Somogyi Hírlap, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1993. február 1., hétfő Fiatal közgazdászok országos találkozója volt Salgótarjánban Tőkeszegény befektetők, gyorsított privatizáció A vállalatok fele elkelt — Nem lesz újabb válságkezelés Prognózisok a parlamenti „lövészárokból” Üres a hajóroncs A Jan Heweliusz lengyel komphajó roncsában a köny- nyűbúvárok nem találtak a szerencsétlenség során el­tűntnek minősített 17 áldozat­ból senkit. A lengyel haditen­gerészet mentőhajójának bé­kaemberei pénteken hatoltak be a roncsba, amely a bal ol­dalára dőlve fekszik 25 méter mélyen a tengerfenéken. Min­dent, amit látnak, filmre rögzí­tenek a búvárok. Tudj man a menekültekről Franjo Tudjman horvát el­nök a zárai körzetben tett lá­togatása során kijelentette, hogy csak bizonyos feltételek mellett hosszabíthatják meg az ENSZ-erők most lejáró mandátumát. A helyhatósági választások alkalmából el­hangzott beszédében kie­melte: a békeerőknek garan­ciát keli vállalniuk a menekül­tek visszatérésére és a szerb milíciák leszerelésére. Irán gesztusra vár Az Egyesült Államokon a sor, hogy kezdeményezze a kapcsolatok normalizálást — jelentett ki Hasemi Rafszan- dzsani iráni kormányfő teg­napi sajtóértekezletén, amely az iszlám forradalom 14. év­fordulójával kapcsolatos meg­emlékezések kezdetét jelen­tette. Az elnök két év óta első ízben válaszolt külföldi újság­írók kérdéseire. Rafszan- dzsani szerint az Egyesült Ál­lamok továbbra is ellensége­sen viszonyul Iránhoz és az amerikai politikának kell vál­toznia ahhoz, hogy javulás következzen be a viszonyban. Behívók Oromhegyesen A vajdasági Oromhegyesen ismét erőszakos katonai behí­vások történtek. A békemeg­mozdulásairól nevezetes vaj­dasági településen a napok­ban negyven behívót küldtek ki, két személyt erőszakkal vit­tek be a szerb hatóságok a szabadkai laktanyába. Mind­ketten korábban kinyilvánítot­ták, hogy csak polgári szolgá­latot hajlandóak teljesíteni. Meghalt a leggazdagabb Meghalt a világ egyik leg- gazdagabbjának tartott em­bere, a japán Móri Taikicsiro, akinek vagyonát a Forbes amerikai magazin 13 milliárd dollárra becsülte. Szívelégte­lenség végzett a 88 éves vál­lalkozóval, aki Tokió legdrá­gább üzleti negyedében 83 irodaépülettel rendelkezett. (Folytatás az 1. oldalról) Becslések szerint a priva­tizált állami vagyon egy főre jutó hatékonysága 20-25 százalékkal meghaladja az állami vagyonát. Az ÁVÜ ügyvezető igazgatója hatá­rozottan a privatizáció gyors­ítása, a rövid távú értékesí­tés mellett foglalt állást. A hazai vagy a külföldi tulajdo­nosok problémakörét ille­tően úgy vélekedett, hogy a külföldi tőkétől aligha tá­madnak érdemi gazdasági, társadalmi gondjaink. A je­lenlegi 7-8 százalék helyett, a külhoni tőke 25-30 száza­(Folytatás az 1. oldalról) A 15 pont nem választási program, hanem azoknak a gyakorlati javaslatoknak a lis­tája, amelyeket az SZDSZ a kormánytöbbséggel együtt megvalósíthatónak tart, és azért fogalmazta meg ezeket az SZDSZ vezetése, hogy a Parlament és a kormány a vá­lasztásokig hátralévő időben olyan kérdésekkel foglalkoz­zon, amelyek valóban az ál­lampolgárok érdekeit szolgál­ják. A javaslatokat szombaton együttes ülésen vitatta meg a párt Országos Tanácsa és parlamenti képviselőcsoportja. A konstruktív ellenzéki ma­gatartás bizonyítékának szánt pontok közül az első indítvá­nyozza a kormánynak: készít­tessen független gazdaságku­tató intézetekkel tárgyilagos helyzetképet és prognózist a gazdaság állapotáról. A gaz­dasághoz kapcsolódik az a ja­vaslat is, hogy a pénzügymi­niszter a 93-as költségvetés teljesítéséről az első négy hó­nap után számoljon be a Par­lamentnek. Beszámolót vár­nak a szabaddemokraták a nemzetközi gazdasági kap­csolatok miniszterétől is a vi­lágkiállítás előkészítéséről. A szabaddemokraták sze­rint a kormánynak a 94-es vá­lasztásokig biztosítania kel­lékos részesedését tartotta célszerűnek. Ugyanakkor megfelelő helyzetet kell biz­tosítani a hazai vállalkozók­nak is — szögezte le az elő­adó — kedvezményes felté­telek felkínálásával, amibe beleértendő az engedmény is a vagyon vélt vagy valós értékéből. Egészséges, kiegyensú­lyozott, ugyanakkor tartós és érezhető növekedésre reáli­san idén és jövőre nem számíthatunk - fejtette ki Soós Károly Attila ország- gyűlési képviselő a gazda­sági növekedés esélyeit tag­laló előadásában. A költség­lene az önkormányzatoknak az ahhoz szükséges pén­zeszközöket, hogy oktatási in­tézményeket ne kelljen be­zárni, és pedagógusokat se kelljen elbocsátani. Az egyhá­zakat állami függőségben tartó költségvetési finanszíro­zást megszüntetni javasolják a szabaddemokraták, ehelyett azt tartanák jónak, ha az adó­fizetők dönthetnének arról: egyházakat vagy más köz­hasznú karitatív vagy egyéb szerveződéseket kívánnak adójukkal támogatni. A Parlamentnek a 94-es vá­lasztás után olcsóbban, szak­szerűbben és hatékonyabban kellene működnie — vélik a szabaddemokraták — és 250 fős törvényhozás mellett fog­lalnak javaslatcsomagjukban állást. Á választási törvény módosításával az SZDSZ kor­látozná a kampányköltség összegét is, mert megítélésük szerint a túl magas választási költségek visszatetszést kel­tenek az állampolgárokban. Pető Iván pártelnök egy új­ságírói kérdésre válaszolva megerősítette: amennyiben Antall József miniszterelnök, az MDF egy hete újjáválasz­tott elnöke találkozni kíván az ellenzéki pártok vezetőivel, az SZDSZ elnöke nyitott egy ilyen eszmecsere iránt. vetési bizottság elnöke rá­mutatott: ez legfeljebb a rá­következő évek növekedési esélyeinek-elherdálása árán következhetne be. A kormány válságkezelő programjáról szólva Botos Balázs ipari minisztériumi ál­lamtitkár-helyettes vissza­utasította azt a vádat, misze­rint az a régi állampárti gya­korlat visszacsempészése volna. Mint mondta, nem óhajtják újabb cégekkel bőví­teni a programban szereplő 13 vállalatot. A programot átmeneti és korlátozott kör­ben érvényesülő iparpolitikai esszközként kezelik. (Folytatás az 1. oldalról) Ez a felismerés vezette Veszprém megye Önkor­mányzatát, a Megyei Vállal­kozási Központot és az URB Kft-t annak a programterv­nek a kidolgozásában, ame­lyet tegnap a veszprémi Pe­tőfi Színházban kulturális szakemberek és vállalkozók előtt ismertettek. A Gyerekvilág kuratóriu­mának az élén Baráth Etele, a budapesti világkiállítás ex-kormánybiztosa áll, mel­lette pedig olyan tekintélyes személyiségek alkotják a (Folytatás az 1. oldalról) Kihallgatása során először csak arról beszélt, hogy egy­szerűen megelégelte a kato­nai szolgálatot és ezért hagyta ott alakulatát, később azon­ban előállt a Jelcin elleni me­rénylet verziójával. A merény­letkísérlet kapcsán vasárnap estig napvilágot látott hivata­los moszkvai közlések egyér­telműen azt igyekszenek sej­tetni, hogy a merénylő magá­nyosan készült tettére. Ezi- dáig egyetlen olyan utalás (Folytatás az 1. oldalról) Szerinte a vezető kormánypár­tot a politikai egyeztetés, a cse­lekvő együttműködés és nem a kirekesztés jellemzi. A jövőről szólva Székelyhídi kifejtette: a rendszerváltás első kormánya szükségképpen nem lehet nép­szerű. Ugyanakkor az MDF nem könnyű sikerekre tör, hanem a hosszú távú politizálásban hisz. Jánosi György, a Szocialista Párt országos alelnöke remé­nyét fejezte ki, hogy 1993-ban nem mélyül tovább a kormány- koalíció és az ellenzéki pártok közötthúzódóparlamentijövész- árok”. Miután a parlamentre nagyszámú úgynevezett két­harmados törvény elfogadása vár, a politikus esélyt lát arra, hogy egyfajta párbeszéd kez­dődjön a két fél között. Bizako­dását arra is alapozza, hogy a kormány tanult a médiatörvény kudarcából, s fontosnak ítéli a szellemi stábot mint Rubik Ernő, Palotás János, Szom­jas György, Mártha István, Jankovics Marcell, Vekerdy Tamás. A nevek felsorolása már sejteti: a Gyerekvilág elnevezésű „balatoni expó” alapítványi háttérrel valósul meg, és ilymódon a magyar kultúra Balaton parton (is) bemutatható értékeire épít. A Gyerekvilág-program kulturális, idegenforgalmi és szabadidős rendezvényei­nek többsége már a világki­állítás előtti években is he­lyet kap a balatoni régió sem történt az orosz vizsgáló szervek részéről, amely meg­kérdőjelezné ezt a feltétele­zést, vagy legalábbis jelezné, hogy a nyomozás más szem­pontok vizsgálatára is kiter­jedne. Az orosz elnök környe­zetéből származó hírek sze­rint Kiszlov szerdai letartózta­tása nem befolyásolta az ál­lamfő programját és testőrsé­gét sem helyezték riadóké­szültségbe. Maga Jelcin állító­lag meglepetéssel értesült a merényletkísérlet tervéről. hatpárti konszenzust. Magyar Bálint az SZDSZ országos ügy­vivője szerint „a kormány önkor­rekciós képessége igen kicsi, s ez azt jelenti, hogy tovább halad az eddigi úton”. Magyar Bálint úgy látja, hogy Antall József ha­talmi pozíciójának megőrzésé­ért állandó engedményeket tesz. Ilyenformán az MDF or­szágos gyűlése nem Ígér semmi jót: ismét engedtek Csurka Ist­vánnak, aki — mint Magyar fo­galmazott — „annyit ártott Ma­gyarországnak, mint senki más az elmúlt években”. Kosa Lajos, a Fidesz ország- gyűlési képviselője is élesedő viszonyra számít az idén a koa­líciós pártok és az ellenzék kö­zött, amennyiben 1993 nem hoz jelentős gazdasági változáso­kat. Szerinte nagyobb hozzáér­téssel a kormány több gazda­sági sikert mutathatott volna fel ennyi idő alatt. esemény-kínálatában. A Kapolcsi-Petendi Művészeti Napok rendezvényei például már a nyáron sokat ígérő programot kínálnak. A Ba- kony-aljára „költözik le” a Te­levízió Cimbora műsora, környezetismereti tábort rendeznek a Káli-medencé­ben, várjátékokat és szín­házi előadásokat a Sümegi várban és Diáksport Világ- fesztivált a zánkai üdülő- centrumban. Ám az igazi „Balatonexpó” 1996-ban vizsgázik a külföldi gyerekek tízezrei előtt. Lemondott a főtitkár a Magyarok Világszövetségében Mayer Zoltán György, a Magyarok Világszövetségé­nek főtitkára a szövetség szombati elnökségi ülésén posztjáról lemondott. Az el­nökség tudomásul vette a fő­titkár felmondását, a szerző­dése három hónapra szólt. Mayer Zoltán 1992 novem­berétől volt a világszervezet főtitkára. Utódja, Stark Ferenc eddig is az MVSZ munkatársa volt, s tavaly ősszel ő is a pá­lyázók között volt. Tizenöt SZDSZ-j avaslat a választásokig Merényletkísérlet Jelcin ellen Ruházati Diszkont Aruház RÖVIKÖT Kaposvár, Jutái út RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK! Necc harisnyanadrág Necc térdharisnya Női blúz Női alj Férfi atléta kis méret 89,- Ft helyett 8,90 Ft 59,-Ft helyett 5,90 Ft 950,-Ft helyett 150,-Ft 750,-Ft helyett 100,-Ft 165,-Ft helyett 55,- Ft Férfi ingek 37-39-e5 méretek 750,- Ft helyett 160,- Ft Bakfis nadrág 75,- Ft helyett 36,- Ft Fiú alsónadrág 84,- Ft helyett 42,- Ft Férfi-, női-, gyermek nyári mintás pólók már féláron kaphatók. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig (201232) A Dunántúli Regionális Vízművek Jogi Osztályára Siófok székhelyre gyakorlattal rendelkező JOGÁSZT azonnali belépéssel FELVESZ Érdeklődni: személyesen/ telefonon történő előzetes időpont egyeztetéssel./ 84/11-000/163 mellék. (3x) / 'Á Kaposfo-Kisasszond községek Önkormányzatának körjegyzője az 1993. II. tv. 3. (1) bekezdése alapján a kaposfóí "Kossuth"Mgtsz RÉSZARÁNY-FÖLDTULAJDONOSOK (tsz-tagok és örökösei) RÉSZKÖZGYŰLÉSÉT FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁG megválasztása céljából 1993. február 5-ón 9 órára a KAPOSFŐI KULTÚRHÁZBA, Kaposfő községben részarány-földtulajdonnal rendelkezők részére 1993. február 4-án 9 órára a KISKORPÁDI KULTÚRHÁZBA Kiskorpád községben részarány-földtulajdonnal rendelkezők részére 1993. február 4-án 14 órára a KISASSZOND1 KULTÚRHÁZBA a Kisasszond községben részarány-földtulajdonnal rendelkezők részére ÖSSZEHÍVJA Amennyiben a részarány-földtulajdonosok 1/3-a a részközgyűlésen nem jelenik meg, akkor egy órával később lesz minden településen a részközgyűlés. (201255) \__________________________________________________________________/ Balatoni gyermekvilág a budapesti világkiállításra

Next

/
Oldalképek
Tartalom