Somogyi Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-13 / 215. szám

SOMOGYI HÍRLAP II. évfolyam, 245. szám Ára: 7,90 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1991. szeptember 13., péntek KI MARAD A CUKROSPIKSZISBEN? Visszaadta megbízását a Kaposcukor Rt elnöke — A dolgozók nem engedik elmenni Augusztus 26-án Kováts Imre a Kaposcukor Rt el­nök-igazgatója összehívta a gyár vezetőségét és közölte velük: visszaadja megbízatá­sát, melyet eddig betöltött a részvénytársaságnál. Döntését azzal indokolta, hogy lassan már egy éve mű­ködik a részvénytársaság, de az eltelt idő alatt — többszöri kérése ellenére — az igazga­tóság nem készítette el, illetve Államfői fogadások Göncz Árpád köztársasági elnök hivatalában fogadta a Zsidó Világkongresszus Ma­gyarországon átutazó küldött­ségének tagjait. A delegáció Edgar Bronfmannak, a ZSVK elnökének vezetésével Ki- jevbe tart. Ugyancsak fogadta Bemard Weatherillt, a brit al­sóház hivatalos látogatáson itt-tartózkodó elnökét. Az MDF­megyegyűlések összegzése Az MDF elnöksége jelenlegi stratégiája megerősítéseként értékelte, hogy a napokban megtartott húsz megyegyűlé­sen a tagság kifejezésre jut­tatta: olyan politizálást vár a párttól, amely elősegíti a hatá­rozottabb, gyorsabb rend­szerváltást. A párt vezető tes­tületé a Program Platform lét­rejöttét tudomásul vette, nem foglalt azonban állást ezzel kapcsolatban, mert a frakció belügyének tekinti. A Kó- nya-ügy érdemben nem sze­repelt az ülés napirendjén. nem hagyta jóvá az rt igazga­tóságának ügyrendjét, vala­mint a szervezeti működési szabályzatát. Ezek nélkül pedig az alap­elvként rögzített decentralizált vezetési struktúra működés- képtelen. S bár összefüggés a két dolog közt nincs, ezzel egyidőben került napvilágra az is, hogy az igazgatótanács Kováts Imrét okolja azért, mert a gyár pénzügyi helyzete in­Az idei gabonacsőd már egy évvel ezelőtt elkezdődött volna, ha nincs az a katasztro­fálisan rossz kukoricatermés, ami miatt eladhatóvá vált a fölösleges búza. Ez a kijelen­tés tegnap hangzott el az So­mogy Megyei Agrárkamara tanácskozásán. Mindezt Perge István, a Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat Az osztrák hatóságok teg­nap délelőtt felszámolták a nickelsdorfi traktorosblokádot, amellyel tüntető burgenlandi parasztok hétfő óta megaka­dályozták az ottani és a he­gyeshalmi határállomáson át­haladó fontos nemzetközi út­vonal forgalmát. A földművesek a több mint száz traktorból kialakított tor­lasz létrehozásával a gabona- és borátvételi árak csökke­nése ellen akartak tiltakozni, stabil, a raktárak tele vannak eladhatatlan cukorral. Ugyanakkor — állítják — az elnök-igazgató cukrot vásárolt más gyáraktól, és jóval több répa felvásárlására kötött szerződést, mint amennyi vég­terméket a piac át tud venni. Ezzel több mint 200 millió fo­rintos veszteséget okozott az rt-nek. (Folytatás a 4. oldalon) igazgatóhelyettese mondta. Hozzátette még, hogy ezt a vésztjósló tényt nem vették fi­gyelembe az illetékesek, nem csökkentették drasztikusan a termőterületet, és az idén be­következett a csőd. Az a csőd, ami a kukoricabetakarításkor fog tetőzni. (Folytatás a 3. oldalon) anyagi helyzetük romlásáért a kormány mezőgazdasági poli­tikáját okolva. A törvénytelen akció meg­szüntetésére tegnap reggel négyszáz csendőr vonult Nic- kelsdorfba, s eltávolította a blokádhoz használt traktoro­kat, elhárította az akadályt a közlekedés útjából. A hírek szerint őrizetbe vet­tek néhány olyan tüntetőt, aki szembeszegült a hatóságok­kal. Jövőre búzahiány várható A gabonakrach a kukoricával tetőzik Feloldották a nickelsdorfi útblokádot Jugoszláv fegyverbehozatal—Magyarországról? PROVOKATÍV VÁDASKODÁS Állítják: Kaposváron is landoltak a horvát repülők A jugoszláv nemzetvédelmi minisztérium tá­jékoztatási szolgálatának közleménye szerint a Horvát Köztársaság átalakított mezőgazdasági repülőgépeivel augusztus végén légióidat ho­zott létre Nagykanizsa és Varazdin között fegy­verek és katonai felszerelések törvénytelen horvátországi bevitele céljából. A belgrádi nemzetvédelmi minisztérium in­formációi szerint szeptember 7-én az Eszék melletti Cepin repülőterén több ilyen, Magyar- országról jött repülőgép szállt le, amelyek átre­pültek a jugoszláv határ felett. Aznap este két Dromeder típusú repülőgép­ről 23 óra körül tüzet nyitottak a jugoszláv légi­erő két harci gépére. Másnap — írja a nemzet- védelmi tájékoztató szolgálat — 14 repülőgép áthaladását figyelték meg Belisce, Valpovo, Podravske Slatina, Apatin és Pélmonostor kör­zetében. Mindebből kitűnik — mondja a jugoszláv köz­lemény —, hogy ez a magyar kormány tudtával történik. (Folytatás a 2. oldalon) Miközben Horvátországban dörögtek a fegyverek, a jugoszláv sajtó a „fegyverszál­lításoktól” hangos. Környezeti ártalmak és az egészség A 33. orvosnapok Siófokon A somogyi orvosnapokat az elmúlt 33 évben nem minden esetben sikerült olyan tartalmassá és szín­vonalassá tenni, mint ahogy a témák fontossága megér­demelte volna. Az idei eszmecsere egy fel­futó folyamat állomásaként üdvözölhető, annak ellenére, hogy az anyagi gondok itt is gátat szabnak a munkának. Mitől vonzó ismét a rendez­vény? Több mint 140 előadást küldtek be a részvételre szá­mító orvosok, és olyan szak- tekintélyek, mint Furka István egyetemi tanár, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kí­sérleti Sebészeti Intézetének igazgatója, az orvostudomány doktora; dr. L. Kronberger pro­fesszor, gráci sebész és No- buyuki Hotta, valamint Yasuko Ko/'o japán orvosok is megtisz­telték előadásaikkal az esz­mecserét. — A somogyi orvosnapok jóval túlnőtték ezt a régiót — így Furka professzor. — Nem­csak Budapest-centrikus ez a tudomány, vidéken is lehet színvonalasan művelni. A má­sik vonzó momentum a téma- választás: nevezetesen a se­bészeti varróanyagok fontos­ságának vizsgálata. Az első és legfontosabb dolog: jól megoperálni a beteget, de fel­tétlenül szükséges a jó varró­anyag is, mert ha ez hiányzik, bizonytalanná válhat a műtét kimenetele. (Folytatás az 5. oldalon) Lezuhant egy katonai repülőgép A Magyar Honvédség kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Honi Vadászre- pülö-osztályának egyik MIG-21-es típusú katonai repülőgépe tegnap a déli órákban — repülési feladat végrehajtása közben, eddig ismeretlen okok miatt — a kecskeméti repülőtér körze­tében lakatlan területre zu­hant. A repülőgép vezetője, Horváth Sándor őrnagy, 35 éves, I. osztályé vadászpi­lóta meghalt. Ez a második MIG-ka- tasztrófa egy hónapon be­lül. Mint emlékezetes, au­gusztus 22-én Pápán tör­tént hasonló szerencsét­lenség. Elmaradó kormányzati intézkedések Szüret előtti gondok a bortermelésben (Budapesti tudósítónktól) Kritikussá válhat a szőlő- termelésben és a borászatban dolgozó vagy a borgazdaság­ból élő emberek helyzete, ha nem történik sürgős kormány­zati intézkedés sorsuk jobbí­tására. Egyebek között ezt a megállapítást tartalmazza az a levél, amelyet a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szö­vetsége juttatott el Antall Jó­zsef miniszterlnöknek, figyel­mébe ajánlva, hogy bár júni­usban több szaktárcától kér­tek már segítséget, érdemi in­tézkedés mind a mai napig nem történt. Mintegy három­százhúszezer szőlőtermesz­tésből élő családot, hozzáve­tőlegesen egymillió embert fenyeget létében, hogy a jó­nak ígérkező termésért nem tud pénzéhez jutni, hiszen a felvásárló szervezetek szintén pénzhiány miatt képtelenek fi­zetni. Pedig a terméskilátások igen biztatóak: az ország 110 ezer hektárnyi termő ültetvé­nyéről leszedendő szőlőből legalább 5 és fél millió hektoli­ter bor várható. Igenám, de a pincékben a piac beszűkülése miatt milliós nagyságrendű borkészlet található, s az ó- meg az újbor együttes meny­nyisége így 8 millió hektóra emelkedik. Korábban az or­szágban megtermelt bornak körülbelül negyven százaléka külföldre került, a belső fo­gyasztás pedig 2,6 millió hek­toliter körül mozgott. Arra nem lehet számítani, hogy a hazai fogyasztási szokások ugrás­szerűen megváltoznak — eb­ben igencsak szerepe van a korántsem alacsony kiskeres­kedelmi áraknak, nem be­szélve az irreálisan magas vendéglátóárakról —, így egyetlen lehetőség marad: a borexport. (Folytatás a 4. oldalon) Bevándorlási lehetőség az Egyesült Államokba Az Egyesült Államok bu­dapesti nagykövetsége sze­rint a következő három esz­tendő során évente 40 ezer új bevándorló telepedhet le az Egyesült Államokban egy különleges, lottórendszerű program keretében. Ebben a világ azon 34 or­szágában születettek vehet­nek részt — köztük magya­rok is —, akiket a leghátrá­nyosabban érintett az 1965-ben hozott amerikai bevándorlási törvény. A be­vándorlási igényeket 1991. október 14. és 20. között le­het benyújtani. Az első 50 ezer jelentkezőnek lesz lehe­tősége arra, hogy az 1991. október 1. és 1992. szep­tember 30. közötti időszak­ban kiadandó 40 ezer ví­zumszám egyikét elnyerje. A bevándorlási engedélyt azok kapják meg, akik a leg- gyorsabban küldik vissza a vízumhoz szüksé­ges okmányokat. A progra­mot megismétlik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom