Somogyi Hírlap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

2 SOMOGY HÍRLAP — HAZANK ES A NAGYVILÁG 1992. április 1., szerda KISGAZDA-BELVISZÁLY A PARLAMENTBEN Módosították a földtörvényt Torgyán cáfolt — a koalíció kivonult Czoma László szerint újabb halpusztulás várható KÉRDŐJELEK Látszat a valóság? Arra a következtetésre jutott Werner Weidenfeld professzor, a bonni kormány külpolitikai tanácsadója, hogy bár „a keleti tömb felbomlásával szemben Kelet-Európa csak egyetlen vé­dőhálót talált, a nemzetet”, mégsem áll a kontinens „a nemzeti államok reneszánszának küszöbén” — és „a látszat csal”. Karabahtól Moldávián át immár Bosznián át ingerült nem­zeti jelszavak hallhatók, és mind több vért ontanak a fegyve­rek. Európa keleti felében másutt is mind nyugtalanítóbb a nemzetek és nemzetiségek érdekeire hivatkozó szélsőséges hangoskodás, s ez alól Magyarország sem kivétel. Ez csupán látszat? Ki ad rá választ: mennyire mélyek a valóságban a sokfélének látszó nemzeti ellentétek gyökerei? Másrészt: Európa nyugati felében a nemzetek integráció­jára épülő új munkamegosztás bontakozik ki. A további közös piaci lépéseknek immár a menetrendjét is meghatározták. A század utolsó éveire kidolgozott célok ésszerűeknek látsza­nak. S vajon nincs igazuk azoknak, akik szerint egy olyan Eu­rópában, ahol a határok elveszítik korábbi jelentőségüket, gazdagabb lehet a nemzetek élete is; s biztonságosabb lesz az egész földrész ott, ahol Európa egészéhez mérten minden nemzet, benne a legnagyobb is, kisebbség? A magyarok által Morus Tamásként ismert 16. századi filo­zófus (aki Vili. Henrik lordkancellárja volt, lefejeztették és szentté is avatták) emlegette egykor, hogy attól, mert valami célszerű és ésszerű, még maradhat meg nem valósult álom. Csak morusi utópia, ha most azt reméljük: Európában már elég erősek a gyökerek, hogy a XXI. században az legyen a valóság, ami ésszerű és célszerű? Weidenfeld professzor sze­rint most lépünk be Európa új korszakába: higgyünk benne, hogy amit lát, nem látszatvalóság. Kocsis Tamás Súlyos harcok Verőcénél Bonni „tisztáldozat” Kohl kancellár nem érte be „gyalogáldozattal” (Ruppelt védelmi minisztériumi igaz­gató nyugállományba küldé­sével), hanem menesztette a minisztert, Gerhard Tolten- berget is. Mindezt közös saj­tóértekezleten jelentették be. Új párt Bukarestben A román kormánypárt, a Nemzeti Megmentési Front országos értekezlete után egy csoport kivált a pártból. A Petre Roman diktatórikus stí­lusával elégedetlenek létre­hozták új csoportosulásukat. Ismét támadás? Azerbajdzsán újabb átfogó támadásra készül Karabah fő­városa, Hankendi (Sztyepa- nakert) ellen. Jerevánból származó értesülések szerint az azeriek aknavetőkkel lövik a város körüli aknazárat, hogy utat törjenek maguknak. Véres tűzpárbaj Két török katona meghalt, három megsebesült, amikor ismeretlen fegyveresek Isz­tambulban tüzet nyitottak a hadsereg egyik autóbuszára. A tűzpárbajban két támadó megsebesült, egyet elfogtak. Korrupciós botrány Korrupciós botrányok soro­zata késztette lemondásra a brazil kormányt. A 13 minisz­ter, 6 államtitkár távozása új kormánynak ad lehetőséget. A ma kétmillós német nép­csoport a legújabb statisztika szerint a volt Szovjetunió mintegy 100 etnikuma között a 14. helyet foglalja el és jelen­leg elsősorban Kazahsztán­ban, valamint Szibériában él. 1987-ben 15 ezer, 1988-ban 30 ezer és 1990-ben már 147 ezer volt a Németországba visszatelepültek száma. Jelcin a minap újságírókkal érzékel­tette: e kényes ügyben több­szörös nyomás nehezedik rá. Az egyesült Németország anyagi segítséget ajánlott fel, ha segíti a németéi (az 1979-es népszámlálás szerint az akkor 1,9 milliós csoport 80 százaléka írta be anyanyelvé­nek a németet!) visszatérését a Volgához. Ez az érem egyik oldala. A másik viszont az, hogy Jelcinnek számolnia kell az erősödő orosz nacionaliz­mus közegében a németek (Folytatás az 1. oldalról) Torgyán József azt állította: Szabó Lajos rágalmazta és valótlanságokkal megpróbálta lejáratni a kisgazdapártot, sőt a többpárti demokrácia lehe­tőségét is eltörölni. A pártel­nök felszólította a házelnököt: jelöljön ki etikai bizottságot Szabó Lajos állításainak meg­vizsgálására. Torgyán József visszautasí­totta azt az állítást, hogy a hódmezővásárhelyi gyűlésen az április 25-én tervezett tö­megdemonstrációval kapcso­latban bárki akasztást követelt volna. Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy körülötte „disznó” kifejezéseket hasz­nálnak. Kérte a házelnököt: távolíttassa el az ülésteremből a „lerészegedett, önmagukról megfeledkezett” képviselőket. Szabad György arra kérte a képviselőt, hogy az Ország- gyűléshez illő fordulatokkal il­lesse képviselőtársait. Amikor Torgyán József foly­tatta a felszólalást, a Pásztor Gyula vezette 35-ök felálltak és kivonultak a teremből. Csaknem valamennyi koalí­ciós képviselő, sőt az helyére telepített oroszok ke­mény ellenállásával. Ugyan­akkor Bonn jóindulatáért (is) csatáznia kell Kravcsuk ukrán elnökkel, aki máris termékeny területeket ajánlott fel orszá­gában a Távol-Keletről vissza­térni kívánó német telepesek­nek. Úgy tetszik, hogy egy hosz- szú történelmi kálvária újabb stációja következhet. A régiek története dióhéjban a követ­kező: 1763. Az anhalti her­cegnőből lett Nagy Katalin cárnő ukáza német honfitársai betelepítéséről, elsősorban a franciák által akkor fenyege­tett Pfalzból és Hessenből. 1768. Már 8000 német csa­lád él a Volgánál. I. Sándor idején érkezik a következő hul­lám, majd a harmadik Volhini- ából és Dél-Németországból, most már nemcsak a Volgá­hoz, hanem a Fekete-tenger MSZP-frakció több tagja is kö­vette őket. A közbekiabálá­sokra reagálva az FKGP el­nöke büntető eljárást helye­zett kilátásba. Cáfolta, hogy a kisgazdapárt szélsőséges lenne, s azt állította, hogy azok szélsőségesek, akik a pártot és vezetését akarják le­járatni. Végül felajánlotta kép­viselői fizetésének a felét a po­litikai üldözöttek kárpótlására. Szabó Lajos az üléste­rembe bevonuló frakciótársai tetszésétől kísérve közölte: a hazugság mindig kiderül. Majd rámutatott: a hódmezővásár­helyi gyűlésen körülötte helyet foglalók nemcsak a kommu­nisták, hanem a zsidók és a cigányok akasztását is kilá­tásba helyezték. Két frakcióvezető is szót kért. Tardos Márton (SZDSZ) felháborítónak nevezte, hogy a parlament értékes idejét a kisgazdapárt belügyeinek tár­gyalására vesztegetik. Gál Zoltán (MSZP) felkérte a ház­elnököt: tegyen valamit, hogy ne a plénumon kerüljön sor a kisgazdák politikai belharcára. Czoma László (független) képviselő a horgászok érde­partjára is. A negyedik hullám a balti németeké, akik a cári birodalom számos vezető posztját megszerezték. Sokáig viszonylag háborítat­lanul virulnak a német koló­niák. Az erőszakos „vissza- oroszosítás” első szakasza 19. században kezdődik és az első világháború idején éri el addigi tetőpontját. A Kerensz- kij-kormány kétmillió németet akar a Baltikumba telepíteni, de már nincs rá ideje. 1918. A bolsevikok deklarál­ják „a volgai németek kommu­náját”, 1924-ben „a Volga-menti németek auto­nóm köztársaságát”. A telepe­seket megtizedeli a kolhozosí- tás rémálma, éhínség pusztít a gazdag Volga-vidéken. A szorgalom ezután is csodát te­remt, némi konszolidáció kö­vetkezik — az új stációig, a hit­leri támadásig. kében kért szót az ülés elején. A tavalyi angolnapusztulás kapcsán kijelentette: az idén is halpusztulás várható a Bala­tonon. Azonnali intézkedése­ket sürgetett a Balatoni Hal­gazdaság privatizációja körül kialakult anomáliák felszámo­lására. Ezek azzal fenyeget­nek, hogy felborul a tó ökoló­giai háztartása. A képviselő a halgazdaság elektromos ha­lászatát is kifogásolta. A T. Ház módosította a há­zasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényt, az­tán az önhibájukon kívül hát­rányos helyzetbe került ön- kormányzatok kiegészítő ál­lami támogatásáról szóló tör­vényt, a személyi jövedele­madóról szóló törvényt. A földtörvény tegnapi mó­dosítása szerint egy hónap­pal, április 30-ig, a vagyon ne- vesítési közgyűiés végső ha­táridejéig meghosszabbí tot- ták azt a szabályt, hogy a szö­vetkezetek tulajdontárgyait csak a vagyonátadó bizottsá­gok engedélyével lehet eladni. A képviselők lapzártakor a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényről szavaztak. 1941. augusztus 28. Sztálin dekrétuma alapján 650 ezer volgai németet deportálnak Novoszibirszk, Omsz, az Altáj térségébe, a kazah pusztákra. Az elhurcolt népek 1957-es hruscsovi rehabilitációja a németekre nem vonatkozik — őket csak 1964-ben mentik fel „kollektív bűnösségük” vádja alól. A többi néma csend. Mostanáig. Lesz-e visszatérés a széljárta sztyeppékról? Lesznek-e újra kolóniák a hömpölygő Volga mentén? Vagy esetleg másutt (is) a volt Szovjetunió területén? Mostanában például egyre több német nemzetiségű FÁK-polgár tűnik fel a Balti-tenger partján fekvő orosz Kalinyingrád környékén — amely egy történelmi kor­szakkal korábban a König­sberg nevet viselte. Ferenczy Europress Horvátország minden hábo­rús területén megszegték a tűzszünetet. A zágrábi rádió adatai szerint kizárólag a ju­goszláv hadsereg által támo­gatott szerb szélsőségesek fe­lelősek a lövöldözésekért. Sú­lyos harcok voltak keddre vir­radóan a magyar határ köze­lében, Verőcénél is. A Vin- kovci körüli horvát állásokat szinte egész éjszaka tűz alatt tartották. Slavonski Brodban viszont hét nap után, kedden délben megszűnt az általános riadó. A szomszédos Bo- sanski Brodban az emberek még mindig az óvóhelyeken tartózkodnak, habár a város­ban csak szórványos lövöldö­zéseket hallani. Pierre Joxe védelmi miniszter búcsúztatta kedden a touloni hadikikötő­ben az ENSZ jugoszláviai bé­kefenntartó erőiben részt vevő francia katonák első egységét.------ ÉRINTÉS NÉLKÜLI GYÓGYÍTÁS ----­Az e\trciszenszeí\ titka ‘Dr. ‘laraczlyözi István Ismét cipővásár az Akciósboltban! Férfi-, női, gyermekcipők, sportcipők tavaszi, nyári vására a Kaposvár, Noszlopy G. utca 8. szám alatti Akciósboltban amíg a készlet tart! (216541) VAN-E VISSZATÉRÉS A VOLGÁHOZ? Egy történelmi kálvária stációi Férfiöltönyvásár a Somogy Áruház konfekcióosztályán! Minden alkalomra—minden méretben! Szövetöltönyöket kínálunk kedves vásárlóinknak, 5900 Ft helyett 2950 Ft 6300 Ft helyett 3100 Ft 6800 Ft helyett 3500 Ft Erős, telt és extra méretek is. Férfiszövetnadrág 1690 Ft helyett 1150 Ft Vászonnadrág 3300 Ft helyett 1950 Ft. Keresse fel áruházunkat, /jomogykerY nem csalódik! j Cobalt Épületgépészeti Kft. KLÍMATECHNIKA Tökéletes klíma, kellemes közérzet Ezt ajánjuk Önnek otthonába és munkahelyére az igényeinek legjobban megfelelő légtechnikai rendszer kiválasztásával. Teljes körű szolgáltatást biztosítunk a tervezéstől a kivitelezésig, karbantartásig. Vállaljuk továbbá kapcsoló- és vezérlőszekrények gyártását klíma-, valamint egyéb berendezésekhez is. 1222 Budapest, Háros U.139/D (216539) Tel.:226-3147 Fax:226-3147 ŐIü BANK Értesítjük Tisztelt Ügyféléinkéi, hogy a vállalkozói hitelügyintézés ma, április 1-jén technikai okok miatt szünetel. Az okozott kellemetlenségért kérjük ügyfeleink szíves elnézését. OTP BANK Rt. Somogy Megyei Igazgatósága Kaposvár (X) ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Rt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom