Somogyi Hírlap, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

Balatoni tervek A tó védelmét tartja legfontosabbnak a Balatoni Szövetség közgyűlés«- Öt kisrégiót alakítanak ki a magyar tenger két oldalán. A központok között van Siófok és Fonyód. • 3. oldal Arany tintával A magyar és a világirodalom jelesei sokszor megidézték éde­sanyjukat versben vagy prózában Petőfi Sándortól József Atti­láig, Adytól Kosztolányiig. 5. oldal Filozófia, politika A vidéki városok szellemi életében renkívülinek számít a kaposvári Fichte-fórum, amelyet a kaposvári tanítóképzőben tartottak. Filozófusok összegzik véleményüket. 9. oldal III. évfolyam, 103. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. május 2., szombat Tsaldaris Budapesten Budapestre érkezett tegnap Athanaszios Tsaldaris, a gö­rög parlament elnöke. Itt-tar- tózkodása során megbeszé­lést folytat Szabad Györggyel, valamint az IPU magyar cso­portjának képviselőivel. Nagycsaládosok Megkezdődött a nagycsalá­dosok II. kongresszusa Buda­pesten. A több mint ezer fel­nőtt találkozóján eszmecserét rendeznek a családok társa­dalmi helyzetéről, szerepéről. Sürgető feladat A legsürgetőbb feladatok egyike a független és demok­ratikus érdekvédelem rend­szerének megteremtése. Erről fogalmazta meg álláspontját az MDF országos választmá­nya. Munkájában részt vett Antall József pártelnök is. Szociális charta „Szociális Európa” megte­remtését sürgette Francois Mitterrand tegnap. Hivatalá­ban töltött 11 éve alatt először beszélt május 1-jén, s az EK- charta előírásainak követke­zetes érvényesítését sürgette. Európai biztonság Először tárgyalt Magyaror­szágon, sőt a közép-európai térségben is japán védelmi miniszter. Mijasita Szohej el­sősorban Budapesten az eu­rópai biztonság kérdéseiről, a két ország esetleges együtt­működéséről tájékozódott. Munkavállalói fórum Kaposváron Korkép és kórkép Expón a magyar Somogyról A munkanélküli: főállású álláskereső — Jelenünk a jövő tükrében — Hiánylista, tanulságokkal Sok mindenről szó esett csütörtökön Kapos­váron a Gépipari Szakközépiskolában rende­zett munkavállalói fórumon. Voltak akik hiány­érzetük csillapítására felsorolták a hiányzó minisztériumokat, dekoncentrált szervezeteket, országgyűlési képviselőket. Mert az tény, hogy a meghívottak közül nem tartotta fontosnak a megjelenést a Földművelési, Népjóléti és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. A fő­hatóságok közül hiányzott a Társadalombizto­sítási Főigazgatóság és a sporthivatal. De nem képviseltette magát a megyei földművelési hi­vatal sem. Pedig Somogyról azt tartják, hogy agrárjellegű megye. (Folytatás a 3. oldalon) Tűzre tűz és tűzszünet Menekül a lakosság Bosznia-Hercegovinából — Felrobbantott hidak Lecsillapodtak a Szarajevó birtoklásáért folytatott harcok, és egyelőre nem használják fegyvereiket a stratégiai fon­tosságú bosznia-hercegovinai városokban szemben álló et­nikai csoportok sem. Az át­meneti fegyvernyugvás nyil­vánvalóan összefügg az EK külügyminisztereinek lissza­boni értekezletével, amely a boszniai válságot tárgyalja meg. Mostar ágyúzásakor há­rom személy vesztette életét, hét megsebesült. (Folytatás a 2. oldalon) Eszmecsere az érdekvédelemről Ostromállapot Los Angelesben George Bush amerikai el­nök tegnap további ezer rend­őrt irányított Los Angelesbe, és elrendelte, hogy 4000 tagú katonai egység álljon készen­létben a gyújtogatások és a fosztogatások megfékezé­sére... A kormány közbelépé­sét Tom Bradley, a város fe­kete polgármestere és Kali­fornia kormányzója kérte, mi­után a két napja tartó zavar­gások 31 halálos és 1200 se­besült áldozatot követeltek. Az anyagi kár jóval több mint százmillió dollár. (Folytatás a 2. oldalon) Sevilla — a város polgármestere szerint — a világ fő­városa, legalábbis addig, amíg nyitva tart az Expo. A vi­lág fővárosában a legszebb rész a magyaroké, s ez a tény az építő Surtján Rt-nek is világsiker. A legnagyobb világkiállításról helyszíni beszámolónk a 6. oldalon. Színpompás megnyitó Megkezdődött a 35. szabadfogású birkózó-EB Somogy és Kaposvár sportja ismét ünnepnapjait éli. A kaposvári sportcsarnokban teg- lap megkezdődött minden idők legtöbb országot és versenyzőt szőnyegre szólító szabad- ogású birkózó Európa-bajnoksága. Magyarországon már harmadszor találkoznak a kon- inens legjobbjai, de vidéki város először köszöntheti őket otthonában. Bár a hivatalos megnyitó csak délután volt, a nap első felében azonban már 74 pár megvívta selejtezőinek gy részét. Délutánra fokozódott az érdeklődés és táblás ház várta az ünnepélyes, és az gyszerüségében is színpompás megnyitót. Erről valamint a verseny első napjáról lapunk " 5. oldalán számolunk be. (Fotó: Kovács Tibor) köre, ezen belül a közelgő szakszervezeti vá­lasztások mikéntje volt a központi téma. Horn Gyula, a szocialisták elnöke fontosnak tartotta, hogy biztosítva legyen a szakszervezeti vá­lasztások pártatlansága, akár nemzetközi ellenőrzés révén. Diákteátrum Csurgón TIZENNYOLC EGYÜTTES MUTATKOZIK BE A gyerekek hangulatán mit sem változtatott a bús-boron- gósan hajladozó gesztenye és hársfákra ráguggoló szürke, esőlábait nyújtogató égbolt, amikor csütörtökön este a Csokonai szobornál megnyi­tották a 13. Országos Csoko­nai Diákszínjátszó Napokat. A nemes tradícióvá vált ta­lálkozón Szászfalvi László polgármester az önkormány­zat és Csurgó polgárai nevé­ben köszöntötte a vendége­ket. Színház az egész világ — idézte Shakespeare-t —, s Csurgó immáron tizenhar- madszor nagy örömmel s tisz­telettel ad otthont e világ egyik színpadának. (Folytatás az 5. oldalon) Tárgyalni kell Nagygyűlés a Városligetben A munkanélküliség a ma­gyar társadalom legfőbb prob­lémája. Szomorú aktualitását jelzi az is, hogy a május 1-jét megelőző hetekben a munka- nélküliek száma már megha­ladta az 500 ezret — hangoz­tatta Nagy Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke tegnap Budapesten a Városligetben szervezett szakszervezeti nagygyűlésen. Az MSZOSZ elnöke beszédében leszö­gezte: minden gazdaságpoliti­kai eszközt fel kell használni a foglalkoztatáspolitika segíté­sére. Ezzel összefüggésben szorgalmazta a privatizáció, a vám-, az import- és adópoli­tika megváltoztatását. A kor­mányzat és a szakszerveze­tek közötti múlt évi megálla­podásokat újra kell tárgyalni, és új megállapodásokat kell kötni — hangoztatta. A Szakszervezeti Liga és a Munkástanácsok az idei május 1-jén a Népligetben ünnepeltek. A Planetáriumban három parlamenti párt — az SZDSZ, az MSZP és a kisgazda 35-ök — ve­zetőinek részvételével tartott politikai eszme­cserén elsősorban az érdekvédelem kérdés-

Next

/
Oldalképek
Tartalom