Somogyi Hírlap, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

Megyei körkép: Fehér köpenyes diákok versenye • A könyvek részegítő illata (3. oldal) Gazdaság: A kútba esett kft avagy így privatizálunk mi; Bakot lőtt az AVÜ is ________(4. oldal) S omogyi tájak: Valamit a nyúl is hoz a gazdának • Idegenforgalmi iroda Csurgón (5. oldal) SOMOG YI HÍRLAP ___________________________________________________________ •• A V . évfolyam, 77. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. április 1., péntek I Fizetőképes a cég, de nem tud továbblépni Négynyomúsítás kezdődik Siófoknál és Kaposváron Békefenntartó Útrehabilitáció Somogybán Borotvaélen a csurgói Faktor Már élénkülő gazdasági kapcsolatok Magyar-orosz csúcs Boross Péter miniszterelnök és Viktor Csernomirgyin kor­mányfő vezetésével magyar­orosz plenáris tárgyalások kezdődtek tegnap az Ország­házban. A magas rangú_ ven­déget fogadta Göncz Árpád köztársasági elnök is, kötetlen eszmecsere keretében. A dél­előtti krományközi megbeszé­lésen a két kormányfő egyetér­tett abban, hogy mielőbb le kell zárni a múltból még visszama­radt nyitott kérdéseket, majd a figyelmet a gazdasági kapcso­latok gyors, hatékony dinami­zálására kell fordítani. (Folytatás a 2. oldalon) Pártesélyek és jóval több bizonytalanság Ha most vasárnap lenne a választás... A Szonda Ipsos felmérése a Dunántúlon A választópolgárok 17 százaléka szavazna az MSZP-re; a Fidesz és az MDF között viszont — a Du­nántúlon — holtverseny ala­kult ki a Szonda Ipsos leg­újabb, márciusi felmérése szerint. S az ország nyugati felén csak ezután következ­nek a szabaddemokraták... A kérdés így hangzott: melyik pártra szavazna ön, ha most vasárnap lennének a válasz­tások? — A válaszok érde­kesen megoszlanak, a párt- rokonszenv újabb változáso­kat mutat. A Szonda Ipsos reprezentatív felmérése (il­lusztrálva) a 6. oldalon ol­vasható. Ötvenhat kilométernyi új burkolat — Jelzőlámpás csomópontok készülnek — Hangsúlyt kap a környezet védelme is A razzia fedőneve: Hús vét Az Országos Rendőr-főkapitányság által elrendelt — Húsvét fedőnevű — kétnapos kiemelt közlekedési akció kezdődött tegnap megyénkben (is). Somogybán 88 rendőr vesz részt a razzián. Az ünnepek idején pedig fokozott ellenőrzés lesz főként azokon az útvonalakon, amelyeken nagy forgalom várható. Elsősorban a sebességhatárokat túllépők, az ittas járművezetők, a szabálytalanul előzők számíthatnak — nem igazán kellemes — húsvéti „ajándékra”. Fotó: Török Anett Márványtáblák mesterei Németországba és Ausztriába is exportálja termékeit a Bárdudvarnokon működő Már­vány kft. Az olasz-magyar vegyesvállalat fő tevékenysége a burkolólapok, asztallapok, kandallók és síremlékek készítése. De az üzemben készült már megrendelésre templomi oltár és szószék is. A bárdudvarnoki telephelyen jelenleg heten dolgoznak, elsősorban carrarai és bresciai márvány alapanyaggal. Fotó: Török Anett Hálóba került a háló királya Az apa reggel jelentette be autója, egy piros Zasztava eltű­nését a kaposvári rendőrségen Mi lesz a család megszokott járgányával, amelyet a fiúk is úgy szerettek. Hol lehet a ki­csi-kocsi? Micsoda morál van ebben a városban, ahol csak úgy megfújnak egy autót. Aztán délután már tudta, hol a Zaszti. Bár ne tudta volna! Saját fiai fújták meg az autót, s azzal követték el március 30-án az alsópáhoki fegyveres rablást... Meglepődött, ahogy az a két kaposi főnyomozó is, aki végül a nagybajomi kocsmában kéz- rekerítette a két fiút és a há­rom és félmilliót. Az ellopott autó tulajdonosának és az idősebbik, hosszú, szőke gön­dörhajú fiúnak ugyanis meg­egyezett a neve. Tegnap Tóth Gyuri nevével volt tele a város. Érthetetlenül kapták föl sokan a fejüket: va­jon mi vitte rá ezt a tehetséges röplapdás fiút, a volt Építők egyik húzóemberét, hogy egy késsel fenyegetőzve kirámolja ezt a nevenincs kis zalai pos­tahivatalt. Földre gyűrje le testvérével a postamestert és megkötözze. Gyuri — hallom — mindig vagány fiú volt. Játszott ő indi­ánnak is kifestve tétmeccset, de nem kis meglepetést oko­zott az őt elfogó rendőröknek is szerda délután, amikor megkérdezte: — Mondják lehet a sitten gi­tározni? Gyuri kár volt ezért a „táma­dásért"! A háló királya hálóba került. (Békés) magyar ENSZ-katonák Magyar ENSZ-katonákat búcsúztattak ünnepélyesen tegnap a Magyar Honvédség Művelődési Házában. A közeli napokban hat magyar katona­tiszt utazik Kuvaitba, egy pe­dig Mozambikba, hogy részt vegyenek az ENSZ katonai megfigyelői tevékenységében. Miután még nem teljes a lét­szám, ezért április közepéig még várják tisztek, tiszthelyet­tesek, sorkatonák, illetve tarta­lékosok jelentkezését béke- fenntartói tevékenységre. 40 milliós rablás tetteseit kutatják A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a szerda esti budapesti fegyveres rablás ügyében. Három rabló, a leg­frissebb jelentések szerint, 40 millió forintot vitt el a Budapest III. kerületi Gamesztól. Egye­lőre sem a pénz, sem a tette­sek, sem pedig az általuk használt Mazda nem került elő. Érdekegyeztető fórum Kaposváron Tegnap ülést tartott a ka­posvári önkormányzat mellett működő érdekegyeztető fó­rum, amelyen a munkavállalói, a vállalkozói és az érdekkép­viseleti oldal tájékoztatást ka­pott többek között Kaposvár és a városkörnyék foglalkozta­tásának helyzetéről. A sütői­pari termékek utcai árusításá­val kapcsolatban elhangzott, hogy a péksütemények árusí­tására januárban kiadott en­gedélyek december 31-ig ér­vényesek, a februártól hatá­lyos, utcai kereskedelmi tevé­kenységet megszüntető kor­mányhatározat szerinti visz- szavonásuk nem tehetséges, új engedélyeket azonban nem ad ki a polgármesteri hivatal. A gazdasági bűncselekmények megelőzéséért Koncepciót fogadott el a kormány a gazdálkodással összefüggő bűnözés meg­előzése, felderítése és a ha­tékonyabb felelősségre vo­nás érdekében. A kabinet a gazdaságvédelmi tevékeny­ség összehangolására mai hatállyal koordinácós bizott­ságot hoz létre. Elfogadták az ÁSZ-jelentést Az Országgyűlés Hivatalá­nak gazdálkodásáról szóló tá­jékoztatót hallgatott meg tag­napi ülésén a Parlament Számvevőszéki Bizottsága. Ezt követően a testület elfo­gadta az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzé­séről szóló ÁSZ-jelentést. Évek óta súlyos gondok­kal küszködik a csurgói Fak­tor szociális foglalkoztató. Az önkormányzat irányítása alatt működő üzem tavaly kft-vé alakult. Elődje több mint 20 millió forintos adó­hátralékot hagyott rá. A Fak­tor jövőjéről folyik a vita most az önkormányzat és a kft között. (Folytatás az 5. oldalon) A Kaposvári Közúti Igazgatóság a tavaly 920 millió, míg idén már egymilliárd 300 millió forintot fordíthat az útalapból a kezelésében lévő 1623 kilométernyi somogyi útszakasz fejlesztésére, fenntartására. Tavaly felületi bevonatot 39 ki­lométernyi útszakasz kapott, az idén 56 kilométernyi utat újíta­nak fel, illetve építenek — tudtuk meg Jaczó Győzőtől, az igazga­tóság vezetőjétől. Tavaly elkez­dődött a 61. számú út rehabilitá­ciós programja a tolnai megye­határtól Baté nyugati végéig 8,4 kilométer hosszan. A munkála­tok során az átkelési szakaszo­kon forgalomcsillapító szigete­ket is építettek, kényszerítve ezzel az autósokat, hogy betart­sák az előírt sebességet. A be­ruházás 154 millióba került. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom