Somogyi Hírlap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

III. évfolyam, 78. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. április 1., szerda A megyei közgyűlés elfogadta a megtisztelő lehetőséget Két évig Somogy lesz az Alpok-Adria elnöke Európai léptékű változások — A megye sajátos arculatát kell kialakítani — Nemzetközi ügyviteli iroda Kaposváron Az Alpok-Adria Munkaközösség Tartományi Kormányfők Plenáris Ülésének elnökségében a tagköztársaságok, il­letve régiók kétévenként váltják egymást, alfabetikus sor­rendben. Eszerint 1993-94-ben Szlovénia következett volna a sorban, ám a polgárháború sújtotta ország nem vállal­hatta e tisztet. Ilyen esetben a testület felkéri valamelyik ta­got: vállalja el az elnökséget. A választás Somogyra esett, és a megyei közgyűlés tegnap döntött. A közgyűlés 44 igen szavazattal az ügy mellé állt, így Somogy megye veszi át 1993-94-re az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségét. Az Alpok-Adria Munkakö­zösség 1978. november 20-án alakult. Feladatát az alapító hét tartomány a tagok érdekeit érintő témák közös, informa­tív, szakszerű megtárgyalá­sában és egyeztetésében ha­tározta meg. Tevékenysége rendkívül szerteágazó. So­mogy 1989 novembere óta tel­jes jogú tagként vesz részt a munkában. A munkaközösség legfelsőbb szerve a Tartomá­nyi Kormányfők Plenáris Ülése. Ez a fórum hozza meg az alapvető jelentőségű hatá­rozatokat. Az elnökséggel együtt erre az időre Somogyba kerül az ügyviteli iroda, a vezető tiszt­ségviselők bizottsága, a nyil­vántartó iroda, valamint három bizottság: a tájékoztatási, a katasztrófaelhárítási és az if­júsági. (Folytatás a 3. oldalon) Város lesz Földvár és Lengyeltóti A köztársasági elnök határozatában — a bel­ügyminiszter előterjesz­tésére — május 1-jei ha­tállyal városi címet ado­mányoz Balatonföldvár- nak és Lengyeltótinak, valamint Hévíz község­nek. Kamionblokád A Hungarocamion 38 kami­onja, s ki tudja hány magán­kamion vesztegel a görög ha­táron. A blokád, amit a görög fuvarozók kezdeményeztek, már csak a magyar kamiono- .kat érinti. Külügyminisztériu­munk jegyzékben tiltakozik a görögországi blokád miatt. Súlyos harcok Újra megszólaltak az általá­nos riadót jelző szirénák teg­nap Eszéken, miután a szö­vetségi alakulatok és szabad- csapatok aknavetőkkel kezd­ték lőni a várost. Súlyos har­cok zajlottak Verőce környé­kén is. (Cikkünk a 2. oldalon.) Kevesebb vásárló SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK TÖBB INTÉZMÉNY ÉLÉN Elfogadták a Siótour átalakításának programját A döntés érvényessége a cégbejegyzéstől függ KISGAZDA-BELVISZÁLY A PARLAMETBEN Módosították a földtörvényt Ennek előkészítése már hosszabb ideje tart. A szakér­tők részletes átalakulási tervet terjesztettek a képviselők elé. Közülük néhányan némi gya­Öt Oscar Demme filmjének Idén a legtöbb Oscar- díjat, szám szerint ötöt, közöttük a legjelentőseb­beket Jonathan Demme A bárányok hallgatnak című pszichológiai krimije nyerte el. Az idei év leg­fontosabb Oscar-díjai: legjobb film - A bárányok hallgatnak, legjobb ren­dező - Johathan Demme, legjobb férfi főszereplő - Anthony Hopkins, leg­jobb női főszereplő - Jo­die Foster (A bárányok hallgatnak). A legjobb adaptációs forgatókönyv - Ted Tally (A bárányok hallgatnak), legjobb kül­földi film - Mediterraneo (rendező: Gabriele Salva­tores). A Termimator-2 négy díjat kapott. nakvással hallgatták a részle­tes magyarázatokat is adó elő­terjesztő, dr. Kolber István al- elnök szóbeli kiegészítését. A Somogy megyei önkormány­Munkásgyűlést hívott össze a Kaposcukor Rt vezetése tegnap délelőtt az Édosz mű­velődési ház nagytermébe. Az érdeklődést jelezte: a későn érkezők már csak az előcsar­nokban találtak helyet. Dr. Fá­bián Károly elnök-vezérigaz­gató — a Petőházi és a Ka­posvári Cukorgyár közös ve­zetője, a cukortanács elnöke elmondta: az életszínvonal romlása csökkentette a bel­földi fizetőképes keresletet, és a jugoszláv háborús esemé­nyek is súlyosan érintették a céget. A bérfeldolgozásra le­kötött répának csak egy töre­dékét tudták kiszállítani. A Kaposcukor Rt közben zat a Siótour átalakításának első lépéseként 1992. január 1-i hatállyal egyszemélyes kft-ét alapított Utazás-Keres­kedelmi és Idegenforgalmi Kft néven. Most elhatározta, hogy ezt — a törzstőke felemelésé­vel — részvénytársasággá alakítja. (Folytatás a 3. oldalon) belső gondokkal is küzködött — fűzte hozzá az elnök-ve­zérigazgató. A régi vezetés rosszul ítélte meg a várható cukorpiaci helyzetet. Bebizonyosodott — mondta — hogy elhibázott döntés volt négyezer tonna cukor megvásárlása, mivel a belföldi piac felvevőképes­sége az idén jóval kisebb, mint az előző években volt. A ko­rábbi vezetést terheli a fele­lősség azért is, amiért ennyi cukorrépára kötöttek felvásár­lási szerződést. Emiatt tavaly csaknem 106 millió forintos veszteséggel zárt a gyár. (Folytatás a 3. oldalon) Egy órát elvett a törvényho­zástól a kisgazdák belviszálya az Országgyűlés tegnapi ülé­sének az elején. Mint várható volt, Torgyán József, az FKGP elnöke nem hagyta szó nélkül dr. Szabó Lajos (kisgazda 35-ök) hétfői hozzászólását, 1991 januárjában az emlí­tett Business Club kft 55 millió forint hitelért fordult az OTP-hez. Az OTP a cég számlavezető bankjához, a Konzumbank kaposvári fiók­jához fordult garanciáért. A amelyben a hódmezővásárhe­lyi nagygyűlésen elhangzotta­kat idézte. Szerinte már két­szer megpróbálták kiszorítani a kisgazdapártot a Parla­mentből a magyar történelem folyamán. (Folytatás a 2. oldalon) bankban, mivel maximum 30 millióig volt joguk ezt meg­tenni, nyomban két részletre — 25, illetve 30 millióra — bontották az összeget, amit ráterheltek a kft tulajdonában levő budapesti ingatlanra. Az A lakosság 25—26 száza­lékkal kevesebb árut vásárolt 1991-ben, mint az ezt meg­előző 2—3 évben. A legna­gyobb visszaesés a vegyes iparcikkek körében volt. Keve­sebb fogyott a kiskereske­delmi forgalom 40 százalékát kitevő élelmiszerekből is. Astra-szállítmány A General Motoras-Hun- gary szentgotthárdi gyárából tegnap elindult az első Opel Astra szállítmány — hazai pi­acra. A három speciális tréler összesen 24 autót szállított. Ezután folyamatosan érkez­nek a kocsik az eladókhoz. Fegyverengedély A rendőrség becslése sze­rint március 31-ig a lőfegyver- tartási engedéllyel rendelke­zők többsége kérte engedé­lyének meghosszabítását. Mintegy 80 ezer személy tu­lajdonában van fegyver. azonban valahogy mindenki figyelmét elkerülte, hogy az ingatlant már terheli a székes- fehérvári MHB jelzáloga. Az ügyvezető ugyanis hamife tu­lajdoni lapot csatolt a kére­lemhez, melyről a jelzálogot eltüntették. Amikor pedig a hitel lejárt, a Business Club nem fizetett, az OTP behajtotta a pénzt a Konzumbanktól, amely ezt a bankgaranciát fiktív módon továbbadta két másik kapos­vári kft-nek. (Folytatás a 3. oldalon) További létszámcsökkentés elbocsátások nélkül Élesedő versenyben cél a talponmaradás Cukorgyári munkásgyülés Kaposváron Önégetés a Parlament előtt Megdöbbentő öngyilkosságot követett el Buaapesten a Parlament előtt, a Rákóczi-szobor közelében egy 42 éves férfi: Kónyi László pátyi személyszállító kisiparos benzin­nel lelocsolta, majd felgyújtotta magát. Belehalt égési sérü­léseibe. Búcsú levelében azt írta: rossz anyagi körülményei miatt lett öngyilkos. 108 MILLIÓ FORINT A LEVEGŐBEN Palira vett hitelezők Tián Pál Angliából hívta a Somogyi Hírlapot Somogy megye jövője szempontjából két igencsak fontos kérdésben is döntött tegnap Kaposváron a megyei közgyű­lés. Az Alpok-Adria Munkaközösség elnöki funkciójától szóló döntésen kívül fontos napirend volt a Siótour átalaku­lásának programja. Ha Kaposvár nagymenő üzletemberei bárhol szóba kerül­tek, az elsők közt emlegették Tián Pált és a káeftéit. Első­sorban a Business Club kft-t, majd pedig a Brain befektetési tanácsadó társaságot. Ezek a nevek azonban a gazdasági rendőrségen is egyre gyakrabban elhangzottak, majd már­cius 10-én nyomozást rendeltek el különböző gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt. Mielőtt azonban minderről a leginkább érintett Tián Pált megkérdezhették volna, ő el­tűnt Magyarországról...

Next

/
Oldalképek
Tartalom