Somogyi Hírlap, 1990. november (1. évfolyam, 161-186. szám)

1990-11-20 / 177. szám

1990. november 20., kedd SOMOGYI HÍRLAP 3 Egy hölgy a húszból Támogatás és támadás A polgármesterasszony, aki az apja természetét örökölte — Programjában az önállóság Somogy megyében a 237 polgármesterből mindössze 20 való a „szebbik nemből". Va­lószínű, hogy ennek az alacsony számnak az az oka, hogy a „család, a háztartás, a gyermekne­velés mellett kevesebb nő vállalkozik a közéleti szereplésre. Sántos polgármestere, Antatné Keresztes Mária e bátrabb kevesek közül való. Szüksége is van erre a bátorságra, hiszen megválasztása után, az összehívott falugyűlésen mindjárt komoly ellentá­madás célpontja lett. An- talné 35 éves, egy kisfiú és egy kislány édesany­ja. Saját szavaival jellem- zem őt: „Nem vagyok az a nőies típus, apám természe­tét örököltem". — Mivel magyarázza a falu­gyűlésen személye ellen meg­nyilvánult hangulatot? — Sokat gondolkodtam rajta. Ketten pályáztunk és engem választottak. Ennek ellenére el­lenséges hangulatba ütköztem. Mi lehet az oka? Sokan nem jöt­tek el szavazni, délután négy órakor még csak negyvenszá­zaléknál tartottunk. Nagy volt a közömbösség. A falugyűlésre már azok is eljöttek, akiket nem érdekelt a választás. Többsé­gében ők szították ellenem a hangulatot. Szinte semmi más­ról nem akartak hallani, csak arról, hogy mennyi lesz a fizeté­sem. Huszonhatezer forintról van szó, nyugodtan leírhatja, ez nagyon szép összeg, de így is az alacsonyabban fizetett kate­góriába tartozom. Szóba került az is, hogy miért szakadtunk el Szentbalázstól. Itt ismét arra utaltak, hogy akkor nem lenne szükség arra, hogy főállású pol­gármestert fizessenek. Azért tartom furcsának ezt a megnyil­vánulást, mert az én progra­momban az önállóság fontos tényezőként szerepelt. Engem ezzel együtt választottak meg. Szerettem volna a falugyűlésen több témát is felvetni, de sajnos erre nem került sor. Bízom ben­ne, hogy legközelebb majd si­kerül. — A lakásán beszélgettünk, miért nem foglalta el a hivata­lát? — Ez csak formai kérdés. A munkámat ugyanúgy végzem, Fotó: Kovács Tibor mintha az irodában lennék. Abban maradtunk, hogy januá­rig kialakítjuk a munka tárgyi és személyi feltételeit. Hamarosan leszjegyzőnkés egy ügyintéző­re lesz még szükségünk. Tehát három fős apparátussal és a 7 fős képviselő-testülettel képzel­jük el a tényleges munkát. — Milyen terveket készített? — A legfontosabb az lenne, ha meg tudnánk oldani a lakos­ság helybeli foglalkoztatását. Ebben segítséget remélek Bá­rányé Károly tsz-elnöktől, aki erre konkrét ígéretet tett. Van a faluban egy esztergályos is, aki 40 ember foglalkoztatását tudja megoldani. Szeretnénk a lakos­ságot falujukhoz kötni. Másik feladatunk a falu rendben tartá­sa, a szemétszállítás megszer­vezése, tavasszal virágosítás, fűnyírás. A szomszédos Cse- rénfán májusban lesz a Motor- cross VB. Szeretnénk az átuta­zó idegeneknek is jó képet adni a faluról. Megalakult a bűnmeg­előzési és önvédelmi csopor­tunk is. Igény merült fel egy gázcsere telep elkészítésére is. A következő falugyűlésen a jövő évi költségvetést szeret­nénk majd megbeszélni. Remé­lem sok ötletet és tanácsot ka­punk a lakóktól. Én személy szerint optimista vagyok, mert másképpen nem tudnék dol­gozni. Bízom az emberekben és szeretném ha a munkám alapján ítélnének meg. Hunyadkürti Ilona Az MO-ás járható Átadáskor az MO-ás autóút 14,9 km-es most elkészült szakasza, amely az M5-ös, illetve a pécsi 6-os utat köti össze, áthaladva a Cse- pel-szigeten. A közleke­dés az új létesítményen a múlt hétem megindult. (MTI Fotó: Mónos Gábor) Az új résztulajdonos ozAgrono konszern PROGRAM ÉS PRIVATIZÁCIÓ Részvénytársasággá alakult a Kaposvári Cukorgyár (Folytatás az 1. oldalról) A piacközpontú program szerint a gyár feldolgozókapacitása a jelenlegi napi há­romezertonnáról hatezer tonnára növelhe­tő és a termelés bővítése változatlan tech­nológiai feltételek mellett is elérhető. Az igazi változásokat azonban a termeltetés, feldolgozás és értékesítés módszereiben — az alapanyag-előállítás Ausztriában honos rendszerének átvételében — látják a szakemberek, akik szerint így a répa cu­kortartalma 18—19 százalékra növelhető. Ezen túl a berendezések cseréjével a feldolgozási veszteségek az egyharmadá- ra csökkenthetők. Az értékesítés terén el­sősorban választékbővítéssel és a csoma­golástechnika korszerűsítésével kívánnak új utakat nyitni. Míg ma hazánkban a cukor három alapminőségben és nyolcféle cso­magolási változatban kerül a fogyasztók­hoz, a Kaposvárott célba vett — nyugat­európai szintű — kínálat több tucat termék- változatból áll. A program a termelés és környezetvéde­lem szerves egységét is magában foglalja, így például a gyártás során keletkező mész- iszap kezelésével növelhető a kinyert cu­kormennyiség, megszüntethető az értékes területet elfoglaló iszaplerakó hely, s a mel­léktermék közvetlenül felhasználható talaj- javításra. A 800 millió forintnyi külföldi tőke önmagában nem elégséges e program végigviteléhez; a további forrásokat rész­ben a nyereségből, részben pedig az 50 százaléknyi állami talajdonrész privatizálá­sával kívánják előteremteni. A polgármesteri hivatal visszavonta a megbízást Ki építi meg a donneri ABC-t? (Folytatás az 1. oldalról) Dr. KékiZoltán, a polgármes­teri hivatal irodavezetője a kö­vetkező tájékoztatást adta: — Miután nem láttuk biztosí­tottnak sem azt, hogy az ABC időre elkészül, sem pedig azt, hogy erre a munkára alkalmas a pályázatot elnyert Tér- és For­ma, határidő-módosításokba ^ pedig nem akartunk belemenni, ezért úgy döntöttünk, hogy egyoldalún felmondjuk a szer­ződést. Az újabb pályázatról e hónap végén szeretnénk dönte­ni. — Tanulván az előző elbírá­lásból, gondolom ezúttal már nem hagyják ki az építészeket sem a zsűriből. — Feltétlenül meghívjuk őket is. Sőt, már a tervek készítése közben is folyamatosan konzul­tálnak az építészekkel a lebo­nyolítók. — Volt-e már példa arra, hogy ,,menet közben" felbontsanak egy szerződést? — Tudomásom szerint még nem. De azt gondolom, hogy a jövőben hasonló esetekben így kell eljárni. — Feltehetően a mostani pá­lyázatra már a legalacsonyabb ajánlat is több millió forinttal lesz több, mint márciusban volt. — Valószínűleg így lesz. Ennek a késedelemnek az az ára, hogy a tavasszal elfogadott keretösszegen belül nem lehet majd megépíteni az ABC-t. — Milyen következményei lesznek a Tér- és Formára néz­ve ennek az ügynek? — A legsúlyosabb következ­mény az, hogy a további pályá­zatokon már ismerni fogják ezt az esetet. Ettől függetlenül ér­vényesíteni kívánjuk az ebből eredő kárunkat velük szemben. Tudom, a lakosságot ez nem nyugtatja meg, hiszen ők csak azt látják, hogy semmi sem tör­tént. Nem teljesítettük az ígére­tünket. — Mégis mire számíthatnak az ott lakók? Mikor lesz készen az új üzlet? — Felelősséggel addig nem nyilatkozhatok, amígapályáza-' tokát nem bíráltuk el és nem kötöttük meg a szerződést. Min­denesetre nem a nulláról kell indulnunk, mert a korábbi pá­lyázatokon részt vett kivitele­zőkre is számítunk. Rajtuk kívül még vannak gyorsan és jól dol­gozó vállalkozók a megyében, akik szintén esélyesek lehet­nek. Két hét múlva már többet tudok mondani. Mindehhez csak annyit: két hét múlva már át kellett volna adni az ABC-t! Nagy Zsóka Az Öbölválság tartós lesz A világgazdaságra a jövő évben is az Öbölválság miatti bizonytalanság, valamint az amerikai gazdaság pangása nyomja rá a bélyegét — han­goztatja a német gazdaságku­tató intézet prognózisa. A szakértők abból indulnak ki, hogy az Öbölválság tartós lesz, de háborúra nem kerül sor. Az olajár ennek következ­tében a mostani alá süllyed, s 1991 -ben átlagosan 25—30 dol­lárt kérnek majd a termelők hor­dónként. Az ár így is körülbelül 10 dollárral haladja meg az öbölválság kirobbanása előtti árat. A VALÓSÁGTÓL A POLITIKÁIG Magyarország az idén — a tavaszi országgyűlési és az őszi helyhatósági választáso­kon — elkötelezte magát a tőkés társadalmi modell mel­lett. A választópolgár eleinte bízott abban, hogy ez jobb lesz, mint a régi. Az utóbbi idő­ben azonban egyre határozot­tabb az emberek meggyőző­dése: szó sincs rendszervál­tozásról, csupán hatalomvál­tás történt. Azok a döntések, amelyeket a parlament hozott, az átlagpolgár mindennapjait nem, vagy csak alig érintették, a remélt kedvező hatások még nem érzékelhetők. Intő jel volt a kormánypártok számára az októberi választá­soktól való nagyarányú távol- maradás. A figyelmeztetés azonban süket fülekre talált. Legalábbis ezt látszik igazolni a benzináremelés ügye. A ter­veket az utolsó pillanatig ta­gadták, a döntést pedig ciniku­san tálalták. Az „eredmény” kö­zismert... A kormány és az Érdek­egyeztető Tanácsban szerepet vállaló másik két fél közötti egyezség lecsillapítani látszott a kedélyeket. Talán ugyanezzel a szándékkal nyilatkozott úgy másnap Jeszenszky Géza kü­lügyminiszter, hogy a Szovjet­unió — budapesti nagykövete útján — értesítette: megkísérlik a hátralévő idei olajmennyiség leszállítását. A szovjet nagykö­vetség viszont közölte, hogy konkrétan nem is tárgyalták a szállítandó mennyiségről. Az igazmondással mintha bajok lennének... Mostanában sok szó esik a forint leértékeléséről is. A nem­zeti bank illetékese szerint erre semmi szükség, és a kormány is tagadja, hogy ilyesmit fontol­gatna. Akárcsak októberben a benzin esetében... Lehet-e cso­dálkozni ezek után, hogy sokan tamáskodnak? Megalakulásakor a kabinet megfontolt döntéseket ígért. Sokáig — a kívülálló legalábbis így látta — nem történt semmi. Ennek sem örültünk, aztán kap­tunk egy nagy pofont: a benzin­áremelést. Majd néhány újab­bat is, egyelőre még csak hí­resztelések formájában. Pél­dául a volt szocialista országok­ból érkező autók árának kétsze- resére-háromszorosára emelé­séről, az alkatrészárak ugyan­ilyen arányú növekedéséről, a gépjármű-biztosítás díjának lényeges megugrásáról. Hogy egyébről most ne is beszéljünk. Éz azért nem kis „gombóc”. Ahhoz azonban, hogy bekap­juk, lenyeljük, és meg is tudjuk emészteni, még valami kellene. Mégpedig hit, bizakodás ab­ban, hogy a dolgok a talpukra állnak, a politikusok értünk fára­doznak. Félretájékoztatással azonban nem lehet növelni a bizalmat. A kormány legyen legalább őszinte... ígéreteiből ugyanis eddig vajmi keveset tudott teljesíteni, egyelőre csak a régi rendszer hibái egészültek ki az újéval... A decemberre beígért kor­mányátalakítás utáni kabinetre igen nehéz feladatok várnak — nem csupán a gazdasági, de a politikai eletben is. Az elveszte­getett bizalom visszaszerzése valószínűleg a legsürgetőbb teendők közé fog tartozni. Ko­rántsem mindegy ugyanis, hogy a kérdés úgy vetődik föl: politika és valóság vagy pedig: politika vagy valóság. A különb­ség a legközelebbi választáso­kon — alkalmasint — látványos módon derülne ki... Tóth Béla Hanyatló számsorok Naponta információk tömege zúdul ránk életünkkel, helyzetünk­kel, gazdaságunkkal összefüggésben. A tegnapi hírekből holnap már csak arra emlékszünk, ami valamilyen módon közvetlenül, személye­sen is érint bennünket. Ám a viszonyítás, az összehasonlítás alapvető igényünk, — s ezért jó néha körbepillantanunk az információk tengeré­ben: melyik hullámhegy vagy völgy jelzi helyzetünket. Somogybán szeptember végéig csaknem minden tekintetben hanyatló számsorokkal találkozhatunk, ha a tényeket összehasonlítjuk 1989 első háromnegyedévével. Csaknem tizenegy százalékkal csök­kent az ipar termelése, ezen belül lényegesen kedvezőtlenebbül ala­kult a gépipar teljesítménye. A termelést mindössze három ágazatban, —a nyomdaiparban, a tejiparban és a sütőiparban—sikerült növelni. A tények már csak azért is elgondolkodtatok, mert a foglalkoztatottak számánál nagyobb mértékben csökkent a termelés — vagyis igénye­inkkel ellentétben, nem javult, hanem tovább romlott az élőmunka ter­melékenysége. Gazdasági életünk más területeiről is idézhetnék szám szerinti tényeket, de a fárasztó adatok helyett talán inkább csak annyit: az épí­tőiparban, éppúgy mint a mezőgazdaságban szinte minden tekintetben hasonló hanyatlás mutatkozik. Természetesen nemcsak a teljesít­ményben, hanem a termelőágazatokban foglalkoztatottak számában is. Az idén szeptember végéig Somogybán tovább romlottak az elhe­lyezkedés lehetőségei. Szeptember végén az előző évinél csaknem háromszorta több munkanélkülit tartottak nyilván, — így Pest, és Győr- Sopron-Moson megye után Somogybán és Szabolcsban nőtt hazánk­ban a leggyorsabban a munkanélküliség. A vásárlásokban, a kereske­delmi forgalom mérséklődésében ez éppúgy szerepet játszik mint az, hogy a lakosság központi forrásból származó pénzbevétele az orszá­gos átlagnál mérsékeltebben emelkedett, és ezeknek a pénzeknek a reálértéke az egy évvel ezelőttihez képest csaknem két százalékkal kisebb. Nem csoda hát, hogy a kiskereskedelmi forgalom az országos­nál jóval nagyobb mértékben, csaknem tizennégy százalékkal esett vissza. Bármilyen részterületet helyezünk a fókuszba, mindenütt hasonló negatív tendenciát tapasztalunk. Ritkábban iszunk meg egy kávét vendéglőben, vagy presszóban, gyakrabban egy szendvics az ebéd, semmint egy meleg menü. Vállaljuk a gyaloglást és helyben nem ülünk autóbuszra, a helyközi utazgatást pedig még inkább megfontoljuk. Információk tömege zúdul naponta ránk. Ha visszapillantunk az év háromnegyedére Somogybán nem sok a derűt keltő tény... (Vörös)

Next

/
Oldalképek
Tartalom