Somogyi Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-13 / 215. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — VILÁGTÜKÖR 1994. szeptember 13., péntek Provokatív vádaskodás Állítják: Kaposváron is landoltak a horvát repülők (Folytatás az 1. oldalról) Erre vall az is, hogy augusz­tus végén a jugoszláv határ közvetlen közelébe, Villány helység mellé telepítettek át egy légvédelmi rakétaalakula­tot. Részletesen írtak a Ma­gyarországról állítólagosán — kiinduló fegyverszállításokról, a „magyar-horvát légihídról” amelyet a nemzetvédelmi mi­nisztérium szerda este ismer­tetett kiadványa szerint: átala­kított mezőgazdasági repü­lőkkel valósítanak meg, Magyarország — Radovan Pavlovics tudósítása szerint — megengedte, hogy repülő­tereit a horvát repülőgépek fegyverszállításra is igénybe vegyék, s magyar repülőgé­pek provokációt hajtottak végre a jugoszláv határnál. A magyar kormány és a katonai vezetés — így a Politika újsá­gírója — továbbra is fegyver­rel látja el a horvát fegyveres erőket. A cikk az eddigi váda­kon túl megemlíti azt is, hogy szeptember 10-én éjjel 19 ki­sebb repülőgép magyar terü­letről, Pécs-Beremend irány­ból elhaladt egészen a ju- goszlvá határig, s egyébként is egyre gyakrabban sértik meg a magyar repülők a jugo­szláv légteret. Radovan Pavlovics külön ír arról is, hogy már júliusban is voltak titkos repülések, amikor az eszéki gazdasági repülő­szolgálat gépei Kaposvárra érkeztek javítás címén, noha ilyen munkákat Jugoszlváiá- ban is végeznek. A Borba című belgrádi lap csak a Tan- jug hírügynökség ismertetőjét közli azzal a címmel, hogy „Fegyverek mezőgazdasági repülőgépeken”. A Magyar Szó csak egy rövid keretes hírben, s az utolsó oldalon ad hírt az állítólagos fegyverszál­lításról. Magyar cáfolat Augusztus végétől szep­tember 12-ig nem észleltek magyar területről kiinduló ha­társértést a magyar-jugoszláv határon szolgálatot teljesítő járőrök — jelentette ki Nováky Balázs vezérőrnagy, a BM. Határőrség parancsnoka. El­mondta: az edddig észlelt lég­térsértéseket a határőrség nyilvánosságra hozta és ezt teszi a jövőben is. Az említett időpontban egyébként a Ma­gyar Növényvédelmi Repülő Szolgálat a határvonaltól számított egy kilométeres sávban nem engedélyezte a repülést. így a határvonal köz­vetlen közelében a szokásos­tól eltérő, kis magasságon tör­ténő repülések nem kerülték volna el a járőrök figyelmét. A Külügyminisztérium tegnap esti közleményében megalapozatlannak minősí­tette a jugoszláv vádakat, és azokat a leghatározottabban visszautasította. Elvárják a jugoszláv féltől, hogy állítá­sait bizonyítékokkal táma­sza alá, és tartózkodjék Ma­gyarország területi integri­tásának megsértésétől. EDU-konferencia Párizsban Antall József és Francois Mitterand miniszterelnök kicseré­lik a Magyar-Francia Barátsági és Együttműködési Szerző­dést okmányait. Aknatalálat érte az Adria-vezetéket Csehszlovák és magyar olajipari illetékesek közölték, hogy zökkenőmentesen ér­keznek az olajszállítmányok a Jugoszlávián át húzódó Adria csővezetéken. A jugoszláv hí­rügynökség jelentette, hogy a horvátországi Sisak környé­kén aknatalálat érte az egyik áteresztő berendezést. Szer­dán még arról számoltak be, hogy nem sikerült rendbe- hoznk a kompresszort, ám a tegnap megkérdezett magyar és csehszlovák szakértők kö­zölték, hogy a rongálódást már kijavították. A Pécsi Faipari Szövetkezet termékeiből bútorkiállítást és -vásárt tartunk 1991. szeptember 16—28-ig. Nyitva tartás: 8—12-ig és 13—17 óráig. A vásár ideje alatt reklámáron kínálunk: hifiállványt 3000,— Ft helyett 1500,— Ft-ért. Egyes kárpitok engedménnyel, amíg a készlet tart. Bútorbolt, Tamási Telefon: (71)41-419 ' (208223) 29 európai demokratikus párt, köztük a Magyar Demok­rata Fórum, a Független Kis­gazdapárt és a Keresztény- demokrata Néppárt küldöttei vesznek részt az európai kon­zervatív, kereszténydemok­rata és néhány liberális pártot egyesítő szervezet, az Euró­pai Demokratikus Unió Pá­rizsban megkezdődött 14. Konferenciáján. Az MDF kül­döttségét Antall József, az FKGP delegációját Torgyán József, a KNDF küldöttségét Surján László elnök vezeti. A tanácskozás részvevői között 13 kormányfő van. A megbeszélések témája elsősorban a közép- és ke­let-európai helyzet, az Euró­pában bekövetkezett nagy­szabású átafákulás, de a tár­gyalások középpontjában lesz a jugoszláviai válság, illetve a Szovjetunió helyzete is. A kül­döttek megvitatják az európai biztonság egyes kérdéseit, a pártok együttműködésének időszerű feladatait és más té­mákat is. A megnyitó beszédeket kö­vetően a konferencia részve­vői zárt ülésén kezdték meg a tanácskozást. Befejezte pári­zsi látogatását és tegnap dél­után Strasbourgba utazott An­tall József miniszterelnök. An­tall József a francia főváros­ban jelen volt az új ma­gyar-francia egyetértési és ba­rátsági szerződés aláírásán, melyet követően megbeszé­lést folytatott Francois Mitte- rand köztársasági elnökkel, és találkozott John Major brit mi­niszterelnökkel. Az MDF elnökeként Antall József részt vett az Európai Demokratikus Unió kongresz- szusán, ahol beszédet is mondott. Kuba nem örül... Évtizedek óta először kerül szembe nyilvánosan is a Szovjetunió és Kuba Veze­tése: a kubai külügyminiszté­rium nyilatkozatában bírálta Gorbacsov államfőnek a szov­jet csapatok kubai kivonásával foglalkozó bejelentését. Gondoljon a télre! Ellenőriztesse gázkészülékeit a fűtési idény előtt! Gázkazánok, konvektorok, vízmelegítők és tűzhelyek javítása és karbantartása. Alkatrész-utánpótlás. És ezt mind egy helyről, a „CONTY” BT.-től! ,,CONTY" BT., Kaposvár, Pécsi u. 23. Telefon: 11-546 Üzenetrögzítő!' (499489) Kaposvári Ruhagyár felvételt hirdet programozó munkakör betöltésére Alkalmazási feltétel: — szakirányú felsőfokú iskolai végzettség — a BASE adatbázis-kezelő ismeret IBM AT számítógépen- NOVELL típusú hálózatban való jártasság. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni a vállalat számítástechnikai osztályvezetőjénél lehet. Eladjuk Pécsen Mohácsi út, 8282 m2-es ingatlanunkat. Rajta 1990-ben felújított 446 m2 alapterületű épületeket. Közművesített, villany, víz, 1 db fővonalú városi telefon van. Eladási irányár: 12 Mill. Ft. Érdeklődni lehet: Budapest XV., Körvasút sor 105. A nel.: 188-2942 (208156) A kaposvári Csiky Gergely Színház színházi korrepetitort vesz fel. Jelentkezni Hevesi András karmesternél lehet (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1., Csiky Gergely Színház, tel.: 82/20-833,82/80-021) levélben, személyesen vagy telefonon. ___________________________________________________________________________(208207) j Feltárulnak a moszkvai puccs titkai Három öngyilkos utolsó órái Tamara Vaszilijevnának mindene megvolt, mostanra mindent elveszített: férjét, or­szágát, becsületét. Tamara, Ahromejev marsall özvegye, annak a Szergej Ahromejev- nek, aki a bukott puccs után hivatali szobájában öngyilkos lett. Az asszony lányával együtt próbál magyarázatot ta­lálni a történtekre, újra és újra visszapörgetve az utolsó na­pok eseményeit. A marsall a hatalomátvétel bejelentésének napján, au­gusztus 19-én, a Fekete-ten­ger partján, a honvédelmi mi­nisztérium nyaralójában üdült. Azon a napon is fél hatkor kelt, szokása szerint, emléke­zik Tatjána asszony. Nyolckor mentünk reggelizni, akkor már mindenki a puccsról beszélt. Szergej telefonálni próbált, de az egyetlen készülék üzem- képtelen volt. Délután négykor aztán elrepült Moszkvába. A fővárosba érve először lányát, Natáliát kereste fel, és unifor­misra cserélte a civilruháját. Négy este múlt el ánélkül, hogy szót tudtam volna váltani vele, meséli Natália. Mindig későn jött haza, kimerült volt, ivott egy- teát, és lefeküdt aludni. Apámnak nem volt szokása csak úgy kérdéseket feltenni. De augusztus 23-án, a halála előtti este úgy érez­tem, hogy beszélni akar. „Mindig azt mondtad, hogy a puccs lehetetlen, most mégis itt van, és a honvédelmi minisztered is részt vesz benne. Mivel tudod ezt meg­magyarázni?” Apám erre a kérdésemre színtelen hangon a következőket válaszolta: „Nem értem, hogyan tehetett ilyet.” — emlékezik Natália. Amikor Ahromejev a követ­kező reggel hivatalába indult, megígérte kisunokájának, délután visszamegy, hogy játsszon vele. Natália délután négykor telefonon kereste a Kremlben, de nem vette fel seni a kagylót. Egész este próbálta elérni édesapját, de sikertelenül. Késő este 22.00 órakor két őr találta meg a marsallt az irodájában, felakasztva. Egy órával azután, hogy Mihail Gorbacsov lemondott az SZKP főtkári posztjáról, és ön- feloszlatásra szólította fel a Központi Bizottságot. Ebben az órában már Nyi- koláj Krucsina, a Központi Bi­zottság nagyhatalmú gazda­sági vezetője is megérezte: nincs értelme tovább az élet­nek. Gorbacsov őt már egy nappal korábban utasította,- hogy a szokottnál előbb utalja ki a fizetéseket, tegye rendbe az aktákat, készítse elő az apparátus feloszlatását. Kur- csina azonban nem végezte el ezt a feladatot, emiatt a leg­több aparátcsik egyszerűen munkanélkülivé vált, s még végkielégítésre való jogosult­ságát is elvesztette. Krucsina irodáját lepecsé­telték, az általa igazgatott 4500 épületet, 114 kiadót, 81 nyomdát, a kórházakat és üdülőket, az 570 Volga limuzin az új gazda pénzzé teszi. A rettegett belügyi főnök, Borisz Pugo nem hagyott hátra búcsúlevelet, talán hiva­tali beidegződésből, hogy ne maradjon nyom utána. Amikor a puccs bukását követő regge­len néhány úr a belügyminisz­tériumból becsengetett laká­sának ajtaján, Pugo öt perc tü­relmet kért. Az idő elteltével azonban már nem ő, hanem szenilis apósa engedte be a vendégeket'. A belügyesek a szobába lépve Pugo felesé­gének összegörnyedt testét vették először észre, csak az­tán pillantottak az ágyra, ame­lyen a kómában levő főrendőr feküdt, alsóneműre vetkőzve. Főbe lőtte magát. Az esetre némi magyarázat­tal szolgál az új belügyminisz­ter egyik referense, aki reggel beszélt Pugoval telefonon. „Reggel nyolc körül történt, amikor már kezdtek megfor­dulni a dolgok,” meséli a refe­rens. „Pugo arról akart meg­győzni, hogy mégse mozgó­sítsuk az orosz katonai iskolák növendékeit az orosz parla­ment védelmére.” Pugo a kö­vetkezőket mondta: „Értse meg, ezek fiatal emberek, nem tehetjük kockára az éle­tüket." Vagyis már tudta, hogy a puccsisták vagy véres pro­vokációt robbantanak ki, s ak­kor ifjú életeket kockáztatva ők véreznek el. vagy feladják magukat, s akkor... (Folytatjuk) (Ferenczy Europress) losvári Tejipari Vállalat, Kaposvár, Baross Gábor u. 8. sz. alatti' 764 m2-es, I. és II. emeleti irodaházát bérbe adja illetve hasznosításához partnert keres (iroda, panzió, szolgáltatóház). Érdeklődni: dr. Ács Tamás vállalati igazgató, napközben a 13-676-os telefonszámon. (208108) A Dél-dunántúli Oktatási Központban 1991. szeptember 23-án hegesztő minősítő tanfolyam kezdődik. (Újraminősítő szeptember 27-én). A tanfolyamon a DIN 8560 német szabvány szerinti minősítés is szerezhető. — Mérlegképes könyvelői tanfolyamunk új, kezdő csoportja októberben indul. Jelentkezőket még mindkét tanfolyamra tudunk fogadni. Címünk: Ipari Szakközépiskola Dél-dunántúli Oktatási Központja, Kaposvár, Dési Huber I. u. 4. Telefon: 19-246,10-555/46 (208194)

Next

/
Oldalképek
Tartalom