Somogyi Hírlap, 1991. augusztus (2. évfolyam, 178-204. szám)

1991-08-27 / 200. szám

II. évfolyam, 200. szám Ára: 7,90 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1991. augusztus 27., kedd BOGLÁR ÉS LELLE ÚJABB FELVONÁSA Válás magyar módra Október 1-jétől külön — Ki írja ki a választást? A Magyar Köztársaság elnö­ke a Belügyminisztérium előter­jesztése alapján úgy határozott, hogy Balatonboglár és Balaton- lelle egyesítését 1991. október elsejével megszünteti, és mind­két településnek városi címet adományoz. E hír után azt gondolhatnánk, hogy nyugvópontra jutott az ügy. Nem így van. Ezt jelzi az a jegyzőkönyv is, amely a köztár­sasági megbízott kaposvári te­rületi hivatalában augusztus 22-én készült. A leilei baráti kör képviselői előadták, hogy a „választási szervek létrehozásában jelen­leg még működő boglárlellei képviselő-testület nem hajlan­dó közreműködni, a boglárlellei polgármester, dr. Kovács Mik­lós pedig levélben ezt meg is erősítette...” A baráti kör tagjai azt kérték, hogy a hivatal veze­tője legkésőbb augusztus 26-ig tegyen az ügyben érdemi intéz­kedéseket. (Folytatás a 3. oldalon) NAPIRENDEN A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Összeült az Országgyűlés Antall József bejelentése: a kormány javaslattervezetet nyújt be Napirend előtti felszólalások­kal vette kezdetét tegnap nem sokkal három óra után az Or­szággyűlés rendkívüli nyári ülésszakának szünet utáni első munkanapja. Először a házel­nök, Szabad György kért szót, és összegezte az elmúlt hetek bel- és külpolitikai történéseit. Ez utóbbit taglalva külön kitért a szovjetunióbeli puccsra és a vele ' kapcsolatos hivatalos magyar reagálásokra. Szabad György a szovjet események kapcsán annak a véleménynek adott hangot, hogy a magyar közvélemény előtt félreértéke­lődött a politikai intézmény- rendszer átalakítása, illetve a Szovjetunióval szembeni gaz­dasági függőség felszámolása. Antall József miniszterelnök a parlament hétfői plenáris ülé­sén napirend előtt bejelentette: a kormány hamarosan benyújt az Országgyűlésnek egy hatá­rozati javaslattervezetet diplo­máciai kapcsolatok létesítésé­ről a három balti állammal: Lit­vániával, Lettországgal és Észtországgal. A kormány megbízta a Külügyminisztériu­mot, hogy vizsgálja meg a diplo­máciai viszonyokat a kapcsola­tok külön-külön történő felvéte­lére. Szeptember 2-án vagy 3- án a három balti állam külügy­minisztere Budapestre látogat. (Folytatás a 2. oldalon) Évadnyitó társulati ülés Nehéz félév, biztató jövő előtt a színház A KOMOR-GYŰRŰ VISELŐJE: NAGY MARI Tegnap délelőtt tartotta szo­kásos évadnyitó ülését a ka­posvári Csiky Gergely Színház társulata. Az eseményen részt vett a megyei közgyűlés elnöke, dr. Gyenesei István, valamint Szabados Péter, a város pol­gármestere és dr. Klujber Lász­ló kulturális igazgató. Illusztris vendégek is megtisztelték az épület stúdiószínházát: Kányá- di Sándor költő és Szász Endre festőművész. A hangulat, Thália híveinek közérzete manapság igencsak érzékeny, amit nem is szeret­nék feleslegesen vesézni, mert ez mindenki előtt ismert. A szín­házak táját sűrűn sújtják „elemi csapások” — sorsuk nap nap után tesz fel akut kérdéseket. Ünnep hát az, hogy — az or­szág számos műhelyével egy- időben — itt Kaposváron is kez­detét veheti az új évad. >« (Folytatás az 5. oldalon) Nagy Mari átveszi a Komor-gyűrűt Angyalbőrbe bújnak Megkezdődött a szüret * Göncz Árpád Helsinkiben „Nyitott” bevonulás — A helyőrségek várják a fiatalokat Ünnepélyes külsőségek kö­zött fogadták hétfőn reggel Göncz Árpád magyar köztársa­sági elnököt Helsinkiben. A vendég és a vendéglátó — Mauno Koivisto államfő — a ce­remónia végeztével az elnöki tárgyalások színhelyére ment. A hivatalos magyar—finn meg­beszélések 10 órakor kezdőd­tek. A gazdasági kapcsolatokon túl érintették a balti köztársasá­gok függetlenségi törekvéseit is. Az államfői megbeszélés után Göncz Árpád a finn parla­mentet látogatta meg. A magyar államfőt llkka Suominen házel­nök és a törvényhozás tisztika­ra fogadta. Ülést tart az A Ikotmány bírás ág Az Alkotmánybíróság mai tel­jes ülésén a nyilvánosság kizá­rásával kezdi meg — az igaz­ságügy — és a honvédelmi mi­niszter kezdeményezésére — az alkotmánynak a köztársasá­gi elnökre vonatkozó egyes ren­delkezései értelmezését. Ezt dr. Holló András, a testület főtit­kára közölte tegnap délután. Nyolcszázötvenhét somogyi sorkatona vált meg az egyenru­hától augusztus 15-én; a na­pokban pedig kétszáztizenhá­rom határőr szerelt le — tudtuk meg Bála Imre ezredestől, a megyei hadkiegészítő parancs­nokától. Augusztus 28—29^én azonban újabb 1300 somogyi fiatal bújik angyalbőrbe. Ez a létszám lényegesen több, mint a múlt év augusztusában, illet­ve az év elején volt. Most a nyolc általánossal nem rendel­kezők—96 fő—is bevonulnak, s katonaruhát ölt több kétgyer­mekes családapa is. A somogyi alakulatokhoz 610-en, más megyébe — Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Szombat­hely, Pécs és Budapest — pe­dig 678-an kerülnek. (Folytatás a 3. oldalon) ,,Gazdasági ;kapcsolatok Elmozdulás a mély­pontról A mélypontra jutott magyar— szovjet gazdasági kapcsolatok fejlesztésére alakult szakértői bizottság — amely a múlt hét végén kezdte meg munkáját Kádár Béla külgazdasági mi­niszter vezetésével — elsőként azoknak a magyar ipari és me­zőgazdasági termékeknek a lis­táját állítja össze, amelyeknek gyártására és szállítására sza­bad exportkapacitásai vannak a vállalatoknak. Várhatóan a lista élén szerepelnek majd a gyógy­szerek, hiszen a Szovjetunió erre az esztendőre 400 millió dollár értékben számított ma­gyar gyógyszerekre. Eddig azonban mindössze 6 millió dollár értékű árut kaptak, mert a fizetési garanciákat nem tudták biztosítani. (Folytatás a 2. oldalon) Újabb válsággócok Jugoszláviában & Véres harcok Vukováron Boszniában egyre több a menekült — Torlaszok a knini főutcán Tegnapra virradóan a kelet­szlavóniai Vukováron többször megszólaltak a légvédelmi szi­rénák. A lakosságot felszólítot­ták, ne induljon el munkába, hanem maradjon biztos helyen, lehetőleg a pincékben. A Duna- parti városban vasárnap súlyos harcok voltak, s a Tanjug jelen­tése szerint késő este a horvát gárdisták több irányból lőtték a helyi laktanyát. Újabb harcok voltak az éjsza­ka folyamán Bosanska Gradis- ka körzetében, a belgrádi rádió szerint lőtték a hadsereg állá­sait. A hadsereg viszonozta a tüzet, a Horvátország és Bosz­nia határán levő újabb válság­góc előidézheti, hogy az ösz- szecsapások átterjednek Bosz­niára is. Boszniábarregyre több a Horvátországból érkező me­nekült... Feszült a helyzet a knini kör­zetben is, ahol az egyetlen helyi Hrvatska Kostajnic^lFranjo Tudjman horvát elnök (középen) katonai egyenruhában kérésre fel a Zágrábtól 70 km-re délre fekvő települése­ket augusztus 25-én. A körzetben mindennaposak az összecsapások a szerb és horvát fegyveresek között MTI Telefotó horvát falu körzetében várha- zetbe kerül, lakosai vasárnap tóak újabb harcok. A szomszé- személyautókkal eltorlaszolták dós Cetinje, amelyet a kijevói a knini főutcát, s tüntettek a kni- blokád szintén elzár a külvilág- ni hadtest előtt, követelve, hogy tói, egyre lehetetlenebb hely- - a hadsereg védje meg a falut és biztosítsa a szabad áthaladást a helység felé. Heves harc kezdődött hétfőn délben Borovónál a szerb és horvát erők között. Vinkovciban is légitámadástól tartanak; Vu­kováron újabb lövöldözés hal­latszott. Harcokról érkezett hír a Knin közelében fekvő Kijevo fa­luból is. Ausztria komolyan aggódik a jugoszláv hadsereg fokozódó harci tevékenysége miatt. Alois Mock osztrák külügyminiszter hétfőn magához kérette Jugo­szlávia bécsi nagykövetét, és élesen bírálta a jugoszláv nép­hadsereg egyoldalú, elfogult magatartását. Hangsúlyozta: ez Szöges ellentétben van a Közös Piac közvetítésével lét­rejött brioni megállapodással, a jugoszláv államelnökség hatá­rozataival és a tavaly Jugoszlá­via által is aláírt Párizsi Chartá­val. Megkezdődött a szüret a dél­balatoni borvidék központjá­ban, a Bogiári Mezőgazdasági Kombinátban. Tegnap két part­nerüzemében, az ordacsehi és leilei termelőszövetkezetben kezdték el szedni a Csabagyön­gyét... Még néhány nap, s az üzemi ültetvényeken is hozzá­látnak a jónak ígérkező termés betakarításához. Az idén 36 ezer tonna termést várnak. / Éhségsztrájk a Parlament előtt A Nemzeti Fórum és a Ma­gyarok Nemzeti Szövetsége 15 tagja augusztus 25-én délután 3 óra óta éhségsztrájkot folytat a Parlament előtt. Az éhség- sztrájkot mindaddig folytatják, amíg az Országgyűlés nem rati­fikálja az emberi jogok és alap­vető szabadságjogok védelmé­ről szóló európai egyezményt. Szlovén—magyar megbeszélések Dimitrij Rupel szlovén külügy­miniszter hétfőn Budapestre érkezett. Itt-tartózkodása során fogadja Antall József miniszter- elnök, s megbeszéléseket foly­tat Jeszenszky Géza külügymi­niszterrel. ‘ Halkórtani konferencia A halak és vízi gerinctelen ál­latok betegségei címmel kezdő­dött háromnapos tudományos tanácskozás tegnap Budapes­ten. Ezen 34 ország 300 szak­értője vesz részt. A szakembe­rek külön is foglalkoznak a bala­toni halpusztulás okaival.

Next

/
Oldalképek
Tartalom