Somogyi Hírlap, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

1994. április 1., péntek SOMOGYI HÍRLAP — MEGYEI KÖRKÉP 3 F ehér köpenyes diákok versenye Nagy Tünde szekszárdi versenyző az ápolástan verseny­ben jeleskedett Fotó: Török Anett Útrehabilitáció Somogybán 56 kilométernyi felületi bevonat — Jelzőlámpás csomópontok készülnek — Hangsúlyt kap a környezet védelme is — A pályán maradok, de nem biztos, hogy betegápoló­ként fogok elhelyezkedni — mondta ki a leplezetlen igaz­ságot Keszericze Barbara a pécsi egészségügyi szakis­kola harmadikos tanulója. Százhúsz társával egyetem­ben ő is ott szorongott tegnap reggel a kaposvári Egészség- ügyi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet udvarán, ahol az egészség- ügyi szakiskolák regionális versenyének harmadik fordu­lóját nyitották meg. Tapazdi Jenőné a kaposvári iskola igazgatója elmondta: Pécs, Szekszárdi és Kaposvár mellé idén Komló városának szakiskolái is csatlakoztak. A zömében lánytanulók részvé­telével zajló verseny első sza­kaszában anatómiából, ápo­lástanból, elsősegélynyújtás­ból és belgyógyászati ismere­tekből mérték össze tudásukat a versenyzők. A Szépen, jól magyarul címmel idén első­ként indított versenyen Ta­mási Áron Ábel trilógiájából az ízes. székely beszédet idéző részletet kellett előadniuk, majd a nnyelvhelyességi fel­adatok megoldásában mérték össze tudásukat. A játékos matematika a reál tárgyakat kedvelőket vonzotta míg a sportvetélkedőkön az ügyességi játékok mellett a női foci teremtette meg a lehe­tőségét annak, hogy mindenki labdába rúghasson. A készülődés lázában Besz- tericze Barbara azt is el­mondta: szerinte a beteg és az ápoló között a szoros szel­lemi kapcsolat létesítése az ideális. A gyakorlatok során sokat beszélgetnek az eleset­tekkel, akik ettől mindig megynugszanak, olykor még föl is vidulnak. Sajnos, a napi hajtásban ezt már nem lehet majd megtenni. A kaposvári Visnyei Krisztina a mezőcso- konyai körzetben, ápolónő­ként dolgozó édesanyjától kapta az ösztönzést ehhez a munkához. — Nem tudom elgondolni sem, hogy más legyek, mint ápoló — mondta. Társaihoz sietett, akik már ringbe szálltak a fődíjért: egy vándorserlegért, amit a versengés végeztével a kaposvári diákok vehettek át. Várnai Ágnes (Folytatás az 1. oldalról) Ezzel párhuzamosan az út­felújításban érintett önkor­mányzatok pályázat útján az útalapból pénzt kaphattak ke­rékpárút építésére. Tavaly elkészült a 61-es számú főút kaposvári bejáratá­nál két híd felújítása 21 millió forint értékben. 1065 kresztáb- lát, 666 négyzetméter útbaiga­zító táblát kellett pótolni és cse­rélni, s 553 kilométer hosszan burkolatjel-felújítást is végzett az igazgatóság. 4375 darab új vezetőoszlopot kellett kihe­lyezni — az oszlopok legtöbb­ször a vandalizmusnak esnek áldozatul. Összesen 6,5 kilo­méter hosszúságú vasbeton és acélszalagkorlátot cseréltek ki horganyzottra. Három jelző­lámpás csomópontban pedig a régi gépeket új váltotta fel. Befejeződött a 70/A út siófoki nyugati kivezetőszakaszának építése: 1,6 kilométer hosszan négynyomú út készült el jelző­lámpás csomópontokkal. Az út építésének tavalyi költ­sége 138 millió forint volt. Há­rom csomópont átépítésére, korszerűsítésére is sor került a megyében a forgalombizton­ság érdekében, s Kaposváron Húsz-harminc érdeklődő vi­tatkozott, fejtette ki vélemé­nyét tegnap délután Kaposvá­ron a Magyar Szocialista Párt városkörnyéki szervezetének rendezésében. Polgármeste­rek, agrártermelők és szak­emberek, szövetkezeti veze­tők mondták el álláspontjukat a falu helyzetéről és jövőjéről. Lakos László, országgyűlési képviselő a parlament mező- gazdasági bizottságának alel- nöke vitaindítójában néhány gondolattal vázolta azokat a károkat, melyet az elmúlt négy év okozott a magyar mező- gazdaságban. Hangsúlyozta, hogy a szocialisták gazda­ságpolitikájában az agrárgaz­daságnak fontos szerepe van, húzóágazatnak tekintik az egész ország számára. Ha Az új könyveknek különle­ges, semmihez sem hasonlít­ható illatuk van. Kezünkbe vesszük, forgatjuk őket, meg­csodáljuk a szép ábrákat, te­kintetünk megakad egy-egy vonzó fejezetnél, s titokban beleszippantunk a Guttenberg Galaxis ontotta illetfelhőbe. Majd amikor a borító hátlapján megpillantjuk az árat, mintha tűz égetné kezünket, olyan sebességgel csúsztatjuk visz- sza a helyére. Húsvét közeledvén nyűtt ci- pős nagymamák, ráérős és mindig futó kismamák, jó­kedvű diákok térnek be Ka­posváron Takács Csaba és Molnár István bt-jének Libro- rum könyvesboltjába. A nagyi, kamaszodó unokájának szánná az Új képes történe­lem sorozatban megjelent Ős­robbanástól a gondolkodó emberig című kötetet. Elidőz az Universum mélykék tónu­sán, majd Linné nevét olvassa félhangosan. Talán sanyarú gyermekkora elérhetetlen vá­gyainak egyikét testesíti meg e csodálatos Larousse-kiad- vány. — Hétszáznyolcvan fo­rint — sóhajt, s kérdőn néz az a Füredi úton jelzőlámpákat he­lyeztek üzembe összesen 25 millió forint értékben. E fejlesztéseken túl részt vet­tek a kerékpárút építési prog­ram megvalósításában. A köz­úti igazgatóság 16,4 millió fo­rintot költött e célra és így elké­szült 7,1 kilométer hosszúságú kerékpárút. Emellett a környe­zetvédelemre is nagy gondot fordít az igazgatóság: a nö­vényzetgondozás, szemétgyűj­tés, ároktisztítás mellett fásí­tást is végeztek 1,9 millió forint ráfordítással. Ennek keretében 5130 suhángot ültettek ki, a forgalomra veszélyes fákat ki­vágták. Az idén felületi bevonatot 440 ezer négyzetméteren 56 ki­lométernyi útszakaszon ter­veznek. E munkák végzésekor az autósok türelmét kéri az igazgatóság és felhívja a fi­gyelmet: elkerülhetők az apró felverődő kavicsok okozta gondok, ha a jelzőtáblák utasí­tásait betartják a a gépkocsive­zetők. Felületi bevonat készí­tésére a Kaposvár-Szántód közötti szakaszon, a 68-as számú úton valamint a Ka- posfő-Kadarkút útszakaszon kerül sor. Vékonyaszfaltot kap kormányzati szerepre jutnak, fontos céljuk, hogy a tulajdon- viszonyok minél előbb rende­ződjenek. A privatizációt foly­tatni kívánják, de nyilvánosan, úgy hogy ne tűnjön el a pénz különböző állami csatornák­ban. A termelőket szeretnék segíteni valamilyen nyugati tí­pusú vertikális integráció alap­ján. Fontos cél, hogy befeje­ződjön a kárpótlás, adóked­vezménnyel, támogatással és egyéb módon végre emelked­jen a mezőgazdaság jövede­lemtermelő képessége, vala­mint az új piaci viszonyok kö­zött megfelelő védelmet kap­jon a termelő. Igen nagy probléma a falu­ban a mezőgazdaságban je­lentkező munkanélküliség — mondta többek között Pász­eladóra, aki érti a néma jel­zést. Ha Larousse-t nem is, de egy Fekete István kötetet „po­tom” 360 forintért boldogan ölelhet magához. — Rengeteg szép könyvünk van, nagy a választék, de egyre kevesebb a vevő — mondja Molnár István. — Nem igazán érezzük a húsvét köze­ledtét. Pedig a könyvkiadók ki­tettek magukért: az évekig hi­ánycikknek számító leporel­lókból most bőven van válasz­ték, igaz 330 forint körül mo­zog az áruk. Andersen összes meséinek illusztrált kötete „már” 1190 forintért elérhető, de leginkább csak azoknak, akik fölérik a polcot. Az ifjúsági könyvek között több a tudo­mányos ismeretterjesztő kiad­vány, a szülők inkább a prakti­kumot keresik a borítók mö­gött és ritkán téved kezük egy-egy szépirodalmi alko­tásra. Pedig Fekete István és May Károly kötetei végre kap­hatók, ám hiába keresem Mark Twain vagy Dickens re­gényeit. S a felnőttek... Hódít a bestseller; Danielle Steel a sláger; szerényen húzódik meg a polcon Robert Merle A 1,4 kilométeren a 7-es számú főút, burkolaterősítést 6,6 kilo­méter hosszan végeznek ugyanezen az úton. Folytatódik az útrehabilitációs program a 61-es számú főúton 19 kilomé­ter hosszan: új útburkolat ké­szül Baté nyugati végétől Ka­posvárig, Kaposvár nyugati végétől a kaposújlaki vasúti át­járóig, valamint Pogányszent- péter és Iharosberény között. Négy híd rehabilitációjára is sor kerül, így a 7-es úton és össze­kötő utakon. Az idei fejlesztések között a 70-es út siófoki keleti átkelési szakaszának négynyomúsí- tása szerepel, a beruházás be­fejezése a jövő évre várható. Kaposváron a Berzsenyi utca négynyomúsítása is elkezdő­dik: ha április végére befejező­dik a terület szanálása, akkor év végére elkészülhet az út­szakasz. E beruházással pár­huzamosan az útszakaszon négy jelzőlámpás csomópont épül majd. További két forgal­mas csomópont korszerűsíté­sét tervezi az igazgatóság a megyében. Emellett fásításra az idén 3 millió forintot fordíta­nak... tohy András, a megyei köz­gyűlés mezőgazdasági bizott­ságának elnöke, aki a kistele­püléseken az utóbbi években végbement fejlődésről és fe­szültségekről is szólt. Annak a véleményének adott hangot, hogy az agrárágazat fejlesz­tését komplex térségi progra­mokhoz kell kapcsolni, mert csak így képzelhető el a falu felemelkedése. A vitában sokmindenről szó esett. Éppen úgy bírálták az elmúlt húsz-harminc év helyte­len agrártámogatási gyakorla­tát, mint a mai „csurran-csep- pen” támogatást, ám abban megegyeztek, hogy támoga­tás nélkül nem képzelhető el az agrárágazat és vele a falu fejlesztése. V. M. bálvány című kötete. Inkább csak ajándékba fogynak a Századvég és a Magyar Köl­tészet Kincsestára sorozatá­nak könyvei is, köztük egy-egy olcsóbb, diákoknak szánt Ju­hász Gyula, Tóth Árpád kötet. Az Ínyenceknek „mindössze” 3950 forintért kínálják az Em­beriség krónikáját. — Manapság szinte nincs hiánycikk, de nincs olcsó könyv sem. A diákkönyvtár so­rozat „tagjai" még tartják a száz forintos árat, de már nem sokáig — mondja a tulajdo­nos. A tíz százalékos ked­vezményt csak a nyereségünk rovására adhatjuk. Nézegetem a köteteket és restellem magamat. Talán nem illene így Húsvét táján a könyv értékét pénzzel mérni. Talán oda kellene menni a színes könyvespolchoz, levenni a kö­tetek közül egyet, a legkedve­sebbet és a tavaszi széllel a nyomunkban elszállni...Oda, ahol a szépség, az ember for­málta művészet ingyen „terem” mindazoknak, akiknek nyitott rá a szívük és az értelmük. Akiket megrészegít az új^köny­vek illata. Várnai Ágnes Amerikai csütörtök a tanítóképzőben Toni Morisson és az ameri­kai feketék mai világa címmel James R. Thompson profesz- szor tartott előadást tegnap délelőtt a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Fő­iskolán. Az Ohio államban élő, de jelenleg a debreceni Kos­suth Lajos Tudományegyete­men tanító vendégprofesszor feleségével vett részt az „Amerikai csütörtök” program­jain. A Kerouac és a jazz vi­lága film bemutatásán, vala­mint a teadélutánon. ✓ Áprilisban a tőzsdére Késik a Balaton Fűszért RT. és a Csopak Rt tőzsdei beve­zetése. Mindkét cégnél a tőzsdére benyújtott tájékoz­tató kiegészítésére van szük­ség. így egyik részvény ese­tében sem valószínű, hogy a bevezetésre április, előtt sor kerül. Egis szimpozion Kaposváron A belgyógyászati vesebete­gek gyógyszeres és műtéti kezelésének korszerű eljárá­sairól valamint az Egis Gyógyszergyár Rt termékei­nek a lipid-anyagcserében és a reumatológiai gyakorlatban való hasznosítsásáról tájéko­zódtak a Kaposi Mór Megyei Kórház orvosai tegnap az in­tézet előadótermében. A tu­dományos ülésen dr. Trinn Csillának, a Pécsi Orvostu­dományi Egyetem belgyógyá­szati, és dr. Kalmár Nagy Sándornak, a POTE sebészeti klinikája főorvosának, dr. Kö­ves Péternek, az MH Tiszti­kórháza orvosának, valamint dr. Horváth Aliznak az Egis Gyógyszergyár képviselőjé­nek egy-egy előadását is hall­hatták a résztvevők. Foglalkoztatási program kitelepülteknek Az idén 56 milliárd forinttal gazdálkodhat a szociálpoli­tika. A Népjóléti Minisztérium a munkaügyi tárcával közösen új kezdeményezésként négy­százmilliós keretet hozott létre egy közhasznú foglalkoztatási programra, amelynek segít­ségével a 2500 lakosnál ki­sebb településeken, a tartó­san munka nélkül levőket le­het átképezni ápolási asszisz­tenssé, családgondozóvá. Somogybán, a Munkaügyi Központ adatai szerint 12,5 százalékos a munkanélküli­ségi ráta; februárban 19 ezer 465 munkanélkülit regisztrál­tak. Az aprófalvas épülése­ken élő szakképztlen munka- nélkülieknek nagy segítséget jelent majd ez a rendszer. TV-4 a kaposvári kábelen Mától új kísérleti jellegű mű­sor indul a kaposvári kábelhá­lózaton. A Kaposvári Önkor­mányzati Vagyonkezezlő és Szolgáltató Részvénytársaság a TV-4 programját közvetíti a TV-újságban közölt időponttal egyezően. A kísérleti adás az OIRT 7 csatornán fogható. Útvonalmódosítás A havi vásár miatt április 3-án, vasárnap, a 4-es számú helyi autóbuszjáratok 7.10-től 12.10 óráig az 5/A útvonalon közlekednek. SOMOGYI HÍRLAP Tóth Kriszta jegyzete Csak egy SZIA A tanulás melletti munkára egyre kevesebb lehetőség kí­nálkozik a fiatalok számára. Régebben újságkihordással, takarítással, alkalmi munkákkal a diákoknak összejött egy kis pénz, amiből fedezték az ingyenes oktatás költségeit vagy kiegészítették a zsebpénzt. Ámi lehetőség volt, mos­tanság kényszer. Nem a zseb lett nagyobb — rajta a lyuk: a családok életkörülményei nehezedtek, a munkanélküliség megszüntette a diákmunkát. A szülők már hosszasan rá­gódnak azon, fel tudják-e vállalni a gyerek továbbtanulását, sőt, fiatalok kényszerülnek arra, hogy a tanácstalan, sőt ál­lástalan szülőknek anyagilag segítsenek. Az idénymunka terén Somogy szerencsés helyzetben van, a Balaton-part „még” ad munkát — azonban e pénzke­reseti lehetőség sokak számára már inkább a következő költséges tanévre történő spájzolást jelent. Példaértékű kezdeményezés az, amelyet egy diákok alkotta országos szövetség vállalt fel. Az érdekvédelem mellett ugyanis mun­kát ajánl és teremt a fiatalok számára. A Szolidaritás Ifjúsági Alapszövetség (ötletes: SZIA) nyelvtanfolyamok szervezé­sével foglalkozik (a tandíj 90 forint!), de többek között óraa­dási lehetőséget kínálnak a pedagógus-pályára készülő végzősöknek — 600 forintos (!) óradíjjal. Emellett szóróla­pok, plakátok terjesztésével is szép pénzt lehet keresni. Sőt tervezik, hogy egy diákszövetkezettel felvéve a kapcsolatot reklámanyag terjesztést, piac és közvéleménykutatást is felvállalnának. Az ifjúságimunka a megélhetés és tanulás feltételeinek biztosítása mellett már csak azért is hasznos, mert a fiatalok pályakezdését is megkönnyíti. Ami ma nem elhanyagolható: a diákok az iskolapadból kikerülve ne a munkaügyi kirendeltségen kössenek ki. Mint ahogy So­mogybán 1798 pályakezdő... Tóth Kriszta A mezőgazdaság támogatása elengedhetetlen Eszmecsere a falu jövőjéről Drága a szellemi táplálék is A könyvek részegítő illata

Next

/
Oldalképek
Tartalom