Somogyi Hírlap, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ES A NAGYVILÁG 1992. február 1., szombat Vihar Párizsban a terrorista Habbas miatt Vezető francia diplomatákat és köztisztviselőket mentettek fel tisztségükből amiatt, mert engedélyezték George Hab- basnak, a Népi Front Palesz­tina Felszabadításáért szer­vezet vezetőjének franciaor­szági gyógykezelését. A palesztin politikust szerdán este különrepülőgépen szállí­tották Tuniszból Párizsba, mert állítólag kisebb agyvér­zés érte. Habbast egyébként rendőri felügyelet alá helyezték teg­nap, és szakorvosok vizsgál­ják meg annak megállapítá­sára, hogy kihallgatható álla­potban van-e. A terrorista szervezet vezérét azzal kap­csolatban kívánja kihallgatni a vizsgálóbíró, hogy szerveze­tének volt-e köze egy Párizs környékén fölfedezett titkos fegyverraktárhoz, de szó lehet más, Franciaországban vég­rehajtott terrorcselekmények­ről is. A francia sajtó szerint a frontnak köze lehetett a kiván­dorló szovjet zsidók busza el­len elkövetett decemberi bu­dapesti merénylethez is. Visszaesett japán jármükivitel Hatodik év óta folyama­tosan esik vissza a japán jármükivitel. Az autógyár­tók szövetségének köz­zétett adatai szerint 1991-ben 1,3 százalékos volt a visszaesés. Japán összesen 5,7 millió jár­müvet, autót, teherautót, buszt szállított külföldre tavaly és csak a buszkivi­telét tudja jelentős mér­tékben növelni. A japán autóinvázió leghevesebb bírálója az Egyesült Államok, ide ta­valy mintegy 150 ezerrel kevesebbet exportáltak a japán gépkocsigyártók. FELHÍVÁS A JUGOSZLÁVIÁI FELEKHEZ Eredményes tanácskozás Prágában Befejeződött az európai biztonsági és együttműködési értekezlet külügyminiszteri ta­nácskozása tegnap Prágában. A kétnapos eszmecsere nagy lépés az euró­pai biztonság irányába. A résztvevők a záró­okmányban felhívták a jugoszláviai feleket, hogy tartsák tiszteletben a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötele­zettség-vállalásukat és szavatolják a kisebbsé­gek jogait. A külügyminiszterek javasolták, hogy a hel­sinki folyamat országainak májusi konferenciá­ján dolgozzanak ki újabb leszerelési indítvá­nyokat. Kérdőjelek Már a választásokra gondolnak? Immár a nyilvánosság előtt is jelét adta az MSZP és az MSZOSZ: tartósnak és szorosnak ígérkező kapcsolat szövő­dik közöttük. Vajon ez a baloldali politikai tényezők közeledé­sének, összefogásának jele? Az akció-reakció törvénye természetesen a politikában is érvényes. Bizonyos orientációk tagadhatatlan jelenléte kivált­hatja a baloldalon a politikai ellensúly megteremtésének igé­nyét. S ma időszerű törekvés — amit programjában így vagy úgy sok párt hangoztat — a bérből és fizetésből élő munkás- és alkalmazotti réteg érdekeinek képviselete. Már a választásokra gondolnak? Az elszegényesedés, az ijesztő méretű munkanélküliség miatt, a „csendes tömeg” fo­gyasztóként, potenciális megtakarítóként vagy befektetőként, netán a holnap vállalkozójaként egyre kevesebb lehetőséggel rendelkezik. Viszont valamennyi pártnak tudnia kell, hogy — infláció ide, infláció oda — ennek a rétegnek is van olyan tulaj­dona, ami nem devalválódott. A szavazata. Ferenczy Europress Magyarország tárgyal Görögországgal Hazánk semmilyen nem­zetközi megállapodást nem sértett meg a tranzitdíjak föl­emelésével — nyilatkozta Hermann János, a Külügymi­nisztérium szóvivője. Készül a hivatalos válasz az Európai Közösség bizottsá­gának jegyzékére, amiben úgy vélték: a társulási szerző­déssel ellentétes a magyar lé­pés. A Külügyminisztérium egyébként kölcsönös meg­egyezéssel szeretné rendezni az ügyet, már fölvette a kap­csolatot Görögországgal. Ismét szól a soklövetü Ropogó árazópisztolyok (Folytatás az 1. oldalról) A húsok és húskészítmé­nyek esetében szinte már kö­vethetetlen a szorzótábla mű­ködési elve. Annyiban maradhatunk, hogy a korábbi fogyasztói árak hétfőtől nagykereskedelmi át­adóárakká változnak. Erre tessék rászámítani a 9-13 százalék kiskereskedelmi ár­rést. Előzetes „csemegézésünk” nem tartalmazza a központi áremeléseket. Egy Rodolfó bűvész és egy Pataki fejszá­molóművész kellene már a családi köiíségvetés havi el­készítéséhez. Erre viszont már nincs fedezetünk! M. T. Japánba tart a francia konyak Az Egyesült Államokban és Európában érezhető gazda­sági nehézségek, aztán az íz­lés megváltozása, arra bírták a francia konyak leghíresebb előállítóit, hogy terméküket oda exportálják, ahol a pénz van: Japánba. Az ital készítőinek klasszi­kus otthonában, Cognac vá­rosában és annak környékén 80 ezer hektáron termelt sző­lőből mintegy 60 vállalat gyárt konyakot. A leghíresebbek Jean Martell, Richard Hen- nessy és James Otard. A francia konyaknak három vál­tozata van. Ha csak négy és fél évig pihent fahordókban, háromcsillagosnak nevezik. Négy és fél év és hat és fél év között VSOP jelzést kap (Very Superior Old Pale). A hat és fél évnél öregebb ital Napo­leon vagy XO néven kerül for­galomba. Van azonban 75 éves és még régebbi konyak is, ára üvegenkét 200 dollár. A konyak gazdasági baro­méter — mondta Gilles He- nessy, az egyik legismertebb cég jelenlegi tulajdonosa, az Associated Press amerikai hírügynökség tudósítójának. — Most Ázsiára kell koncent­rálnunk. Hennessy fel is épí­tett egy 50 millió dollár értékű palackozót a növekvő ázsiai szükséglet kielégítésére. Japán már 1990-ben túl­szárnyalta az Egyesült Álla­mokat a konyakimportban: 26,9 millió palackot vásárolt Franciaországban. Egy üveg VSOP-jelzésű közepes minő­ségű konyak, amelyet Párizs­ban 30 dollárért árusítanak, Tokióban eléri a 80 dolláros árat. Cognac városa egyébként 1492 óta a kellemes élet jel­képe. Abban az évben ott szü­letett I. Ferenc király. Kastélya ma az Otard konyakgyáros család tulajdonában van. A városról elnevezett ital XIV. Lajos udvarában lett nép­szerű. A különleges szőlőből sajtolt bort kétszer desztillál­ják, mielőtt fahordóba kerül. Ott kapja meg a színét. A franciák számára a konyak szent. Aki bármilyen más ital­lal keveri, azt lenézik. Legújabban — panaszkod­nak Cognac város híres cége­inek tulajdonosai — mind több francia kezd vizet inni az étke­zésekhez és lemond a va­csora utáni konyakról is. Sze­rencsére azonban a jómódú japánok számára a konyak a sok száz éves előkelő életmód jelképévé vált, s ezt durván sznobizmusnak lehetne ne­vezni. A lényeg azonban, hogy egyelőre biztosítja a francia konyakgyártók prosperitását. Polgár Dénes Drágább lett a posta ÚJ díjak Borisz Jelcin hatalma BELFÖLD KÜLFÖLD forint helyi vidéki 114x162 mm szabvóny- 110x220 mm méretű 9,­15,— Levél 100 g-ig 16,— 22,­egyéb 250 g-ig 23,— 32,— 500 g-ig 35,— 44,— Levelezőlap, képes levelezőlap 7,­10,­20 g-ig 6,— 10,­Nyomtatvány, 50 g-ig 9,— 13,— könyv, 100 g-ig 12,— 18,— hírlap 250 g-ig 16,— 24­és nyomtatott 500 g-ig 24,— 36,— füzet 1 000 g-ig 30,— 45,— 2 000 g-ig 36,— 54,­Csomag Csomag Szabványcsomag súlydíja súlydíja 5 kg-ig 60,­40,­10 kg-ig 72,­48,­20 kg-ig 99,— 66,— A terjedelmes és a törékeny csomag pótdíja a szab­ványcsomag súlydíjának 50%-a. A csomag értéknyilvánítási díját lásd a biztosítási díjnál! A csomag házhoz kézbesítési díja 30,— Ft. A bérmentetlenül feladott csomag pótdíja 13,— Ft. szabvány­méretű Közvetlen szomszédos országokba (Ausztria, Cseh és Szlovák Köztársaság, Horvátország, Jugoszlávia, Románia, Szlovénia, Ukrajna) Egyéb külföld 15.­20 g-ig 40,— 100 g-ig 80,— 250 g-ig 200,— 500 g-ig 420,— 1 000 g-ig 750,— 2 000 g-ig 1100,— Levél egyéb 20 g-ig 22,—, e felett azonos az egyéb külföldre szóló levél dijával Levelezőlap, képes levelezőlap 10,­30,— Nyomtatvány 20 g-ig 30,— 500 g-ig 300,— 100 g-ig 60,— 1 000 g-ig 450,— 250 g-ig 150,— 2 000 g-ig 800,— Hírlap és nyomtatott füzet 100 g-ig 30,— 1 000 g-ig 225,— 250 g-ig 70,— 2 000 g-ig 400,— 500 g-ig 150,— Könyv 2 000 g-ig azonos a hírlap díjával 3 000 g-ig 550,— 4 000 g-ig 750,— 5 000 g-ig 1 000,— Kiscsomag 250 g-ig 75,— 500 g-ig 150,— 1 000 g-ig 225,— 2 000 g-ig 400,— Értéklevél Azonos súlyú nem szabványméretű ajánlott levél díja és Értéknyilvánitási (biztosítási) díj 50 000 Ft-ig a nyilvánított érték minden 1 000 Ft-ja vagy annak töredéke után 6,— Ft, de értéklevél­nél legalább 30,— Ft , 50 000 Ft-nál magasabb értéknyilvánítás esetén 50 001—100 000 Ft-ig 360,— Ft 100 000 Ft-on felül megkezdett 100 000 Ft-onként további 60,— Ft Értékküldemény postai lezárása küldeményenként 15,-Ft Postautalvány 100 Ft-ig 20,— 20 000 Ft-ig 110,— 500 Ft-ig 25,— 30 000 Ft-ig 140,— 1 000 Ft-ig 35,­40 000 Ft-ig 170,— 5 000 Ft-ig 45,— 50 000 Ft-ig 200,— 10 000 Ft-ig 60,— Az utalvány-levelezőlap díja egységesen 15,— Ft, ezt az eladási ár magában foglalja. Utánvétel 100 Ft-ig 500 Ft-ig 1 000 Ft-ig 5 000 Ft-ig 10 000 Ft-ig 30,­35,­45,­55,­70,­20 000 Ft-ig 30 000 Ft-ig 40 000 Ft-ig 50 000 Ft-ig 120,— 150,— 180,— 210,— Címezetlen nyomtatvány Helyi: 20 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 1,— 2,— 3,­Vidéki: Darabszám alapján a helyi súlykategóriánkénti díj és még kötegenként (1 köteg max.: 2 kg) a vidéki 2 kg-os nyomtatvány díja Ajánlott 20,— Expressz 26,— Saját kezéhez 10,— (csak tértivevényes kül­deménynél kérhető) Különszolgáltatások belföldre és külföldre Tértivevény könyvelt küldeménynél 13,— Légiposta — levél, levelezőlap 10 g-onként — egyéb levélposta Gyorsan romló csomag 26,— 20 g-onként (Belföldre közönséges hivatalos irathoz) 26,— 4,— Borisz Jelcin és John Major csütörtöki tárgyalásain a brit vezetésben végleg eloszlott minden kétség az orosz elnök politikai ereje és a katonai puccsveszély felől: úgy vélik, hogy a hatalom szilárdan Jel­ciné és az államcsínytől nem kell tartani, írja a The Guar­dian. Ettől függetlenül a kor­mány úgy véli, hogy Borisz Jelcinnek „sietős a dolga". Oxigéntermelő kísérlet Japán és amerikai tudósok­nak sikerült egy olyan kísérlet, amellyel előbbre léptek a hol­don alkalmazható oxigénter­melő berendezés megépítése felé. Megvizsgálták, miként befolyásolja a földi gravitáció egyhatoda az oxigéntermelés folyamatát. Zűr az űrben A Független Államok Kö­zösségében tapasztalható élelmiszerhiány valóban uni­verzális méreteket ölt: már az űrben is érezhető. A Mir űrál­lomás legénysége legutóbb például mézfogyasztását volt kénytelen csökkenteni, egy­szerűen azért, mert az őket el­látó teherűrhajóval egy csepp sem érkezett, ám ez nem csu­pán a méz esetében volt így.

Next

/
Oldalképek
Tartalom