Somogyi Hírlap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1993. március 1., hétfő A LÉGIHÍD START ELŐTT Röplapok a senki földjén Megkezdődött a segélyakció első szakasza A segélycsomagok átvizsgálás előtt Nem Magyarország fölött repültek Uszálytorlasz a Dunán A bukaresti rádió jelentése szerint továbbra sem lehet ha­józni a Dunán a 856-os fo­lyamkilométerkőnél. A Vas­kapu-zsilip magasságában 12 lehorgonyzóit jugoszláv uszály torlaszolja el a forgal­mat mindkét irányban. A blo­kád miatt eddig 14, különböző zászlók alatt haladó konvoj megállásra kényszerült és horgonyt vetett a Dunán. Merényletek F ranciaországban Ismeretlen tettesek két rob­bantásos merényletet hajtot­tak végre Franciaországban. Toulouse-ban és Aix-en-Pro- vence-ban egyaránt a körzeti tankerületi főigazgatóság volt a támadók célpontja. Ember­életben nem esett kár, az anyagi kár azonban jelentős. A hatóságok korzikai szélső­ségesekre gyanakszanak. Detonáció a hálókocsiban Tízen életüket vesztették, amikor tegnap pokolgép rob­bant egy azerbajdzsáni vona­ton a Csecsen Köztársaság területén. A detonáció a Ki- szlovodszk és Baku között közlekedő járat egyik hálóko­csijában következett be. A rob­banás ellenére a vonat nem sik­lott ki, sőt, meg sem állt. Rakétatámadás Kabulban Legalább ötvenen meghal­tak vasárnap Kabul belváro­sának zsúfolt piacán, ahová két rakéta csapódott be egy­más után. A védelmi miniszté­rium közleménye szerint a ra­kétákat a Hezb-i-lszlámi nevű ellenzéki csoport tagjai lőtték ki az afgán fővárosra. A szer­vezet vezetője, Gulbuddin Hekmatjar elhárította a fel­elősséget a merényletért. Százötven éves az európai bélyeg Másfél évszázada, 1843. március 1-jén vezette be a zü­richi kanton az első bélyeget az európai kontinensen. Ezzel elsőként követték Anglia pél­dáját, ahol 1840-ben nyomták a világ első levélbélyegeit. 150 évvel ezelőtt helyben 4 rap- penbe, a zürichi kanton terüle­tén pedig hat rappenbe került egy levél. Ma már több tízezer frankot is fizetnek a gyűjtők a jó állapotban fennmaradt 4 és 6 rappenes korabeli bélyegért. A finn kultúra napja Pécsett Ünnepélyes külsőségek kö­zött emlékeztek meg vasár­nap Pécsett a finn kultúra nap­járól. Megkoszorúzták a finn nemzeti eposz, a Kalevala első magyar fordítójának, Vi- kár Bélának pécsi emléktáblá­ját. Az ünnepségen a pécsi Széchenyi Gimnázium ének­kara adott elő finn népi és ko­molyzenei kórusműveket. En­nek a gimnáziumnak a jog­elődjében a pécsi főreálisko­lában tanult egykor a Kalevala fordítója is. Vasárnapra virradóra meg­kezdődött az amerikai légise- gély-akció első szakasza: két C-130-as Hercules típusú szállítógép berepült Bosznia légterébe, s ott szerb és hor- vát nyelvű röplapokat szórt le a lakosság tájékoztatására. Időközben a szembenálló boszniai felek ellenőrei a né­metországi támaszponton át­vizsgálták a ledobandó cso­magokat, és beleegyeztek a segélyakció megkezdésébe. A pontos dátumot egyelőre nem közölték Washingtonban. A gépek szombat este indul­tak a Frankfurthoz közeli Rajna-Majna támaszpontról. A röplapokat több mint hárome­zer méter magasból dobták le Kelet-Bosznia felett. A senki földjére hullottak azok a röplapok, amelyeket vasárnapra virradóra szórtak le amerikai repülőgépek Ke­let-Bosznia fölött. (Folytatás az 1. oldalról) Csurka István szerint a mai magyar társadalom a közöm­bösítés korszakát éli, aminek a legfontosabb eszköze a tra­gikus méretű tömegkultúra. Szárszó elévülhetetlen üzene­tét, a népi politizálás jelentő­ségét fel kell mutatnunk az egész világnak — fogalma­zott. Für Lajos a népi politizálás történeti hagyományait so­rolva felidézte a kuruckor, a felvilágosodás kora, a két vi­lágháború közötti évek és a II. világháború utáni időszak a népi politikai törekvéseit. Szűrös Mátyás a mai hely­zetben fontosnak nevezte a kisújszállásihoz hasonló ma­gyar-magyar párbeszédet. Az Együttélés kongresszusa Közép-Európa legyen az itt élő népek partneri, társnem­zeti viszonyán alapuló közös­sége — jelentette ki elnöki be­számolójában Duray Miklós, az Együttélés Politikai Mozga­lom IV. országos kongresszu­sán, amely szombaton kezdő­dött Komáromban. Duray éles szavakkal bírálta a jelenlegi szlovák kormányt és azt mondta, hogy a szlová­kiai magyarságot nem terheli felelősség az ország jelenlegi politikájának alakulása miatt. Más politikára, más kor­mányra van szüksége Szlová­kiának — állapította meg az Együttélés elnöke, aki megje­gyezte, hogy jelen pillanatban a szlovákiai magyarságnak gyakorlatilag nincs lehetősége a politikai helyzet befolyásolá­sára — noha a parlamenti vá­lasztásokon érvényesült több­ségi választási akaratot tiszte­letben kell tartani. Az ostromlott Gorazdéból ki­jutott információk szerint a röp­lapok 20 kilométerre a város- központtól, semleges terüle­ten értek földet. A Szarajevó­ból rádión elért két másik ke­let-boszniai településen, Ze- pában és Srebrenicán sem ta­A találkozó zárónapjának első előadója— Pozsgay Imre — kijelentette: Kelet-Kö- zép-Európában szerves fejlő­dés, felemelkedés csakis a népi politizálás alapján kép­zelhető el. A politikus az egy­más mellett élő népekkel — szlovákokkal, románokkal, szlovénekkel, ruszinokkal — való közös tanulást, gondol­kodást szorgalmazta, s felve­tette egy jövőbeni konföderá­ció gondolatát, amiben a népi diplomáciának épp úgy felada­tai lehetnek, mint a profi dip­lomáciai szolgálatnak. A kétnapos konferencia fel­kért előadóinak sorát záró Szokolay Sándor zeneszerző Bartók és Kodály példáját fel­idézve szólt a nemzeti kultúra (Folytatás az 1. oldalról) Március 1-jétől kedvezően módosul a táppénzre vonat­kozó szabályozás — mondta Kiss Sándor. Keresőképtelen­ség esetén egy évig, illetve legfeljebb az érintettek folya­matos biztosításának időtar­tamára jár a táppénz. Ezt kö­vetően azonban — amennyi­ben valaki továbbra is munka- képtelen — a keresőképtelen­séget elbíráló orvos a főorvosi bizottság jóváhagyásával há­rom, majd pedig az Országos Orvosszakértői Intézet újabb kilenc hónappal meghosszab­bíthatja a táppénzfizetés idő­tartamát. Így tehát, tartós megbetegedés esetén össze­sen két évig járhat a táppénz. Szintén a táppénzzel össze­függő, ám az előbbinél kedve­zőtlenebb változás, hogy a jö­vőben a keresőképtelenség 31., illetve 91. napjától nem emelkedik a táppénz mértéke. A továbbiakban a táppénz mértéke egységesen 65, il­letve 75 százalék lesz, attól függően, hogy passzív vagy biztosítotti jogon jár az ellátás. A terhességi gyermekágyi segélyre vagy a gyed-re való jogosultság elbírálásában is megváltoznak a szabályok. Eszerint, ha a szülő nő nem rendelkezik legalább 180 nap­tári napnak megfelelő kereset­láltak a helyiek egyet sem a leszórt röplapok közül. Az UPI-nak nyilatkozó egyik illetékes szerint félő, hogy a segélycsomagok is erre a sorsra jutnak, pedig azok is csak a puszta túléléshez ele­gendőek. jelentőségéről, s élesen bí­rálta azokat, akik éket akarnak verni közéjük. A tanácskozá­son felszólaló Püski Sándor vi­tatkozott Antall Józsefnek a konferencia első napján video­felvételről elhangzott azon ki­jelentésével, miszerint a két vi­lágháború között a hatalom támogatta volna a népi írókat. Bejelentette: az idén augusz­tus 23-ától 29-éig rendezik meg a Szárszó és Szemes közötti Hullám kempingben a „szárszói táborozást”, amely­nek egyik programja az emlé­kezésé, a másik a mai nem­zeti gondolaté lesz. A népi po­litizálás esélyeiről rendezett kisújszállási konferencia zá­rónyilatkozat meghozatalával fejeződött be. tel, akkor a minimálbér kétsze­resének harmincad része alapján kell megállapítani az anyasági ellátások összegét. A tb-törvény módosulásá­nak következtében némiképp kiszélesedik a társadalombiz­tosítási járulékalapok köre. így ezután a munkáltatónak a munkavállalók részére nyújtott természetbeni juttatások, il­letve azok pénzbeni megvál­tása után is meg kell fizetniük a 44 százalékos tb—járulékot. Szintén járulékalapot képez március 1-től a szabadság megváltása címén adott át­lagkereset, és a biztosított, kedvezményezett javára kö­tött biztosítás díja is. Kiss Sándor elmondta azt is, hogy a törvénymódosítás­sal — összevonások és más jogszabályváltozások miatt — 29-ről 25-re csökken a járu­lékmentes juttatások száma. Ezek közül a tárgyjutalom, az utazássüdülési hozzájárulás, valamint a magánszemély munkáltatója által viselt, a magánszemély javára kötött élet-, baleset- és nyugdíjbiz­tosítás díja a tárgyhónapban — a tárgy év első napján ér­vényes minimálbér havi ősz- szegének 30 százalékáig — nem képez járulékalapot. Ezek mellett a természetbeni juttatások sem képeznek Nem Magyarország felett röpültek át a Boszniába tartó amerikai szállítógépek — kö­zölte vasárnap délután Schmidt István alezredes, a honvédség Egyesített Repü­lési Irányító Főközpontjának vezetője. A Hercules típusú amerikai szállítógépek szom­baton éjszaka szálltak fel a Frankfurt közelében levő Rajna-Majna légitámaszpont­ról, és mintegy egymillió röp­Szombaton közleményt hoztak nyilvánosságra a ma­gyar kormány és az RMDSZ pénteki tárgyalásainak ered­ményeiről. A dokumentum hangoztatja: a Magyar Köz­társaság kormánya örömmel üdvözli, hogy a brassói kong­resszuson a belső önrendel­kezés elve alapján újjászerve­ződött az RMDSZ. A felek Hét halottat és mintegy 700 sebesültet követelt a pénteki robbanás a New Vork-i világke­reskedelmi központ épületében. Az állam kormányzója szerint pokolgép okozta a szerencsét­lenséget és Washingtonban is fokozott biztonsági intézkedé­seket rendeltek el. Az 1970-ben épült központ óriási tömbjében, a két, egyen­ként 110 emeletes toronyban és a többi, részben földalatti szin­teken összesen mintegy 50 000 ember dolgozik. A robbanás pénteken, közép-európai idő szerint kora este rázkódtatta meg az egyik felhőkarcolót. Mint kitűnt, a detonáció színhelye a hatszintes földalatti garázs volt, mégpedig közel ahhoz a hely­hez, ahol a kormányőrség gép­kocsijai parkoltak. A robbanás egyéni járulékalapot, vagyis a dolgozóknak ezek után nem kell nyugdíj- és egészségbiz­tosítási járulékot fizetniük. Módosul az egyéni, munka- vállalói járulék felső határa is. Eszerint a dolgozónak mind­addig meg kell fizetnie a nyugdíj-, és az egészségbiz­tosítási járulékot, ameddig jö­vedelme nem éri el a napi 2500 forint naptári évre számí­tott összeget. Ez — a jogsza­bály változásának következ­tében — idén összesen 915 ezer forint. A társadalombiztosítási tör­vény módosításával megvál­tozik egy sor, nyugdíjjal, nyugdíjazással kapcsolatos szabályozás is — mondta dr. Tamási Judit főosztályve­zető-helyettes. A nyugdíjas özvegyek számára pozitív vál­tozást jelent: őket egy éven át mind a sajátjogú, mind a há­zastársuk után járó özvegyi nyugdíj megilleti. Ez a ked­vezmény azonban már csak azokra vonatkozik, akik 1992. december 31-ét követően ve­szítették el házastársukat. Elsősorban a csekély szol­gálati idővel, vagy alacsony keresettel nyugdíjba vonulta­kat érinti kedvezően, hogy a törvény alapján március 1-jé­től az öregségi nyugdíj ösz- szege nem lehet kevesebb, lapot szórtak le Boszniában, hogy figyelmeztessék a lakos­ságot a hamarosan megkez­dődő légi segélyszállítási ak­cióra. Német megfigyelők a repülési idő hosszából arra következtettek, hogy a repü­lőgépek az Ausztria és Ma­gyarország légterén át vezető rövidebb útvonalon közelítet­ték meg célpontjukat. Ezt azonban a honvédség illeté­kese határozottan cáfolta. megegyeznek abban, hogy az eddigieknél szorosabb, ál­landó és intézményesített kapcsolattartásra törekednek. A továbbiakban a közle­mény hangsúlyozza, hogy a magyar kormány nem avatko­zik bele az RMDSZ politiká­jába, de mindenben messze­menően támogatja annak legi­tim törekvéseit és álláspontját. erejétől beszakadt az épület alatt vezető helyiérdekű vasút alagútjának mennyezete és tűz keletkezett, amely felhatolt az épületóriás 96. emeletéig. A válságos helyzetben sze­rencsére nem tört ki pánik és a tűzoltóságnak, illetve a felhő­karcolók tetejére leszálló mentő-helikoptereknek pár óra után sikerült mindenkit épség­ben kimenteni. A robbanás oká­ról a legkülönbözőbb találgatá­sok kerültek nyilvánosságra, egy rádióállomás „szerb felsza- badítási frontot” emlegetett, de rendőrség szerint legalább hat különféle szervezet jelentkezett már. Merényletre utal, hogy a hatóságok este Washingtonban is elrendelték a vezető államfér­fiak, a kormányhivatalok és a törvényhozás fokozott őrzését. mint a rendszeres szociális já­radék összege. Ez a rendel­kezés január 1 -jéig visszame­nőleges hatállyal érvényes. Kedvező változás, hogy március 1-jétől nem maximál­ják 75 százalékban a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető átlagkeresetet. A jövő­ben minden további munkavi­szonyban eltöltött év fél-fél százalékkal növeli a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem- részt. Nem március, hanem július 1 -jén lép hatályba az a rendel­kezés, amely kimondja: az öregségi résznyugdíjra való jogosultsághoz tíz év helyett tizenöt óv szolgálati időt kell igazolni. A 45 éven felüliek számára szigorodtak a rok­kantsági nyugdíjjogosultság feltételei is. A 45 és 54 év kö­zöttieknek ugyanis — március 1-jétől — az eddigi tíz helyett 15 év szolgálati időt kell felmu­tatniuk. A törvénymódosítás talán leginkább vitatott pontja a nők nyugdíjkorhatárának emelése. Eszerint 1995-től kezdődően emelkedik a nők nyugdíjkorha­tára, kétévenként egy évvel; tehát nyugdíjkorhatáruk 1995-től 56, 1997-től 57, 1999-től 58, 2001-től 59, 2003-tól pedig — egységesen a férfiakéval — 60 év lesz. Porrogszentkirály, Porrog, Somogybükkösd, Porrog- szentpál önkormányzatok pályázatot hirdetnek - terü­leti ellátási kötelezettséggel - a háziorvosi feladatok vállalkozá^tjámrvalá^ellátáaáura^^^^^^^^^^^^ Pályázati feltételek: 6/1992. (111.31.) NM. rend. 10. paragrafus és részletes szakmai önéletrajz. Juttatások: összkomfortos szolgálati lakás kerttel, garázzsal. Vállalkozás beadás időpontja: 1993. július 1. A pályázatot a közzétételtől számított 30 nap alatt kell be­nyújtani Horváth Ferenc polgármesterhez (8858 Porrog­szentkirály, Fő u. 167.). ____________________________________________________________________________ (201566) S zárszói nyár — kisújszállási tél A népi politizálás esélyei Változik a társadalombiztosítási törvény Új szabályok táppénzre, nyugdíjra A kormány és az RMDSZ New York-i robbanás

Next

/
Oldalképek
Tartalom