Somogyi Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-23 / 69. szám

SOMOGYI HÍRLAP ^•• ____' _ ____ __ _____ I I. évfolyam, 69. szám Ára: 7,90 Ft —KÖZÉLETI NAPILAP“—— 1991. március 23., szombat Balti felhívás Nemzetközi tanácskozást kell rendezni a balti problémáról az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet keretén belül — ilyen tartalmú felhívás­sal fordult az európai országok­hoz a Balti Tanács, amely teg­nap ült össze a Riga melletti Jurmalában. Észtország, Lett­ország és Litvánia vezetői elő­ször találkoztak a vilniusi és ri­gai véres eseményeket köve­tően. Sürgetik, hogy a demok­ratikus országok parlamentjei dolgozzanak ki intézkedési ter­vet a balti probléma megoldásá­ra. Pápalátogatási irodát nyitottak Esztergomban a prímási pa­lotában külön irodát nyitottak, ahol a számítógépes adatfel­dolgozás alapján készségesen adnak pontos információkat II. János Pál pápa augusztus 16-i látogatásával kapcsolatos min­den kérdésre. Az iroda helyet is biztosít a nagy eseményt — csak Esztergomban 150 000— 200 000 látogatóra számítanak — előkészítő tárgyalásoknak. Aboimov átadta Pavlov levelét Antall József miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Iván Aboimovot, a Szovjetunió magyarországi nagykövetét, aki átadta Valentyin Pavlov szovjet miniszterelnök levelét. A diplomata kérésére történt megbeszélésen áttekintették a folyamatban lévő szovjet— magyar kétoldalú tárgyalások témáit, illetve az előkészület alatt álló megállapodásokat. Professzorok egyesülete Tizenegy budapesti, szegedi és debreceni orvosprofesszor megalakította a magyarországi egyetemi és főiskolai tanárok egyesületét. Az egyesület egy­részt szakmai, másrészt érdek- védelmi szervezet. Célja az egyetemi képzés és továbbkép­zés fejlesztése. Az első küldött- közgyűlésére készülő profesz- szori egyesületbe 18 hazai fel­sőoktatási intézményből már 300-an jelentkeztek. Iraki gép lelövése Amerikai harci gépek tegnap Irak fölött lelőttek egy iraki kato­nai repülőgépet, amely a kato­nai repülést tiltó tűzszüneti fel­tételek ellenére szállt föl. Két napon belül ez már második eset, hogy felszálló iraki va­dászgépet semmisítettek meg. Negyven polgármester kérdez telefonügyben Kedden alelnököt választ a megyei önkormányzat Több mint 40 polgármester kérdésére is válaszolnia kell kedden a megyei közgyűlésen Patona Győzőnek, „a Somogy Megyei Távközlési Üzem veze­tőjének. A délelőtt 9 órakor kez­dődő tanácskozáson ugyanis a somogyi távközlés helyzetéről számol be a néhány hete kine­vezett üzemvezető. Ebben a témában nincs döntési joga a megyei önkormányzatnak, de az előre írásban erkezett sok kérdés azt” bizonyítja, hogy nemcsak a telefonra várók tájé­kozatlanok távközlési lehetősé­gek és tervek ügyében. Személyi kérdésekkel is fog­lalkozik a testület, akárcsak eddig minden ülésén. Vélhe­tően kedden alelpököt is vá­lasztanak. A Somogyi Hírlap ér­tesülése szerint négy jelölt volt erre a tisztségre. Az előkészítő bizottság azonban már csak egy személyt terjeszt elő. Elfogadták a költségvetést Helyi adókról döntött a tabi képviselő-testület Hanns Rehfeld fökonzul magyarul mondta el a köszöntőt Genscher üdvözletét hozta a miniszter asszony Felavatták Pécsett Együttműködési megállapodás a gyermekek óvodai és általános iskolai ellátásáról A tabi városi képviselő-testü­let megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat idei költségveté­sét, adóügyi rendeleteket ho­zott, illetve együttműködési megállapodásokról döntött. 239 millió forinttal gazdálkodhat az idén a tabi önkormányzat. Eb­ből a saját bevétel valamivel több, mint 68 millió forint, szá­mítanak azonban 48 milliós cél- támogatásra is. Fejlesztési fel­adatokra — az új középiskola építésére, vízvezeték-építésre, lakásgazdálkodásra — össze­sen 86 millió forintot fordíthat az önkormányzat, ha megkapja a céltámogatás igényelt össze­gét. Nem tudták azonban be­építeni a tervbe a magánerős lakásépítéshez szükséges te­lekkialakítás fennmaradó költ­ségeit, az útépítést vagy a vá­rosközpont térvilágítását. Fel­újításra sem futja az idén. (Folytatás a 3. oldalon) Két hét szünetet tart a parlament A kárpótlási tervezettel folytatják a vitát Az Országgyűlés — tekintet­tel a húsvéti ünnepekre — csak kéthetes szünet után, április 8-án tartja következő plenáris ülését. Akkor kezdi meg a parlament — ha a bizottságok végeznek a módosító indtítványok tárgyalá­sával — a kárpótlási törvényter­vezet részletes vitáját. Várha­tóan jelentősen csökken a plé- num elé kerülő módosító javas­latok száma, hiszen jórészük fölöslegessé vált a koalíciós megállapodás létrejöttével, s a kormánypárti frakciók továbbra is vizsgálják, melyek a vissza­vonható képviselői indítványok. Folytatódik majd a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormány­zatokról szóló törvényjavaslat vitája, valamint a koncessziós törvény tervezetének tárgyalá­sa, s megkezdik a számviteli törvény tárgyalását is, illetve az ügyvédségről szóló törvényja­vaslat általános vitáját. a német főkonzulátust Megújuló, gazdagodó együttműködés — Emléktábla a Lenau-házon Három megyére szóló jelentős és ünnepi ese­ményre került sor tegnap a Palatínus Hotel dísz­termében: a pécsi német főkonzulátus hivatalos megnyitására és avatására. Hanns Rehfeld fő­konzul mindenki meglepetésére magyarul mond­ta el köszöntő és bevezető beszédét. Hangsú­lyozta: nagy öröm a főkonzulátus munkatársai számára, hogy a Kelet- és Nyugat-Európa meg­osztottságának megszüntetésén munkálkodhat­nak — Minden kezdet nehéz — mondta —, s ez érvényes a főkonzulátus munkájára, Magyaror­szág jelenlegi helyzetére is, ám ugyanakkor tet­tekre ösztönző és számtalan lehetőséget is ma­gában rejt. A főkonzul után Somogyi Ferenc, a Külügymi­nisztérium államtitkára köszöntötte az ünnepség vendégeit, a résztvevőket, akik között ott volt dr. Kolber István, a somogyi önkormányzat osztályvezetője, Szabados Péter, Kaposvár és Feigl Ferenc, Barcs polgármestere, valamint több Somogy megyei országgyűlési képviselő is. Ugyancsak hangsúlyozta az esemény jelentősé­gét, s hogy a két ország közötti megújuló és tartal­mában egyre gazdagodó együttműködést a fő­konzulátus jelenléte még jobban erősíti. (Folytatás a 2. oldalon) Ursula Seiler Abring államminiszter az ünnepsé­gen Minimális munkabér Április 1 -jétől 7000 forint a mini­mális bér— erről állapodtak meg tegnap az Érdekegyeztető Ta­nácsban. A munkavállalók több mint 22 százaléka keresett idáig Magyarországon 7000 forintnál kevesebbet. A munkavállalkók bizonyították, hogy 8000 forint alatti keresetek nem lehetnek, mert nettóban már ez a pénz is alig fedezi a minimális kiadáso­kat. S a munkavállalóknak mint­egy 36 százaléka keres 8000 fo­rintnál kevesebbet. A munkavál­lalók 7000 forintban jelölték meg azt a szintet, ámit most első lép­csőként elfogadnának. Augusz­tus 23-ra viszont, újabb minimál­bér-tárgyalásokat kezdeményez­nek. Az Érdekegyeztető Tanács foglalkozott a Népjóléti Miniszté­rium és az Országos Társadalom- biztosítási Főigazgatóság gyógy­szerár-emelésre vonatkozó elő­terjesztésével is, de ebben nem foglalt állást. A megye első számítástechnikai bemutatóterme nyílt meg Ka­posváron. A Megoldás Rendszerház az új létesítményben a leg­modernebb számítástechnikai termékek teljes skáláját mutatja be- Gyertyás László felvétele Nemzetközi konferencia A parlamentek felelőssége a gazdasági fejlődésért elneve­zéssel kezdődött háromnapos tanácskozás tegnap Budapes­ten az Országházban. A nem­zetközi eszmecserén hazánkat is számítva kilenc ország parla­mentje képviselteti magát. A delegációk a közép- és kelet­európai térség országaiból, to­vábbá Németországból és az USA-ból érkeztek. Számos is­mert nemzetközi szervezet és a Világbank gazdasági, pénzügyi szakemberei is jelen vannak. A konferencián, beszédet mon­dott Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke és Antall József miniszterelnök is. Az utóbbi felhívta a jelenlévők fi­gyelmét arra, hogyatérség álla­mainak talpra állítása elemi ér­deke a fejlett világnak. Ennek elmaradása a régióban olyan feszültségeket okozhat, ame­lyek veszélyeztetik mind a de­mokráciát, mind a piacgazda­ságot. Start-hitel, kötvénykibocsátás A Magyar Nemzeti Bank 100 millió márka, az idén 40 millió márka — hitelt kap a Deutsche Ausgleichsbanktól úgynevezett egzisztenciateremtési célokra. A német fél kifejezett kérése, hogy kisemberek, esetleg munka nél­kül maradók vehessék igénybe a hiteleket az újrainduláshoz. A német és a magyar fél 18 százalé­kos egységes alapkamatban egyezett meg, s erre a kereske­delmi bankok még maximum 4 százalékot tehetnek rá. Hárshe­gyi Frigyes, az MNB elnökhelyet­tese tegnap aláírta a megállapo­dást az MNB újabb németországi kötvénykibocsátási akciójáról is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom