Somogyi Hírlap, 1994. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

SOMOGYI HÍRLAP • • * V. évfolyam, 26. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPI LAP 1994. február 1., kedd Mától drágább a távolsági buszközlekedés és a távirat Tarol az influenza Több mint tízezer megbetegedés Somogybán Hatályba lép az Európai Megállapodás Az Európai Megállapodás hatálybalépése sokat lendít Magyarországon a jogharmo­nizáció ügyén — mondta dr. Kecskés László, az Igazság­ügyi Minisztérium helyettes ál­lamtitkára azzal kapcsolatban, hogy ma lép hatályba az a tör­vény, amely „A Magyar Köz­társaság és az Európai Kö­zösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. de­cember 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről” rendelkezik. Szerződéskötés előtt a HungaroLada Végső egyeztetés előtt áll az idei szállítási szerződés véglegesítése a Togliatti Autógyár és magyar képvise­lete, a HungaroLada között. Tavaly összesen 16 645 autót értékesítettek, 73 százalékkal többet mint 1992-ben. A most folyó tárgyalások során a HungaroLada 1994-re is lega­lább 16 ezer személygépkocsi szállítását kérte. Román küldöttség az MSZP-nél A Szociális Demokrácia Romániai Pártja úgy véli, hogy Románia és Magyarország realista erői sikerre vihetik a két ország közötti kapcsolatok teljes és minél gyorsabb nor­malizálását, fejlesztését; be­leértve az alapszerződés megkötését is, ami egyaránt szolgálná a két szomszéd nép érdekeit, illetve a biztonság és a béke ügyét. Egyebek mellett ez áll abban az üzenetben, amelyet Oliviu Gherman, a kormányzó Szociális Demok­rácia Romániai Pártjának el­nöke küldött a Magyar Szocia­lista Pártnak. Az üzenetet ro­mán küldöttség nyújtotta át tegnap Ion Donca budapesti román nagykövet vezetésével Horn Gyula pártelnöknek az MSZP székházában. Kállay Kristóf kitüntetése A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnökeként kifej­tett több évtizedes példamu­tató tevékenysége elismeré­seként a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjé­nek polgári tagpzatával tün­tette ki Göncz Árpád köztár­sasági elnök Kállay Kristófot, a Máltai Lovagrend Szentszék mellett akreditált nagykövetét. A kitüntetést tegnap este Ma­gyarország római nagykövet­ségén nyújtotta át Szörényi László nagykövet. Munkanélküliek szakképzése A tavalyi 66 millió helyett az idén csaknem 85 millió forintot használhat fel a Zala megyei munkaügyi központ képzési célokra. Ez az összeg mintegy 3500-3600 munkanélküli fel­zárkóztató és szakképzésére elegendő — hangzott el az ebben a témában rendezett zalaegerszegi tanácskozáson. A képzés nagyobb hatékony­sága érdekében számos új megoldást alkalmaznak. Február 1-jétől 14 száza­lékkal emelkednek a belföldi menetrend szerinti távolsági autóbuszközlekedés tarifái, 25 százalékkal a belföldi távirat­szolgáltatás díjai és ugyan­csak 25 százalékkal az állami Átfogó közúti gépjárműellen­őrzésbe botlottak tegnap azok az autósok, akik Kaposvárra a 61-es vagy a 67-es úton érkez­tek. A rendőrség közlekedési csoportjai, kiegészítve a Vám-és Pénzügyőrség kapos­vári vámhivatalának jövedéki alosztályának, valamint a köz­lekedésfelügyelet szakembere­ivel nemcsak a szokásos rutin­Kopár István, a Balatoni Hajózási Kft igazgatója teg­nap megállapodást írt alá Ba- latonfüreden, melynek értel­mében a cég tulajdonába ke­rül vissza a Helka motoros. 1891-ben telepítették a tóra a Helkát. Az Óbudai Ha­vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíjak — tá­jékoztattak tegnap a Közleke­dési Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztériumban. A távolsági autóbuszközle­kedés viteldíjának növelése ellenőrzéseket végezték el, de a kocsi műszaki állapotát, sőt, a teherautók üzemanyagát is megvizsgálták. Ennek, bizony, többen nem igazán örültek... Az ilyen átfogó ellenőrzések­nek elsősorban a demonstrálás a célja: bemutassák azt, hogy igenis érvényt lehet szerezni a jogszabályoknak, a törvénynek, s ez egyben visszatartóerő is. (Folytatás a 3. oldalon) jógyárban gyártották, s dara­bokban szállították Füredre, ahol összeszerelték. Az utóbbi időkben előbb múze­umként, aztán kávéházként, majd vendéglőként csalo­gatta az északi part turistáit. A balatoni hajósok régóta az üzemanyag árának emel­kedését, a dolgozók bérfej­lesztését és az autóbuszpark rekonstrukciójához szükséges források növelését ellentéte­lezi majd. (Folytatás a 2. oldalon) a Göncz Árpád Davosban Göncz Árpád köztársasági elnök, aki a világgazdasági Fórum és a Világművészeti Fórum munkájában vesz részt a svájci Davosban, ta­lálkozott Süleyman Demirel török köztársasági elnökkel, Jasszer Arafattal, a PFSZ el­nökével, Valdis Birkavs lett miniszterelnökkel, Jean-Cla­ude Paye-jel, az OECD főtit­kárával, és Jacques de laro- siere-rel, az EBRD elnökével. Demirel elnökkel egyetér­tettek abban, hogy a ma­gyar-török politikai, gazda­sági és kulturális kapcsolatok bővítése egyes területeken hozzájárulhat Magyarország integrációjának előrehaladá­sához is. (Folytatás a 2. oldalon) Szénszünet ezerkétszáz tabi diáknak Bár a jelenlegi időjárás nem igazán indokolná, tegnaptól mégis egyhetes „fűtési szü­net” kezdődött a tabi oktatási intézményekben. Ettől az in­tézkedéstől nyolcszázezer fo­rint megtakarítást várnak az intézményvezetők. (Folytatás a 3. oldalon) tárgyaltak annak érdekében, hogy a hajó visszakerülhes­sen a szárazföldről a vízre, s csatlakozhasson a Csongor, a Csobánc, a Tünde és a Ke­lén alkotta nosztalgiaflottá­hoz. (Folytatás a 3. oldalon) A múlt héten 6922 újabb influenzás beteget regiszt­ráltak Somogybán. 86 szá­zalékkal többet, mint egy héttel korábban. így tíz és félezren várnak a megyében a gyógyulásra. Dr. Harkai Lászlótól, a me­gyei tisztiorvosi szolgálat jár­ványügyi osztályának vezető­jétől megtudtuk: százötvenki­Az ügyvezető döntését egy telefax-üzenetben hozta Herczegné Szél Edit pol­gármester tudomására. A termálfürdő üzemelteté­sével kapcsolatosan végső álláspontunk a következő: az önkormányzat nem ismeri Néhány hétig Porecsben gyakorolja majd a szakmát a nyáron a kaposvári vendéglá­tóipari szakközépiskolások egy része. Az iskola csapata részt vesz a zágrábi nemzet­közi gasztronómiai versenyen. Ezt a verőcei iskolával és a lene betegnél szövődménnyel zajlik a járvány. Súlyos lég­csőhurut és tüdőgyulladás gyakrabban, míg arc- és hom­loküreg-, valamint mellhár- tya-gyulladás ritkábban fordul elő. Áz influenza miatt kilenc beteget ápolnak kórházban, egy 83 esztendős törökkop- pányi asszony pedig belehalt a betegségbe. (Folytatás a 3. oldalon) el jogos üzemeltetőként In- tertherm Kft-t, nekünk vi­szont változatlan álláspon­tunk, hogy a Comark Kft-vel kötött szerződésünk alapján a fürdő üzemeltetésére jo­gosultak vagyunk. (Folytatás a 3. oldalon) szlavóniai szállodalánccal való kapcsolat teszi lehetővé. A verőceiek pedig itt lesznek a hét végi Széchenyi teremlab­darúgó kupán, és az áprilisi dél-dunántúli szakmai verse­nyen is. (Folytatás a 4. oldalon) Átfogó közúti ellenőrzés Kaposváron Fűtőolaj a tankban Sok autó tankjáról lekerült a sapka... Fotó: Török Anett A hajósoké lett a Helka Behegesztik a vendéglő ajtaját — Ötödik a nosztalgiaflottában A szezonra a Kelén testvérhajójával, a Helkával lesz teljes a balatoni nosztalgiaflotta Bizonyítványosztás Csaknem negyvenötezer somogyi általános- és középiskolás diák kapta meg félévi értesítőjét ezekben a napokban. A leg­több helyen ma osztják ki az értesítőt. Fotó: Török Anett Az új tulajdonos döntése szerint Mától zárva az igali fürdő Álláspontok szöges ellentétben Mától zárva tart az igali fürdő. Legalábbis Révhelyi Györgynek, az Intertherm Kft ügyvezetőjének utasítása szerint erre lehet számítani. Az utóbbi időben oly sok­szor emlegetett gyógyfürdő ügyében tehát újabb fordu­latra került sor. A kaposvári szakközépiskolások Porecsba mennek Reform-program a Széchenyiben Gyümölcsöző nemzetközi kapcsolat — Már csak tornatermet szeretnének

Next

/
Oldalképek
Tartalom