Somogyi Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

T^5&: '•'í: •A^POSVK^*' SOMOGYI HÍRLAP III. évfolyam, 283. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. december L, kedd Adómentes a gyógyszer és a villany Napirenden dr. Gaál Antal önálló indítványa — Nem tárgyalják sürgősséggel a Suchman-javaslatot Napirend előtti felszólalá­sokkal kezdődött az Ország- gyűlés tegnap délutáni ülése. Tardos Márton, az SZDSZ frakcióvezetője azt kérte, hogy a költségvetés megszavazá­sakor vegyék figyelembe a hat legnagyobb magyar város, il­letve a főváros és kerületei nyilatkozatát. A városok mű­ködése ugyanis a költségve­téstől függ. A kisgazda Sü­megi Sándorné a Veszprém megyei nyugdíjasok aggo­dalmát tolmácsolva név sze­rinti szavazást kért a kétkul­csos áfa, a nyugdíjemelés mértékének elfogadásához. A kisgazda Bereczki Vilmos be­jelentette, hogy átül a függet­lenek közé. Támadott egyes, az FKGP nagyválasztmányán elhangzott kirekesztő, kisebb­ség ellenes és félelmet keltő kijelentéseket. Torgyán Jó­zsef, az FKGP elnöke éles hangon visszautasította a bí­rálatot. Az ellen a kijelentése ellen azonban, hogy Magyar- ország a magyaroké, Surján László miniszter, a KDNP el­nöke saját nem magyar nevű őseire hivatkozva tiltakozott: ez az ország az összes, bár­milyen származású állampol­gáré. Sürgősséggel napirendre tűzte az Országgyűlés dr. Gaál Antal somogyi MDF-es képviselő egyéni indítványát a szövetkezeti átmeneti törvény módosításáról. A törvényalko­tók szándéka az volt, hogy ne legyen jogtalan presszió a működő szövetkezet együtt tartására, illetve • erőltetett szétverésére. (Folytatás a 2. oldalon) Ezer rendezvényen félmillió látogató a Balatonon A vonószenekarok drukkerei: a szúnyogok (Tudósítónktól) Jó hangulatban ért véget tegnap a BIB kulturális bi­zottságának ülése — s ez a szúnyogoknak köszönhető. Az egyik balatoni művelő­dési ház vezetője ugyanis arról érdeklődött Csima Györgytől, a BIB főtitkárától: lesz-e jövőre szúnyogirtás? Ez a korábban szokványos feladat az idén kissé elhú­zódott, s emiatt a nyár. elején veszélybe kerültek az esti szabadtéri programok. Volt olyan kertmozi, amelyet há­rom hét után be kellett zárni, a vendégek vérére szomjú- hozó szúnyogok miatt. (Folytatás a 3. oldalon) Ötszáz méter hosszan cserélik ki az elavult és megrongálódott telefonkábelt Kaposvár és Kaposfüred közötti ötszáz méteres szakaszon a Somogy megyei Távközlési üzem dolgozói. A földmunkálatokat mint alvállalkozó az Atlasz gmk végzi, a te­lefonkábelek szerelését pedig az üzem dolgozói. A150 vonalas kábel kicserélését a hét végére befejezik, addig is egy még használaton kívüli új kábelrendszeren tudnak telefonálni a vá­rosrész lakói. (Fotó.Gyertyás László) Gergátz Elemér: Jó bor termett, búza is lesz... A szőlő megfogyatkozott hozamaiban, ám a cukorfok magas, ebből következően az új borok minősége már kitesz magáért. Nos, az idei borpro­duktum hozzávetőleg 3,5-3,8 millió hektó, de 3 millió hektó az óborunk is. A vörösborokat sikerült eladnunk, főleg Nyu- gat-Európába, még a homoki kadarkát is beleértve, ám a fehér borokkal akadnak gond­jaink — mondta dr. Gergátz Elemér földművelésügyi mi­niszter. — Az átlagos borfo­gyasztás fejenként 30 liter, ami több a két évvel ezelőtti­nél. Persze mondjuk a franci­ákéval össze sem hasonlít­ható ez a mennyiség. Az anti- alkoholizmus jegyében pedig csökkentettük a sűrítményből készült szőlőlé adóját. (Folytatás a 4. oldalon) Forintbemutató az MNB-ben MÁTÓL ÚJ VÁLTÓPÉNZEK KERÜLNEK FORGALOMBA A stabilizációt jelképezi az ezüst kétszázas Mától megkezdődik az új váltópénz érmék kibocsátása. Dr. Bőd Péter Ákos a Magyar Nemzeti Bank elnöke a jegy- banktörvény tegnapi első szü­letésnapját használta fel arra, hogy az érmesort bemutassa az újságíróknak. Az új forint előlapját Kosa István, számoldalát Bartos István éremművész készítette el. Az 1, a 10 és a 100 forin­tost koronás címer díszíti, a 2-es és a 20-as hátoldalán a kikerics illetve a magyar nőszi­rom látható, az 5 forintoson nagykócsag, az ötvenesen ke­recsensólyom szerepel. A mintegy 202 millió darab új váltópénz előállítása 1,2 milli­árd forintba kerül. Bódi László, az MNB alel- nöke elmondotta, hogy de­cember 1-én a 200 forintos címletű ezüst érmék jelennek meg. Ez nem számít igazi vál­tópénznek, de betölti a szük­séges forgalmi funkciót. Lé­nyegében hasonló szerepet szánnak neki, mint a Kossuth- ötforintosnak. Az ezüstből ké­szült érmét a stabilizáció jel­képeként kívánja forgalomba hozni a Magyar Nemzeti Bank. (Folytatás a 2. oldalon) Kereskedelmi fórum Kaposváron Harmadával csökkent a forgalom a somogyi üzletekben Iliescu a Magyar-Román Baráti Társaság tagja lesz!? Ismét hajóznak a Dunán Vasárnap estétől ismét közlekednek a hajók a Du­nán. Mint ismeretes, az elmúlt napokban a folyó magas vízállása miatt nem üze­meltették a bősi erőmű ha­jókamráit, ezért a hajófor­galmat az érintett szaka­szon szüneteltették. Bősről származó — értesülés sze­rint az első 24 órában kö­rülbelül száz hajó haladt át az erőmű egyik hajókamrá­jában. Tegnap, röviddel 16 00 óra előtt a hirtelen lee­reszkedett sűrű köd miatt ismét le kellett állítani a ha­jóforgalmat. A piacgazdaság körülmé­nyei között megszűnik a gaz­dálkodó egységek adatszol­gáltatási kötelezettsége, ebből adódóan a megye kereske­delmi és a vendéglátóipari te­vékenységének alakulását is csak becsült adatok mutatják. Ez tegnap is kiderült Kaposvá­ron a megyeházán rendezett tanácskozáson, ahol szakem­berek cseréltek véleményt az ágazatok helyzetéről. A meg- beszélkésen részt vettek az önkormányzatok, a kis- és nagykereskedelem, az áfé- szek, a magánvállalkozók va­lamint az ipari minisztérium, az adóhivatal és a fogyasztó- védelmi főfelügyelőség képvi­selői is. A fórum munkáját meg­könnyítendő vitaanyagot ké­szített a megyei főjegyző és a Fogyasztóvédelmi Főfelügye­lőség Somogy Megyei Fel­ügyelősége. Ebből kiderül, hogy me­gyénkben a kiskereskedelmi forgalom az országosat meg­haladó mértékben, 10,8 szá­zalékkal csökkent az előző évihez képest. Összehason­lító áron számolva a vissza­esés 34,4 százalék volt. (Folytatás a 3. oldalon) Ion Iliescu román államelnök is tagja lesz a pécsi székhelyű. Magyar-Román Baráti Társa­ságnak, s ha ellátogat Magyar- országra, kész minden erkölcsi támogatást megadni a társa­sági munkához, s ennek kifeje­zéséül — baráti gesztusként — felvételét kéri a Magyar-Ro­mán Baráti Társaságba. A Magyar-Román Baráti Az 1993-94-es tanévtől minden valószínűség szerint lesz nappali tagozatos ápoló­képzés Kaposváron is. A főis­kolai szintű ápolóképzés szükségességéről tegnap a Népjóléti Minisztériumban tar­Társaság küldöttségének — mint a tegnapi pécsi sajtótájé­koztatón elhangzott — gazdag és sikeres programot bonyolí­tottak le Bukarestben. A kor­mány székházában találkoztak a román miniszterelnök külügyi tanácsadójával, a városházán a fővárosi önkormányzat kép­viselőivel folytattak eszmecse­rét. tott sajtótájékoztatón szólt Sö- vényi Ferencné országos fő­nővér. Mint mondta: az egészségügyi reform sikeré­hez az anyagi eszközök mel­lett jól képzett egészségügyi dolgozókra is szükség van. Diplomás ápolóképzés Cáfolják a tej hiányt Nincs tejhiány az országban és a fővárosban — jelentette ki Raskó György, a szaktárca államtitkára, aki tegnapi sajtó- tájékoztatón, cáfolta az erről elterjedt híreket. Szerinte a tejmizéria elosztási gondok miatt alakult ki, azok pedig el­sősorban arra vezethetők vissza, hogy a vállalatok fő­ként a budapesti piacért „ma­rakodnak”. Áz államtitkár rá­mutatott: a minisztérium mély­rehatóan elemezte a helyze­tet. Bajor-magyar egyházi megállapodás A Bajor Evangélikus Egy­ház zsinata testvéregyházi szerződést írt alá a Magyaror­szági Evangélikus Egyházzal. A dokumentumot Harmati Béla püspök és Johannes Hanselmann müncheni püs­pök látta el kézjegyével. Honvédelmi konferencia Egynapos konferenciát tar­tottak tegnap a Honvédelmi Minisztériumban a Hanns-Se- idel Alapítvány támogatásá­val. Az eszmecserén Alfred Biehle, a Német Szövetségi Parlament e célból hazánkba érkezett honvédelmi megbí­zottja, osztotta meg tapaszta­latait országgyűlési képviselők egy csoportjával, a témakör­ben érintett minisztériumi és honvédségi vezetőkkel, az ér­dekképviseleti intézmények tisztségviselőivel. A tanácsko­záson Király Béla, az Or­szággyűlés Honvédelmi Bi­zottságának alelnöke és Péter László ezredes, a Honvédségi Érdekegyeztető Tanács tit­kára összegezték a katonák érdekvédelmével és jogvé­delmével kapcsolatos ma­gyarországi tapasztalatokat. Fegyelmi Hankiss ellen A Miniszterelnöki Sajtóiroda tegnap esti közleménye sze­rint: „A kormány a közalkal­mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 45. paragrafusa (1) bekezdése, il­letőleg a 46. paragrafus (1) bekezdése alapján gazdálko­dás körében fennálló kötele­zettségek megszegése miatt fegyelmi eljárást indított dr. Hankiss Elemérrel, a Magyar Televízió elnökével szemben. A fegyelmi eljárás vizsgálóbiz­tosának a kormány dr. Balsai István igazságügy-minisztert jelölte ki.” Vezetői kinevezések Új vezetőket nevezett ki tegnap egyes hivatalok élére Pungor Ernő tárca nélküli mi­niszter, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke. A vezptőí posztokra szóló nyilvános pályázatokat elbí­ráló bizottság határozata alap­ján 1993. január 1-jétől a Ma­gyar Szabványügyi Hivatal el­nöke Pónyai György, az Or­szágos Találmányi Hivatal el­nöke Szarka Ernő, az Műszaki Információs Központ és Könyvtár főigazgatója Herman Ákos lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom