Somogyi Hírlap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

SOMOGYI HÍRLAP _____________________________________________________ •• S __ ' I II. évfolyam, 154. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. július 1., szerda Magyar-horvát belügyi tárgyalások Kardosfán Kaposplast-siker Freiburgban Nagy sikerrel szerepelt a freiburgi nemzetközi kefeipari szakkiállításon a Kapospiast. A napokban kezdték meg az ott bemutatott termékek mintakollekcióinak gyártását 10 euró­pai és tengerentúli ország számára. (Fotó: Gyertyás László) Ufó járt Bábonymegyer és Tab között Gömb alakú, kékes-vöröses színű fény követte az autót Somogyi képviselők Moszkvában A volt Szovjetunió nukleáris arzenálja jelentős hányadá­nak leszerelésével kapcsola­tos kérdéseket vizsgálja az Észak-Atlanti Közgyűlés mun­kaértekezlete június 29-e óta Moszkvában. A tanácskozá­son, melynek témája a Nukle­áris biztonság a FAK-ban, ma fejeződik be. Munkájában részt vett a parlament honvé­delmi bizottságának két so­mogyi tagja, dr. Gaál Antal (MDF) és dr. Páris András (SZDSZ) országgyűlési képvi­selő is. Megemelt turistaellátmány A módosított rendelet ér­telmében július 1-jétől az évi 50 dolláron felül, a felnőtt ál­lampolgárok további 300 dol­lár, míg a 14 éven aluliak plusz 100 dollár megvásárlá­sára jogosultak ebben az év­ben. Ezt a lehetőséget azok is igénybe vehetik, akik a meg­előző hónapokban már kivál­tották 50 dollárjukat. A plusz 300 dollárt akár több részlet­ben is fel lehet venni, illetve a maradékot vissza lehet fizetni. Mindezt a valutalapon tartják majd nyilván. Azok. akik 1990 óta még az 50 dollárjukat sem váltották ki, ebben az évben 500 dollár megvásárlására jo­gosultak. A 300 dollár azon­ban egy évre folyósítható ke­ret, tehát nem vihető át a kö­vetkező esztendőre. Kivonatot küld az Apeh A jövő hét szerdától küldi ki az Apeh a magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére aktuális adófolyószámla-kivo­natokat. Az egyéni vállalkozók esetében az 1991. január 1 -tői 1992. március 31-ig terjedő időszakra bevallott adókötele­zettségeket és teljesített pénz- forgalmi tételeket tartalmazza a kivonat. A magánszemélyek kivonatai pedig az 1991. ápri­lis 1-jétől 1992. március 31 -ig terjedő időszak adatait közli az adóhatóság. Ha valaki elté­rést észlel, akkor személye­sen tisztázhatja az eltérés okát az illetékes igazgatóság adókönyvelési csoportjánál. Az adóhatóság az egyezteté­sek során kéri az 1990. óta beadott bevallások másolati példányait, a munkáltatói iga­zolásokat, az adóhatósági ha­tározatok adózói példányát, valamint 1991. és 1992. évi befizetések igazolását. 660 millió dollár működő tőke Előzetes adatok szerint az idei esztendő első öt hónapjá­ban 660 millió dollár volt a közvetlen külföldi tőkebefekte­tés Magyarországon. Ebből 600 millió dollár készpénzben, 60 millió dollár pedig tárgyi apport formájában érkezett az országba. Az elmúlt év ha­sonló időszakában 450 millió dollár volt a külföldi tőkebefek­tetés. Jelenleg az országban működő külföldi tőke 3,6 milli­árd dollár. A befektetések két­harmada az Állami Vagyon­ügynökség privatizációs tranzakcióihoz kapcsolódik. A Kaposvár melletti Kardos­fán, Boross Péter magyar és Ivan Járnák horvát belügymi­niszter vezetésével kezdődtek tárgyalások kedden. A napi­renden, mint arról a Belügy­minisztérium Sajtó Főosztálya az MTI-t tájékoztatta, a két minisztérium együttműködé­sének lehetőségei, a menekül­tek problémái és más időszerű kérdések szerepelnek. A de­legáció tagjai magyar részről: Pintér Sándor országos A Belügyminisztérium Me­nekültügyi Hivatala felkészül egy újabb, ezúttal Bosznia- Hercegovinából kiinduló me­nekülthullám fogadására — mondta Wessetzky József, a hivatal helyettes vezetője. Hozzátette: egyelőre még van hely a nagyatádi menekülttá­borban, de szükség esetén átmeneti szállásokat is meg­nyitnak. Jelenleg mintegy 20- 30 ezer, a délszláv államokból érkezett menekült tartózkodik az országban, s közölük 3000-en táborban. rendőr-főkapitány, Nováky Ba­lázs a Határőrség országos parancsnoka, Márkus István a Menekültügyi Hivatal veze­tője, Szathmáry György a Nemzetközi Kapcsolatok Fő­osztályának vezetője. Horvát részről: Marko Lukic a bűnül­dözést felügyelő miniszterhe­lyettes, Josko Móric a határ­őrizetet felügyelő miniszter- helyettes, és Milan Brezak a menekültügyet felügyelő mi­niszterhelyettes. Krisán Attila, a határőrség helyettes szóvivője úgy tájé­koztatott: a hét végén három nap alatt jelentkezett 22i boszniai menekült után csak hétfőn további 314 érkezett két autóbusszal és három te­herautóval. Rajtuk kívül 1000 boszniai menekült hazánkon keresztül Ausztriába utazott tovább. Az újabb menekülthullám azt is jelentheti, hogy az erre az évre elkülönített 1 milliárd forintos költségvetési támoga­tás nem tart ki az év végéig. Nem mindennapi jelenségre figyelt föl vasárnap este Szabó Pálné Zala, Zicsi Mi­hály út 13. szám alatti lakos. A fiatalasszony — aki jelenleg gyeden van és szüleivel egyéni gazdálkodó — október­től naponta hordja a tejet Bá­bonymegyerre a tejbegyűj­tőbe. Június 28-án késő este va­lami földöntúli tárgy követte. A 21 éves fiatalasszony így em­lékszik vissza a történtekre: (Folytatás a 3. oldalon) KEZDŐDNEK AZ ÁRVERÉSEK Kárpótlási jegyért termőföld Csütörtökön hatályba lépp a politikai üldözöttek kárpótlásá­ról szóló törvény. Ettől a nap­tól vásárolhatják meg a kárpót­lásra jogosultak az igénybeje­lentéshez szükséges forma- nyomtatványokat a postahiva­talokban — jelentette be Sep- sey Tamás, az Országos Kár- rendezési és Kárpótlási Hiva­tal vezetője a tegnapi sajtótá­jékoztatóján. E törvény alapján vagyoni kárpótlást is igényelhetnek az erre jogosultak, ilyenkor azonban a második kárpótlási törvényhez rendszeresített űr­lapokat is ki kell tölteniük és mellékelniük kell az igénybeje­lentéshez. (Folytatás a 2. oldalon) ET-KOZGYULES MAGYAR KÖSZÖNTESSÉL Antall: Uj világszemlélet szükséges Szabad Györgynek, az Országgyűlés elnökének köszöntőjével tegnap a parla­mentben hivatalosan megkezdődött az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésszakának nyári ülése. Antall József miniszterelnök expozéjá­ban rámutatott: különleges megtisztelte­tés hazánk számára, hogy a „korábbi kommunista politikai táborból” éppen Mágyarországon tartja meg ülését az Eu­rópa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Szólt a miniszterelnök a kelet-európai térségben jelenleg tapasztalható csaló­dottságról és az ellenőrizhetetlen hadse­regek létéből adódó veszélyekről figyel­meztetett arra, hogy a közép-kelet-euró- pai térségben még mindig kétesélyes az átalakulás sorsa. Összességében új vi­lágszemlélet kialakítására van szükség, hiszen Kelet-Európa problémáinak meg­oldása nélkül többé a nyugati jólétet sem lehet fenntartani. Elfogadták azt a jelen­tést, amelyet M. Gerhard Reddemann, a német parlamenti küldöttség elnöke ter­jesztett be. Felhívják a tagországok kor­mányait, hogy nyújtsanak nagyobb hu­manitárius segítséget a volt Jugoszlávia lakosságának. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a délszláv válsággal kapcsola­tos határozatát. Bratinka József és Sipos Imre somogyi képviselő módosító javas­latára a határozat elítéli Dubrovnik és más horvát városok ismételt ágyúzását. Az első újszíves hölgy Újabb szívátültetést vég­zett a SOTE Ér- és Szívse­bészeti Klinikáján a Bodor Elek docens vezette orvos­csoport hétfőn a kora esti órákban. A sorrendben immár ne­gyedik hazai szív­transzplantáció érdekes­sége, hogy első alkalommal nőbetegen hajtották végre a beavatkozást. A 31 éves hölgy állapota megfelelő. Segélyszállítmányok Szarajevónak Szarajevóban a felszaba­dult repülőtéren hétfőn késő este leszállt az első segély­szállító gép, egy francia re­pülő, amely hat és fél tonna élelmiszert és gyógyszert vitt a boszniai főváros lakóinak. Tegnap délelőtt négy újabb francia gép szállt le a szaraje­vói repülőtéren. A katonai szállítógépek humanitárius segélyt, valamint a repülőtér működéséhez szükséges be­rendezéseket és technikai személyzetet szállítottak a bosnyák fővárosba. Bizalmi találkozó A munkanélküliség mérsékléséért, a foglalkoztattak ma­gasabb jövedelméért szállt síkra több ezer MSZOSZ-hoz tartozó bizalmi a Budapest Kisstadionban rendezett tegnapi első országos találkozójukon. A bizalmiak követelték, hogy a kormány és a parlament hagyjon fel a szakszervezet-elle­nes politikájával. A Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállása Mától már új törvények szerint Három új törvény lépett hatályba július 1-jével: a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabály. Az új Munka Törvény- könyv alapján már nem a munkában eltöltött idő sze­rint jár az alap- és pótsza­badság. Az alapszabadság legala­csonyabb mértéke évi 20 munkanap. A 25. életévtől ez az alapszabadság 21 nap, a 26. életévtől 22 nap, a 31. életévtől 23, a 33. életév­től 24, a 35. életévtől 25, a 37. életévtől 26, a 39. életév­től 27, a 41. életévtől 28, a 43. életévtől 29, a 45. életév­től 30 nap. A munkáltató és az üzemi tanács, vagy a szakszerve­zet közötti érdekvitában a törvény egyeztetési kötele­zettséget ír elő. Az egyezte­tés lehetséges közvetlen párbeszéddel, közvetítő se­gítségével vagy döntőbíró felkérésével. (Folytatás a 2. oldalon) Még van hely Nagyatádon Újabb menekült- hullám várható

Next

/
Oldalképek
Tartalom