Somogyi Hírlap, 1994. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. február 1., kedd Jeszenszky Géza Ungváron Harmad ízben adott otthont Kárpátalja Anatolij Zlenko uk­rán és Jeszenszky Géza ma­gyar külügyminiszter találko­zásának. A tegnapira, mely­nek Ungvár volt a színhelye, tulajdonképpen egy termé­szeti csapás, a Kárpátalja több mint százötven települé­sét sújtó árvíz adott okot. Je­szenszky Géza adta át Kár­pátalja lakosságának a ma­gyar kormány 20 millió forint értékű segélyszállítmányát, mely a Magyar Máltai Szere­tetszolgálat jóvoltából meg­kétszereződött. A máltai elnök Magyarországon Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnökének meg­hívására február 3. és 5. kö­zött Vincent Censu Tabone, a Máltai Köztársaság elnöke hivatalos látogatást tesz Ma­gyarországon. Útjára elkíséri felesége. Kónya Imre a polgári védelemről A polgári védelem hosszú stagnálás után megújult, megindult a fejlődés útján. Ezt Kónya Imre belügyminisz­ter állapította meg tegnap, a polgári védelmi parancsno­kok első olyan országos ta­nácskozásán, amelyen a 163 körzet vezetője is részt vett. A miniszter történelmi ese­ménynek minősítve a nemrég elkészült katasztrófavédelmi törvény tervezetét, úgy vélte, hogy ennek a m agyar jogal­kotásban példa nélküli szer­vezetnek a létrehozására to­vábbi lendületet adhat a pol­gári védelem fejlődésének. Az embargó negatív hatásai A Kis-Jugoszláviával szem­ben foganatosított ENSZ-em- bargó nem váltotta be a hoz­záfűzött reményeket, ezért felül kell vizsgálni az embar­gós politikát. Ezt Csóti György, az MDF külügyekben illetékes politikusa jelentette ki. Rámutatott: az embargó negatív hatásokat váltott ki, rendkívüli mértékben sújtotta a lakosságot, különösen a Vajdaságban élőket és esé­lyegyenlőtlenséget teremtett a harcoló felek között. Mind­emellett Magyarországnak 1,3 milliárd dolláros kárt okozott. Kazah-magyar kereskedőház Kazah-magyar kereskedő­ház nyílt tegnap Budapesten. A két köztársaság közötti ke­reskedelem fellendítésére lét­rehozott céget egy tavaly alá­írt megállapodás alapján hoz­ták létre. Hrotkó Gábor vezér- igazgató elmondta: a Kazaht- rade Kereskedőház Rt-t a Ka- zah Külgazdasági Miniszté­rium, a Trading Complex Kft és a Magyar Külkereskedelmi Bank alapította 10 millió forin­tos alaptőkével, a magyar-ka- zah tulajdonosi arány öt- ven-ötven százalék. A cég az első évben mintegy 10 millió dolláros áruforgalmat remél a két ország között. Mozgósítások Horvátországban Boszniai hírszerzési jelen­tések szerint Horvátország és Szerbia jelentős erőket vezé­nyel Boszniába, hogy a helyi horvát és szerb miliciák olda­lán felvegyék a harcot a kato­nai sikereket arató bosnyák hadsereggel szemben — kö­zölte tegnapi számában a The New York Times. S Göncz Árpád Davosban (Folytatás az 1. oldalról) Jasszer Arafattal, a PFSZ el­nökével megvitatták a közel-ke­leti békefolyamat alakulását és a közeljövő kilátásait. Áttekintették a magyar-pa­lesztin kapcsolatokat is, és szó esett az újjáépítés programjáról is. Mindzeket a kérdéseket megvitatják majd Arafat ma­gyarországi látogatásán. Az erre szóló meghívást Göncz Árpád szóban is megerősítette. Birkavas lett miniszterelnök jelezte a magyar köztársasági elnöknek, hogy szorosabb együttműködésre törekednek a visegrádi országokkal, így ha­zánkkal is. Ezzel összefüggés­ben új lett-magyar megállapo­dások megkötését szorgal­mazta, főleg gazdasági és jogi területen. Jean-Claude Paye-től, az OECD főtitkárától Göncz Árpád kérte a teljes tagságra irányuló magyar törekvés támogatását, hogy mielőbb megszülethessen a tagsági tárgyalásokat elindító politikai döntés. Jacques de Larosiere-rel, az EBRD elnökével Göncz Árpád Kádár Béla miniszter társasá­gában áttekintette az EBRD ál­tal a magyar gazdasági átalaku­láshoz, privatizációhoz, a ma­gánszektor fejlődéséhez és az infrastruktúra kiépítéséhez nyúj­tott támogatást. Mától drágább a távolsági buszközlekedés és a távirat (Folytatás az 1. oldalról) Ugyanakkor a vasúti me­netjegyek árai nem emelked­nek, így a távolsági menet­rendszerinti személyszállítás vasúti díjai 15-20 százalékkal lesznek alacsonyabbak az autóbusz tarifáinál. A táviratszolgáltatás díjai átlagosan 25 százalékkal emelkednek. Egy ötszavas távirat a korábbi 95 forint he­lyett 115 lesz. A posta új szolgáltatása­ként az ügyfelek ezentúl min­den táviratfajta hétvégi kéz­besítését kérhetik, ezért a ko­rábbi 400 forint helyett csak 300 forint különszolgáltatási díjat kell fizetniük. Szombati napokon a posta minden te­lepülésen vállalja a kézbesí­tést, vasárnap és munkaszü­neti napokon azonban csak a miniszteri rendeletben felso­rolt 51 nagyobb helységben. Továbbra sem kell megfizetni a hétvégi különszolgáltatás díját az egészségügyi intéz­ményeknek, amennyiben a feladott távirat véradásra szó­lít fel vagy haláleseti értesí­tést tartalmaz. Az önkormányzati tulaj­donú vízművek szolgáltatása­inak díját január 1-jétől az ön- kormányzatok határozzák meg. Továbbra is a vízügyi tárca hatáskörében maradt azonban az ország hét víz­müve vízdíjának megállapí­tása. Ezek: a Baranya Me­gyei, a Duna menti Regioná­lis, a Dunántúli Regionális, az Északdunántúli Regionális, az Északmagyarországi Re­gionális Vízmű, a Tisza menti Vízművek és a Sza­bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csatorna- és Vízmű. Ezen ál­lami tulajdonú vízművek más vízi közműnek átadott ivóvíz díjai átlagosan 12 százalék­kal, a lakossági díjak átlago­san 23 százalékkal, a lakos­sági csatornahasználati díjak pedig átlagosan 30 százalék­kal emelkednek. A lakosság és a vállalatok által fizetett dí­jak a költségvetési támogatás miatt nem mindenütt azono­sak. Az állami költségvetésben erre a célra elkülönített, 1,5 milliárd forintos támogatási ke­ret lehetőséget ad arra, hogy a lakossági vízdíjak áfa nélkül ne haladják meg köbméteren­ként a 60 forintot, a csatorná­zott területek víz- és csatorna- használati díja pedig a köbmé­terenkénti 100 forintot. Mától új belkereskedelmi rendeletek lépnek életbe Szigorúbban ítélik meg az illegális kereskedelmet Három miniszteri rendelet lép életbe február 1-jével a belke­reskedelemmel kapcsolatban. Az egyik az egyes belkereske­delmi tevékenységek gyakorlásáról, a második a szakképesítés­ről szól, a harmadik pedig az üzletek működését szabályozza. A kereskedelmi tevékeny­ség gyakorlásáról szóló 1989-es rendelet módosítá­sának lényege: a működéshez a kereskedőknek állandó te­lephellyel, üzlethelyiséggel szakképesítéssel kell rendel­keznie. A rendelet emellett részletesen is szabályozza a feltételeket; eszerint például a nemesfém, ékszer és dísz­műáru forgalmazásához bün­tetlen előélet szükségeltetik, továbbá az, hogy a kérelme­zőnek ne legyen adótarto­zása. A dohányáruk, a sze­szes italok forgalmazásához a termékek tárolásához alkal­mas raktár és a jövedéki tör­vényben meghatározott en­gedély kell. A közraktári tevé­kenység gyakorlásához lega­lább 50 millió forint vagyoni biztosíték elhelyezése az előí­rás az e célra nyitott bank­számlán. A csomagküldő ke­reskedő ezentúl köteles kata­lógusában azonosítható mó­don megnevezni magát, fel­tüntetni székhelyét, üzletének címét, továbbá tevékenysé­gének folytatására kapott nyil­vántartási számot. A szakképesítési bizonyít­ványt az ékszerkereskedőktől, az óra- és ékszerkereskede­lem eladóitól, a tüzelő- és építőanyagkereskedők­től, valamint a közraktári tevé­kenységet folytatóktól követe­lik meg. A közraktári tevé­kenységnél felsőfokú iskolai végzettséget ír elő a miniszteri rendelet, miután e tevékeny­ség komoly pénzügyi művele­tekkel jár. Az üzlet megnyitásáról szóló bejelentéshez — az új szabályozás szerint — csa­tolni kell a szakhatósági — közegészségügyi, rendészeti, tűzrendészeti, állategészség­ügyi — hozzájárulást. Ugyanez a rendelet-módosí­tás intézkedik arról, hogy ke­reskedelmi tevékenységet csak üzletben, illetve vásáron és piacon lehet folytatni. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy közterületen meg­határozott terméket, például újságot, képeslapot, virágot, léggömböt, főtt- és pattogatott kukoricát, zöldséget és gyü­mölcsöt, tökmagot és napra­forgót és például óvszert lehet értékesíteni. A rendelet alapján a jövő­ben az illetékes hatóságok ha­tékonyabban léphetnek fel a kereskedők üzletei elé kitele­pülő, sok esetben hasonló termékeket értékesítő zugke­reskedők ellen. Magyar kormány­képviselők Washingtonban Háromnapos látogatásra Washingtonba érkezett Surján László népjóléti miniszter. Programja keretében jelen lesz a hagyományos —- az amerikai elnök, alelnök, kor­mánytagok és honatyák rész­vételével zajló — nemzeti ima­reggeli rendezvényein, illetve megbeszéléseket folytat az amerikai egészségügyi minisz­tériumban, az Egészségügyi Finanszírozási Intézetben és a Nemzetközi Fejlesztési Hiva­talban. Ugyancsak az amerikai fő­város vendége Bába Iván kül­ügyminisztériumi helyettes ál­lamtitkár. Ő többek között a külügyminisztériumban, a vé­delmi minisztériumban és a nemzetbiztonsági tanácsban kíván tárgyalni. A magyar „kül­döttség” Joó Rudolffal, a hon­védelmi minisztérium közigaz­gatási államtitkárával egészül ki. Az előzetes program szerint Bába Ivánnal együtt konzultá­ciókat folytat majd a védelmi minisztériumban és a nemzet- biztonsági tanácsban, illetve Surján László társaságában ő is részt vesz az imareggeli rendezvényein. Kohl kitüntette George Busht Helmut Kohl kancellár vasár­nap este a washingtoni német nagykövetségen rendezett ün­nepség keretében átnyújtotta George Bush volt amerikai el­nöknek és külügyminiszteré­nek, James Bakernek a legma­gasabb német kitüntetést, az Érdemrend Nagykeresztjét. A kancellár a kitüntetés át­adásakor melegen méltatta a német újraegyesítés érdekében kifejtett tevékenységüket. Kije­lentette, hogy a német nép há­lával tartozik nekik „azokban a zűrzavaros és drámai években” tanúsított helyállásukért és tá­mogatásukért. Kérdőjelek Falakat rakunk újra? Az Antenna Hungária bejelentette, hogy megrendelés hí­ján beszünteti a moszkvai tévéműsor közvetítését. Be­zárja a kevés ablakok egyikét, amelyen át Keletre tekint­hettünk. Zártunk már be ablakokat? Igen, az eímúlt évtizedek­ben, csak akkor Nyugat felé. S ez azzal járt, hogy nem lát­hattuk az ottani valóságot, miközben a Keletnek is csak torz képét kaptuk az „ideológiailag” foncsorozott tükörben. Majd négy évtizedig tanultunk belterjességet: ittuk a Bam­bit, mert a Cola „onnan” jött; gyártottuk a bóvlit, mert bóvlit kaptunk érte cserébe. Csak egyetlen idegen nyelvet tanul­tunk (ha éppen tanultuk!). Nem tudtunk kommunikálni és kereskedni, amikor kinyíltak a bástya — vagy a vasfüg­göny — kiskapui. Szenvedtünk, mint a világba kicsöppent falusi ember,a ránk kényszerített tudatlanságtól. Szabad-e elzárkózni a Kelettől? Ha az elmúlt néhány évre gondolunk, akkor igen csak kétséges, hogy szabad-e elvágni a szálakat, felszedni az odavezető sínpárokat? Vajon mennyi árú akadt így fenn, s ki tudja mennyi üzlet ment veszendőbe. Az iskolákban is gyorsan töröltek a ta­nulható nyelvek közül egyet, pedig ha tetszik, ha nem, majd 300 millió emberrel lehet tárgyalni, kereskedni azon a nyelven. Itt volt az ideje az Antenna Hungária lépésének? Pont ellenkezőleg: most különösen fontos, hogy információs csápjaink minden irányba kinyúljanak, hogy ne csak Was­hingtonból, Párizsból vagy Londonból, hanem Moszkvá­ból, vagy Kijevből is élőben lássuk az eseményeket. Az a sokszor kinyilvánított magyar külpolitikai szándék, hogy erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat szomszédainkkal, megvalósíthatatlan a róluk szóló alapos tájékozottság nél­kül. Ne zárjunk be a világra nyíló egyetlen ablakot sem. Mert akkor újból falak közé szorulunk. (somfai) Zsirinovszkij „rangrejtve” utazott át Magyarországon A Határőrség nem tudott ar­ról, hogy vasárnap átutazik ha­zánkon Vlagyimir Zsirinovszkij, az orosz Liberális Néppárt el­nöke. Ezt Krisán Attila, a Ha­tárőrség szóvivője mondta el tegnap. Zsirinovszkij átutazóként, mint egyszerű orosz állampol­gár lépett be vasárnap Ferihe­gyen, és az útlevélkezelő felte­hetően nem is tudta, hogy kivel áll szemben — mondta a szó­vivő, hozzátéve, hogy az orosz politikus megfelelt a beléptetési feltételeknek. Érkezéséről, il­letve átutazásáról Krisán Attila is csak a sajtó útján értesült. ÉRTESÍTÉS! Értesítjük Kaposvár város és városrészei, valamint Juta, Kaposhomok és Zselickislak lakosságát, hogy 1994. február 1. napjától a fenti települések víz- és csatornamű rendszereit a Kaposvári Vízművek Kft. üzemelteti A közműszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseiket fenti időponttól az alábbi helyeken és telefonszámokon tehetik meg T. fogyasztóink. Társaság központja: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 12. Telefon: 317-170 Ügyfélszolgálatunk: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 12. Telefon: 314-167 Ivóvízszolgáltatással kapcsolatos bejelentések: 7400 Kaposvár, Raktár utca 13. Telefon: 310-155 Központi diszpécserszolgálat (hibabejelentés 0-24 óráig) 7400 Kaposvár, Raktár utca 13. Telefon: 316-157 Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos bejelentések: 7400 Kaposvár, Szennyvíztelepi út 2. Telefon: 321-900 Tájékoztatjuk T. fogyasztóinkat, hogy 1994. február 2. és 13-a között fő- és mellékvízmérő leolvasást végzünk, egyben kérjük, tegyék lehetővé a vízmérőórák leolvasását. Kaposvári Vízművek Kft. (31996) A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség közli, hogy elveszett a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 7621 Pécs, Papnövelde u. 13. Pf.: 412 MNB sz.: 249-90171-1835 2. feliratú bélyegzője, ezért az érvénytelen 1994. január 31-től. (32272)

Next

/
Oldalképek
Tartalom