Somogyi Hírlap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

SOMOGYI HÍRLAP Új Morbus Hungaricus Rendhagyó kerekasztalbeszélgetés „szívügyekről” a kaposvári kórházban — Ezek után hogyan akar­nak a professzor urak segí­teni? A kérdés nem egy gyó­gyíthatatlan beteg fölötti konzí­lium után hangzott el, hanem annak a késődélutánba nyúló kerekasztalbeszélgetésnek a legkritikusabb pontján tette föl egy főorvos az ország vezető professzorainak, amelyen kardiolóusok, tüdőgyógyá­szok, belgyógyászok és házi­orvosok „látleletei” alapján az Országos Kardiológiai Intézet vezető szakemberei szembe­sültek az népegészségügy akut problémáival. (Folytatás az 1. oldalról) Egy forinttal drágulnak keddtől az üzemanyagok 1993. október 1., péntek Buszok fesztiválja a Balaton-parton Siófokon tegnap nyitották meg a kilencedik alkalommal ren­dezett nemzetközi autóbusz találkozót. A vasárnapig tartó eseménysorozatra Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából, Franciaországból, Horvátországból, Szlovákiából és Bulgáriá­ból autóbusszal érkező turistákat és idegenforgalmi szakem­bereket várnak Siófokra. (Tudósításunk a 3. oldalon) Egyértelmű, hogy Antall József vezeti majd az MDF országos listáját, bár azt a párt valószínűleg csak janu­árban állítja össze. Ezt Le- zsák Sándor, az MDF új ügy­vezető elnöke közölte sajtótá­jékoztatón, ahol ismertették a pártelnök-miniszterelnök poli­tikai helyzetelemzését. Balaton Füszért áruház Marcaliban E hónap közepére fejeződik be a megyei kórház közműre­konstrukciós munkáinak első része. Most a fűtés- és a víz­hálózatot építették ki, jövőre a szenny- és csapadékvíz elve­zető rendszert újítják fel. A munkálatokra a parlament 60 millió forintot szavazott meg. (Fotó: Kovács Tibor) Befejeződött a viharjelzés — 34 fok volt a csúcs Siófokon A Balatonnál szeptember 30-ával befejeződött az 59. viharjelzési idény. Az idei nyár az átlagosnál szele­sebb, de nagy erős viharok­ban szegény volt. Ezt igazolják a siófoki és keszthelyi meteorológiai fő­állomások, valamint a Bala­ton-parton elhelyezett 10 au­tomata meteorológiai állo­más, illetve szélműszeí ada­tai. Júniusban és júliusban egyaránt 24! olyan nap volt, amikor a szélsebesség meghaladta valamely idő­szakban a viharjelzési szempontból kritikus 40 km/ órát a Balaton egy részén vagy az egész Balatonon (Folytatás a 3. oldalon) IV. évfolyam, 229. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP Göncz Árpádnál a máltai nagymester Magyarország számára megtiszteltetés, hogy Kö- zép-Kelet-Európában első­ként Budapestet látogatta meg a Szuverén Máltai Lo­vagrend vezetője. Erről Göncz Árpád köztársasági el­nök beszélt, amikor tegnap hivatalában fogadta Fra And­rew Bertiet, a Szuverén Máltai Lovagrend 78. nagymesterét. Kereskedelmi megállapodás Október 1-jétől megszűnik a magyar exportőrök verseny- hátránya az EFTA-országok piacain, miután életbe lép ha­zánk és az Európai Szabadke­reskedelmi Társulás öt tagor­szága között a szabadkeres­kedelmi megállapodás. A Építőipari szakmai nap Pécsett Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye építőipari szerve­zetei, intézményei, ipari nagy- felhasználói igényeinek felmé­rését és a kapcsolatok kialakí­tását elősegítő építőipari szakmai napokat rendeznek Pécsett. Az október 6-án, 9 órától a Hotel Hunyorban szervezett eseményt a Bara­nya Megyei Építőipari Egyesü­lés és az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége dél-du­nántúli képviselete rendezi. Koncessziós pályázat az M7-esre Az M7-es autópálya kor­szerűsítésére és az országha­tárig terjedő kiépítésére kon­cessziós pályázatot ír ki a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. Olyan konzorciumok vagy vállalatok kiválasztását tervezik, ame­lyek képesek saját pénzesz­közeikből finanszírozni, meg­építeni, üzemeltetni és fenn­tartani egy több mint 200 ki­lométeres autópályaszakaszt. Antall József az országos lista vezetője Újabb álláslehetőségek közhasznú munkára Csaknem húszezren vannak munka nélkül Somogybán 275 MILLIÓ FORINT JUT A MEGOLDÁSRA Egyre több munkanélküli esik ki a járadékellátásból. Ezután már csak az önkor­mányzatoktól • kaphatnak mintegy ötezer forint körüli jö­vedelempótló támogatást — ha jogosultnak találtatnak. Az önkormányzatok rá lesznek szorulva, hogy az állástala­noknak munkát találjanak. A megoldás a már 1987 óta működő közhasznú munka­végzés lesz — hangsúlyozta Rózsavölgyi István, a Somogy megyei munkaügyi központ igazgatója a tegnapi munkaü­gyi tanács ülését követő sajtó- tájékoztatón. A munkáltatók megnövekedett igénye, a munkanélküliek számának emelkedése következtében 1991-ben 39, 1992-ben 111, míg az idén 144 munkáltató nyújtott be közhasznú foglal­koztatásra pályázatot. A foglalkoztatási alapból több mint ezren havonta átla­gosan kilencezer forintot kap­tak. (Folytatás a 4. oldalon) Megújuló kórházi közművek Az ÁVÜ tegnap felementette az igazgatókat Patika csata... Újabb per a gyógyszertári privatizációk ügyében? (Munkatársunk telefon­jelentése) Tegnap az ÁVÜ az or­szág valamennyi megyei gyógyszertári központjá­nak igazgatóját felmen­tette tisztségéből és a he­lyükbe privatizáció' bizto­sokat ültetett. A biztosok ma foglalják el helyüket, az igazgatókkal tegnap az ÁVÜ budapesti székházá­ban közölték a hírt. Az Állami Vagyonügynök­ség ülésével párhuzamosan azonban az önkormányza­tok gyógyszerészeti konzul­tatív fóruma is megbeszélés tartott, amelyen kemény hangon ítélték el az Állami Vagyonügynökség — szerin­tük — jogsértő intézkedé­seit. A patika-privatizációs csata az állam és az önkor­mányzatok közt régóta tart. Ugyan 1990-ben az egész­ségügyi törvény még az ön- kormányzatok alá rendelte a gyógyszertárakat, a Bel­ügyminisztérium azonban időközben a politikai helyzet változására hivatkozva mó­dosította álláspontját. Ennek ellenére a megyék a gyógy­szertárakat és a központokat sajátjuknak tekintik. Sőt je­lenleg tizenkét megyében fo­lyik bírósági per a tulajdon­joggal kapcsolatban. (Folytatás a 2. oldalon) Meteorológiai összegzés a Balatonról Forró, szeles nyár búcsúzott Szerdától ismét Somogy Expo Megnyitó helikopterről Ülésezett a városi érdekegyeztető fórum Elfogadták a távfűtési díjemelést A Balaton Füszért 14. áru­házának műszaki átadására került sor tegnap Marcaliban. A kétcsatornás funkciójú üz­letház részben a lakosságot szolgálja majd ki — diszkon­táron — az élelmiszeripari és a vegyiáruk teljes választéká­val, részben a viszonteladók­nak, közületeknek, magánvál­lalkozóknak kínálja a termé­keit. 30-35 millió forintos be­ruházásban készült és októ­ber végén nyitják meg 25 mil­lió forintos árukészlettel. Indulás előtt az ősz so­mogyi üzleti fóruma a Kara­ván vásárvárosban. A So­mogy Expón végleges a sor­rend, minden talpalatnyi hely már a kiállítóké. A vásár hivatalos fővéd­nöke a Vállalkozók Orszá­gos Szövetségének szerve­zési igazatója, Réthly Gábor nyitja meg szerdán tíz órakor a hatodik somogyi expót, mégpedig rendhagyó módon — helikopterről. (Folytatás a 3. oldalon) Hosszas vita és több ja­vaslat beterjesztése után tegnap késő délután a ka­posvári önkormányzat mel­lett működő Városi Érdek­egyeztető Fórum elfogadta a tervezett távhőszolgáltatási díjemelésről szóló előter­jesztést. Most már csak a közgyű­lésen múlik, hogy a Vagyon­kezelő Rt. október 15-től 185,95 forintot — plusz 10% áfa — kér légköbméteren­ként évente távfűtési díjként. Az emelés egy átlagos 2 szobás lakásnál havi 277,2 forint többletköltséget jelent majd. (Az eseményről szóló beszá­molónk a 3. oldalon) Egy forinttal kell többet fizetni a MÓL és az Áfor ku­taknál október 5-étől a kü­lönböző üzemanyagokért, illetőleg az ipari tüzelőllajért és a háztartási tüzelőola­jért. Az áremelést a MOL a forint leértékelésével, a vi­lágpiaci ármozgásokkal, il­letőleg a kereslet-kínálati viszonyok változásával in­dokolta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom