Somogyi Hírlap, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

2 SOMOGY HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1992. május 2., szombat Vérengző szerb milicisták Foca környékén Tűzre tűz és tűzszünet MÁJUS 1 -JE — KÉT VILÁGRÉSZEN Zene, gyűlés, tiltakozás (Folytatás az 1. oldalról) Egészen péntek hajnalig tü­zérségi tűz alatt tartották lőtték a Mostartól 25 kilométerre fekvő Capljinát. Pénteken reggel aknavetőkkel támadták Citlukot is, amely mindössze 10 kilométerre van Mostartól. Öten vesztették életüket Gomjif Vakufban, Szarajevó­tól 60 kilométerre nyugatra egy gépkocsi felrobbanása­kor. Csütörtökön álarcos kommandósok felrobbantották a Bosznia-Hercegovinát Hor­vátországgal összekötő utolsó két hidat is: több mint tíz em­ber meghalt. A jugoszláv hadsereg pén­tekre virradóra több szlavóniai és az Adriai-tenger partján fekvő horvátországi várost támadott. A horvát televízió és a Hina hírügynökség jelentése szerint 23 személy megsebe­sült. Tüzérségi tűz érte többek között Eszéket, Vinkovcit, Slavonski Brodot, Sibeniket. A boszniai területvédelem közlése szerint a Foca kör­nyéki muzulmán falvakban a közelmúltban kegyetlen vé­rengzést hajtottak végre a szerb milicisták és a katonai alakulatok. A falvakban teme- tetlenül hevernek a holttestek; a fiatalabbakat a hadsereg el­hurcolta, az idősebbeket a helyszínen lekaszabolták. A boszniai hírügynökség je­lentése pontosan felsorolja az eddig ismert áldozatok nevét és korát. A halottak között több nyolcvan-kilencven éves személy is van. A vérengzést Susjesno, Paunci és Popece faluban hajtották végre. Foca környékét és magát a várost a múlt hét elején fog­lalta el a hadsereg. A környék­ről zömmel elmenekült a helyi lakosság. A hagyományos felvonulá­sok, gyűlések és beszédek he­lyett idén inkább zene, szóra­kozás, játék jellemezte a má­jus 1-i rendezvényeket Olasz­országban. Az alapgondolat azonban mindenütt kifeje­zésre jutott: szolidaritás, a munka világának összetartása a leggyengébb és hátrányba került rétegek, csoportok vé­delmében. Rómában a late- rani Szent János téren óriási zenés majálist rendeztek. Megemlékezett a munka ünnepéről II. János Pál pápa Az Egyesült Államok dol- lármilliárdokat költött az Öböl-háborúra, és sokkal ke­vesebb jutott azoknak a de­mokratikus reformoknak a tá­mogatására, amelyek száz, kétszáz évre határozzák meg az új világot — mondotta Mi­hail Gorbacsov volt szovjet el­nök nyilatkozatában. Az ame­rikai látogatásra készülő poli­tikus szerint ez olyan szűklá­is, aki Friuli tartományban tett éppen látogatást: pénteken Pordenone városban a Za- nussi háztartási gépgyár csarnokában mondott beszé­det, a munka értékére emlé­keztette hallgatóit. Az orosz elnök visszahívá­sáról kiírandó népszavazásért indítottak aláírásgyűjtési ak­ciót a Vörös téri május 1-jei megmozduláson az orosz kommunista és anarchista erők. A Lenin-mauzóleum előtt lezajlott gyűlés szónokai Mihail Gorbacsovot és Borisz tókörűség, amit nem tud meg­érteni. Gorbacsov az Egyesült Ál­lamok mellett önmagát és Bo­risz Jelcint is bírálta. Kijelen­tette: „Ha nem lettünk volna ilyen lassúak a nemzetiségi konfliktusok kezelésében, sokkal jobb esélyekkel végez­hettük volna el az állam átala­kítását, elkerülhettük volna a jelenlegi helyzet kialakulását, Jelcint hazaárulónak bélye­gezték. A hidegháborús kije­lentésekkel tarkított esemé­nyen elhangzott az is, hogy az Egyesült Államok „Oroszor­szág leigázására” készül. A vörös zászlók és különféle fel­iratok alatt gyűlésező tömeg a tér alig egyharmadát foglalta el; több volt a sétálgató — a bámészkodó és kíváncsis­kodó tömeg. Japánban országszerte mintegy négymilióan vettek részt a szakszervezetek ren­dezvényein ünnepelve. s a puccsisták kezébe sem ke­rült volna ütőkártya.” A puccs mindent tönkretett: a társadalom széthullott, fel­gyorsult a szétesés. Gyorsab­ban kellett volna cselekednük, s elkerülhettük volna a pucs- csot — hangsúlyozta a volt szovjet elnök. S míg a „de­mokratikus tábor” teljes zűr­zavarban van, a „reakciósok” erőt gyűjtenek. Szemetessztrájk Bűzlő szeméthegyek szegé­lyezik a görög főváros utcáit a szemetesek sztrájkja miatt. Athénban a szemetesek már harmadik hete sztrájkolnak, a kormány azonban makacsul elutasítja követeléseiket. Hármas találkozó A Felső-Duna menti országok találkozóját rendez­ték meg Németújfalu közelé­ben. Ezen osztrák, csehszlo­vák, magyar, sőt bajor politi­kusok is részt vettek. Tiltakozás Bős ellen A Szigetköz, a Csallóköz tönkretétele nemcsak Ma­gyarország, Csehszlovákia és Ausztria, de az egész világ fe­lelőssége — hangoztatják a mára Budapestre meghirde­tett tüntetés szervezői, bojkot­tot hirdetve Ausztria ellen. Secam helyett Pál A csehszlovák kormány úgy döntött: fokozatosan átállnak a Secam-ról a kedvezőbb, az európai televíziózáshoz job­ban igazodó Pal-rendszerű tévéadás sugárzására. Jelcin túl gyors Gorbacsovnak? Mélypont és kibontakozás Brzezinski a Visegrádi Hármakról — A FÁK csak fikció A „visegrádi országok” NATO-tagság nélkül is a nyugati szövetség védelme alatt állnak. Magyarország, Lengyelor­szág, Csehszlovákia az átalakulás ne­hézségeiben már elérte a mélypontot és nincs messze a kibontakozás kezdete. Erről beszélt Zbigniew Brzezinski Was­hingtonban. A Fehér Ház korábbi nemzetbizton­sági tanácsadója kifejtette: a Nyugat nem akarja Magyarország vagy Lengyelor­szág belépését a NATO-ba, mert ez azt jelentené, hogy a szövetség Oroszország ellen terjeszkedik — azt pedig egyszer ugyancsak szeretnék bevonni egy na­gyobb európai szövetségbe. A Visegrádi Hármak azonban ma olyan helyzetben vannak, mint Svédország a hidegháború alatt: jóllehet nem volt tagja a NATO-nak, de mindenki tudta, hogy ha támadás érné s ellenáll, a NATO nem marad tétlen. A Nyugat egyébként változatlanul elsőren­dűen fontosnak tartja az átalakítás sikerét e három országban, európai közösségi csatlakozásukra számíthatnak, de na­gyobb anyagi támogatásra nem, a refor­mok sikere tőlük függ — mondta. A kérdésre, hogy a térség nehéz gaz­dasági, politikai helyzete nem vezethet-e a latin-amerikaihoz hasonló fejlemények­hez, például katonai diktatúrához, amint Lengyelországban hírlett, Brzezinski kifej­tette: ez felettébb valószínűtlen. Lech Walesa lengyel elnök még akkor sem csinálhatna puccsot, ha akarna, hiszen nem számíthatna katonai támogatásra. Ezek az államok — mint mondta — in­kább a demokrácia degenerálódásának veszélyével állnak szemben, ami bénult­sághoz, anarchiához vezet. Az amerikai tudós szerint jelenleg Bo­risz Jelcin a Nyugat legjobb reménysége, hiszen ő ösztönösen felismerte: Oroszor­szág jövője attól függ, hogy demokratizá­lódik-e, s ha nem is lesz demokrácia, de korszerűbb, európaibb állam alakul ki. Ez Jelcin számára azt is jelenti, hogy Orosz­ország túllép a birodalmi eszmén: az összes többi orosz vezető, beleértve a demokratákat is, ezt nem képes meg­emészteni, még mindig a múltról, egy nemzetek feletti államról ábrándozik. Le- onyid Kravcsuk ukrán elnök magáévá tette az ukrán nacionalizmust, márpedig erős, szilárd Ukrajna a legjobb biztosíték arra, hogy Oroszország nem lesz újra bi­rodalom s demokráciává alakulhat — mondotta. Egyébként a FÁK csak fikció, lepel, amely mögött széthullik a volt Szovjet­unió — mondotta Zbigniew Brzezinski, aki figyelmeztetett: nem a múlt tél volt a válságos időszak a FÁK-ban, hanem a következő három év lesz a veszélyes, amikor a válság elmélyül. Heltai András Gépjármű-üzemeltetők, figyelem! A Kapos Volán Járműgyártó és -Javító Kft. májusi meglepetése Május 4-étől megkezdjük a környezetvédelmi kártya („zöld kártya”) kiadásához szükséges méréssorozat végzését. Gépjárművein előzetesen ingyenes műszeres állapotvizsgálatot végzünk. Ráadás Az első 30 db kétütemű járműnél kérésre ingyenes Slick-kezelést végzünk. Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 700—1500-ig. Környezetvédelmi állomásunk címe: Kaposvár, Füredi u. 180. Tel.:21-944,16-111/162 Üi.: Horváth László, Balatincz Róbert (216985) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i J Harmincegy halott Ostromállapot Los Angelesben (Folytatás az 1. oldalról) A helyi rendőrség adatai szerint harminc fölé emelke­dett a halottak száma a Los Angeles-i zavargások követ­keztében, amelyek amiatt tör­tek ki, hogy a bíróság fölmen­tette a néger férfit agyonverő fehér rendőröket. A BBC sze­rint a sebesültek száma 1200. Hétszázhatvannégy személyt letartóztattak. Az UPI jelen­tése szerint 22 személyt a vá­rosban gyilkoltak meg, egyet-egyet pedig San Ber- nardinóban és Long Beach- ben, ahová szintén átterjedtek a zavargások. A Nevada állambeli Las Ve­gas egyes negyedeiben is ki­járási tilalmat rendeltek el, mi­után a tiltakozóhullám ott is erőszakba torkollt. A kaszinó­város nyugati részében, ahol jelentős fekete népesség él, két rendőrőrsre benzinbom­bákat dobott a tömeg. A nevadai városban szór­ványos lövöldözés hallatszott, egy-egy rendőrt és polgári személyt vittek kórházba lőtt sebbel. Egy rendőrautót a helyszíni beszámolók szerint szinte szitává lőttek. ,Egy autó, amely mindig célba ér!" Start: mától Pécsett, a CITROÉN autóvásáron Magyarországon a legolcsóbban a Lindacartól Citroen AX: 850 000 illetve 899 000,— Citroén ZX dízel: 1 279 000,— forintért Május 4-étől 9-éig Pécsett a Bilia autószalonban 7630 Pécs, Fürst S. u. 6. Tel.: 72/24-011. Fax: 72/24-867 Nyitva: hétköznap 8—18, szombaton 8—13 óráig ; (217030) ✓ Újabb szenzáció! f í 1992. május 8-án nyílik a BALATON FÜSZÉRT Rt. [ r kilencedik áruháza a DÓRA Raktáráruház Balatonbogláron (Klapka u. Füszért Raktárház) Hatalmas árukínálat, kényelmes vásárlás, korszerű kereskedel­mi technika, ingyen parkírozó. I» A kedvező árakból 8% költségtérítést adunk! Jöjjön el, nézzen körül, s ha megnyeri tetszését vásároljon. Nyitva: naponta 9—18 h-ig, szombaton 7,30—12,30 h-ig Tisztelettel várjuk és ajánljuk magunkat BALATON FÜSZÉRT RT. (217036)

Next

/
Oldalképek
Tartalom