Somogyi Hírlap, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

Kaposváron lesz a gazdakörök országos konferenciája. Ezen a PATE karának termelésfejlesztési intézete felvázolja elképzeléseit a vállalkozói akadémiáról. 4. oldal Vállalkozói akadémia A művelődésiház-igazgatónak cipőboltja van, a könyvtáros könyvesboltot vezet a maszekfalvának nevezett Berzencén — a kultúrház azonban nyereséges. 5. oldal Egy polihisztor A magyar néphit boszorkánya lényegesen különbözik a mesebeli alaktól. Többnyire egyszerű öregasszonynak néz ki, ám titkos, természetfölötti a képessége. 8. oldal Boszorkányok nyomában SOMOGYI HÍRLAP • • ______/ I II. évfolyam, 27. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. február 1., szombat Támadás Karlovac ellen Tíz nap után ismét támad­ták Karlovacot. Nagy robba­nások hallatszottak tegnap a városban. Máshonnan is ér­kezett olyan hír, hogy tüzeltek a horvátok állásaira. A NATO nem terjeszkedik Nem terjeszkedik a NATO Kelet-Európa felé — nyilat­kozta Manfred Wörner főtitkár a bonni Die Welt című lapnak. A világcsendőr szerepe meg­haladná a NATO szerepét. Az Észak-Atlanti Szövetség a stabilitás pillére akar lenni az európai együttműködési szer­vezetek keretein belül. Terroristák fegyverraktára A rendőrség valóságos fegyverarzenált talált Bécsben egy lakásban. Ez egy nemzet­közi terrorista csoport köz­pontja volt. A három letartózta­tott férfi kuvaiti létesítmények ellen tervezett merényleteket állítólag iraki megbízásra. Vállalkozás az Expóra A világkiállítás kezdeti fi­nanszírozási nehézségeit az expóhoz kapcsolódó ingatlan­vállalkozásokkal lehet kie­gyenlíteni — mondta Baráth Etele a MTESZ tanácsülésén. Kifejtette: reményei szerint a kiállítás minimális nyereség­gel vagy nullszaldóval zárul. A kormánybiztos arról is tájékoz­tatott, hogy a szervezeti mó­dosulások során megváltozik a programiroda tevékeny­sége. A visszaemlékezés kevés volt Agónia vagy jövő az agrárgazdaságban Megalakult a megyei agráregyeztető fórum Az agrártársadalom helyzete, pozícióinak romlása külö­nösen indokolttá tette, hogy együttműködjenek az ágazat, illetve az ágazatban dolgozók érdekeit képviselő szerveze­tek. Tegnap az érdekvédelmi szervezet kaposvári székhá­zában megbeszélésre jöttek össze az Érdekvédelmi Szövet­ség, az Agrárkamara, a gazdakörök, a Parasztszövetség, a TESZ, és a Medosz vezető képviselői. Erre meghívták Nagy Ferenc József tárcanélküli minisztert, aki hivatali tisztéből szervezi az országos érdekegyeztető fórumot. A volt földművelésügyi mi­niszter kissé hosszúra sikere­dett visszaemlékező beveze­tőjét megszakítva, az érdek- védelmi szövetség megyei el­nöke kellő időben fordította meg az érdektelenség felé sodródó tanácskozást. Berkes Sándor, a TESZ elnöke azok­ról a kistermelőkről szólt, aki­ket nemrég még a kapitaliz­mus napi újratermelőinek tar­tottak. Hangsúlyozta: a cse­lédsorba züllesztett mezőgaz­dasági proletariátus nem fog tudni egyik napról a másikra gazdaszemmel látni, gazdafej­jel gondolkodni. (Folytatás a 3. oldalon) Dráguló utak és posták Drágább február 1-jétől a vasúti és távolsági busz tari­fája, s jelentősen emelkedik a postai szolgáltatások díja is. Mint a közlekedési és hírköz­lési tárca illetékese az áreme­lés indoklásaként elmondta: a többletbevételekre azért van szükség, hogy a szolgáltató vállalatok energiaár és infláció miatti vesztesége ne növeked­jen tovább. A vasúti személyszállítás és a távolsági autóbuszközleke­dés tarifái átlagosan 25 száza­lékkal emelkednek, viszont a korábbi kedvezmények válto­zatlanul érvényben maradnak. A postai szolgáltatások át­lagosan 30 százalékkal emel­kednek mától. (Az új díjakról szóló tájékoztató a 2. oldalon.) Filmdíj Lukáts Andornak Forgách Péter Privát Magyarország, Salamon András Zsö- tem című filje nyerte el a MUOSZ filmkritikus-tagozatának B. Nagy László díját. Básti Juli Bacsó Péter Sztálin menyasszo­nya c. filmjében, Lukáts Andor a Zsötemben nyújtott alakítá­sáért kapta meg a díjat. Különdíjjal jutalmazták Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt hol nem volt című filmjét. A díjakat teg­nap adták át a MÚOSZ székházában. Nyugdíjba vonulókat köszöntöttek Új vezető a katonai ügyészség élén Bensőséges ünnepség színhelye volt tegnap délután a helyőrségi művelődési ott­hon színházterme. A Kapos­vári Katonai Ügyészség veze­tőjét, dr. Mejlinger Ferenc ez­redest és dr. Vitári Jenőt, ka­tonai ügyész alezredest nyug­díjba vonulásuk alkalmából búcsúztatták. A rendezvényen dr. Kovács Tamás vezér­őrnagy, katonai főügyész kö­szöntötte két távozó kollégá­ját, dr. Csók István alezredest pedig egyidejűleg megbízta a szervezet vezetői teendőinek ellátásával. Gyuricza Béla al­tábornagy, a Magyar Honvéd­ség szárazföldi csapatainak parancsnoka levélben mél­tatta a két ügyész több mint harminc éves pályafutását. BT-TANÁCSKOZÁS A MEGVÁLTOZOTT VILÁGRÓL Elősegítik a demokratikus változásokat Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tizenöt tagállamának állam- és kormányfői — köztük George Bush amerikai és Borisz Jelcin orosz elnök — megkezdték csúcstalálkozójukat teg­nap New Yorkban, a világszervezet székhelyén. A megbe­szélést John Major brit kormányfő kezdeményezte. Antall József miniszterelnök orvosai tanácsára, az utókeze­lése miatt nem utazhatott el a tanácskozásra, őt Jeszenszky Géza képviseli. (Külügymini- szerünk egyébként találkozott Butrosz Gáli ENSZ-főtitkárral.) Az állam- és kormányfők megvitatják az ENSZ szerepét a hidegháború elleni világban, majd nyilatkozatot fogadnak el. Ebben kinyilvánítják, hogy a világszervezetnek és a Biz­tonsági Tanácsnak a jövőben központi szerepet kell vállalnia a további demokratikus válto­zások elősegítésében és az új veszélyek elhárításában. Egy este az elnökkel Göncz Árpád köztársasági elnök szerdán Marcaliban járt. Látogatásáról szól Egy este az elnökkel című ripor­tunk a 6. oldalon. Antall József levele Göncz Árpádhoz Antall József miniszterelnök levelet írt Göncz Árpád köztársa­sági elnöknek, amelyben visszavonta a Magyar Televízió és a Magyar Rádió alelnök-jelöltjeire 1991. június 9-én előterjesztett, illetőleg szeptember 26-án megújított személyi javaslatait — rögzíti a Miniszterelnöki Hivatal pénteki közleménye. Ismét szól a soklövetü Ropogó árazópisztolyok Emelkedő árak — „Keserűbb" csemegék Mintegy 11 oldalra tehető az az árközlés, amelyben a feb­ruár 3-tól érvényes árváltozásokról értesítették a kereske­delmi egységek vezetőit. Hétvégi „szórakozásként” árazó­pisztolyok ropogásától lesznek hangosak az üzletek, sze­rencsére a korábban megszokott leltárok elmaradnak. Most néhány „csemege” — amitől nem lesz édesebb a szánk íze — a kéttojásos tar­honya 29,20-ról 33,20 ra emelkedik, és ugyanennyire módosul a spagetti ára is. A 4 tojásos kiskockáért hétfőtől 34 forint helyett 42-t kell adnunk, ugyanilyen mértékben drágul a cérnametélt is. Az édesszájúak ízlelőbim­bói megkeserednek, hiszen a 100 grammos macskanyelv étcsokoládéért 61 forint he­lyett 72,70-et kell ezentúl le­szurkolniuk. Délutáni baba- zsúrok kedvence, a csokis pa- rány 60 dekája ezentúl 226 he­lyett 231 forintba kerül. Egy csomag babapiskótáért a megszokott 59 helyett 68 fo­rintot kell fizetnünk. A vegyiáruk sorában csak megemlítjük, hogy hétfőtől egy liternyi Neo lux fekete zo­máncfesték már 358 forintba kerül. Nem szeretnénk bor­zolni az intimszféra hangula­tát, de a ma még 106 forintért árusított Libress-mini intim be­tétért ezentúl 125 forintot kell leszurkolni. Ami a magánjel­legű egészségvédelmet illeti, hát egy csomagnyi C-vitamin- tabletta ára 69 forint. (Folytatás a 2. oldalon) Látogatási tilalom a somogyi kórházakban A járvány elején vagyunk Az országos adatok szerint az influenza-helyzet még nem minősíthető járványnak, ám egyre több megyéből, egyre riasztóbb statisztikák jelennek meg: az A-vírus tömegesen szedi áldozatait. Somogybán már több kórházban elrendel­ték a látogatási tilalmat: Ka­posváron, Siófokon, Mosdó­son, Marcaliban mától, Nagy­atádon pedig hétfőtől lesz ér­vényben. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom