Somogyi Hírlap, 1992. november (3. évfolyam, 257-282. szám)

1992-11-02 / 257. szám

) .23íSLlI SOMOGYI HÍRLAP • • / III. évfolyam, 257. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. november 2., hétfő MA a 11-12-13. oldalon Kádár Béla Moszkvába utazott Kádár Béla külgazdasági miniszter kormányzati szakér­tők és üzletemberek társasá­gában tegnap Oroszországba utazott, s megbeszélést folytat íz Orosz Föderáció nemzet­közi gazdasági kapcsolatokért felelős állami vezetőivel. Moszkvai tárgyalásai befejez­tével Baskíriába és a Tatár Köztársaságba látogat el. Megemlékezések a Vajdaságban Halottak napja előestéjén a Vajdaságban számos város­ban megemlékeztek az ártat­lan áldozatokról, a jugoszlá­viai háború, a világháború és az 1848-49-es szabadságharc halottairól. Újvidéken most első ízben tartottak közös ma­gyar-osztrák koszorúzást. Koszorúztak a temerini teme­tőben is, ahol az 1944-es, magyarellenes bosszúhadjá­rat kb. 700 áldozata nyugszik. Leszállt Floridában a Columbia Tegnap a floridai Kennedy űrtámaszponton leszállt a Co­lumbia. Az amerikai űrrepülő­gép hat utasával tíznapos utat tett. Eközben pályára állítottak egy olasz gyártmányú tudo­mányos műholdat és kipróbál­tak egy új rakétatípust, vala­mint az űrben használható te­levízió-rendszert, amelyet a jövendő állandó űrállomás építésénél alkalmaznának. Ankarai csúcs Ankarában befejeződött a török államfő és öt egykori szovjet tagköztársaság elnö­keinek kétnapos csúcsérte­kezlete, s aláírták az Ankarai Nyilatkozatot. Ebben hangsú­lyozzák, hogy szorosabb vi­szonyt kívánnak egymás kö­zött kialakítani, fejlesztik két- és többoldalú kapcsolataikat, és közösen lépnek fel a nem­zetközi szervezetekben. Arad a Tisza Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Ti­sza felső szakaszán. Jelentős mennyiségű csapadék hullott, így árhullám alakult ki, s a fo­lyó kilépett medréből; elérte a településeket védő töltéseket. Kinevezés Szabó Iván ipari és keres­kedelmi miniszter Bakay Ár­pád helyettes államtitkárt a Vagyonkezelő Rt igazgatóta­nácsába történt kinevezése folytán beosztásából felmen­tette, s egyben 1993. január 1-jétől Szűcs Istvánt helyettes államtitkárnak kinevezte. MAGYAR TILTAKOZÁS AZ ELTERELÉS ELLEN T üntetők a csúni gáton Elküldték a jelentést Brüsszelbe — Tárgyalás Pozsonyban Az oroszvári (Rusovce) ha­tárátkelőhelyen 300-400 ma­gyar környezetvédő lépte át Rajka felől a határt, és ment tovább Dunacsúnba (Cu- novo), hogy ott kifejezze tilta­kozását a bősi erőmű építése ellen. A Duna-elterelés mun­katerületét a tiltakozók mint­egy kétszáz méterre tudták csak megközelíteni, a rend­őrök nem engedték őket köze­lebb. Pozsonyból tegnap végre elküldték Brüsszelbe, az Eu­rópai Közösségek illetékes bi­zottságának azt a háromol­dalú (közöspiaci-csehszlo­vák-magyar) szakértői bizott­sági jelentést, amely felmérte a dunai erőműépítés pillanat­nyi állapotát — közölte a TK SR szlovák hírügynökséggel Dominik Kocinger, az építke­zés szlovák kormánybiztosa. Előtte három napig tárgyaltak zárt ajtók mögött, ahonnan semmiféle értesülés nem szi­várgott ki. Kocinger megfo­galmazása szerint a jelentés felsorolja, hogy milyen árvíz- védelmi, hajózásbiztosítási és objektum-állagmegőrzési munkákat kell folytatni és be­fejezni, illetve hogy milyen fel­tételek mellett lehet esetleg felfüggeszteni néhány egyéb munkálatot. Ez a meglehetősen hiányos szlovák közlés törte meg a bi­zottság munkája körüli hírzár­latot, amelyet Brüsszel kért nagyon nyomatékosan. Ko­cinger úgy vélekedett, hogy a ■ szakbizottsági jelentés jó kiin­dulópont lehet az egész bős-nagymarosi kérdéskör alaposabb áttekintéséhez, amit hamarosan meg kell kez­denie egy újabb — ugyancsak az EK, Csehszlovákia és Ma­gyarország képviselőiből álló — szakértői vegyesbizottság­nak. ELNÖKÖT NEM „AJÁNLOTTAK” SZDSZ-kiildöttgyülés Kaposváron — Egy modern, kormány­zati szerepre kész polgári néppártot nem a szeretet és az egymás iránti vonzalmak tartanak össze — mondta dr. Páris András somogyi or­szággyűlési képviselő szom­baton az SZDSZ megyei kül­döttgyűlését követő sajtótájé- koztón. — A választásokat meg kell nyerni és kormányzati pozícióból bizonyítani: jobban tudjuk irányítani az országot, mint a jelenlegi kormány. (Folytatás a 3. oldalon) A képen Dörnbach Alajos, a sajtótájékoztatón A III. országos kongresszus Siófokon Törvényt sürgetnek a rendőrök A legfontosabbat, azt, hogy megszülessen a rendőrségi és a szolgálati törvény, sajnos nem sikerült még elérnünk — mondta Rekvényi László, a Független Rendőrszakszer­vezet főtitkára a szervezet harmadik kongresszusán, amelyet Siófokon az Arany­parton rendeztek. A mintegy ötezres tagság képviseleté­ben több mint százan vettek részt a tanácskozáson, és ér­tékelték az eddigi munkát. (Folytatás a 3. oldalon) A főbiztos mérleget készített Nyitás: 1200 nap múlva Kereken számítva mint­egy 1200 nap maradt az Expo megnyitásáig, s ahogy fogy az idő, úgy válnak ború­látóvá a kétkedők: megtet- tünk-e mindent az előkészí­tésért? Barsiné Pataky Etel­kát, az Expo főbiztosát kér­tük meg, készítse el az elő­készületek gyorsmérlegét. — Február 25-én dördült el a startpisztoly, amikor a BIE kimondta a végleges igent és bejegyezte a ren­dezvényt. Ekkor lehetett csak hoz­zákezdeni azokhoz a részle­tes tervekhez, amelyeknek kidolgozására már pénzt is áldozni kellett. (Folytatás a 4. oldalon) Harcok a Száva völgyében Bosznia északi területeire helyeződött át a polgárháború súlypontja. A szerb egységek újabb összpontosított támadást indítottak a Száva völgyének elfoglalására. A dpa szerint a szerbek völgyet a megszállt Nyugat-Boszniát és a „szerb anya­köztársaságot” összekötő folyosóként szeretnék felhasználni. Brcko és Gradacac térségében is dúlt a harc. Éles küzdelem a finisben V álasztók és elektorok Amerikában November 3-án — a cirkal- mas szabály szerint a novem­ber első hétfőjét követő ked­den — megválasztják áz Egyesült Államok 42. elnökét. Száznyolcvanötmillió válasz­tópolgár járulhat az urnákhoz, ám legutóbb 50,1 százalékos volt a részvétel s most is leg­feljebb 53 százalékra számí­tanak. Néhány perccel a sza­vazóhelységek bezárása után (amit bonyolít, hogy a hatal­mas ország hat időzónára osz­lik) már tudni lehet, ki lesz az új elnök, akit valójában csak december 14-én választanak meg. A különös ellentmondás magyarázata az elektori („nagyválasztói”) rendszerben található. (Folytatás a 2. oldalon) Tragikus hétvége az utakon Két halálos baleset A hét végén történt balese­tek közül kettő emberéletet követelt — egyikben a vétlen autó utasa halt meg. Az öt baleset közül kettőt figyelmetlen kerékpáros oko­zott. Nem a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel ve zette személygépkocsiját Ka­darkút és Gige között Gróf Ist­ván 52 éves pécsi lakos, és elütötte a vele szemben, kivi­lág ítatlan kerékpárral közle­kedő 54 éves László Imre gi- gei lakost. A kerékpáros a helyszínen életét vesztette. (Folytatás a 16. oldalon) Romlik a gazdasági helyzet Egyre kisebb a bankhaszon A magyar bankok helyzete a gazdaság jelenlegi állapotának megfelelően igen kedvezőtlen - álla­pította meg az Állami Bankfelügyelet ezzel kap­csolatos beszámolója. A pénzintézetek minősített hiteleinek aránya az összes kihelyezett kölcsö­nökhöz képest elérte a 21 százalékot. Ebbe a ka­tegóriába azok a hitelek tartoznak, amelyeknek visszafizetése többé-kevésbé bizonytalan. A mi­nősített hitelek összege 260 milliárd forint. Az első félévben jelentősen csökkent a pénzin­tézetek jövedelmezősége. Ennek hatására a ban­kok egy része már nem tud eleget tenni a céltarta­lék-képzési kötelezettségének. Egyes becslések szerint 91 milliárd forintra tehető az a céltartalék, amire a pénzintézeti törvény szerint a bankoknak szükségük lenne. Az év elejei csődhullám hatá­sára nőtt a gond. Minimálbér-emelést javasol a Liga A minimálbér 9700 forintra emelését java­solja, s a nyugdíjaknál 18 százalékos emelést tart elfogadhatónak a Liga. A szakszervezeti szövetség csak akkor vesz részt az Érdek­egyeztető Tanács további munkájában, ha a szociális partnereknek sikerül megkötni egy el­fogadható gazdasági-szociális egyezséget 1993-ra. Erre Horn Gábor, a szövetség megbí­zott elnöke mutatott rá a hétvégi országos vá­lasztmányi ülést követő sajtótájékoztatón. El­mondta: a szakszervezetek akár együttesen is hajlandók fellépni a gazdasági-szociális köve­teléseik kikényszerítéséért. Ez új helyzet a szakszervezetek közötti korábbi háborúsko­dáshoz képest. A Liga akkor kapcsolódik be az ÉT munkájába, ha az említett megállapodás előkészítése során a kormány megfelelően fel­hatalmazott képviselettel és megegyezéskész­séggel vesz részt a tárgyalásokon. Megtört ajég ­Vége az eredménytelenségi sorozatnak: a Kaposvári So­mogy SC férfi röplabdázói megnyerték első mérkőzésü­ket a Szuper Ligában. Képün­kön Mészáros ejti át a labdát a nagyon jól játszó 11 -es számú Vetters mellett. A háttérben az ugyancsak jó teljesítményt nyújtó Pásztor (5) biztosít. Beszámolónk a 13. oldalon. (Fotó: Csobod Péter) /V)

Next

/
Oldalképek
Tartalom