Somogyi Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-29 / 254. szám

14 SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 1992. október 29., csütörtök Négy külföldi kosaras a Kaposvári KC-ban Bár csaknem egy hónapos szünet következik a Szuper Ligában szereplő férfikosárlabda-csapataink számára, ez közel sem jelenti azt, hogy „megáll az élet”. Különösen igaz ez a Kaposvári KC csapatára. A kedd esti edzésen például két új külföldi játékos is bemutatkozott. A fejleményekről Kováts Imrét, a Kaposvári KC ügyvivőjét faggattuk. — A két új szerzeményünk közül valójában csak az egyik játékos új, hiszen Igor Koli- csev úgy tért vissza hozzánk. Néhány nappal ezelőtt levél­ben fordult hozzám és Simon Károly edzőhöz; úgy érzi, vég­leg sikerült lezárnia a magá­nügyeit, és szeretne vissza­jönni Kaposvárra. Kolicsevvel úgy állapodtunk meg, hogy két hónapig — ez amolyan próba­időnek tekinthető — a saját költségén itt tartózkodik Ka­posváron, s majd ezután meg­látjuk, hogyan tovább. Amennyiben újból szerződést kötünk vele, akkor két évig, 1994. június végéig lesz a mi játékosunk. Ugyancsak próbajátékon van nálunk a horvát Gordan Filipovics. Az 1965. április 22-én született játékos 204 cm magas, a versenysúlya 98 kg. Center, de a bedobó posztján is használható. Rutinos, ta­pasztalt játékos, a jugoszláv első osztályban mintegy fél­ezer meccset „húzott le”. So­káig Dubrovnikban játszott, majd a háború miatt Rijekába igazolt. Onnan szeretett volna tovább menni Eszékre, azon­ban Horvátországban időköz­ben lejárt az átigazolási idő­szak, így került végül Kapos­várra. Az előkészületi mérkő­zésen nyújtott teljesítménye alapján döntünk arról, hogy a Kaposvári KC játékosa lesz-e. Mivel egyébként a Szuper Li­gában egyszerre négy külföldi kosaras játszhat, így elvileg semmi akadálya annak, hogy mindketten a Kaposvári KC já­tékosai legyenek. — Úgy hallottam, hogy fel­vették a kapcsolatot a Cibona Zagrebbel. — Az elmúlt két-három hét­ben Filipovics ismerősei és barátai révén a Cibonával edzett, így kerültünk a nagy­múltú horvát csapattal kapcso­latba. Jómagam kétszer is tárgyaltam a Cibona igazgató­jával. Szóba került, hogy a kö­zeljövőben a Cibona Zagreb egy hírverő mérkőzés erejéig Kaposvárra látogat, s arról is beszéltünk egymással, hogy — akár már a következő baj­noki szezonban — a játékos­keretéből átad a csapatunk­nak játékosokat. — Mi újság a magyarokkal? — Két játékosunkat — Voj- voda Györgyöt és Hoffmann Zoltánt — meghívták az EB-középdöntő második for­dulójára készülő válogatott ke­retbe. Nagy Imre pedig sérü­léssel bajlódik — megrepedt a jobb lábfeje —, de minden bi­zonnyal a november 21 -ei folytatásban már újra elfoglal­hatja helyét a csapatban. — Hogyan telik el a több mint háromhetes szünet? — Ez idő alatt több előké­születi mérkőzést is játszunk horvát I. és II. osztályú csapa­tok ellen. Október 31-én Bar­cson a Renault Kupa kereté­ben a II. ligás Dakovó ellen lé­pünk pályára: ezen a mérkő­zésen Kolicsev és Filipovics is bemutatkozik. November 10-én és 11-én a Rijeka ellen — jelenleg a harmadik helyen állnak a horvát bajnokságban — kétszer is megmérkőzünk Kaposváron, majd egy héttel később, 18-án a II. osztályú KK Varasdin látogat el hoz­zánk. November 21-én pedig folytatódik a Szuper Liga, amikor is a tavalyi győztes osztrák Basket Flyers Vienna lép pályára Kaposváron. Fenyő Gábor A Kaposvári KC két új játékosa: a horvát Gordan Filipovics és aki visszatért, Igor Kolicsev (Fotó: Csobod Péter) Ralikrosszban is egy ezüst! PÓRÉRÓL PŐRÉN NEM KAPNAK TÖBB PÉNZT Gondban a tabi röplabdások Az NB ll-ben szereplő férfi- röplabda-csapatot másfél év­tizeden át a Videoton helyi gyáregysége tartotta fönn, ám a tabi Videoton megszűnése után, a múlt év végén a Video­ton Röplabda Klub is fölbom­lott. Az év elején — a klubta­gok önmagukban bízva és új szponzorok reményében — megalakították a Tabi Röp­labda Klubot, amely mind ne­hezebb körülmények között tudja magát fenntartani. A já­tékosokat a sportszeretet és a baráti kapcsolatok tartják ösz- sze, anyagi juttatás nélkül ját­szanak. A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta a klub támogatási kérelmét, amelyben Csizmadia Nándor játékos-edző a következőket írta: — A csapat éves költségve­tése 1992-re 400 ezer forint, melyet igen nehéz biztosítani a vállalatok ismert anyagi helyzete miatt. Kérem az ön- kormányzat segítségét, hogy létre tudjunk hozni egy alapít­ványt, amellyel hosszú távra biztosítani lehetne anyagi bá­zisunkat. Tudjuk, hogy ehhez nagyobb összegre lenne szükség. Ha az önkormányzat megtenné az első lépést, úgy érezzük, hogy további befize­tések a vállalatok részéről is lenne... Csapatunk Tab város csapata és a települést képvi­seljük az egész Dunántúlon. A csapat, ha az idén biztosí­tani tudják az anyagi bázisu­kat, akkor az 1-3. hely váro­mányosa. Ennek a szakmai feltételei adottak, a pénzügyi viszont nem! Az önkormány­zat az idén 140 ezer forintot biztosított a Röplabda Klub részére. A tornaterem haszná­lata (edzések, mérkőzések) további mintegy 80 ezer forint támogatást jelent. Ám az anyagi bázis bizonytalan... A képviselő-testületi ülésen Máj Henrik megkérdezte: a működéshez szükséges felté­telek biztosítottak-e a klubnál? Ha nem, akkor az önkormány­zat biztosítsa ehhez a szük­séges összeget. Ratalics Ár­pád azt feszegette, hogy szükség van-e két sportegye­sületre Tabon. Véleménye szerint ugyanis városi szinten összevontan kellene támo­gatni a sportot: célok megha­tározásával és követelmények megfogalmazásával. Farkas István arról beszélt, hogy nem célszerű a labdarúgó- és röp­labdasportot összehasonlí­tani, mert a labdarúgásnak lé­nyegesen nagyobb a tömeg­bázisa Tabon. Az alapítvány létrehozásával nem értett egyet. Dr. Garabon Károly jegyző felhívta a képviselők fi­gyelmét: az önkormányzat több mint egymillió forinttal támogatja már a sportot! A tabi képviselő-testület tag­jai két tartózkodással elfogad­ták azt a határozati javaslatot, mely szerint megtárgyalták a Röplabda Klub kérését, de to­vábbi támogatást 1992-ben biztosítani nem tudnak! Krutek József A juniorválogatott részvételével Kézilabda gála Csurgón Nyirádon a ralikrossz OB utolsó fordulójában Póré Já­nos a „PO-CAR Racing” SE versenyzője harmadik helyen ért célba az I. divízióban, és ezzel éves értékelésben ezüs­térmet szerzett. Ez élete leg­jobb teljesítménye. Eddigi pá­lyafutásáról, terveiről kérdez­tem a Kaposváron közismert, „negyedik ikszet” elhagyó au­tóversenyzőt: — A hetvenes évek köze­pén kezdtem ismerkedni az autósporttal a mai rali II. osz­tály elődjében, a túrában. Ak­kor az „öregebb” Tóth János és Kovács Rezső voltak a so­mogyi menők, a nagy bajno­kok. A „szokásos" anyagi gondok miatt három szezon után abbahagytam, de az au­tóversenyzéstől nem szakad­tam el, mert egészen a mai napig szervizesként segítek a ralisoknak, ha futja időmből. Aztán 1983-ban csak úgy szó­rakozásból beszálltam roncs- derbizni, újra autót építettem, és nagyon élveztem a hétvégi kemény csatákat. Két évvel később pedig a hivatalos, és a szövetség által is elismert ra- likrossz-versenyeken indul­tam. Ez a szakág a ralinál ol­csóbb, kevésbé időigényes, és úgy éreztem, nekem talál­ták ki. És megjött a várva várt eredmény is: 1986-ban az Áfor színeiben Vodicskával, Pék Lászlóval és Kiss Péterrel csapatbajnoki címet szerez­tünk. 1987-ben egy hetedik hely jutott. A következő év a kísérletezésé és a bosszú­ságé volt, mert a saját építésű Lada Turbó nagyon nehezen akart összeállni. Egy évvel később vigasztalódhattam, amikoron a négykerék-meg- hajtású autóval versenyző „Ászok” — Ifj. Tóth, Maruzsi, és Vodicska — mögött, a ne­gyedik helyet csíptem el a Di­vízió ll-ben. Tavaly saját egyesületet alapítottunk. Autót és divíziót is váltottam: jött a Ford Escort RS Turbó. Áz is­merkedés évében ötödik vol­tam. Az idei évadban aztán fogcsikorgató küzdelemben, de egyenletes teljesítménnyel sikerült a 2. hely. — A jövődet tervezed? Nem gondolsz a visszavonulásra? — Nem, erről szó nincs! Martin Scance, a hatszoros Európa bajnok norvég 52 éves, és nekem még van 10 évem addig. — Melyik a kedvenc pá­lyád? (Foto: Csobod Péter) — Sajnos, az idén nem volt ott futam, a cseszneki Cserén- fát is szeretem az idén elért jó helyek miatt is. — A versenyautóban egye­dül ülsz, de az autósport en­nek ellenére csapatsport. Ne­ked kik a társaid? — Ahogy ez nálunk lenni szokott a család, a szervize­sek és a szponzorok. Öcsém József, Csapó Péter és Bene László az újrakezdéstől fárad­hatatlan segítőim. Az ezüsté­rem egy szeletén a legelső szponzorom a Masterfil válla­laton kívül még a Sütév Rt, a Tritex, az Agro-Broker, a Ca- raván, a Senor és a Komfort Kft, és az OTP Bank osztoz­hat. — Tóth Jani és Maruzsi is indul a raliban. Te nem akarsz kicsit kirándulni? — Szó se róla, nagy élmény lenne egy raliverseny, de reá­lisan számolva csak a ralik- rosszra van lehetőségem. Itt szeretnénk bekerülni a válo­gatottba. — Úgy legyen, és sok sikert kívánok a jövő évi kilenc fu­tamhoz! Dr. Kaponya István Nagyszabású rendezvény- sorozatnak volt a házigazdája a hét végén Csurgó városa. Kézilabda Gála elnevezéssel háromnapos felkészülési tor­nát szervezett a helyi Kézi­labda Klub és a Somogy Me­gyei Kézilabda Szövetség, a Napsugár Ruhaipari Szövet­kezet, valamint a Radnotex Kft támogatásával. A felnőttek mezőnyében a Csurgón edzőtáborozó ma­gyar férfi junior kézilabda-vá­logatott mellett a nagykanizsai Tungsram SE, a horvátországi Virovitica és a helyiek együt­tese szerepelt. Eredmények: Junior válogatott-Tungsram SE 27-28 (15-14), Junior vá­logatott-Virovitica 24-21 (11- 10), Csurgói Kézilabda Klub- Virovitica 23-26 (13-14), Csurgói Kézilabda Klub-Ju­nior válogatott 18-33 (12-14). A szervezők a „nagyokon” kívül a jövő reménységeire is gondoltak. Három korcsoport­ban tíz csapattal elnevezéssel utánpótlás tornát is rendeztek Köztársasági Kupa néven. A Köztársasági Kupa vég­eredménye: II. korcsoport (5-6. osztá­lyosok): 1. Berzence, 2. Csurgó,3. Kutas, 4. Nagykani­zsa. Legjobb kapus: Filipovics Lászlói Berzence). Legjobb lövő: Mód István (Csurgó). Legjobb játékos: Madarász Péteri Csurgó). III. korcsoport (7-8. osztá­lyosok): 1. Nagyatád, 2 Csurgó, 3. Berzrence, 4 Nagykanizsa. Legjobb lövő Rákóczi András (Nagyatád) Legjobb játékos: Jankovia Zsolti Csurgó). IV. korcsoport (középisko lások): Csurgó-Virovitica 20- 42 (9-18). A három nap folyamán a ju nior férfikézilabda-válogatot — amelynek berzencei szüle tésű Borsodi Péter is keret tagja — több bemutató edzés tartott a környékbeli sportsza kemberek részére. Ä Kézi labda gála díszvendége vol Jakab Lajos, a Magyar Kézi labda-szövetség főtitkára. Horváth Lajo:

Next

/
Oldalképek
Tartalom