatta-e Washington érthetőbben „realista” világpolitikai visszafogottságát mint azzal, hogy sokak számára fájdalmasan, lényegében tétlen maradt s marad a balkáni válságban? Hogy hiába legjobb szövetsé­geseinek minden nyomása, még békefenntartókat sem haj­landó oda küldeni? S mit jelez az amerikai magatartás a ko­reai atomfeszültség kapcsán? Legalábbis fokozott óvatos­ságot. Abban nyilván senki sem kételkedik, hogy Bili Clinton tu­datában van a ténynek: az immár egyetlen szuperhatalom élén áll, amely nem adhatja fel a világ politikai, katonai és gazdasági biztonságát garantáló szerepét. De egyre gyak­rabban kérdezik tőle és az Egyesült Államok más vezetőitől szerte a világban: tudja-e az amerikai elnök, hogy országá­nak súlyos belső gondjai éppoly kevéssé mentik fel a világ ügyei iránt különleges felelősség alól, mint „belpolitika-cent­rikus” választási ígéretei? Választási fair play díj Bosnyák offenzíva A bosnyákok több mint tíze­zer katonával nagyszabású of- fenzívát indítottak a ke­let-boszniai szerb állások el­len. A Tanjug hírügynökség szerint a szerbek tartani tudják állásaikat, a muzulmánok azonban több száz embert vesztettek. Parancsra várnak a Gáza-övezetben Három nap elég az izraeli hadseregnek, hogy a Gáza-övezetben átcsoporto­sítsa alakulatait, eleget tegyen a palesztinokkal kötött auto­nómia-megállapodás előírása­inak. A tervek készen állnak, csak a parancsra várnak. A kisnyugdíjas Gorbacsov Oroszország kisnyugdíjasai között is a legkevesebb nyug­díjat kapja Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió első, és egyben utolsó elnöke; még mindig a három éve megállapított 4000 ezer rubeles összeget folyósít­ják. Gorbacsov munkaviszo­nya alapján legalább a mini- málnyugdíj tizenegyszeresére lenne jogosult. Korea, külön német mintára? Kim Jung Szám dél-koreai elnök felkérte kínai tárgyaló- partnereit: közöljék az észak-koreai vezetéssel, hogy Szöul nem szándékozik a megosztott félszigetet „német mintára” egyesíteni. Phenjan azzal vádolta meg Szöult, hogy a német újraegyesítés mintájának megvalósítására törekszik. (Folytatás az 1. oldalról) Az orosz adósságokkal kap­csolatban ugyancsak az a köl­csönös álláspont, hogy ezt a kérdést is mielőbb rendezni kell. A fennálló 800-900 millió dolláros tartozás rendezésé­nek több módja is szóba ke­rült; megemlítették annak lehe­tőségét, hogy magyar vállal­kozók, vállalatok tulajdonhoz jussanak Oroszországban, részt vegyenek az ottani priva­tizációban, továbbá nem ke­reskedelmi jellegű szolgáltatá­sok igénybevételének, illetve gépipari szállításoknak, s az esetleges újabb fegyvervásár­lásnak a lehetősége. Az illetékes tárcák vezetői A Ferenczy Europress érte­sülései szerint a Boross Péter kormányfő által aláírt levél csupán pár soros, s a hivata­los felvételi kérelemben szó esik a maastrichti szerződés azon cikkelyéről is, amely alapján csatlakozásunk egyál­talán elképzelhető. A szán­déknyilatkozat ezért is megkü­lönböztetett fontosságúnak tekintendő, hiszen Magyaror­szág az első, amely a január elsejével életbe lépett új alap­szabályra való hivatkozással folyamodik belépési szándék­kal az Európai Unióhoz, amelynek elődje az Európai Közösség volt. ezt követően intenzív egyez­tető munkát folytatnak, hogy tisztázzák az adósságtörlesz­tés módozatainak részleteit. Remény van arra, hogy ennek eredményeként még Cserno- mirgyin kormányfő látogatása alkalmával megállapodást ír­nak alá az adósságok rende­zéséről. Abban máris egyetér­tett a két kormányfő, hogy az adósság rendezésében kor­szerű piacgazdasági megol­dásokat célszerű alkalmazni, ami egyben a gazdasági kap­csolatok élénkítésére is jóté­kony hatással lenne. A kor­mányfők egyébként megelé­gedéssel nyugtázták, hogy megállt a két ország közötti A Külügyminisztériumban felhívják a figyelmet arra, hogy elvileg bármelyik európai ál­lam kérheti a csatlakozást, ám a kialakult gyakorlat szerint a brüsszeli bizottság érdemben csak abban az esetben foglal­kozik az üggyel, ha az illető ország az EK illetve most már az EU társult tagja, tehát az erre vonatkozó okmányt már az Unió valamennyi tagállama ratifikálta. A véletlen hozta úgy, hogy az EU rangos testü­letének soros elnöke görög. De éppen Görögország pél­dája lehet figyelmeztető azok­nak, akik azt remélik, hogy Magyarország rövid időn belül kereskedelem visszaesése, és megteremtették az alapokat a forgalom növeléséhez. Viktor Csernomirgyint fo­gadta délelőtt Göncz Árpád köztársasági elnök is. Göncz Árpád általában is jónak minő­sítette a magyar-orosz kap­csolatokat. Viktor Csernomir- gyin hangoztatta: Oroszország gazdasági politikai stabilitásra törekszik. A gazdasági reform nehéz és sajátságos útját kezdte meg, és végig is kíván menni azon. A kulcskérdés az, hogy miként lehet mérsékelni a gazdaság visszaesését, az infláció ütemét, illetve hogyan lehet csökkenteni a költségve­tési hiányt. tagja lehet az Uniónak. Gö­rögországnak, amellyel 1961- ben írták alá a társult tagság­ról szóló szerződést, húsz évig kellett várnia a teljes jogú tagságra. Az EU-országok kormányfőinek testületé, a brüsszeli bizottság számtalan szempontra tekintettel „elfek­tetheti”, félreteheti a kérelmet. Reményeink szerint az EU tanácsa már április 18-i ülésén napirendre tűzi a magyar ké­rést, ezt követően pedig to­vábbítja azt az érdemi eljárás következő fórumához, az Eu­rópai Bizottsághoz. A magyar szakértők — ismerve az eljá­rás bonyodalmait — úgy vélik, 1997 előtt biztosan nem szá­molhatunk azzal, hogy Ma­gyarország az Unió tagállama lehet, de a döntés feltehetőleg az ezredfordulóig is kitolódik. Toronyi Attila A Kereszténydemokrata Néppárt választási fair play dí­jat alapít, amelyet — a válasz­tások második fordulója után, várhatóan június közepén — az a párt kap meg, amelyik a legkorrektebb választási kam­pányt folytatta. A díj odaítélé­séről egy erre a célra felkért, közmegbecsülésnek örvendő hazai és külföldi személyisé­gekből álló társadalmi zsűri dönt majd. Mindezt Eszes Ist­ván, a KDNP kampányfőnöke jelentette be egy tegnapi saj­tóértekezlet keretében. Az európai út Athénen át vezet Magyarország jövője szempontjából meghatározó ese­mény színhelye lesz ma a görög főváros. Az Athénba láto­gató külügyminiszter, Jeszenszky Géza a délelőtti órákban nyújtja át az Európai Unió tanácsa soros elnökének, Theo- rodosz Pangalosznak Magyarország csatlakozási kérelmét. EN LEGJOBBAN A LAPOS, A KOCKA, A HOSSZÚKÁS, A KEREK ÉS AMINDENFÉLE \ NARANCSOT SZERETEM!^ 6 O C£ CL Û Z UJ >­CL a < X (Fizetett politikai hirdetés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom