Somogyi Hírlap, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

Ez a futás nem volt szégyen Uccu neki újévkor Negyedik éve már, hogy utcai futóversennyel kezdik az évet a kapos­váriak. Tegnap délután is szép számban gyűltek össze a sétálóutcái Zsol- nay-kútnál, hogy teljesít­sék a mintegy három és fél kilométeres távot. Itt volt a város ap- raja-nagyja, remek han­gulatot varázsolva az ut­cákra. Felvételünk a rajtnál készült a mezőny hátsó harmadáról. Itt a csalá­dosok a gyerekek tempó­jához igazodtak, s a leg­fiatalabb részvevő még babakocsijában „futotta végig” élete első verse­nyét. Tudósításunkat a 15. oldalon olvashatják. (Fotó: Gyertyás László) Göncz Árpád újévi köszöntője Békességgel, bizalommal „Honfitársaim! Barátaim!” Boldog új esztendőt kívánok vatamennyiötöknek. Boldog új esztendőt hazánk polgárainak, a nálunk menedéket találók­nak, a szomszédos államokban élő és a távoli országokba szétszóródott magyarságnak, köztársaságunk minden barát­jának, s a világ minden jóakaraté emberének. Békét kívánok az új esztendőben. Békét a világnak, Európának, legkivált szomszédainknak és önmagunknak. Békét és bizalmat népek, nemzetek, etni­kumok között. Békét és bizalmat itthon, egymás között, mind­azoknak, akiket a nézeteik, eltérő politikai szándékaik, vagy éppen az egyre növekvő társadalmi különbségek szembeállí­tanak egymással. Amikor immár több mint egy éve hozzákezdtünk az új, de­mokratikus Magyarország építéséhez, egységesebben érez­tünk és hittünk. Egységessé tett bennünket, amit elutasítot­tunk: a régi rendet, a nemzeti kiszolgáltatottságot, a szélma­lomharcot, amellyel illúziókból próbáltunk valóságot terem­teni. Hittünk egy Európához jobban illeszkedő Magyarország­ban, ahol a jogrend védőernyője alatt nemcsak a társadalom egésze, hanem az egyes ember is könnyebben boldogul. (Folytatás a 2. oldalon) Magyarellenes vádak Heves harcok Horvátországban Horvátország frontjain szilveszter éjszaka sem szünetel­tek a harcok, Kelet-Szlavóniától egészen Dalmáciáig min­denütt fegyverropogás hallatszott. Az új év első napján számos sebesültet szállítottak kórházba; a harcok több ha­lálos áldozatot is követeltek. A kormány nyilatkozató Drágul a benzin Húszórás szavazás után a többség igent mondott Az Országgyűlés mintegy 45 órás folyamatos ülésezés és húszórás maratoni szavazás, az ellenzék ki- és bevonuása közepette kedden délután 2 órakor elfogadta az 1992. évi költségvetést. ENSZ őrségváltás Kedd éjfélkor megtörtént a jelképes „őrségváltás” a világ- szervezet élén. Ekkor járt le Javier Perez de Cuellar ENSZ-főtitkári mandátuma. Utóda Butrosz Gáli egyiptomi politikus, aki csütörökön érke­zik New Yorkba. Tűzoltás után vízfakasztás- A Technoimpexszel közö­sen elnyert pályázat, majd pe­dig a tunéziai mezőgazdasági minisztériummal kötött szer­ződés alapján termál- és ön- tözőkutak fúrására kapott megbízást a nagykanizsai Ro­tary cég, amely a kuwaiti olaj- tüzek eloltásánál vívott ki vi­lághírnevet. Január közepén indítják Tuniszba a berende­zéseiket, s ezt követően elin­dul a 22 fős csapat is, hogy hét új kutat létesítsen. Utolsó csapolás Utolsó alkalommal csapol­tak hétfőn reggel az 1943-ban épült Ajkai Alumíniumipari Kft kohójában. Az előzetes tervek szerint március végéig még termelhetett volna az üzem, de ezzel csak 140 millió forint­tal növelhették volna a már enélkül is nagyon tetemes vesztességet. Részvénytársaság a Zalahús Önprivatizáció útján, külföldi tőkéstárs nélkül részvénytár­sasággá alakult január elsejé­től az ország két nyereséges húsipari válallatának egyike, a Zalahús. Az átalakulást az Ál­lami Vagyonügynökség is jó­váhagyta. A vállalat 25 or­szágba exportál, igazodott a hazai kereslethez, az élő álla­tot szállító partnerek pedig 4- 5 napon belül fizet. A Zalahús — a kivételek közé tartozva — 25-30 százalékkal csökken­tette a termelési költséget. Sok városban légiriadót rendeltek el. A legsúlyosabb helyzet ismét Károlyváros környékén alakult ki. Egyelőre nincs hír a perucai víztározó sorsáról. A Split környéki völgyzáró gátat a hadsereg el­Az év végére sem csitultak el a távfűtési díjakkal kapcso­latos érvviharok. A sok ellent­mondó tájékoztatásnak is kö­vetkezménye, hogy a vártnál is kevesebben fizetik be Ka­posváron a díjakat. Közben elkészült az a tanulmány, amely az IKV árképzését, il­letve a 159,36 forintos lég­köbméterenként árat vizsgálta felül — mondotta Szita Károly, Kaposvár alpolgármestere. — Az anyag készítői megál­lenőrzi, ám a helyi katonai alakulatok állítólag a létesít­mény felrobbantásával fenye­getőznek: annak bekövet­kezte hatalmas környezeti ka­tasztrófát idézne elő. (Folytatás a 2. oldalon) lapították: Az IKV árkalkuláci­ója megfelel az elvárásoknak, sőt a legminimálisabb költsé­gekkel számol. Tehát az ár- kalkulációban nincs olyan tar­talék vagy nyereséghányad, amely elvonható lenne. Ezek a tények. Tehát egy független szervezet által végzett vizsgá­lat eredményéről van szó. Ettől függetlenül magas a távfűtés díja. Nem lehet azzal enyhíteni a fizetési terheket, hogy az IKV olcsóbban szol­A költségvetés hiánya 69,799 milliárd forint lesz az idén. Drágul az üzemanyag. Az első lépcsőben január 6-a után a 86-os, 92-es és 98-as oktánszámú benzin fogyasz­tási adója literenként 33,20-ról 38,30 forintra nő. Az ólom­mentes benzinnél a fogyasztói gáltat. Ezért a következő elha­tározásra jutottunk: 1991-ben a rendelkezésre állási díjból havonta (október, november, december hónapban) átlago­san lakásonként 500 forinttal kevesebbet kell fizetni a la­kóknak. Ez összesen 11 millió forint bevételkiesést jelent a vállalatnak. Ezt a nyereséges üzletágak terhére viseli az IKV. adó 33,60 forint lesz. Május elsejétől — az újabb adóeme­lés után — a motorbenzinek fogyasztási adója literenként eléri a 42 forint 40 fillért. A kormány nyilatkozatot adott ki a költségvetésről. Eb­ben hangsúlyozza: a költség- vetés elfogadásának egyik Tragédiákkal is zárult az óév. A megyei rendőrkapi­tányságtól kaptuk a hírt, mi­szerint a 20 éves siófoki Zsirai István hétfőn délután Siófokon "Dácia személygépkocsijával elütötte az úttest jobboldalán kerékpárját toló Iván Róbert 38 éves postást, aki a helyszí­nen meghalt. Kaposváron ugyancsak súlyos baleset tör­tént. A 32 éves Decsi Gábor harmincadikén, Kaposváron fontos előzménye volt, hogy a költségvetés irányelveinek megismerése során a képvise­lők olyan lényeges informá­ciók birtokába juthattak, mint például a költségvetési hiány tervezett mértéke, illetőleg az egyes fejezetekre vonatkozó főbb adatok. Ezek megfelelő alapot nyúj­tottak a költségvetési törvény későbbi vitájához. figyelmetlen vezetés miatt át­tért a menetirány szerinti bal­oldalra és összeütközött a vele szembe érkező Bárány Rudolf 25 éves sántosi lakos személygépkocsijával. Decsi Gábor, és Bárány Rudolf há­rom utasa súlyosan megsé­rült. Decsi vezetői engedélyét bevonták, a baleset körülmé­nyeinek kiderítésére műszaki szakértőket vontak be. (Folytatás a 16. oldalon) (Folytatás a 3. oldalon) Újabb menetkültáradatra várnak Ahol csendes volt a szilveszter Tegnap már huszonnégy ideiglenes szállá­son fogadták a jugoszláviai menekülteket. Ba- latonlellén, Balatonbogláron, Balatonberény- ben, Kaposváron, Vésén, Siófokon és termé­szetesen Nagyatádon kétezer embert helyez­tek el. Einvachter János, a nagyatádi befogadó ál­lomás vezetője tegnapi kérdésünkre elmondta, hogy felkészültek egy újabb menekült hullám befogadására is. Ha kell, akkor 1500-2000 embernek tudnak menedéket nyújtani. Erre az újabb menekültáradatra azért is számítanak, mert ismét fellángoltak a harcok. A horvát gár­disták vissza akarják foglalni azokat a területe­ket, amelyeket a szövetséges csapatok szálltak meg, ugyanakkor a szerbek nagyobb tért akar­nak meghódítani. A polgárháború zűrzavará­ban nehéz eligazodni. (Folytatás a 3. oldalon) KESERŰ VALÓSÁG KAPOSVÁRON Fizetni kell a távfűtés díját! Kacsának bizonyult az árcsökkentésről szóló hír (Folytatás a 2. oldalon) Grúz áldozatok A grúz fővárosban az újév első napján kiújultak a har­cok. A szilveszter esti fegyvernyugvás után ismét nehéz­gépfegyvereket, aknavetőket és más fegyvereket vetettek be. Tengiz Kitovanit, az ellenzéki nemzeti gárda parancs­noka, a parlament elleni december 22—i támadás megindí­tója szerdán újságírók előtt kijelentetette: a parlament ostroma elkerülhetlen. A grúziai egészségügyminiszté­rium adatai szerint a harcoknak eddig legkevesebb 53 ha­lálos áldozata van és mintegy háromszázan sebesültek meg. Halálos baleset Micsoda éjszaka volt! Égett a szemét és a nád — Papa a petárdával — Garázda ünneplők

Next

/
Oldalképek
Tartalom