Somogyi Hírlap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

I __________ -___________—— \ 2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994.január3.,hétfő A programban: elnöktalálkozó, vásár, gazdasági kutatások Pécs az Alpok-Adria kamarai központja Göncz Árpád / • / • 1 M •• A // • újévi köszöntője Kubai menekültek Rekordot döntött az elmúlt évben az amerikai partokra menekült kubaiak száma. 1993-ban több mint 3500-an menekültek a szigetországból Floridába, az Egyesült Álla­mok déli partvidékére. Ez a szám 43 százalékkal több az előző évinél, s a legmagasabb a rekordnak számító 1980-as esztendő óta — közölték az amerikai parti őrség illetéke­sei. Casrto a válságról Az 1993-as év volt a kubai forradalom történetének leg­nehezebb esztendeje, de az ország idén már megkezdheti a kilábalást válságos helyze­téből — hangoztatta Fidel Castro kubai állam- és kor­mányfő szombaton, az ország nemzeti ünnepén mondott másfél órás beszédében, San­tiago de Cubában. Castro nem tett említést azonban a kubai vezetés további refor­melképzeléseiről. Indián támadás Dél-Mexikóban Indián felkelő csoportok fegyveres támadást intéztek a hét végén több dél-mexikói város ellen, az ország kö­zépső vidékén, s négyet közü­lük elfoglaltak. A magát Zapa­tista Nemzeti Felszabadító Hadseregnek nevező, eddig ismeretlen csoport nyilatkoza­tot tett közzé, amelyben hadat üzent a szövetségi kormány­zatnak. Az indián parasztok­ból álló csoport azért fogott fegyvert, hogy elérje egy át­meneti kormány létrejöttét, a politikai rendszer átalakítását, a földreform végrehajtását, il­letve a városi és falusi szegé­nyek problémáinak a megol­dását. Az összecsapásokban heten vesztették életüket, ti­zennyolcán pedig megsebe­sültek. Zsirinovszkij fenyegetőzése Az orosz nacionalista szél­sőségesek vezére, Vlagyimir Zsirinovszkij azzal fenyegette meg Németországot, hogy ha hatalomra kerül Moszkvában, 300 ezer orosz katonát fog ál- lomásoztatni német földön. Zsirinovszkij kirohanásairól a Welt am Sonntag számolt be, ezek pár nappal ezelőtt han­goztak el Szófiában, amikor a politikussal közölték: nem en­gedélyezik beutazását Né­metországba. Zsirinovszkij azt is közölte, hogy a beutazási ti­lalomhoz hasonló döntések a harmadik világháború kirob­banását, Németország „teljes szétrombolását” eredményez­hetik. Az elutasítás tolmácsoló német diplomatát az orosz pártvezér „likvidálással” fe­nyegette meg. Gyilkosság Spanyolországban A spanyol tengerparton fekvő Gandía (Valencia tarto­mány) városában ismeretlen tettesek — feltehetőleg bosz- szúból — öt kínait gyilkoltak meg. A spanyol rendőrség közlése szerint a kínai étterem tulajdonosnőjét és négy pin­cért vélhetőleg egy fejszével ütötték agyon. Az asszony te­temét az étteremben találták meg, a négy további áldozatra pedig egy közeli lakásban bukkantak. A hatóságok a kí­naiak közötti leszámolásra gyanakszanak. (Folytatás az 1. oldalról) Közülük csupán a két ma­gyarországi, a győri és pécsi székhelyű regionális gazda­sági kamara kivétel, mert ezek nem közjogi kamarák. Ezért is megtiszteltetés, hogy a szervezet közelmúltban Triesztben tartott konferenciá­ján a bizottság élére pécsi el­nököt választottak - mondta a főtitkár. A konferenciának több fon­tos kezdeményezése volt. Ezek közé tartozik, hogy a Lombard Kamarai Szövet­ségnek létre kell hoznia egy kutató intézetet, mely az ipari termelés tapasztalatait ösz- szesíti. A Trentino-Alto-Adi- gei Kamarai Szövetség gaz­dasági statisztikákat állít majd össze. A Stájer Gazdasági Kamara feladata, hogy a tag­államok gazdasági törvényei­nek elemzésével felkutassa, (Folytatás az I. oldalról) Az átalakulásnak és a tulaj­donváltásnak köszönhetően megindulhat az agazat fejlő­dése, az új társaságoknak azonban továbbra is számos problémával kell majd szem­benézniük. Az elmúlt években jelentősen csökkent a tejter­melés és feldolgozás jöve­delmezősége, a belföldi fo­gyasztás drasztikusan - más­fél év alatt megközelítően a 60 százalékára - esett vissza a kelet-európai piacok jelentős része elveszett és a hazai pia­con megjelentek az igen ma­gas állami támogatást élvező külföldi termékek. Mindezek hatására a tejfeldolgozási ka­pacitásoknak tavaly már csak 50-60 százalékát tudták ki­használni a vállalatok, így a jövőben várhatóan több üzem kényszerül majd a racionalizá­lásra. Várhatóan azok a cégek (Folytatás az 1. oldalról) Azoknak, akik volt tanácsi, il­letve önkormányzati lakásukat megvásárolták, és ezt követően kívánják eladni azt, jelentős könnyebbséget jelent, hogy az eddigi szabályoktól eltérően a szerzési értéknek a lakás teljes forgalmi értéke számít majd. Ezen kívül a lakáseladásból származó jövedelemnek a szer­zéskori, illetve az eladási érték­különbözete számít. 1993-ban az eredeti szabályozás szerint akkor nem kellett adózni a laká­seladásból származó bevétel után, amennyiben azt teljes egészében új lakás vásárlására, illetve lakáshasználati jog meg­szerzésére fordította az eladó. Ez a szabály változik most úgy, hogy csak a különbözetet kell lakásvásárlásra fordítani, és ez nemcsak 1994-től érvényes, hanem már az 1992-től történt eladásokra is vonatkozik. Azok a szövetkezeti üzletré­szek, amelyekhez a szövetkeze­tek átalakulása során jutottak a volt szövetkezeti tagok, ezentúl hol lehetséges szabadkeres­kedelmi övezeteket kialakí­tani. (folyt, köv.) Felső- Ausztria Kereskedelmi Kama­rája lesz a technológiai kutató intézetek adatbázisa, s ez az intézmény fogja elkészíteni a vasúti és közúti közlekedési vonalak fejlesztési lehetősé­geit összegező tanulmányt. A Szlovén Gazdasági Kamara egy olyan munkacsoportot hoz létre, amely kidolgozza a kis- és középüzemi vállalko­zóknak nyújtható kedvezmé­nyek rendszerét. Ugyancsak a Szlovéniában működő ka­mara vállalta magára, hogy az Alpok-Adria kamarák bármely tagjának ingyenes szolgáltatásokkal áll rendel­kezésére az üzleti kapcsola­tok fölvételéhez és az infor­mációk cseréjében, valamint megszervezik az Alpok-Adria vállalkozások találkozóját. tudnak majd eredményesen tevékenykedni, amelyek a nyugat-európaihoz hasonló minőségű terméket állítanak elő és megszervezik a terme­lési hátterét is, valamint a mi­nőségen túl a marketingre, a reklámra és a csomagolásra is figyelmet fordítanak. Bár a 15 tejipari vállalat közül csupán a Fejértej Rt.-nél történt meg a tulajdonváltás, a decentralizált privatizáció keretében több önálló üzemegységet is érté­kesítettek, aminek egy részét külföldi befektetők, ír, holland, francia, olasz és libanoni cé­gek vásárolták meg. Az első tapasztalatok a külföldi befek­tetőkről kedvezőek, nem bizo­nyult ugyanis valósnak az a fé­lelem, mely szerint a külföldiek a hazai gyártás fejlesztése he­lyett csak piacot keresnek termékeiknek. A befektetők egy részé a termelők támoga­olyan értékpapírnak számíta­nak, mintha azokat ellenérték fe­jében szerezte volna meg az új tulajdonos. Ez azt jelenti, hogy amennyiben értékesíteni kíván­ják üzletrészeiket, és azt a név­érték alatti áron teszik meg, ak­kor nem keletkezik adóköteles jövedelmük. Az eddigi szabá­lyok szerint az ilyen üzletrészek névértéke után 20 százalékkal kellett adózni. A változás mind­azokra vonatkozik, akik ilyen ér­tékpapírhoz jutottak, vagyis amennyiben önrevíziót készíte­nek a múlt évre vonatkozó adó­bevallásukra, akkor csökkenthe­tik az 1992. évre vonatkozó adó­fizetési kötelezettségüket, visz- szakaphatják már befizetett adó­juk egy részét. A harmadik ilyen visszamenőlegesj hatályú válto­zás az, hogy bizonyos esetek­ben azoknak, akik év közben munkanélküliek ííí voltak, de de­cember 31-én alkalmazásban állnak, nem kell adóbevallást készíteniük. Helyettük a beval­lást a munkáltatói készíti el és in­tézi az adóhatósággal. Szintén Szűcs István bizottsági el­nökké választásával a Dél- Dunántúli Regionális Gazda­sági Kamarára hárul a fel­adat, hogy összefogja ezeket a tevékenységeket. A Triesztben - tizenharma­dik alkalommal - tartott elnöki konferencia egyébként záró indítványt adott ki, amelyben megfogalmazza, hogy talál­kozójukkal lezárult a munka- közösség működésének első szakasza. A különböző politi­kai rendszerekhez tartozó megyék és tartományok tö­mörülése történelmi szerepet játszott a - főleg gazdasági - kapcsolatok megszületése előtt álló akadályok leküzdé­sében. Most viszont - közük a dokumentumban - az opera­tív időszak következik, vagyis a vállalatok és vállalkozások közti gazdasági együttműkö­dést akarják előmozdítani. tásának és a termelés meg­szervezésének szükségessé­gét is felismerte. A tárca a privatizáció során az árbevétel nagysága helyett a hosszú távú működőképes­ség biztosítását tartja elsőren­dűnek, ami a megfelelő tulaj­donosi struktúrával biztosít­ható. A cégek részvényeinek 25 százalékát plusz egy sza­vazatot minden vállalatnál a termelőknek tartanak fenn, az érdeklődés azonban ennél is nagyobb. A tárca álláspontja szerint a megfelelő termelői érdekeltség, a vertikális tulaj­donosi struktúra nagy mértékű biztosítéka lehet a működőké­pesség fenntartásának. Bár a fogyasztási szokások radikális megváltozásában a cégek nem bízhatnak, a minisztérium azonban a belső piac fokozot­tabb védelmével segíti majd az ágazat tevékenységét. nem kell bevallást készíteniük azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíjukon kívül csak értékpapírból származó jö­vedelmük volt, tehát nem kell bevallani a kincstárjegyből, köt­vényből, letéti jegyből, illetve más értékpapírból származó jö­vedelmeket. Visszamenőleges hatályú az a rendelkezés is, amely az 1990-ben és 1991-ben igénybe vett befektetési ked­vezményekre is kiterjeszti az úgynevezett hároméves sza­bályt. Eszerint a befektetési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adott értékpa­pírt, illetve üzletrészt legalább három évig kell a tulajdonában tartania az igénybevevőnek. 1990-ben és 1991-ben még nemcsak értékpapírokra, de kft-üzletrészekre is igénybe le­hetett venni ezt a kedvezményt, azonban akkor az igénybevétel feltétele a befektetés fenntar­tása volt korlátlan határidővel. A jelenlegi változtatás most ezekre a befektetésekre is kiter­jeszti a hároméves szabályt. Honfitársaim, Barátaim, — határainkon innét és túl élő magyarok: közös hazánk magu­kat más nemzet fiainak valló polgárai; s mindazok, akiket há­ború vihara vetett ki otthonukból, s most nálunk találtak menedé­ket — engedjék meg, hogy me­leg szeretettel köszöntsem Önö­ket az új esztendő küszöbén. Egy nehéz esztendő végeztével, és — bár cáfolna rám az idő! — egy nehéznek ígérkező év első perceiben. Amikor négy évtized múltán felborult a félelem egyensúlya, s a világ a közösen elveszített hidegháború keser­ves árát fizeti; amikor nagy, kö­zös pátriánk — Európa — szo­rongató gondjai közt a politi­kai-gazdasági egységéhez ve­zető keskeny ösvényt keresi; amikor szűkebb térségünk, Ke- let-Közép-Európa újonnan visz- szanyert szabadsága birtokában elavult gazdasága, elgyötört tár­sadalma megújításának ember- fölötti feladatával birkózik. Sokan köszöntjük ma és sok­féleképpen köszöntjük az új esz­tendőt: néhányan dúsgazdagon, sokan szerényen vagy épp szo­rongató szegénységben. De egy biztos: valamennyien békes­ségre kiéhezve. Békességre: a bennünket környező tágabb és szűkebb vi­lággal, de mindenekelőtt önma­gunkkal, mert csak ha a magunk belső békéjét visszanyertük, va­gyunk képesek a világgal is megbékélni. A társadalom élő emlékezete két nemzedéknyire nyúlik visz- sza. Az idő óta ezrével vándorol­tak ki innét magyarok. S ezrével menekültek a szülőföldjükről ide be is. Az idő óta gyilkos kézre adtak itt zsidót, cigányt, mert zsidónak, cigánynak született. S kikergettek innét németet, mert német, s az otthonából kiűztek délszlávot, mert délszláv. Ezer­szám üldöztek munkást, parasz­tot, urat, arisztokratát, mert másként szemlélte a világot, mert munkás volt, paraszt, úr, vagy arisztokrata. Az idő óta ül­döztek itt volt üldözőket, s üldöz­ték egymást új üldözők. S ezer­szám kívánták meg, s vették el a más házát és mezejét. Ezrek hittek, s tették, amit a hi­tük diktál, ha rossz is; százezrek tettek úgy, mintha hittek volna, s tették, amit elvártak tőlük. Mert féltek. S mindeközben éltek és túléltek: eltemették a szüleiket, elvesztettek egy világháborút, gyermekeket nemzettek és szül­tek, fölnevelték őket, harckocsik széttaposták a forradalmukat, ők végezték a dolgukat, fölhúzták a házat, fát ültettek, építették— szépítették a közös hazát, bete­gek voltak és gyógyítottak, tanul­tak és tanítottak, s mikor nagy­sokára megnyílt a nagyvilág, ki­mentek és nyitott szemmel kö­rülnéztek. Ók, a mindenkori „ügyeletes” többség. Mindeközben észben tartották a maguk sebeit, de alig gondol­tak a másokéval, amit talán épp ők ütöttek, ha mással, nem hát részvétlenséggel vagy kár­örömmel. Igen: voltak és vannak köz­tünk — mi közöttünk! — csillag­szemű nők, akik ha telefüstölt szobába lépnek, magától kinyílik az ablak. s beárad rajta a tiszta levegő. És vannak sugárzóan igazmondó, igazságtudó férfiak. A mindennapok hősei és szent­jei, akiket arról lehet fölismerni, hogy tartósan békében élnek önmagukkal. Róluk senki nem vezet listát, nem tömörülnek szövetségbe, nem igazolják egymás múltbeli tetteit, nincs mit titkolniuk, feled­tetniük vagy túlteljesíteniük. Mert tudják — ők tudják! —, amit mindenkinek tudnia kéne: hogy minden társadalomban ál­landó a jó és a rossz egyensú­lya. Ha megbillen a kettő mér­lege, az idő helyrebillenti. Tör­vényszerűen. Bosszúval, ami bosszút szül, kár az idő dolgát késleltetni. Meg azt, hogy az embernek egyetlen java van, amit ha két kézzel szór szét, magának lesz annál többje belőle: a szeretet. Ma éjjel — egy — vagy több? — nehéz év küszöbén mindany- nyiunknak azt javaslom: békül- jünk ki önmagunkkal, fogadjuk el, hogy magunk is, mint bárki más, esendő emberek vagyunk. Sem jobbak, sem rosszabbak, sem többek, sem kevesebbek. Ha püspökök, ha kéménysep­rők. Ebben a nekünk rendelt kis hazánkban magunkért, egymá­sért — egymás sebeiért és azok gyógyultáért! — egyetemlege­sen felelősek. Kössünk hát ma éjjel békét - ki tudja, hátha tartósnak bizonyul? Mindannyiunknak boldog Újé­vet kívánok! Megrendelőlap Eddig még nem találkoztam a Somogyi Hírlap díj­beszedő kézbesítőjével, ezért kérem, hogy keres­sen fel a következő címen, Név: ........................................... ...................................... C ím: hogy előfizethessem a Somogyi Hírlapot. egy hónapra 375 forintért negyed évre 1125 forintért félévre 2250 forintért egy évre 4140 forintért (Kérjük a megfelelő négyzetet megjelölni.) Kérjük, hogy az itt közölt megrendelőlapot küldjék vissza postafordultával a Somogyi Hírlap 7401 Kaposvár, Pf. 31. címre, amelyre postabélyeget nem kell ragasztani. A borí­tékra írják rá: Terjesztés. A levél beérkezése után soron1'' 1 keressük föl a megrendelőket. □ □ □ □ Januárban mindegyik társaság lesz Félgőzön a tejfeldolgozók VALAMENNYI KÖNNYÍTÉST TARTALMAZ . Egyszerűsödő adój ogszabály-változások

Next

/
Oldalképek
Tartalom