Somogyi Hírlap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZAIAK ES A NAGYVILÁG 1992. július 1., szerda Kárpótlási jegyért termőföld (Folytatás az 1. oldalról) Azoknak is új igénybejelen­tést kell tenniük, akik már ad­tak be kárpótlási igényt, nekik azonban nem kell újra besze­rezniük a szükséges igazolá­sokat csupán az összesített hatósági bizonylat számát kell feltüntetniük kérelmükön. A külföldiek és a hat hónapnál rövidebb idő alapján kárpótol­tak kivételével a jogosultak az egyösszegű kárpótlás helyett kérhetik életjáradék folyósítá­sát is. Ennek ideiglenes havi alapösszege 5000 forint. A tájékoztatón ismertették a kárpótlási jegy termőföldre váltásáról a múlt héten elfo­gadott jogszabályt is. A föld- vásárlási igényeket a külön­böző kárpótlási törvények alapján különböző időpontig jelenthetik be a jogosultak azokon a nyomtatványokon, amelyekhez a postákon lehet majd hozzájutni. Az igénybeje­lentést a megvásárolni kívánt föld fekvése szerinti települési önkormányzathoz kell benyúj­tani. Aki bejelenti igényét, az 1993. augusztus 13-ig csak földvásárlásra használhatja fel letétbe helyezett kárpótlási je­gyeit. A Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállása Mától már új törvények szerint (Folytatás az 1. oldalról) Amennyiben a munkavál­laló, a szakszervezet, az üzemi tanács vagy a munkál­tató munkaügyi vitát kezde­ményez, a munkaügyi jogvitá­ban a munkaügyi bíróság jár el. A közalkalmazottak jogál­lásáról szóló törvény, az ál­lami, illetve önkormányzati költségvetés alapján működő intézmények alkalmazottainak teljes körére, csaknem 700 ezer munkavállalóra terjed ki. A törvény biztosítja a közal­kalmazott számára a pályán való előmenetel lehetőségét, ennek meghatározó intézmé­nye a minősítés. A közalkal­mazotti munkakörök közal­kalmazotti osztályokra tago­zódnak, az ellátásukhoz szük­séges iskolai végzettség, il­letve képesítés szerint. A négy osztály: kiemelt, felső, közép és alsó közalkal­mazotti besorolás. Az illet­mény konkrét mértékét a négy közalkalmazotti osztályhoz kapcsolódó összesen hat fize­tési besorolás fokozatai hatá­rozzák meg. A közalkalmazotti előmenetel egyik legfőbb té­nyezője a kinenevezés után a munkáltatónál eltöltött szolgá­lati idő. A törvény azonban le­hetővé teszi a fizetési fokoza­tok közötti várakozási idő csökkentését. A közalkalma­zott minden esztendőben jo­gosult 13. havi illetményre, amennyiben az adott évben legalább 6 hónap közalkalma­zotti jogviszonnyal rendelke­zik. A köztisztviselők jogállásá­ról szóló törvény értelmében köztisztviselő az, aki a köz- igazgatási szerveknél ügy­döntő, illetve érdmei feladatot ellátó vezető és ügyintéző; ügykezelő az, aki ügyviteli fel­adatot lát el; minden más munkavállaló fizikai alkalma­zottnak minősül. A törvény meghatározza a köztisztviselők iskolai végzett­ségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időnek megfelelő előmenetelét, va­lamint továbbképzését és mi­nősítését. A köztisztviselő feladatait a- köz érdekében a jogszabá­lyoknak és az irányító testület döntésének megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyin­tézés szabályai szerint köteles ellátni. A fegyelmi és kártérítési fe­lelősség alapján a köztisztvi­selő a közszolgálati jogvi­szonyból eredő kötelezett­sége vétkes megszegésével okozott kárért anyagi felelős­séggel tartozik. Gondatlan el­követés esetén három havi il­letménye erejéig felel. A köz- szolgálati viszonnyal kapcso­latos jogvitával munkaügyi bí­rósághoz fordulhat. A Somogy megyei takarékszövetkezetek tájékoztatják tisztelt ügyfeleiket, hogy lakossági betét-, illetve hitelkamataikat saját döntésük alapján 1992. július 15-től vagy 1992. augusztus 1-jétől csökkentik Az új kamatfeltételeket hirdetményeiken teszik közzé. Somogy megyei takarékszövetkezetek (217667) KÉRDŐJELEK Parlamenti szünet — megérdemelt pihenő? Nyári szabadságra ment a Tisztelt.Ház. A törvényhozók va­kációja augusztus utolsó hetéig tart, s augusztus 31-én plená­ris tanácskozással kezdődik az őszi ülésszak. Milyen a képviselők első félévi mérlege? Tény, hogy rop­pant erőfeszítéseket tettek a rendszerváltás, a piacgazdaság jogi kereteinek teljesebbé tételéért: 31 új törvény, 24 tör­vénymódosítás, 47 elvi állásfoglalás, irányelv, határozat — így fest a számok nyelvén a parlament idei teljesítménye. A kodifikáció olyan fontos állomásain jutottak túl a honatyák mint a szövetkezetekről, a Munka Törvénykönyvéről, a köz- tisztviselők jogállásáról, vagy a munkavállalói résztulajdonosi programról szóló törvény megalkotása. Megfelelt ez az előzetes várakozásoknak? A tervezettnél jóval kevesebb jogszabályt sikerült tető alá'hozni, tovább nőtt a kodifikációs restancia. Nemcsak a joggal hiányolt médiatör­vény, hanem száznál több más fontos gazdasági, szociálpoli­tikai és egyéb jogszabály szerepel az „adósság- listán.” Elég, ha csak a földtörvényre, az agrárpiaci rendtartásra vagy mondjuk a lakástörvényre utalunk. Többet kellett volna üléseznie a T. Háznak? Nem, inkább az idővel kellett volna jobban gazdálkodnia. Az első félév nagy szépséghibája volt, hogy rengeteg időt pazarolt terméketlen vitákra, napi politikai mérkőzésekre. Sok olyan téma fogyasz­totta az időt és az energiát, ami fontosságban messze elma­rad a „parkoló” törvényjavaslatoktól. Rontotta az összképet a gyakran indulatos, személyeskedő hangnem, a vitakultúra hi­ányosságait tükröző tárgyalási stílus is. Hogyan tovább a vakáció után? A nyári szünet jó lehetőség a képviselőknek, hogy idegileg is kipihenjék fáradalmaikat. Az őszi ülésszakot tehát nyugodtabb, jobb légkörben kezdhetik. S talán kölcsönösen azzal a tudattal folytatják a törvényke­zést, hogy nem a konfliktusok, hanem a konszenzusok fém­jelzik egy-egy ülésszak eredményességét. (bajnok) Két egykori gyilkos holtteste lóg az akasztófa kötélen Al­bániában, egy Tiranától 120 km-re lévő kisváros főterén. A 21, illetve 24 éves fiatalember egy öttagú családot gyilkolt meg e hónap elején. A két kivégzett férfi 24 órán keresztül lógott a nyilvánosság előtt. BOLIVAR-DÍJ A burmai ellenzék jelenleg is házi őrizetben lévő No- bel-békedíjas vezetője, Aung San Suu Kyi asszony és Julius Nyerere volt tanzániai elnök kapta meg az idén az UNESCO Simon Bolivar-díját. A kétévenként odaítélt díjjal a szabad­ság, a függetlenség, a népek becsülete, a népek közötti szo­lidaritás előmozdítása érdekében kifejtett tevékenységet dí­jazzák. Puskalövés, pokolgép MEGGYILKOLT ÁLLAMFŐK Mohamed Budiaf algériai elnök meg­gyilkolása felidézi a legutóbbi tíz évben meggyilkolt állam- vagy kormányfők listá­ját: 1982. szeptember 14. — Basir Dzse- majel libanoni elnököt néhány héttel az­után gyilkolják meg, hogy elnökké válasz­tották. 1984. október 31. — Indira Gandhit, In­dia miniszterelnökét Újdelhiben testőrsé­gének két szikh tagja öli meg. 1986. március 1-re virradó éjszaka Stockholmban meggyilkolják Olof Palme svéd miniszterelnököt. 1987. június 1. — Rasid Karami liba­noni miniszterelnök helikoptere — úton Tripoliból Bejrútba — felrobban. 1987. október 16. — Thomas Sankarát, Burkina Faso államfőjét, egy államcsíny során gyilkolják meg. 1989. november 22. — René Muavad libanoni elnök robbantás áldozata lesz. 1989. november 26. — Ahmed Abdal- lahot, a Comore-szigetek elnökét lázadó katonák ölik meg. 1990. szeptember 10. — Ugyancsak lázadók gyilkolják meg Samuel Doet, Li­béria elnökét 1991. május 21. — Radzsiv Gandhi, Indira Gandhi fia pokolgépes merénylet során veszti életét. A második világháború befejezése óta öt állam- és kormányfő meggyilkolása kü­lönösen emlékezetes maradt: 1948. január 30. — Mahatma Gandhit egy fanatikus öli meg Újdelhiben 1961. január 17. — Patrice Lumumbát Katangában gyilkolják meg. 1963. november 22. — John Kennedy életét Dallasban puskalövések oltják ki. 1973. szeptember 11. — Salvador Al- lende chilei elnök egy államcsíny során veszti életét. 1981. október 6. — Anvar el-Szadatot Kairóban egy katonai díszszemle közben lövik le. , (Az AFP alapján) Új telephelyünk Kaposvár, Füredi u. 180. (Volán mellett) Tel.: 82/11-500 ^/ot*íTiKá'AO') SVÁJCBÓL IMPORTALT HASZNÁLTAUTÓK JO ÁLLAPOT, ALACSONY AR! Hetente új szállítás. Kérésére vizsgáztatunk is! Mindig újszerű állapotban adjuk át a gépkocsikat. A mozgáskorlátozottak utalványait folyamatosan, díjtalanul intézzük. VÁRJUK ÖNT! AUTO ÁPOLÁS FELSŐFOKON o-i w tn '< »J O Ch Z '< H b cn i-i O Cu '< EKKORA A KÜLÖNBSÉG Keressen fel bennünket és újjávarázsoljuk autóját! Ezt a szuper eredményt a svájci Maxolen autóápolási rendszer 57 környezetbarát anyagával, kiváló minőségű gépeivel és a technológia szigorú betartásával garantálni tudjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom