Somogyi Hírlap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

nWif 6 S SOMOG YI HÍRLAP >• f V. évfolyam, 1. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPI LAP 1994. január 3., hétfő F orintleértékelés A Magyar Nemzeti Bank 1994. január 3-i hatállyal — saját hatáskörében — 1 szá­zalékkal leértékelte a forintot a valutakosárhoz képest. A leér­tékelést alapvetően az ameri­kai dollár nemzetközi deviza­piacokon bekövetkezett erő­södése indokolja. A lépés összhangban van az MNB hi­vatalosan meghirdetett árfo­lyampolitikájával. Főhajtás Petőfi szülőházánál Szilveszter éjszakáján a hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztek Petőfi Sándor születéséről. Kiskőrö­sön a költő szülőháza előtti té­ren — közvetlenül éjfél után — Barkóczi Ferenc polgármester rövid beszéde és irodalmi mű­sor után a jelenlévők koszorút helyeztek el az emlékház fa­lán. Az újév első napján a költő szüleinek kiskunfélegy­házi házánál és szerte a me­gyében több Petőfi emlékhe­lyen is megemlékeztek a for­radalmár poéta születésének 171. évfordulójáról. Dombormű-avatás Budapesten Ismét eredeti helyére került vissza vasárnap az a Pe- tőfi-dombormű, amelyet nagy nemzeti költőnk születésének centenáriumán 1923-ban he­lyeztek el először a főváros­ban. A domborművet a szé­kesfőváros polgárai akkor az egykori Horváth-házra tették, oda, ahol 1848-ban a Nemzeti dalt és a 12 pontot cenzúra nélkül nyomtatták ki. Ez a ház jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán áll. Újjáéledt a peremartoni műtrágyagyártás Nyereséggel gyártott és ér­tékesített műtrágyát 1993- ban, a felszámolás alatt lévő Peremartoni Vegyipari Vállalat egyik üzemének új tulajdo­nosa, a Transzcenter Kft. Mi­előtt az egy esztendőn át „alvó” gépeket, berendezése­ket fölélesztették, milliókat köl­töttek a felújításra, karbantar­tásra, és a módosították a ko­rábbi gyártmányt is. Az újrain­dítás óta olyan összetett mű­trágyát állítanak elő, amelynek mindhárom komponense — a foszfor, a kálium és a nitrogén — szükség szerinti arányban változtatható. Megkezdték az egyes növények speciális ta­lajtáplálékának előállítását is. Két helyi rádió Szekszárdon A szekszárdi rádióhallgatók a bőség zavarával küszköd­nek napok óta; két helyi adó működik a városban, mind­kettő magánvállalkozásként. Részletes programjukat min­dennap közli a Tolnai Népúj­ság, egymás mellett, s mivel az URH-sávon is nagyon kö­zel vannak egymáshoz, a rá- diózók átkapcsolhatnak egyik­ről a másikra, eldönthetik, me­lyik a jobb, melyik lesz hosszú távon is életképes. Minden­esetre Szilveszter napjára az Alisca Rádió is, meg a Szek­szárdi Rádió is egésznapos műsort szervezett. ÚJÉVI KÖRKÉRDÉSÜNK Csak az egészségbiztosítás költözött, a nyugdíjbiztosítás maradt 1994-es remények Kicsi lett a kaposvári „cifra palota” Megnövekedett az apparátus létszáma — Légkondicionált ügyfélszolgálat Mit remél 1994-től? — kérdezték a Somogyi Hír­lap munkatársai az új év fordulóján a megye közé­leti és érdekes embereitől, ismert személyiségektől, illetve állítottak meg ezzel a kérdéssel találomra em­bereket. íme a válaszok. Szépné Mészáros Mária, jósnő: — Ne szoruljanak jós­nőre az emberek. Dr. Kolbert István, a megyei közgyűlés alelnöke: — Egy szép tavaszt remélek, elége­dettebb polgárokat, virágzó Somogyországot. Püspök Rudolf, a Kaposvári Városgazdálkodási Rt el­nök-igazgatója: — 1993-ban stabilizálódott az Rt, 1994-ben terjeszkedni akarunk. Jaczó Győző, a megyei közúti igazgatóság vezetője: — Nagyobb egyetértést, külö­nösen a választásokat ille­tően. (Folytatás a 4. oldalon) — Költsék csak -a palotá­jukra a pénzemet — írta az egyik megbírságolt munkaadó a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójának. Sárdi Gyula azonban nem válaszolt a méltatlankodó levélre, jólle­het tudja: nagy az ellenszenv az emberekben a kaposvári, 350 millió forintért épült szék­ház miatt. Főleg, hogy köztu­dott: sokan tartoznak a tb-nek; csak Somogybán közel kétmil­liárd forint a kintlévőség. (Folytatás a 3. oldalon) Alig változnak sertésfelvásárlási árak Új minősítőrendszer a húskombinátban Egy hónapja, december 5-i különkiadásában közölte a Somogyi Hírlap az élősertés- felvásárlási árakat. Most ismét megkérdeztük a legnagyobb üzemeket, mennyiért veszik az állatokat, s a tapasztalat azt mutatja: egyelőre stagnál a sertésár Somogybán. Ez alól két kivétel van: egyik a szabadpiaci ár. Mintha véget ért volna az első nagy disznó­tor-időszak, a 110-120 forintos ár 100 körülire esett vissza. Ennél jóval többeket érint a másik változás, a húskombi­nát új minősítési rendszeré­hez kapcsolódó árak alaku­lása. Eddig a minőséget, vagyis a hús-zsír arányt a sza­lonnavastagság, illetve a csontoshús-kitermelés méré­sével állapították meg. (Folytatás a 8. oldalon) Januárban mindegyik társaság lesz Félgőzön a tejfeldolgozók Az újévben minden bizony­nyal felgyorsul a tejipar priva­tizációja, miután várhatóan ja­nuárban befejeződik vala­mennyi cég társasággá alakí­tása és megtörténik a decent­ralizált üzemek értékesítése is - mondta el Szilvássy Gábor, a Földművelésügyi Miniszté­rium főosztályvezetője. (Folytatás a 2. oldalon) A programban: elnöktalálkozó, vásár, gazdasági kutatások Valamennyi könnyítést tartalmaz Pécs az Alpok-Adria kamarai központja Egyszerűsödő adójogszabály­változások Ez évtől Dél-Dunántúl az Al­pok-Adria régió gazdasági központja, miután Szűcs Ist­vánt, a Dél-Dunántúli Regioná­lis Gazdasági Kamara elnökét választották meg az Alpok-Ad­ria Kereskedelmi és Gazdasági Kamarák Bizottságának új el­nökévé. Az ezzel összefüggő tervekről, teendőkről Síkfői Ta­más, a pécsi székhelyű, térségi hatáskörű kamara főtitkára az MTI. tudósítójának elmondta, hogy januárban Pécsett fogad­ják a kamaraelnököket, s akkor pontosítják a programokat. Az elnökök későbbi konferenciáját is a városban rendezik meg. Terveikben szerepel, hogy több olyan vásárt, kiállítást és egyéb rendezvényt szerveznek, ame­lyek új üzleti kapcsolatok kiala­kításához segítik a különböző vállalkozásokat, vállalatokat; gyorsítani kívánják továbbá a gazdasági információk áramlá­sát is. Az Alpok-Adria Munka- közösségben résztvevő kama­rák gazdasági önkormányzat­ként működnek, önálló jogi és anyagi lehetőségeik vannak (Folytatás a 2. oldalon) Az Országgyűlés által ölfo­gadott adójogszabály-változá­sok közül néhány visszamenő­leges hatályú, ám e rendelke­zések előnyösek az adózók számára. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál az MTI kérdésére részletes tájékozta­tást adtak a változásokról, ame­lyek a lakáseladásból szár­mazó jövedelmekre, a szövet­kezeti vagyonrészekre, vala­mint a bevallási kötelezettség bizonyos szabályaira vonat­koznak. (Folytatás a 2. oldalon) Gyorshajtással a járdaszigetre A gyorshajtás megint balesetet okozott. Ezúttal tegnap délután Kaposvá­ron a 48-as Ifjúság útja és a Füredi utca keresztező­désében, ahol Komor Gá­bor 18 éves kaposvári la­kos nem a forgalmi viszo­nyoknak megfelelő sebes­séggel autózott, és amikor fékezett, a gépkocsi meg­csúszott az úton, majd a kereszteződésben a járda­szigetre hajtott s ott el­ütött három gyalogost. Közülük az egyik súlyos, a másik két személy — egy 15 éves és e>jy hatéves fiú — könnyű sérülést szen­vedett. Az anyagi kár az autó­ban körűibe lül ötvenezer forint. Próbaútra kész az Intercity Naponta ellenőrzik a dombóvári vasútvonalon a szemafo­rokat. A legtöbb vasútvonalat már ellátták modern fényjel­zőkkel, ezen a szakaszon azonban még petróleumlámpa vi­lágít a szemaforokban. Ezért is kell a naponkénti ellenőrzés és feltöltésük. Fotó: Lang Róbert Megközelítően 16 milliárd fo­rintos veszteséggel zárta az óévet a MÁV Rt. A kedvezőtlen pénzügyi helyzet ellenére a tár­saság jelentős eredményeket is elkönyvelhetett 1993-ban — mondta el Sipos István, a Máv Rt vezérigazgató-helyettese. A legnagyobb a társaság műkö­dőképességének fenntartása volt, amit elsősorban a szállítá­sok jelentős mértékű vissza­esése veszélyeztetett. Egyfelől a hazai ipari és a mezőgazda- sági termelők megrendelései­nek száma csappant meg, másfelől — s ez még érzéke­nyebben érintette a céget — a Kis-Jugoszláviával szemben elrendelt ENSZ embargó és ennek későbbi szigorítása fosz­totta meg a legjövedelmezőbb tranzitszállításoktól a MÁV-ot, havonta megközelítően 800 millió forintos bevételkiesést okozva. A nehézségek ellenére a társaság az óévben számot­tevő műszaki fejlesztéseket hajtott végre: korszerűsítették a hegyeshalmi vonalat, új kocsi­kat rendeltek és állítottak üzembe, s megkezdték az el­használódott személyszállító vagonok felújítását is. A hazai Intercity szerelvények már az európai követelménynek is megfelelnek, és az idén mun­kába állhat az az Intercity mo­torvonat is, amelyet januárban bocsátanak próbaútjára. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom