Somogyi Hírlap, 1990. november (1. évfolyam, 161-186. szám)

1990-11-24 / 181. szám

8 SOMOGYI HÍRLAP — KULTÚRA 1990. november 24., szombat Színésznő „kettős szerepben” Pogány Judit politikáról, színházról és önmagáról Pogány Juditról— ő is így tartja — megoszlik a közönség vélemé­nye. Sokan rajonganak érte, má­sok — finoman szólva — nehe­zen viselik a személyiségét, a já­tékstílusát. A szakma megítélése már egyértelműbb; kitüntetések és díjak is jelzik, hogy elismerik. Tény: szuggesztívés meghatáro­zó, tehetséges színésze a kapos­vári Csiky Gergely Színháznak. Pogány Juditnak — mint a ka­posvári önkormányzat képviselő­jének— immár közéleti tevékeny­ségével is esélye lesz a megmé­rettetésre. Hogy ebbéli „szere­pét" hogyan értékeli majd a köz­vélemény, azt még nem tudni. Mindenesetre a színész-politikus arra törekszik, hogy a megye­székhely megelégedésére es a nagy hírű kaposvári színház javá­ra tegyen. Ő így vall minderről: „Eörsi hatott ram” Elsősorban színész vagyok, de régóta politizálok. Az SZDSZ-be 1988 végén léptem be, akkor már legális szervezet volt, bár adód­tak még veszélyhelyzetek. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy őket választom. Hallgattam buda- esti ügyvivőiket és procjramju- at: erősödött a vonzódásom hozzájuk. A döntő hatást mégis színhazunk dramaturgja, Eörsi István író tette rám. Beszélgeté­seink során fogalmazódott meg eqyértelműen: köztük szeretnék lenni. Önkormányzati képviselőként eddig két ülésen vettem részt, a színház csupán Kaposvár me­gyei jogú várossá nyilvánítása kapcsán került szóba, így sok még a kétség. A színházi évad­nyitó társulati ülésen Babarczy László igazgató elmondta, hogy csak januárig tudja pontosan ter­vezni az évadot, a jövő év kétsé­ges: ki lesz a színház gazdája, kitől kapjuk a fizetést. Most tehát nagy a felelősségem, bár egyelő­re csak „harci állásba" helyez­kedtem. Tudom, hogy Kaposvár­nak filléres gondjai vannak, de a színház országos ügy. Nem sza­bad, hogy lehetetlenné váljon a társulat, szétzilálódjon a nagy múltú színház. „Igazságot oszt a Pogány!” Mindig hajlamom volt a politizá­lásra. 1956-ban két liter tejért küldtek el a nevelőszüleim Buda­pestre. Egy tömeg mellett men­tem el, és láttam, hogy orosz kato­nák puskatussal verik a tüntető egyetemistákat. Akkor voltam 12 éves és egyetlen fegyverem a nálam levő két liter tej, amit a ka­tonákra locsoltam. Gyerekként nem lehettek meggondolt politikai döntéseim, csak ösztönösen rá- éreztem: ha egyetemistákat üt­nek, az igazságtalan. A legelső lá­zadásaim tehát gyermekkorom­ban voltak. Most például a legnagyobb szomorúsággal és döbbenettel tapasztalom, hogy ismét előkerült a szó, hogy „zsidó”. Azért mon­dom csak így, mert nem szeretem a „zsidótémát". A „zsidózást" és egyéb kifejezéseit roppant utá­lom. Bármikor, amikor ez a szó akármilyen előjellel is elkezd „közlekedni" a forgalomban. Te­hát gyermekkoromtól kezdve volt bennem egy iszonyú lázadás minden kisebbség, vagy a legalsó rétegeket becsmérlő jelzők ellen. A környezetem ismerte az álta­lam igazságtalannak vélt hirtelen felcsattanásaimat. Zsámbéki Gá­bor még Kaposváron volt, és hoz­zá indultam egy előadás után a lakásán tartott társulati beszélge­tésre. Útközben láttam, hogy egy üzemi bálból hazafelé tartó csa­lád nagyon hangoskodott az ut­cán. Kétéves kisgyerekük ké- redzkedett fel apja ölébe de ő el­kezdte rángatni a gyereket szinte tunkolta az aszfaltba és ordított. Ilyen helyzetben nem tudok csöndben maradni: elkezdtem az apával kiabálni. A nyitott ablakon Zsámbéki Gábor meghallotta, hogy ordibálok az utcán, és nála levő kollégáknak csak annyit mondott: „A Pogány igazságot oszt valahol”. Pillanatok alatt kint volt az utcán és látatlanban mel­lém állt. Tehát így ismertek meg, talán megmosolyogtak, de szere­tettel elfogadtak. Gyermekkor: „őrületes emlékek” Minden összefüggésben van a gyerekkorral. Nagyon szélsősé­ges volt a családi hátterem. Apám mérnök volt. Mivel sok minden­hez értett, jól élhettünk volna, de politikailag zűrös volt a helyzete. Ezért először börtönviselt ember lett belőle, aztán később is hátrá­nyos helyzetű. Nehezen tudott el­helyezkedni. A családunk egyre lejjebb csúszott. Egy kezdeti bol­dog gyermekkorból indult az éle­tem, aztán fokozatosan el kellett adnunk mindent. Emlékszem, volt amikor a bútorokkal fűtöttünk, aztán amikor az sem volt, köny­vek következtek... Apám munká­ja miatt egyre többet voltunk kü­lön, anyám nehezen bírta ezt az állapotot és inni kezdett. Aztán apám meghalt, egyedül marad­tunk a bátyámmal, mert édes­anyám kórházba került. Volt egy erdélyi nevelőanyánk, aki ma is velünk él. Övé volt a család fel­ügyelete, és amióta az eszemet tudom, minden helyzetben ő se­gített bennünket, aztán a nevelé­sünk is fokozatosan rá maradt. Szóval őrületes emlékek marad­tak a gyermekkorból, és tudom, ha egyáltalán valamilyen színész vagyok, akkor ezekből élek. Szí­nészi játékomban ezeket az em­lékeket, érzelmeket használom. MÁV-nevelőotthonokban ta­nultam: Kaposváron és Békés­csabán. Itt is hihetetlen élmények értek. Szerencsém volt, mert rendkívül jó tanárokkal ismerked­hettem meg, akiket szerethettem és ez óriási dolog. Titkon, a színház közelében Már egészen kicsi gyermekko­romban szerettem színházat ját­szani, és nem nőttem ki ezt az ér­zést. Vágyakoztam az „eljátszás” élményére. Ahogyan egyre tár- gyilagosabb kamaszlánnyá vál­tam, láttam külső adottságaimat, tehát próbáltam eltitkolni ezt az érzést. A „világ felé” orvosnak, jogásznak, matematikusnak, ár­vaházi nevelőnőnek készültem. Azért nem emlegettem a színé­szetet, mert kis növésű, jelenték­telen külsejű gyerek voltam: nem lehetett feltételezni, hogy belőlem színész lehet. Bár dramatizáltam ifjúsági regényeket és játszottam is, mégis később jött felszínre a pálya utáni éhség, s a felbátoro- dás. Mindez a békéscsabai inté­zeti életem alatt történt. Bennem az empátiakészség volt erős. Tudtam, ha már a természet nem jutalmazott meg se szépséggel, se ideális női alkattal, akkor ezt az átélőképességemmel ellensú­lyozhatom, ha színész leszek. Jeles érettségi után jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ter­mészetesen nem vettek fel, amit akkor el is fogadtam. Többféle munkahelyem volt: a kaposmérői állomásfőnökség, a közúti üzemi vállalat, majd a bíróság. Munka után a színházpark mellett veze­tett hazafelé az utam, ott bóklász­tam este nyolcig. Azt se tudtam, hogy merre forduljak az emberek elől, hogy ne lássák: bőgök. Föl­tódult bennem sok régi álmom... Aztán 1965-ben a Ki Mit Tud?on nagy sikerünk volt a kaposvári amatőr irodalmi színpaddal és a színház akkori vezetőinek Gárdo­nyi „Ida regénye” című előadásá­hoz szükség volt intézeti kislá­nyokra. Meghallgattak és szer­ződtettek segédszínésznek. Ek­kor voltam 21 éves. Nagyon bol­dog voltam, hihetetlen mennyisé­get éltem, mintha a napnak nem 24 órája lett volna. Első években reménytelenül indult a pályám. Aztán Sándor Já­nos rendezésében, játszottam néhány kisebb szerepet, ő tartot­ta bennem a lelket. Félix Lászó mellett már segédrendező is le­hettem. 1968-ban szerződött ide Zsámbéki Gábor, akinek valóban volt „rezgésszáma" az én színpa­di létemre. Ő volt az, aki az ope­rettekben a karból „kiszúrt”, és szerepet osztott rám. Az első ilyen szerepben — ami­re senki nem vágyott a társulatból — a Várj, amíg sötét lesz című angol krimiben egy tíz év körüli, tüskés lelkű, szemüveges kis­lányt alakítottam. Ez volt a nagy kitörés. Sikersorozat — szélsőséges véleményekkel Miért e megosztottság? Mindig hajlamom volt a csicser­gésre és pöntyögésre. Kialakult bennem egy plusz affektáció — így biztosítottam a környezete­met arról, hogy jól vagyok. Akit nem a saját szülei nevelnek, úgy érzi hálásabbnak kell lenni a kör­nyezetének. Az első benyomá­sok — ezek a „felhangok” — a nézőben erősen megmaradnak és utána hiába játszom másképp, az eredeti „kép” rögzül. A filmren­dezők sokszor úgy osztottak rám szerepet, hogy használnom kel­lett ezeket a felhangokat. Ács Já­nos a színházunk rendezője volt az első, aki így instruált: „söté- tebb tónusú figurát szeretnék lát­ni”. Ez a Marat halálában volt és az egész személyiségemnek szólt. A nagyközönség engem gyer­mekszerepekből ismer, de a pá­lyám 90 százaléka drámákban, Fotó: Lang Róbert keserű sorsok alakításában zaj­lott. Ezek nem olyan hangos sike­rek, mint például a humor, a kaba­ré. A filmszerepeimben zömében is drámai figurákat alakítottam. Rumliban és boldogan Kaposváron ismerkedtünk' meg Robival (Koltai Róberttel) Eleinte csak barátok voltunk, az­tán amikor ő Pécsre szerződött, és elkezdtünk „külön élni”, akkor lett egyre komolyabb a dolog. Még Pécsett volt szerződésben, amikor összeházasodtunk, 1971- ben. 1972 nyarán megszületett a gyermekünk. Kezdetben nem volt könnyű, mert öten éltünk együtt kis lakásban. Egész életünk döb­benetes rumliban telt, és mégis mindig nagyon-nagyon boldogok voltunk, mert sokat dolgoztunk. Fiunk most Jeruzsálemben tanul, egyetemen. Gáborral mindig fan­tasztikus kapcsolatban voltunk, amely baráti és őszinte. Soha nem kellett félnünk attól, hogy átver, ezért morzsányi bizalmat­lanság sincs bennünk. Most he­tente egyszer beszélünk telefo­non és nagyon hiányzik. Féltjük, az ottani bonyolult politikai viszo­nyok miatt, de rábíztuk a döntést, hogy meddig marad ott. Most éppen minden idegszálam Jeru­zsálemben van. Lejegyezte: Varga Zsolt Kultusz és kultúra —> a nevelésben // HIT, MŰVÉSZÉT, KREATIVITÁS A Jungiánus Életfa Egyesület fenti címmel tartott négynapos konferenciát a Budavári Történeti Múzeumban. A konferenciával egy időben kiállítás is nyílt ugyanott, mintegy a témát illuszt­rálandó, művészek és gyermekek al­kotásaiból. A négy nap két hétvégét jelentett, hogy az időszerű és izgalmas előadá­sokat minél több pedagógus és pszi­chológus hallgathassa; a fiatalokkal zsúfolt terem valóban okot adott a reményre: a nevelés kétféle szakem­berei — több évtizedes elszakítottság és mesterséges szembeállítás után — végre utat találnak egymáshoz. Mielőtt megkísérelném a csaknem húsz előadás tematikájának rövid ösz- szefoglalását, előbb a nagy svájci pszichológusról, Carl Gustav Jungról kell pár szót mondanom, hogy világos­sá váljék, kik azok a „jungiánusok”, és mit képvisel az Életfa Egyesület. A, Jungiánusok” ,,A világ fele a belső világ” — ezt az emberben és az emberi közösségek­ben lakozó ősvilágot fedezte fel a kez­detben Freud-tanítvány Jung, aki ké­sőbb elszakadt mesterétől, és vele el­lentétes álláspontra jutott. Freud ugyanis úgy vélte, hogy a tudattalan (ezalatt csak a személyes tudattalant értette) a tudatból kifelé induló elfojtás szemétládája, ahová a kellemetlen emlékeket söpörjük, azok azonban könnyen „tüzet” okozhatnak, lévén köztük a sok eleven parázs. Jung ezzel szemben azt állítja, hogy a tudat a sze­mélyes és a kollektív tudatalatti hu­muszában gyökerezik, onnan szívja éltető (vagy pusztító) nedveit, ezért nem elég e mélyvilág tartalmait felszín­re hozni, hanem eleven, gyümölcsöző kapcsolatot kell kialakítani tudat és tudattalan között. Jung nevéhez fűződik az „archetí­pus” (emberi érzések és magatartások ősképe) fogalmának megalkotása is: vallások, mítoszok, művészi alkotások őrzik az arche-típusokat, ezáltal hírt adva a legrégibb, emlékek mögötti emlékekről, az „örök emberiről”. Jungnál és követőinél tehát össze­tartozik kultusz és kultúra. Ezt az ösz- szetartozást a kiváló német író, Tho­mas Mann fejezte ki találó és elgondol­koztató módon: „ha kultusz és kultúra elszakadnak egymástól, rögtön elkez­dődik a kultúra lassú haldoklása”(Dok­tor Faustus). A megállapítás igaz voltát nap mint nap látjuk a fiatalság tekinté­lyes részének kulturális és viselkedés­beli igénytelenségében; az emberi érintkezés eldurvulásában és formát­lan megnyilvánulásaiban; az egész társadalmat átitató és gyötrő nevelet­lenségben (az erkölcsi érzék hiányá­ról, a „hétköznapi” tisztesség­telenségről, no meg a bűnözésről nem is szólva). A budavári tanácskozás A budavári tanácskozás előadásain tehát vezető gondolatként húzódott a vallásos nevelés témája. Többen kép­viselték, többféle szempontból. A gazdag tematikából nehéz néhány gondolatot — akárcsak ízelítőképpen is — kiragadni. Utalásszerűén mégis megemlítem, hogy az újjászülető egy­házi iskolák tanárai a nyitottságot hangsúlyozták, azt az annyiszor áhí­tott toleranciát, amelynek szellemében diákjaikat a más meggyőződésűek tiszteletére nevelik. Minden előadó egyetértett abban, hogy a személyes hit kegyelem, de a felnőttek példaadá­sa és szeretete egyengeti a kegyelem útját, annál is inkább, mert a gyermek ösztönösen vágyódik Isten után, épp­úgy — ahogy Jung szerint is — minden nép hitt élete hajnalától fogva amaz ,,végső ok”-ban, az életet, energiát adó örök erőben. Sokan kifejtették, hogy etika és esztétika összetartozik a ne­velésben is; hogy a nevelés — mint Kodály hirdette volt — kilenc hónappal a születés előtt kezdődik, és ennek rriára Bibliában is nyoma van (pl. Ézsau és Jákob története, Mária láto­gatása Erzsébetnél). Meditációra, bel­ső csöndre, figyelmes várakozásra is tanítani kell a növekvő embert. Ma a tesztek korában is az ismeretszerzés és az önkifejezés legfontosabb eszkö­ze a szó, a beszélt nyelv („kezdetben vala az ige"), de sajnos, mint Sütő András írta: ,,szavaink hét szűk esz­tendejét éljük”. A mai gyermeknek gyenge a fogalomalkotó és kifejező ké­pessége, illogikus a gondolkodása, de a korán ráerőltetett dialektika sem érin­tette meg. Marad a fejében a zűrzavar, amellyel szemben egyetlen védeke­zés a sürgős felejtés. A humanitás vállalása A nevelésnek úgyszólván minden időszerű gondja szóba került, de mind­ez kultusz és kultúra összefüggései­ben, azzal a határozott és vitathatatlan nevelői céllal, amely a humanitás, az emberi összetartozás vállalására ké­szíti elő a felnövekvő nemzedéket. Ezt az eszmekört nevezhetjük felebaráti szeretetnek vagy akár csak emberség­nek. Mindenképpen szebb kort ígér, egészséges testű-lelkű, alkotóerővel megáldott fiatalokat, akik a szokratészi ideálokért fáradoznak majd: a szép, a jó és az igaz diadaláért. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom