Somogyi Hírlap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

SOMOGYI HÍRLAP _______________________________________________________________ •• ^ _____ _____________________________________________________________ I V. évfolyam, 50. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. március 1., hétfő Magyar-ukrán tárgyalások Április első harmadában megalakul a magyar-ukrán gazdasági, kereskedelmi, tu­dományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság. Erről Ivan Herz, ukrán külgazdasági miniszter, és Berényi Lajos megbízott külgazdasági állam­titkár kötött megállapodást szombaton. Egyetértettek ab­ban is: ki kell dolgozni egy olyan jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a magyar-ukrán kölcsönös áruszállítások és szolgáltatások kivitelezésének mechanizmusát. Balsai hazatért Kanadából Ötnapos hivatalos látoga­tása befejeztével tegnap ha­zaérkezett Kanadából a dr. Balsai István által vezetett igazságügyi delegáció. A ma­gyar miniszter tárgyalásokat folytatott a szövetségi igaz­ságügy-miniszterrel, Québeck és Ontario tartomány igaz­ságügyi szerveinek vezetői­vel, elsősorban az igazság­szolgáltatás számítógépes fej­lesztésének lehetőségeiről, továbbá az úgynevezett „pénzmosás” társasági jogi és polgári jogi vetületeiről. Leverték Lukács emléktábláját Leverték Lukács György Belgrád rakparti emléktáblá­ját. A rendőrség lakossági be­jelentésből értesült az emlék­tábla megrongálásáról vasár­nap délelőtt. Egyelőre nem le­het tudni kik a tettesek, s hogy mikor történt a vandál pusztí­tás. Európai települések a békéért A volt Jugoszlávia területén lévő köztársaságok segélye­zésének, valamint a nemzet­közi együttműködés program­jának kidolgozásával foglalko­zott a kétnapos „Az európai te­lepülések összefogása az egykori Jugoszlávia békéjéért és demokráciájáért” című szeminárium Kecskeméten. A városi önkormányzat, vala­mint a Helsinki Polgári Szö­vetség kezdeményezésére létrejött tanácskozáson kilenc európai ország 36 képviselője vett részt. István József Vésén István józsef somogyi or­szággyűlési képviselő szom­baton látogatást tett a vései menekülttáborban. Részt vett a tábor református istentiszte­letén, majd adományokat adott át a tábor lakóinak. Változik a társadalombiztosítási törvény Új szabályok táppénzre, nyugdíjra Ma lép hatályba a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosítása, amely — egyebek között a biztosí­tási szabályokat, a táppénzre vételt, illetve a nyugdíjakat érintően — több lényeges változást hoz. Kiss Sándor, az Országos Társadalombiztosítási Fői­gazgatóság jogi és szakigaz­gatási főosztályának helyettes vezetője a biztosítási szabá­lyok két fontos változására hívta fel a figyelmet. Az első szerint, mivel a személyes közreműködés nem kötelező a szövetkeze­tekben, a társadalombiztosí­tás csak azokra terjed ki, akik munkaviszonyban vagy vállal­kozási jellegű jogviszonyban dolgoznak a szövetkezetek­ben. A másik, a szellemi sza­badfoglalkozásúakat — va­gyis az egyes tudományos és művészeti, illetve egyéb szel­lemi tevékenységet folytatókat — érinti. Őket ezen a jogcí­men, az eddigiektől eltérően nem illeti meg a biztosítás. Amennyiben nem állnak köte­lező biztosítás alá eső jogvi­szonyban, március 1-jétől csak a biztosítóval kötött külön megállapodás alapján vehetik igénybe a tb szolgáltatásait, il­letve ellátásait. (Folytatás a 2. oldalon) Ifjúság '93 - konferencia A fiatalság távlatosan is esélytelen! Gazsó Ferenc: Veszélybe került a társadalom generációs folytonosságának a biztosítása ÜLÉSEZIK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS Kéményseprők a napirenden Március első keddje sem múlik el megyegyűlés nélkül. A képviselők ez alkalommal sem kímélik magukat: 23 napi­rendi pontban szeretnének döntésre jutni. Nyitányként Jákli Péter Somogy főjegyzője számol be az önkormányzati hivatal legutóbbi ülése óta végzett munkáról. Számos fontos kérdést követően dr. Kolber István a közgyűlés al- elnöke kap szót, aki a megyei kéményseprő vállalat privati­zációjáról nyújt be előterjesz­tést. Az ülés utolsó harmadá­ban a Somogyi Tavasz '93 és a Kaposvári Tavaszi Fesztivál programjainak finanszírozását vitatják meg a képviselők. Felújított gyermekosztály Mosdóson A gondozás megkönnyítése és emberibbé tétele érdeké­ben már a szülők is gyerme­keik mellett maradhatnak a mosdósi tüdő- és szívkórház felújított gyermekosztályán. A kastélyépület emeletén levő korszerű osztályon elsősor­ban ágy számcsökkentéssel, valamint a tb-támogatásából nyert összegből komfortosítot- ták a 10 kórtermes, 30 ágyas részleget. Rövidesen átadják az osztályhoz csatolt torna­termet is, amely a súlyosan beteg gyermekek rehabilitá­cióját könnyíti meg. (Fotó: Lang Róbert) Dél-Dunántúl egyetért a korhatár feloldásával Regionális Fidesz- gyűlés Kaposváron Az erőszak ellen A Magyar-Izraeli Baráti Társaság tagjai, többsé­gükben a holocaust soha el nem feledhető borzalmait tú­lélők gyűltek össze tegnap délelőtt a Wesselényi utcai Goldmark-teremben. Ven­dégként ezúttal Boross Pé­ter belügyminiszter vett részt az összejövetelen. A kérdésekre válaszolva Boross Péter egyebek közt elmondotta: a magyar Bel­ügyminisztérium és az izra­eli Rendőrminisztérium kö­zött 1991 óta folyamatos, szoros kapcsolat alakult ki. A magyar belügyi tárca vezetője többek között han­goztatta: a rendőröket utasí­totta, hogy ahol horogke­resztet vagy más fasiszta jellegű provokatív ábrákat látnak — gondoskodjanak eltüntetéséről addig is, amíg erre törvényi szabályozás születik. Boross Péter válaszában kifejtette: a jogszerűség kö­vetelményeit betartva hatá­rozott fellépéssel vetnek gá­tat a káros jelenségeknek. Az áprilisi debreceni Fi- desz-kongresszus előtti má­sodik regionális gyűlését tar­totta a Fiatal Demokraták Szövetsége szombaton Ka­posváron. A Dél-dunántúli ré­gió négy megyéjéből megje­lent fideszesek a készülő új alapszabály-tervezetet vitatták meg elsősorban, hisz ez lesz az, ami hosszú távon biztosí­tani hivatott a párt életképes­ségét. Ennek az új alapszabálynak az egyik legfontosabb „fel­adata” a korhatár feloldása és a megyei, illetve országos el­nökök megválasztása. A régió tapasztalatairól tartott sajtótá­jékoztatót Orbán Viktor, a párt parlamenti frakcióvezetője. Mint elmondta, a négy me­gyéből mintegy harminc mó­dosító javaslat várható a kongresszusra, de ezek az alapkérdéseket nem érintik. A korhatárfeloldásban éppúgy, mint az elnökválasztás kérdé­sében megegyeztek a véle­mények. (Folytatás a 3. oldalon) Üjraegyesült a két párt „Szabadságot” kapott a Kisgazdapárt SZÁRSZÓI NYÁR — KISÚJSZÁLLÁSI TÉL A népi politizálás esélyei „Reméljük, hogy az 50 évvel ezelőtti szárszói nyár után a kisújszállási tél is bekerül a magyar politikai szótárba.” E szavakkal nyitotta meg a Számadás '92 — A népi politizálás esélye napjainkban című kétnapos konferenciát szomba­ton Kisújszálláson Durcza Lajos, a város polgármestere. A népi politizálás esélyeivel foglalkozó kisújszállási konfe­renciát Antall József is köszön­tötte. A miniszterelnökkel ez alkalomra készült mintegy fél­órás interjút videofelvételről játszották le a tanácskozás résztvevőinek. Antall József a politika alapvető kérdésének nevezte a nemzeti gondolko­dást, aminek a jelentőségét abban látja, hogy: „nemzeti sorskérdésekben meg kell őrizni ami a haladó magyar gondolkodásban mindig is benne volt". A kormányfő mél­tatta a népi íróknak a magyar történelemben betöltött sze­repét, a fél évszázaddal ez­előtti szárszói konferencia je­lentőségét. Ugyanakkor óvott egyfajta „népfrontos gondol­kodástól”, mert az „járhatatlan a működő, többpárti demokrá­ciákban” — hangzott Antall József üzenete. (Folytatás a 2. oldalon) Szombaton Kaposváron — ünnepélyes zászlóátadással — visszatért anyapártja, a Függeltlen Kisgazdapárt kebe­lébe a Szabadságpárt. A vá­lasztási kampányok előszelei fújdogálnak már, így minden­képpen nagy esemény ez az FKGP életében: mert bár a Szabadságpárt nem képvisel nagy tömeget, mostanában minden egyes potenciális szavazatra oda kell figyelni. Az egyesülés okaként dr. Gueth Gyula, a Szabadság- párt országos elnöke a szét­húzás, az ellenségeskedés megszüntetését, valamint a közös történelmi múltat ne­vezte meg, azért hozzátette: pénz nélkül nemcsak élni, poli­tizálni is nehéz. A Szabadságpárt e naggyű- lésén — mely egyben a záró­gyűlés is volt — részt vett Hóka Mihály, a párt ameriká- ban működő részének volt ügyvivője, aki reményét fe­jezte ki: a felszabadulás után a Kisgazdapártból Sulyok De­zső vezetésével kivált és ha­mar népszerűvé vált Szabad­ságpárt most, az újraegyesü­léssel segíteni tudja a kisgaz­dákat a választásokon, ahol a cél természetesen a győze­lem. (Folytatás a 3. oldalon) A mai fiatalokban nincs nosztalgia a régi rend iránt. Minden kormánytól azt várják: biztosítson számukra munka- lehetőséget és létbiztonságot. Ez pénteken hangzott el Pé­csen, az Ifjúság ’93 címmel tartott kétnapos regionális konferencián, amelyet a Ba­ranya megyei közgyűlés, a gyermek- és ijfjúsági alapít­vány, valamint az MSZP ifjú­sági kollégiuma szervezett. A somogyi résztvevőket el­sősorban megyénk ifjúságá­nak helyzete érdekelte, amely viszont kiszakíthatatlan az or­szágos képből. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom