Somogyi Hírlap, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ES A NAGYVILÁG 1992. január 2., csütörtök Újévi üzenetek Nehéz, de kedvező Helmut Kohl német kancel­lár úgy ítélte meg , hogy 1991 egészében véve ugyan nehéz év volt, a németek számára azonban végülis kedvezően alakult. Míg a hidegháború éveiben a fegyverkezésre kel­lett milliárdokat fordítani, a jö­vőben lehetőség nyílik arra, hogy a felszabaduló eszközö­ket a béke, demokrácia és szabadság megszilárdítására fordítsák. A legnagyobb kincs Lech Walesa lengyel ál­lamfő szerint országa legna­gyobb kincse jelenleg a sza­badság. A lakosságnak hinnie kell a saját erejében és lehe­tőségeiben és felszólította honfitársait, hogy több önbiza­lommal lássanak az ország jövőjének építéséhez. Közeledik Korea Ro Te Vu dél-koreai elnök szerint ebben az esztendőben tovább közeledik egymáshoz a két koreai állam. Az újesz­tendő olyan korszakot nyit meg, amelyben megteremtjük 70 millió honfitársunk számára az egységes nemzetet. Őrizve a hagyományt Francesco Cossiga olasz köztársasági elnök az európai állampolgárság megszületé­sének időszakában azt tar­totta fontosnak hangsúlyozni, hogy minden nemzetnek meg kell őriznie saját hagyomá­nyait. Ruckoj bírálja Jelcint Oroszország éppen úgy összeomolhat, mint a Szovje­tunió — figyelmeztetett Alek- szandr Ruckoj orosz alelnök a hamburgi Stern magazin keddi számában megjelent in-' terjúban, amelyben ismét he­ves bírálattal illette Borisz Jel­cin orosz elnököt. Ruckoj azt állítja, hogy a Független Államok Közössé­gében „a diktatúrák legundorí­tóbb válfaja, az utca diktatú­rája uralkodik”, amellyel szemben Jelcin teljesen tehe­tetlen. Hiába hozza egymás után rendelteit, azokat senki sem hajtja végre. A kialakult káoszért nem vállal senki fele­lősséget, Jelcin sem. A 2. Katonai Kerület Parancsnoksága (Kaposvár, Táncsics M. Laktanya) pályázatot hirdet: műszaki főelőadói munkakör betöltésére Feltétel: főiskolai végzettség épületgépész szakon. Jelentkezés: Bőzsöny Jenő őrnagynál. (209438) Siófoki Városi Önkormányzat HUMÁN GAMESZ vezetője, Siófok, Fő u. 218. sz. Tel. 12-814 PÁLYÁZATOT HIRDET: 1 fő mérlegképes, 2 fő képesített könyvelői állás betöltésére Költségvetési ismeretekkel rendelkezők előnyben részesülnek. Bérezés helyszíni megbeszélés tárgyát képezi, a hatályos jogszabályok szerint. (209399) Heves harcok Horvátországban (Folytatás az 1. oldalról) A helyzetről Cyrus Vance ENSZ-megbízottnak kellene tájékozódnia, ám nem tudni, hogy kapott-e elégséges in­formációt Belgrádban az ügy­ről. Az amerikai diplomatát az ENSZ Biztonsági Tanácsa kérte fel kedden arra, hogy konzultáljon a perucai kataszt­rófa elhárításának lehetősé­géről, a körzet demilitarizálá- sáról. Az ENSZ szerint ebbe a körzetbe mindenképpen bé­keerőket kellene küldeni. Új békekezdeményezése­ket szorgalmazott Európa és a világ vezetőitől a jugoszláviai polgárháború azonnali be­szüntetése érdekében II. Já­nos Pál pápa is újévi üzeneté­ben. Szerbia ismét súlyos vá­dakkal illette Magyarországot. A honvédelmi minisztérium szóvivője határozottan visz- szautasította a beavatkozási vádakat. Zeljko Raznatovic-Arkan, a szerb önkéntes gárda pa­rancsnoka kedden a Borbá- ban megjelent interjújában azt állította, hogy sugárhajtású magyar harci gépek föld-föld rakétákat lőttek ki jugoszláviai célpontokra, Baranyára, Szla­vóniára és Nyugat-Szerém- ségre. Szavai szerint három ilyen rakéta csapódott be Bo- rovo Selo falu körzetében, s hét méter átmérőjű és 2,5 mé­ter mély kráterek keletkeztek. Zeljko Raznatovic az interjú­ban kijelentette: nem tudja mi­ért tartják titokban mindezt, s miért terjesztenek más „me­séket” a kráterekkel kapcso­latban. Raznatovic-Arkan. szerint mintegy száz alkalommal sér­tették meg Magyarországról a jugoszláv légteret, háromszáz harckocsit állomásoztatnak a határ mentén, s számos ki­képzőtábort működtetnek Ma­gyarországon. Zeljko Raznatovic kifejtette: a vukovári negyven gyerme­ket igenis meggyilkolták a Egykori otthon — romokban horvátok, s érthetetlen, hogy a hadsereg miért fedezi ezt a bűntényt. Szerinte arról van szó, hogy a hadsereg nem akar horvátellenes érzelmeket szítani. Keleti György ezre­des, a honvédelmi miniszté­rium szóvivője elmondta, hogy nem ez az első alkalom, hogy ilyen képtelen vádakkal illetik a Magyar Köztársaságot és a magyar honvédséget. Ezekre soha semmiféle bizonyítékot nem szolgáltattak, mivel ilye­nek nem is lehettek. A magyar honvédség semmiféle cöapa- tösszevonást, átcsoportosítást nem hajtott végre. Egyébként a hadseregből egy évvel ez­előtt kivontuk a föld-föld raké­tákat. A magyar honvédség pontosan a jugoszláviai ese­mények miatt valóban ké­szültségben van bizonyos he­lyeken és bizonyos erőkkel, de ezek kizárólag a védelmet szolgálják. Drágul a benzin (Folytatás az 1. oldalról) Kétségtelen, hogy a költ­ségvetési törvényjavaslatot a kormány bizonyos időbeli ké­sedelemmel terjesztette a ház elé, de az Országgyűlés napi­rendjén egyébként is számos olyan javaslat szerepelt, ame­lyek elfogadása széles társa­dalmi igényeket elégített ki, s amelyekről a költségvetést megelőzően kellett dönteni. A kormány álláspontja sze­rint mindezen előzmények nem indokolták az ellenzék részéről azoknak az obstruk- ciós eszközöknek az alkalma­zását, amelyek csaknem meghiúsították a költségvetés időben való elfogadását. Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy 1991. december 30-áról 31-éré virradóra, ami­kor a kormánykoalíciót alkotó pártok, valamint a független képviselők egy része az im­már második éjszakán át tartó ülésezés folytatása mellett döntöttek, az ellenzéki pártok frakciói távoztak az üléste­remből. Két ellenzéki párt képviselőcsoportja az éjszaka folyamán már nem is vett részt a határozathozatalban. Az Országgyűlés folyama­tos ülésezése hiányában min­den kétséget kizáróan meghi­úsult volna a törvény ez évi el­fogadása és kihirdetése, hol­ott ez elengedhetetlenül fon­tos tényezője az ország zök­kenő nélküli működésének, a megszerzett nemzetközi biza­lom megőrzésének. A kor­mány megköszönte a kor­mánykoalíciót alkotó pártok képviselőinek, továbbá a hatá­rozathozatal törvényes rend­ben való lefolytatását előse­gítő független és ellenzéki képviselőknek, valamint a fá­radhatatlan, segítőknek, hogy helytállásukkal a meglévő és támasztott nehézségek da­cára is lehetővé tették a kor­mány alkotmányos kötelezett­ségének teljesítését és az 1992. évi állami költségvetés­ről rendelkező törvény elfoga­dását. A kormány külön köszöne­tét mondott azoknak, akik a költségvetési vita alatt a la­kosság részéről támogatásuk­ról biztosították. VÁLLALATOK, INTÉZMÉNYEK FIGYELEM! Farsangi bálok rendezését 130 személyig vállaljuk Az ételárakból 10 százalékos kedvezményt adunk BÉKE SÖRÖZŐ KAPOSVÁR, FÜREDI U. 24. SHARP FÉNYMÁSOLÓK, TV-K, VIDEÓK, MANAGERKALKULÁTOROK 1.000-30.000 Ft ÁRKEDVEZMÉNNYEL SZAKÚZLET: BP. XIII., VÁCI ÚT 6. Tel.:166-7032.166-7449 Állami Biztosító Rt. Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván minden kedves partnerének és ügyfelének az Állami Biztosító Rt. Dél-dunántúli Igazgatósága (209444) Békességgel, bizalommal (Folytatás az 1. oldalról) Ma, alig egy év múltán, szakadozik az egység és foszlado­zik a hit. Bundás indulatokkal támadnak egymásra a politikai erők, s olykor már a társadalmi indulatok is felparázslanak, mert a szokatlan lemondás és nélkülözés bizalmatlanságot csihol, békétlenséget szül. Pedig nagy utat tettünk meg 1991-ben nagy célunk, a füg­getlen, demokratikus Magyarország felé, a sikeresebb gaz­dálkodást ígérő tulajdonviszonyok felé, s mindezt úgy, hogy hazánk a hétköznapok gondjai ellenére e sok vihart megélt térség legszilárdabb országa maradt. 1991-ről följegyzi a történelem, hogy csaknem fél évszá­zad múltán ebben az esztendőben hagyta el hazánkat az utolsó — lelkünk legmélyén mindig is megszállónak tartott — idegen katona, ekkor szűnt meg a Varsói Szerződés és a KGST, térségünk e két sajátos intézménye, melyek oly sokat emlegetett proletárinternacionalizmusa még leplezni is csak rosszul leplezte kiszolgáltatottságunkat. — 1991-ről följegyzi a történelem, hogy csaknem fél évszázad múltán olyan tör­vényeket alkotott immár szabadon — és a szó valós értelmé­ben — választott parlamentünk, amelyek révén a perifériáról közelebb kerültünk a középponthoz, a bennünk élő Eu- rópa-eszméhez. Arra azonban kevesen gondoltak, hogy eredményeinknek vagy sikereinknek ára van. Olykor nagyon is keserves ára. A társadalom legszélesebb rétegeit sújtó infláció és munkanél­küliség, a szociális védettség csökkenése. És nyomukban olyan veszélyek járnak, mint a társadalmi ellentétek kiélező­dése, a politikai indulatok elszabadulása, vagy éppenséggel a közbiztonság aggasztó romlása. Arra is talán csak kevesen gondoltak, hogy a meghatározó politikai erők sem képesek a jobb jövő érdekében türelemmel viszonyulni a társadalmi-politikai másvéleményhez. Sőt, tör­ténelmi küldetésük nem ritkán túlzott magabiztossággal vér­tezett tudatában maguk is hozzájárulnak az ellentétek élező­déséhez. Vagy éppenséggel nem figyelnek eléggé rá, hogy még a legígéretesebb távlatok reményében is összeroskad- hatnak a jelen terhei alatt azok, akiknek a vállára mindig is a legnagyobb súlyt rakta a mindenkori történelem. Falun és vá­roson egyaránt. A mindenkori milliókra, a bérből, fizetésből élőkre, nyugdíjasokra. Átalakulásunk legsúlyosabb terhét — s mind többet — ők cipelik. És ha a Magyar Köztársaság a térség legszilárdabb állama maradt, ha a reméltnél is biztatóbb eredményeink szü­lettek, ha sikerült túljutnunk a legválságosabb helyzeteken, ha nem csapott jövőnket veszélyeztetően magasra a társa­dalmi elégedetlenség — márpedig nem csapott! —, akkor az egyedül az ország népe demokráciára érett felelősségtuda­tának, önfegyelmének köszönhető. A Magyar Köztársaság államfőjeként mindenekelőtt ezt az önfegyelmet és felelősségtudatot szeretném megköszönni hazánk valamennyi polgárának. Elsősorban azoknak, akik­nek hétről hétre nagyobb gondot jelent a család kenyerének előteremtése, a meleg otthon biztosítása, gyermekeik neve­lése. Elsősorban nektek köszönöm meg barátaim, hogy Ma­gyarország képes volt megőrizni hitét, hitelét és jóhírét szerte a világban. Az évváltás mindig a számvetés és előretekintés ideje. Ilyenkor szívesen hisszük, hogy a ránk váró hetek, hónapok jobbak, szebbek, eredményesebbek lesznek, mint a mögöt­tünk hagyottak. Ilyenkor teli vagyunk bizakodással és hittel, hogy terveinket valóra váltjuk. Kívánom magunknak, hogy 1992-ben ez így is legyen. Bár jól tudom, hogy ez az év sem osztja majd könnyen a sikere­ket. Körülöttünk forrong a világ. A dolgunk sem lesz kevesebb vagy könnyebb, mint tavaly volt. Mindenekelőtt magunkra kell támaszkodnunk. Egyénnek, családnak, közösségnek. A nemzet egészének. Meggyőződésem, hogy oly sok fogadkozás, oly sok kitérő után végre valóban a magyar gazdaság rendbetételére és megerősítésére kell fordítanunk minden erőnket. Mind a fele­lős politikai erőknek, mind az ország polgárainak nézetkü­lönbségeket félretéve azon kell munkálkodtok, hogy növe­kedjék az ország gazdasági ereje, és megszülessenek azok a szociális intézkedések, amelyek nagyobb létbiztonságot nyújthatnak mindenkinek. Ennek azonban a társadalmi meg­békélés a feltétele, amely el- és leszámolások helyett, az el­lenségeskedés és félelem szítása helyett közös cselekvésre ad lehetőséget. A magyarság és hazánk minden állampolgá­rának erkölcsi erejében, felelősségében bízva ehhez kérem Isten áldását az új esztendő minden napjára.” Égették az USA lobogóját Bush Ausztráliában George Bush amerikai el­nök kedden megérkezett Ha­waiiból Ausztráliába, a majd kéthetes Csendes-óceániai kőrútjának első állomására. Az ötödik kontinensen Bush az első odalátogató amerikai elnök 1966 óta, amikor Lyndon B. Johnson járt ott. Ausztráliából Bush Szinga­púrba, Dél-Koreába és Ja­pánba utazik. A körúton a gazdasági kérdésekre helyezi a hangsúlyt. A Reuter tudósí­tása szerint Bush megérke­zése előtt az amerikai elnök látogatása, valamint a térség washingtoni befolyásolása, az ausztráliai amerikai katonai támaszpontok ellen tiltakozva mintegy száz személy a Sydney-i amerikai konzulátus előtt elégette az Egyesült Ál­lamok lobogóját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom