Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-30 / 159. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP 1990. október 30., kedd Az Országgyűlés napirendjén — az elmúlt hét vége Ár volt a benzinért Elfogadták a honvédelmi törvény módosítását — A Parlamentben is ketyegett a taxióra (Folytatás az 1. oldalról) ne higgyük, hogy mindenen túl vagyunk! Az úttorlaszokat — mint mondta—nem is annyira a benzináremelés mértéke, mint inkább módja miatt emelték... Elveszett a polgárok hite a kor­mányban, és ezt igen nehéz lesz visszaszerezni. A legnagyobb ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportjá­nak vezetője úgy vélte: a kor­mányzat még a helyhatósági választások két fordulója között is úgy viselkedik, mintha az or­szágnak mozgósítható tartalé­kai lennének, holott ez nem igaz. A kabinet a benzinár eme­lésekor ugyancsak úgy tett, mintha egy megszokott lépést foganatosítana, és mélyen meglepte a lakosság reakciója: erre nem volt felkészülve! Márpedig a válság megelőzhe­tő lett volna, ha mindezt előre felmérik... A kormány szinte a politikai engedetlenségi mozgalom kifá- rasztására törekedett, csak az időt húzta, amikor pedig dönteni kellett volna, kiderült, hogy a miniszterek nincsenek felhatal­mazva erre... Pető Iván — másokkal együtt — úgy vélekedett, hogy az ér­dekvédelmi szervezetek szere­pét meg kell erősíteni, ha nem akarjuk, hogy minden konfliktus olyan módon oldódjon meg, mint az első... Vincze Kálmán (FKgP) ki­emelte, hogy az elmaradt rendszerváltás, a hátráltatott földprogram is oka volt az elé­gedetlenkedés kitörésének. Jól szervezett politikai erők a saját céljaikra használták fel a meg­mozdulást, a kormány viszont — komrpomisszumkészségé- vel — mindent megtett a békés kifejletért. Horn Gyula, az MSZP elnöke kiemelte, hogy új helyzet állt elő a benzináremelés után. Kide­rült, hogy a régi stílusban nem lehet politizálni, kormányozni pedig még kevésbé. Nem a taxi­sokat kell okolni a feszültsége­kért, mert azt a rossz kormány- döntés váltotta ki. A kabinet pedig az MSZP egyetlen indít­ványára sem válaszolt, így az inflációellenes tervezetre sem. Az MSZP elnöke fontosnak tartotta, hogy minden lényeges döntés előtt konzultálni kell a társadalmi szervezetekkel és az ágazati érdekképviseletek­kel. Ez most—már nem először — elmaradt. A tanulságokat le kell vonni — mondta, és kijelen­tette: nincs minden megoldva, válságtervre lenne szükség. Orbán Viktor, a Fidesz parla­menti frakciójának vezetője szintén úgy vélte: a válságnak ez a része végétért, de nincs okunk örvendezni. ,,A kormány hazudott!” — későbbi vitára okot adva a honatya. A vezetés letagadta — úgymond — az áremelés szándékát is, az ál­lamháztartásban keletkezett ,, réseket” a lakossággal kívánta betömetni, és a tárgyalásokon képviselt taktikázgatása révén a kormány presztízse elillant. Ő is átgondolt gazdasági intézke­dési tervet sürgetett. Az MDF- nek ilyen nincs — mondotta. Az események menetét így látta: a kormány előtt szétesett, aztán magára talált, és válságba so­dorta az országot. így semmi­lyen jogi alapja nincs arra, hogy a taxisok tüntetését törvényte­lennek bélyegezze. Dr. Füzessy Tibor (KDNP) is azokhoz csatlakozott, akik sze­rint semmi okunk nincs örülni. Mindenkinek a lelkiismeretével kell elszámolnia a történtekről. Kiemelte, hogy nem lehet úgy belenyúlni a polgárok zsebébe, hogy erről ne tájékoztatnák őket. Fodor István független képviselő szerint mentalitásbeli hibák vezettek az eseményekhez. Ma nincs olyan politikai erő, amely képes lenne hatalmi szóval kormányozni — mondta. Kisebb vihar után — melyet Orbán Viktor „a kormány hazu­dott” kijelentése kavart — a képviselők a honvédelmi tör­vény módosításának részletes vitáját folytatták. Ebben Király Béla somogyi honatya is felszó­lalt; mint mondta, a katonákra egyenlő terheket kell róni. A szavazási procedúra után a Tisztelt Ház elfogadta a tör­vényjavaslatot. Ezután a társa­dalombiztosítási törvény módo­sítására tértek át a honatyák, idő hiányában azonban nem ju­tottakéi a döntésig. Az ülésszak ma délelőtt folytatódik. Ülést tartott a kormány ÁTMENETI INTÉZKEDÉS A kormányszóvivő az üzemanyagárakkal kapcsolatos rendeletekról A kormány szóvivői irodája az alábbi közleményt juttatta el az MTI-hez: ,,A kormány hétfői ülésén át­tekintette az Érdekegyeztető Tanács vasárnapi ülésén létre­jött megállapodás végrehajtá­sának helyzetét. Megállapítot­ta, hogy az országban a rend helyreállt, ezért—vállalt kötele­zettségét teljesítve — intézke­déseket hozott a 12 forinttal csökkentett üzemanyagárak életbe léptetéséről. Ennek ke­retében rendeletben határozta meg az új árnak megfelelő fo- gyasztásiadó-kulcsokat és az útalap javára teljesítendő befi­zetési kötelezettségeket. Utasí­totta az üzemanyag-forgalma­zókat, hogy október 30-án 0 órától, illetve üzemkezdettől az új, csökkentett árakat alkalmaz­zák. A kormány egyidejűleg utasí­totta az érdekelt minisztereket, hogy kezdjék meg annak a jog­szabálynak az előkészítését, amely — az üzemanyagárak emelkedése miatt az év végéig terjedő időre—egyes ágazatok és közszolgáltatók részére kompenzációt biztosít; a július­ban bevezetett kompenzációs rendeletet pedig emiatt hatá­lyon kívül helyezte. A kormány megtárgyalta és elfogadta annak a törvénymó­dosításnak a tervezetét, amely az Érdekegyeztető Tanácsban létrejött megállapodás alapján az üzemanyagok árának és for­galmazásának liberalizálásá­hoz szükséges. A törvényja­vaslatot a kormány az Ország- gyűlés elé terjesztette.” Az Érdekegyeztető Tanács vasárnapi ülésén született megállapodás értelmében a kormány meghozta az új — 12 forinttal csökkentett — üzem- anyagárakkal kapcsolatos in­tézkedéseket. A három kor­mányrendeletet kommentálva László Balázs szóvivő elmond­ta: a most kiadott rendeletek csak arra az átmeneti időszakra vonatkoznak, amíg — a parla­ment által meghozandó tör­vénymódosítás értelmében — liberalizálják az üzemanyagok árát és forgalmazását. Erre várhatóan a közeljövő­ben sor kerül, hiszen a kormány már megtárgyalta az árliberali­zációs törvény tervezetét, s rö­videsen a parlament elé terjesz­ti. A kormányszóvivő mindeh­hez hozzáfűzte: a kormány a hordónkénti 29 dolláros benzin­árat veszi alapul a termelői ár kialakításakor, s erre tevődik rá a fix összegű fogyasztói adó, mégpedig a különböző oktán­számú benzinfajtáktól függően. László Balázs utalt arra is: míg korábban százalékban megha­tározott fogyasztói adó épült be az üzemanyagárba, a jövőben az adó egy változatlan forint- összeg lesz. Eszerint tehát a liberalizációt követően a terme­lői ár alakulásától függően csökken vagy nő — immár egy állandó összegű fogyasztói adó mellett — az üzemanyagár. A kormányszóvivő arról még nem tudott érdemi információt adni, hogy mennyi lesz e fo­gyasztói adó összege, azt azonban elmondta: az összeg meghatározásánál a most élet­be lépő — tehát a 12 forinttal csökkentett — benzinárat ve­szik figyelembe. Hozzáfűzte to­vábbá: elképzelhető, hogy a fogyasztói adó összegébe a jövőben nem épül be az útalap­hoz való hozzájárulás, valamint a kötelező felelősségbiztosítás díjtételesem. (MTI) Rendkívüli közgyűlés a Sombernél „Az élet nem áll meg” Azonnali hatállyal felmentették az igazgatót (Folytatás az 1. oldalról) A rendkívüli közgyűlés köz­vetlen oka az volt, hogy tegnap reggel, minden előzetes beje­lentés nélkül a vállalat két dolgozójának, Baka János műszaki igazgatóhelyettesnek és Kovács Barnának, az egyik műszaki osztályvezetőnek az igazgató átadta a felmondóle­velét; ebben közölte azt is, hogy további munkájukra nem tart igényt. A dolgozók megítélése sze­rint mindkét beosztásban olyan kollégák dolgoznak, akiknek személyes irányítómunkájára a vállalat jelenlegi és további sor­sa szempontjából nélkülözhe­tetlen szükség van. Úgy hatá­roztak, hogy ezekután elkerül­hetetlen a közgyűlés összehí­vása. Ezzel dr. Gulyás István nem értett egyet, hivatkozva a szervezeti és működési sza­bályzatra, miszerint a közgyű­lést annak megtartása előtt 15 nappal kell bejelenteni. A dolgo­zók véleménye szerint azonban erre igenis van lehetőségük, bár tény, hogy a rendkívüli köz­gyűlés összehívásának feltéte­leiről nem szól külön a szerve­zeti- és működési szabályzat. A felmondással kapcsolat­ban talán érdekes megemlíteni, hogy indoklásként főként az elmúlt három év mulasztásait jelöli meg az igazgató, ám ez kissé furcsa—annak ismereté­ben, hogy az érintett dolgozók munkájával kapcsolatban sem merült fel kifogás az említett időben, sőt egyikük tavaly Kivá­ló Dolgozó kitüntetést is kapott. Az egésznapos közgyűlést követően a dolgozók elmond­ták, szerették volna finomab­ban tudomására hozni az igaz­gatónak, hogy alkalmatlannak tartják jelenlegi munkakörének betöltésére. Azt remélték, elke­rülhetik a visszahívását. A szeptember 26-án megtartott soros közgyűlésen már elfo­gadtak egy új szervezeti felépí­tést előrevetítő vállalatképet, amely szerint pályázatot írnak ki az igazgató-főmérnöki állás betöltésére. Igaz, ezzel az igaz­gató akkor sem értett egyet, de a többségi döntés nyomására kénytelen volt tudomásul venni a közgyűlés határozatát. Köz­ben nyilvánosságra kerültek olyan — később cáfolt—elgon­dolások is, miszerint talán cél­szerű lenne a vállalatnak egye­sülnie a Somogytervvel. Ez el­len a dolgozók tiltakoztak. Tet­ték ezt azért is, mert a gazdasá­gossági számítások szerint a vállalat nyereséges lesz az idén és a jövő évre is megvannak az önálló létüket megalapozó megbízások. Arra a kérdésre, hogy abban az esetben, ha nem tartják és nem is tartották megfelelő veze­tőnek dr. Gulyás Istvánt, miért választották meg újra, azt mondták a közgyűlés résztve­vői: februárban még mások vol­tak a körülmények és nem. volt lehetőségük ilyen kemény dön­tésre. Most azonban a vállalat érdeke azt kívánta, hogy ne várják meg a pályázat kiírásá­nak eredményét, hanem olyan határozatot hozzanak, amely számukra egyenértékű a tal- ponmaradással. Ma tehát új vezető lép be a vállalat kapuján, s a dolgozók— nyilatkozatuk szerint — csakis az ő utasításait hajlandók vég­rehajtani. Az élet — mint mond­ják — nem áll meg, s úgy gon­dolják, ezzel a lépésükkel nemcsak a maguk, hanem megbízóik érdekeit is képvise­lik. Nagy Zsóka Nagyatád polgármestere Varga Vince (Folytatás az 1. oldalról) (MSZP), Mónos József (MSZP), Nagybocskai Tamás (MDF), dr. Seffer Tibor (SZDSZ), Simon István (FKgP), Varga Vince (MDF), dr. Verk- man Simon (KDNP). Az ülést ezúttal nem a meg­szokott módon a legidősebb vá­rosatya, hanem a legfiatalabb, dr. Seffer Tibor nyitotta meg. Dr. Frank Ferenc, a választá­si bizottság elnöke elmondta, hogy szeptember 30-án a sza­vazásra jogosult 10493 nagy­atádi polgárból 3019 ment el szavazni. Egyedül a 6. számú körzetben volt érvényes a vok­solás, így elsőként Kovács Gézát választották meg a helyi önkormányzat tagjának. Vá­lasztóinak 30,47 százaléka szavazott rá. A második fordulóban már 10502 nagyatádi szavazhatott volna, de alig egyharmaduk adta le voksát. A szavazás mégis érvényes volt, így meg­alakulhatott tegnap a testület, amelynek legfontosabb felada­ta tegnap a polgármester meg­választása volt. A háromtagú szavazatszám­láló bizottságra dr. Seffer Tibor tett javaslatot, majd bejelentet­te, hogy a testület tagjai az elő­zetes megbeszélések alapján polgármesternek a 46 éves Varga Vincét, illetve az 54 éves Hubay Sándort jelölték. Mind­kettőjük mellett érveltek a vá­rosatyák. Dr. Gelencsér György November 1-jét'ól új szolgáltatás Kaposváron, A Somogy Áruház konfekcióosztályán szakadt, kopott bőrruháza­tát nyugati módszerrel ja­vítjuk,festjük. (4073) ■ Építkezők, lakásfelújí- "tók, figyelem! "Zalakerámia "mintaboltomban, ■ Kaposvár, Berzsenyi u. ■ 12. sz. alatt kapható * 15x15 csempe 8,40 Ft/db " 15x20 csempe 15,30 Ft/db ■ 20x20 padlólap 23 Ft/db ■ 20x30 fagyálló lap 710 Ft/m2 ■ VÁÉV-BRAMAC fagyálló ■ lap 27 Ft/db ■ Továbbá minta után cserépkályha ■ 4 színben VÁÉV-BRAMAC a tetöcserép helyszíni szállítással m 33,30 Ft/db a Várom kedves vásárlóimat! a Barcsák Kft. _ Kaposvár, Kanizsai u. 54. ■ (4105) t t» «- lift flffi Sws KJOTI0H SffiJP Ismét érkezett a LILLA ajándékboltba Lady Remington szőrtelenítő és betét, valamint vibrációs, elemes borotva és penge! Kaposvár, Május 1. u. 1. (108471) VIRÁGVÁSÁR a DOROTTYÁBAN, Kaposváron koszorú, cserepes és vágott virág október 30-tól november 3-ig kedvezményes áron KAPOSFLOR Kft. (4107) Kaposvárott, a toponári városrészben „ (Kilián u.) kb. 1000 tn2-es közműves telkek eladók. Érdeklődni a BER-ING Kft.-nél, a 16-415-ös telefonon. (10413) például Varga Vince mellett, aki az MDF tagja s akit támogattak a kereszténydemokraták és a kisgazdák is. Hubay Sándort, a városi főépítészt, független je­löltet a függetlenek és az MSZP képviselői patronálták. A titkos szavazáson mind a 19 város­atya szavazata érvényesnek bi­zonyult. Hubay Sándor8, Varga Vince 11 voksot kapott, így az utóbbi lett Nagyatád pol­gármestere. Ugyancsak titko­san szavaztak az egyetlen al­polgármester jelöltre: Magyar Vincére a Danuvia igazgatójá­ra, akit mind a 18 képviselőtársa bizalmából választottak meg. Varga Vince programbeszé­dében a nyíltságról és az őszin­teség fontosságáról szólt. Kie­melte: azon munkálkodnak a következő mapokban, hogy fel­mérjék a város helyzetét, meg­őrizzék a munkalehetőségeket, újabb foglalkoztatási helyeket teremtsenek. A helyhatóság ülése lapzár­takor még tartott: dönteniük kel­lett a megyei küldöttekről, a bé­rekről és a kórházigazgató megválasztásának módjáról is. Nagy Jenő Kereskedésünkben kedvező, olcsóbb áron Krio—Kor fagyálló hütőfolyadék- koncentrátum kapható Kiszerelés Fogyasztói ár áfával 1 literes 150 Ft 5 literes 730 Ft 10 literes 1440 Ft VAS-, ÉPÍTŐANYAG-. SZERELVÉNYKERESKEDÉS Üzletvezető: MESTER LAJOS Boglárlelle, Rákóczi út 295 Telefon: 84-50-111,50-1) 2. 50-122, 50-202. Telex: 22-3541 Telefax: 51-680 Tisztelettel várjuk a nagyra becsült érdeklődést és vásárlást. (108447) rtesítjük tisztelt gázfogyasztóinkat, hogy ma, október 30-án 12 órától 16 óráig Siófok város egész területén gázszünetet tartunk. Kérjük, a fenti időpontban gázkészülékeik csapjait zárt állapotban szíveskedjenek tartani. KÖGÁZ siófoki kirendeltsége (108313) UTAZZON A PANORÁMÁVAL Spanyolországba Útvonal: San Remo—Barcelo­na—Zaragoza—Madrid, 11 nap félpanziós ellátás. Részvételi díj: 8300 Ft + 385 DEM. Időpont: november 7. Jelentkezés: Pécs, Szalay A. u. 11. Telefon: 72-32-822 (3853)

Next

/
Oldalképek
Tartalom