Somogyi Hírlap, 1991. július (2. évfolyam, 151-177. szám)

1991-07-09 / 159. szám (158. szám)

1991. július 9., kedd SOMOGYI HÍRLAP 5 Grafikák, pasztellképek, fotók A nagyatádi gyermek- és ifjúsági képzőművészeti tábor résztvevőinek munkái­ból nyílt kiállítás a művelődési házban. Az avantgarde képviselőinek egy-egy alko­tása is megtalálható a tárlaton, amelyen grafikákat, pasztellképeket, fotókat, fest­ményeket és tanulmányokat állítottak ki. Fotó: Gyertyás László Játszóház Siófokon Nem csak a nevében „segítő” Azok a gyerekek, akik a ját­szóház vendégei, a nyári va­káció nagy részét — felügye­let, törődés híján — feltehe­tően az utcán töltenék. Most azonban reggeltől estig együtt játszanak hivatásos „és nem csak diplomás” nevelők — ta­nárok, óvónők, lelkészek, könyvtárosok, zenészek — ügyelnek arra, hogy kelleme­sen és szellemi értelemben is hasznosan töltsék el a nyarat. A siófoki Családsegítő Köz­pont szervezte számukra a játszóházat, amely tulajdon­képpen fogalom, „szellemi építmény”. — Valóságos ház is, hiszen az 1. számú általános iskolától megkaptuk a három udvari tantermet nyári használatra; itt a gyülekezőhely, és rossz időben is biztos menedék — mondta dr. Baráth Borbála, a Családsegítő Központ veze­tője. — Ugyanakkor jelkép is, (mármint az elnevezés), hi­szen ennek a játszóháznak a mennyezete a bárányfelhős nyári ég; azt szeretnénk, ha a gyerekek minél több időt tölte- nének a szabadban, a Bala- ton-parton. Július 1-től au­gusztus 20-ig lesznek együtt, s értő partnereink jóvoltából igen változatos program vár rájuk. Felsőtagozatos lányo­kat és fiúkat hívtunk a játszó­házba, azokat a gyerekeket, akiknek a szülei — anyagi vagy egyéb okok miatt — nem tudnák számukra a nyaralást élménytadóan megszervezni, s akikre emiatt esetleg az utca várna, annak minden kedve­zőtlen hatásával. (Az alsóta­gozatosok számára nyári napközit szerveztek az isko­lák.) Az ellátás ingyenes. A költségeket a polgármesteri hivatal fedezi a segélykeret-, bői, s abban az esetben, ha nem anyagi, hanem más csa­ládi gond a kiválasztási szem­pont, a családsegítő központ vállalja. Reggelit a polgármes­teri hivatal büféje, ebédet pe­dig a rendőrkapitányság konyhája ad kedvezményes áron. 60 gyerekre terveztük a játszóházat, jelenleg 24 ifjú vendégünk van. Az első nap ismerkedéssel, barátkozással telt el. Elláto­gattak a gyermekkönyvtárba, másnap pedig az Ezüstpart üdülőszállóba, ahol a hét bi­zonyos napjain ingyen hasz­nálhatják a sportlétesítmé­nyeket. A Siótour segítségével ellátogattak Szántódpusz­tára, és dr. Böjti Béla kutató kíséretében megismerkedtek a siófoki meteorológiai ob­szervatóriummal. A következő napokban, hetekben is ha­sonló érdekes élményekben lesz részük. A hétvégeken a többi között múzeumokat lá­togatnak, kirándulásokon ve­hetnek részt. A siófoki vállala­tok (KW, GOV, Ibusz, Sió­tour) ingyenes autóbuszokat ajánlottak fel, a Mahart két ha­jót bocsát rendelkezésükre in­gyen, illetve kedvezményes áron. A gyöngyfűzéstől a sző­nyegszövésig sokféle hasz­nos, érdekes tudnivalót meg­tanulhatnak ezen a nyáron, majd augusztus 16-án játékos vetélkedővel zárják a progra­mot a siófoki gyermekkönyv­tárban. Sz. A. Pintér István: A Kokain-maffia (5.) „Sütemény”, „Toll", „Hülzni" A kokaint nemcsak Dél-Amerikában tartották sok emberi bajtól megszabadító szernek, hanem fölfedezése idején Európában is. Az uta­zók által hozott kokalevelek titkának megfejtésén számos neves kutató munkálkodott. A német Albert Niemann pro­fesszornak sikerült 1859- 60-ban felfedeznie a ható­anyag, a koka alapalkaloidját, amelynek a kokain nevet adta. Meghatározta vegyi képletét. Niemann fölfedezése rendkí­vüli fontosságú eseménye az orvostudománynak: a kokain az első szer, amelyet tudomá­nyos alapon alkalmaztak helyi érzéstelenítésre. Addig az a vélemény uralkodott, hogy a műtéteknél lehetetlen a fájda­lom megszüntetése. Azt az embernek el kell tudni visel­nie, bármilyen elviselhetetlen­nek is érzi. Az új szer hatal­mas lelkesedést váltott ki a gyógyászok körében. Néhány év telt azonban el csupán, s rájöttek toxikus hatására. S arra, hogy erősen károsítja a központi idegrendszert. A ku­tatásokat folytatták. A legtöbben — a mérgezé­sek után — a lehető legegy­szerűbb módszert választot­ták: erősen hígították, hogy káros mellékkövetkezményei egyre kisebek legyenek. Ez azonban nem oldott meg semmit. Kiderült, hogy a ko­kain bizony drog, amelynek legsúlyosabb következményei pszichés természetűek és el­sősorban a központi ideg- rendszert károsítják. Amíg végképpen elvetették, mint gyógyszert, még sokáig használták, főként az idegy- gyógyászatban és a szemé­szetben. Nem volt túlságosan nehéz hozzájutni: akik éppúgy elviselhetetlennek érezték va­lamilyen kábítószer nélkül az életet, mint az indiánok a ma­gukét, kokainnal igyekeztek „feldobni” magukat. A két világháború között — a főként orvosokból és gyógy­szerészekből álló morfinisták csoportja mellett — a kokain jelentette a kábítószert Ma­gyarországon is. A prostituál­tak körében különösen nagy számban találhatók a kokai­nisták: ezt az életmódot más­ként, mint „eufórikus” állapot- , bán nehéz lett volna elviselni. Az alvilági nyelv „sütemény­nek” becézte. A Kábítószere­ket Ellenőrző Központi Szerv, a KEKSZ nevéből, annak ki­csavarásával. Mértékegysége akkoriban, a 30-as években a „toll”, a „hülzni” vagy a „csomag”. A libatoll végét, amely olyan, mint egy kis cső, levág­ták és abba rejtették. Körülbe­lül két-három pengőt kértek az uraktól. Aszerint, hogy meny­nyire volt jólöltözött, mennyit néztek ki belőle. Nők már 2 pengőért, sőt 1 pengő 50 fillé­rért is megkaphatták: a koka­int áruló pesti kurvák és a kö­rülöttük lebzselő, belőlük élő alvilág kisebb haszonnal is megelégedett, ha kebelbeli volt a vásárló. Akkoriban sokan töltötték maguk a cigaretájukat, ol­csóbban jöttek ki, ha külön vették a papírhüvelyt és a do­hányt. A „hülzni” úgy jött létre, hogy a szopókába tömték a „kokót”, a tetejébe vattát gyö­möszöltek. Ez nagyobb adagot jelen-' tett, öt-hat pengőt kértek érte a „havi kétszáz pengő fixszel az ember könnyen viccel” években. Fél- és egy gramm között lehetett a mennyisége. Olyan papírkapszulákban, amelyekbe a patikusok a kombinált porokat és más, ugyancsak poralakú gyógy­szereket adagolták, körülbelül egy grammnyi kokaint töltöttek és ugyancsak öt-hat pengőért árulták. A rendszeres, ismerős vevők rendesen megkapták a pénzükért az adagjukat. Az idegenekre, alkalmi vá­sárlókra azonban a „kokszo- sok” (így hívták az árusokat) gyakran hamisított, vagy erő­sen felhígított árut sóztak rá. A „kevert”-ben csupán mutató­ban lehetett kokaint találni. Szódabikarbóna, szalicilpor, sőt igen gyakran csupán sima liszt, némi porcukorral meg­hintve, hogy ezüstösen csillog­jon, színlelte a kábítószert. A kokainisták nagy több­sége szippantotta a gyilkos, de mégis oly jó érzést adó port, mint a múltszázadbeliek a tubákot: a balkéz hüvelyk­és mutatóujja közé, a kis hús­párnára szórták és felszippan­tották. Erős pálinkát ittak rá, hogy hatását növeljék. Az úri társaságbán is dívott: egész kokainista körök szület­tek magánlakásokon. A ma­gánszanatóriumokban nem volt ritka az elvonókúrán levő gazdag szépasszony, aki unalmában szokott rá a koka­inra és megpróbálta gyógyít- tatni magát. Halálozási statisztika ebből az időszakból nem áll rendel­kezésre. A zömét adó prosti­tuáltak ugyan nem sokáig él­tek, de — ne feledjük, antibio­tikumok még nem léteztek! — annyiféle, korai halállal, teljes leromlással járó betegség pusztította őket, hogy nehéz « Itt volna különválasztani a okain áldozatait. Leszámítva azt az évi egy-két esetet, ami­kor kokainista szándékosan túládagolt kokainnal lett ön­gyilkos. Ez mindig szenzációt jelentett. A legérdekesebb az a törté­net, amikor egy öngyilkos or­vos utolsó percéig följegyzést írt: lejegyezte, mit érzett má­moros állapotban, mielőtt kie­sett volna kezéből a ceruza. (Folytatjuk) Mérnökökre nincs szükség? Kaposváron bezárt a Bánki kihelyezett tagozata (Folytatás az 1. oldalról) A szakközépiskola pedagó­gusai, illetve meghívott elő­adók tartottak számukra fog­lalkozásokat. A mérnökjelölte­ket Budapestről, az anyaisko­lából jött főiskolai tanárok vizsgáztatták. — Több oka van annak, hogy ekkora az érdektelenség — magyarázza az igazgató. — Manapság a munka, a csa­lád, a másodállás mellett egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy tanulja­nak. A másik ok, hogy a mun­kahelyek, az üzemek sem ki­mondottan örülnek a tovább­tanulni szándékozó dolgozók­nak. Ahelyett, hogy segítenék őket, inkább gátolni, akadá­lyozni igyekeznek. Nem azt mondom én, hogy biztassák, de legalább ne büntessék azt, aki tanulni akar. Sajnos, volt olyan gyerekünk, aki a diplo­mája mellé megkapta a mun­kakönyvét. Ilyen helyzetben nem csoda, hogy a műszaki pálya presztízse a mélypontra zuhant. Az sem növelte ki­mondottan az érdeklődést, hogy egy kezdő mérnök kere­sete sokhelyütt feleannyi, mint a szakmunkásé. A most végzettek legtöbb­jének pedig már munkalehe­tősége sincs. Nem csoda hát, hogy egyre kevesebb ember­nek van kedve tovább tanulni. Ez a nagyfokú érdektelenség egyébként nem helyi sajátos­ság, sajnos az egész ország­ban ez a jellemző. A főisko­lánknak rajtunk kívül Győrben, Miskocon, Székesfehérváron volt tagozata, de ebből azon­ban már csak a miskolci mű­ködik ideig—óráig. A jövőben, a munka mellett tanulni szán­dékozók kénytelenek lesznek Pestre járni konzultációra. Mondanom sem kell, ez még- jobban visszaveti majd tanu­lási kedvüket. N. L. A könyvért Ha Mikes Kelemen lennék, úgy kezdeném a mondan­dóm: „Kedves Néném.” Ha tud­nám, hogy e pár sorom célba ér, és hatni kezd, azt írnám: Kedves Bátyám... Csakhogy nem tudom a pontos címet „vagy címeket”, meg azt sem tudom, hogy kedves Bátyá­mat érdekli-e a téma. A Siketek Iskolájában va­gyok nevelőtanár. Ha vala­hol, akkor nálunk van értéke minden elolvasott, kimondott szónak. Hetek, hónapok munkája egy-egy olyan kife­jezés megtanítása, ami a hal­lókra automatikusan „rára­gad”. Egy ilyen kis siket cso­porttal kezdett könyvtárba járni 8 évvel ezelőtt az akkori tanítójuk. A gyerekek szeret­ték a könyvtárost, megsze­rették a könyveket, szívesen jártak a foglalkozásokra. Szövegértésük, fogalmazási készségük sokat fejlődött, szókincsük számtalan új szóval gyarapodott. Bárme­lyik tantárgyat könnyebben tanulták, mint hasonló korú társaik. Az elmúlt 7 év során jómagam is sokszor elhoz­tam csoportjaimat a gyerek­könyvtárba. Sajnos, az isko­lai időbeosztás miatt kevés alkalom jut könyvtárlátoga­tásra. Ha tehetném, én rend­szeresen járatnám ide gye­rekeinket. Talán ez az egyet­len hely a városban, ahol egyenrangúakként kezelik a siketet a hallóval, és szak­embereket megszégyenítő hozzáértéssel tudnak velük bánni. Nevel a hely „szel­leme” is: itt automatikusan köszönünk és vissza is kö­szönnek, itt csendben mara­dunk, mert érezzük, hogy úgy illik, itt rendben hagyjuk a polcot, nem úgy mint az osztályban. Ha csak ennyi a könyvtár és a dolgozók ér­deme, akkor is köszönet, el­ismerés jár érte. Mindnyájan tudjuk, hogy munkájuk száz­féle, azt pedig jó lenne tudni, hogy hivatalos elismerésük is a megérdemelt, munkájuk értékével egyenlő színvo­nalú. Ezzel be is fejezhet­ném Kedves Bátyámhoz címzett szavaimat. Csakhogy véletlenül bele­hallgattam a rádió Gondo­lat-jel műsorába, és nem tu­dom lenyelni az ott elhang­zottakat. Miről beszélgettek? Hát kultúránk jelenlegi álla­potáról, könyvekről, színház­ról. Arról, hogy az állami me­cenatúra összeomlott, a könyvkiadás sohanem látott válságban van. Arról, hogy az előző rendszer — bár til­tott jónéhány könyvet —, az állami költségvetésből min­dig juttatott rendszeresen a kultúra támogatására. Most? Hacsak a Btk-t és az Alkotmányt nem sérti, semmit sem tiltanak, de pénz az nincs könyvekre. Megje­gyezték: nyugaton a nyomta­tott silányságok mellett azért vannak a klasszikusok is. Nálunk pedig, ha így hala­dunk, a nyomtatott szemét mellől eltűnik az érték, mert nincs rá pénz. Az ilyen kul­túrpolitikára pedig nincs fo­galom... Hát legalább a könyvtár maradjon meg ér­tékőrzőnek, tiszta forrásnak, egy nyugodt szigetnek eb­ben az összegabalyodott, magára nem találó világban. Állam Bácsi, Önkormány­zat Bácsi! Az átlag állampol­gár pénze kevés. A sokat ol­vasóé még kevesebb. Az ol­vasónak olyan a könyvtár, mint a hívőnek a templom. A templomok rangja vissza­adatott. A könyvtárakét miért veszik el?! Presszóknak, ételbárok­nak álcázott kocsmákkal tele a város, a butikok egymástól nem kapnak levegőt. A sze­mét eszi meg a virágos Ka­posvárt. így is eljutunk vala­hova. De az nem Európa lesz. Ha nem segítenek, félő, hogy új köntösbe öltöznek Csokonai hajdani keserű szavai: „Az is bolond, aki könyvtá­rossá lesz Magyarországon.” Tapolczai Józsefné

Next

/
Oldalképek
Tartalom